รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ประเภท Pooled Fund ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

รางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019: กองทุนเปิด JUMBO25 LTF

จากวารสารการเงินการธนาคาร