เกี่ยวกับ Eastspring

Eastspring Investments บริษัทในกลุ่ม Prudential plc เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีฐานหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทนำเสนอโซลูชั่นทางด้านการลงทุนที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องก ต้องการทางการเงินของลูกค้า หัวใจในการดำเนินธุรกิจของ Eastspring คือการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งด้วยเป้าหมายร่วมขององค์กรและลูกค้า ซึ่งได้แก่ Experts in Asia. Invested in your future. และนี่คือแนวทางที่ชัดเจนสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ

ทีมงานด้านการลงทุนของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดเอเชีย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วโลก จึงทำให้เรามีความแตกต่างอย่างโดดเด่น เรายังลงทุนอย่างมั่นคงในอนาคตของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และสังคมที่เราอาศัยและดำเนินกิจการ

ตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สั่งสมสถานะอันไม่มีใครเทียบด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาในตลาดเอเชียจำนวน 11 แห่ง1 ซึ่งรวมถึงสำนักงานสาขาในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป เรามีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 258 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ2 กระจายอยู่ทั่วทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ การผสมหลายสินทรัพย์ กลยุทธ์เชิงปริมาณ และกลยุทธ์ทางเลือก ในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลทั่วโลก

ด้วยความหลากหลายของทีมงานได้ส่งเสริมให้เรามีวัฒนธรรมการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และรูปแบบการทำงานแบบทีมช่วยกันระดมความคิด ทำให้เราสามารถค้นหาแนวคิดที่ดีที่สุดและมุมมองที่มีความเชื่อมั่นสูง เราได้คำนึงถึงและริเริ่มมิติใหม่ๆทางด้านความยั่งยืนโลก และเป็นผู้ลงนามในหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (Principle of Responsible Investing) ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติ ในปรัชญาและกระบวนการลงทุนนั้น ทีมผู้จัดการลงทุนได้รับการมอบหมายให้คำนึงถึงมิติที่ครอบคลุมทางด้านวิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (ESG) และได้รวมอยู่ในปรัชญาและกระบวนการลงทุนในทุกขั้นตอน

1สำนักงานสาขาหมายถึงบริษัทในเครือที่มีทีมขายและทีมการลงทุน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม ตลอดจนกิจการร่วมค้าในจีน อินเดีย และประเทศไทย

2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021

เกี่ยวกับ TMBAM Eastspring

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 โดยมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดำเนินงาน

และในวันที่ 27 กันยายน 2561 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับพันธมิตรใหม่ บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด ผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลก เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างเครือข่าย พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการด้านการลงทุนในตลาดกองทุนรวม โดยบริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ดได้เข้าร่วมถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 65% ร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 35%

ในการนี้บริษัท อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด หนึ่งในผู้นำด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และกองทุนรวมที่มีการดำเนินงานหลักในเอเชียมากกว่าสองทศวรรษ ได้เข้าร่วมช่วยส่งเสริมศักยภาพของ TMBAM และได้มีการปรับโฉมแบรนด์ใหม่เป็น TMBAM Eastspring ในวันที่ 21 มกราคม 2562

ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ TMBAM Eastspring สามารถมอบโซลูชั่นด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนไทยไปถึงเป้าหมายทางการเงิน รวมถึงเป้าหมายในชีวิต และสำคัญสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็น “คู่ชีวิตการลงทุน” ที่ดีของผู้ลงทุนทุกท่าน

TMBAM Eastspring ยึดมั่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ได้ประกาศเจตจำนงค์ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทจัดการในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

25 ปี

ประสบการณ์บริหารจัด
การเงินลงทุน กว่า 20 ป

258,000

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า
258,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ^

300 คน^

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 300 คน^

3,000 คน

ทีมงานมืออาชีพกว่า 3,000 คน^

11

ดำเนินงาน 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

2018

รางวัล Asia Fund House of the Year 2018

Global offices

maps

ไทย

Prudential ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 65% ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในเดือนตุลาคม 2561 และได้ขยายฐานการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 50.1% ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ในเดือนธันวาคม 2562

ความเป็นมา

เอเชียมอบโอกาสด้านการลงทุนที่เปิดกว้าง รวมทั้งเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและซับซ้อน ดังนั้นการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาดเอเชีย การจัดตั้งสำนักงานในเอเชียทำให้อีสท์ปริงมีความเข้าใจในตลาดต่างๆที่เข้าไปบริหารงานอย่างลึกซึ้ง และยังทำให้สามารถพัฒนาโซลูชั่นด้านการลงทุนให้ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุน พบกับการพัฒนาของอีสท์สปริงตลอด 25 ปีที่ผ่านมา

2537
 • ก่อตั้งบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค ณ ฮ่องกง

  ก่อตั้งบริษัทพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เ...

 • ก่อตั้งสำนักงานในสิงคโปร์

  ก่อตั้งสำนักงานในสิงคโปร์

2541
 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคาร ICICI ในอินเดีย

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคาร ICICI ในอินเดี...

2542
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในญี่ปุ่น

  เริ่มธุรกิจกองทุนในญี่ปุ่น

 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งประเทศจีนสำหรับตลาดฮ่องกง

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งประเทศจีนสำ...

2543
 • เข้าสู่ตลาดกองทุนในไต้หวัน

  เข้าสู่ตลาดกองทุนในไต้หวัน

2544
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในมาเลเซีย

  เริ่มธุรกิจกองทุนในมาเลเซีย

2545
 • เข้าสู่ตลาดกองทุนในเกาหลีใต้

  เข้าสู่ตลาดกองทุนในเกาหลีใต้

2548
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในเวียดนาม

  เริ่มธุรกิจกองทุนในเวียดนาม

 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม CITIC สำหรับตลาดจีนแผนดินใหญ่

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม CITIC สำหรับตลา...

2549
 • เริ่มธุรกิจกองทุนในดูไบ

  เริ่มธุรกิจกองทุนในดูไบ

 • เริ่มธุรกิจ Prudential Property Investment Management ในสิงคโปร์

  เริ่มธุรกิจ Prudential Property Investme...

2550
 • ขยายกลุ่มธุรกิจการบริหารงานในตลาดกองทุนรวมฮ่องกง

  ขยายกลุ่มธุรกิจการบริหารงานในตลาดกองทุนร...

2552
 • เริ่มธุรกิจ Prudential Al-Wara' Asset Management ในมาเลเซีย

  เริ่มธุรกิจ Prudential Al-Wara' Asset Ma...

2553
 • บริษัท Prudential Plc เข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและสิงคโปร์

  บริษัท Prudential Plc เข้าอยู่ในตลาดหลัก...

 • เริ่มการบริหารงานกองทุนในอินโดนีเซีย

  เริ่มการบริหารงานกองทุนในอินโดนีเซีย

 • ขยายกลุ่มธุรกิจสถาบันไปยังสหรัฐอเมริกา

  ขยายกลุ่มธุรกิจสถาบันไปยังสหรัฐอเมริกา

2555
 • เปิดตัวชื่อแบรนด์ Eastspring Investments

  เปิดตัวชื่อแบรนด์ Eastspring Investments...

2556
 • เปิดสำนักงานในสหราชอาณาจักร

  เปิดสำนักงานในสหราชอาณาจักร

 • ขยายการดำเนินงานยังยุโรป โดยก่อตั้งสำนักงานในลักเซมเบิร์ก

  ขยายการดำเนินงานยังยุโรป โดยก่อตั้งสำนัก...

2561
 • ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดในประเทศไทย

  ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกา...

 • จัดตั้งบริษัทจัดการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บริษัทถือหุ้นเองทั้งหมด

  จัดตั้งบริษัทจัดการลงทุนในสาธารณรัฐประชา...

2562
 • ร่วมทุนกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

  ร่วมทุนกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน...

button play