รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภท Pooled Fund

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ประเภท Pooled Fund แก่ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน