1. นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการใช้สิทธิออกเสียงของผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นการใช้สิทธิออกเสียงทุกครั้งจะกระทำเพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีกับบริษัทที่กองทุนเข้าไปทำการลงทุน

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  2.1 บริษัทจัดการจะมีแนวทางการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆโดยสังเขปดังนี้

   ก. การรับรองงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงิน
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

   ข. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดของการได้มาหรือการจำหน่ายทรัพย์สิน การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ เช่น วัตถุประสงค์, ที่มา, ราคา เป็นต้น
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ในกรณีที่ต้องใช้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ไม่มีการเปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่เห็นด้วย

   ค. การแต่งตั้งกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่กรรมการเข้าประชุมน้อยกว่า 75% ของเวลาการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันควร
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น (เฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในขณะเดียวกันเกิน 6 บริษัท
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเช่น การดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทอื่น เป็นต้น

   ง. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน เช่นการเพิ่มทุนและการลดทุน

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุ้นใหม่ : หุ้นเดิม) โดยไม่มีเหตุผลอันควร
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมและส่งผลให้เกิด dilution เกิน 30%
   • ไม่เห็นชอบการในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนที่ทำให้สิทธิในการออกเสียงลดลง เช่น ต้องไม่มีการแบ่งชั้นของผู้ถือหุ้น หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ไม่เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ถือหุ้น
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นการซื้อหุ้นคืนจนทำให้ Free Float ต่ำกว่า 20%
   • เห็นชอบถ้าการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินชัดเจน และวิธีการจัดสรรมีความสมเหตุสมผลและราคาเหมาะสม และในกรณีที่เป็น Warrant ควรเปิดเผยลักษณะลักษณะหลักทรัพย์ ผลกระทบของการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และไม่ควรกำหนดการใช้สิทธิ call option ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
   • ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นที่เหลือควรให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการจัดสรร

   จ. การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานบริษัท

   • ไม่เห็นชอบค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่ไม่เปิดเผยจำนวนเงิน
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่แผนการให้ ESOP ไม่เปิดเผยเรื่องการ dilution
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่แผนการให้ ESOP ทั้งแผนส่งผลให้เกิด dilution เกิน 15%
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่เป็นแผนในลักษณะที่จะให้ ESOP ทุกปี โดยแต่ละปีให้ ESOP เกิน 2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาเป็นกรณีไป)
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ ราคา Exercise Price ของ ESOP ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด(ในช่วงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 20%
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกำหนดของ ESOP ภายหลังจากที่ได้มีการออก Option ยกเว้นในกรณีเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเช่น การเพิ่มทุน ฯลฯ

   ฉ. การจำกัดความรับผิดของกรรมการ

   • ไม่เห็นชอบกรณีที่บริษัทเสนอให้ลดหรือจำกัดความรับผิดของกรรมการ หากมีความเสียหายจากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่ตนรับผิดชอบอยู่
   • สนับสนุนกรณีที่เพิ่มเงินชดเชยค่าเสียหายให้กรรมการถ้าพิสูจน์ได้ว่ากรรมการปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุด

   ช. การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

   ซ. การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ของ การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท

   ฌ. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบังคับ
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่มีการเปิดเผยข้อความในข้อบังคับก่อนที่จะมีการแก้ไข และข้อความที่ประสงค์จะแก้ไข

   ญ. การแต่งตั้ง/ ถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบค่าสอบบัญชี

   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น Non-Audit Fee
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
   • ไม่เห็นชอบในกรณีที่ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
   • ไม่ควรใช้ผู้สอบบัญชีเดิมเกิน 5 ปี และควรเว้นอย่างน้อย 2 ปี
   • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีต้องแจ้งสาเหตุ

   ฎ. กรณีอื่นๆ

   • กรณีอื่นๆ ในกรณีที่เป็นมติที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการพิจารณาผลดีผลเสียของเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

  2.2 อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนมีความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางข้อ 1.2.1 ผู้จัดการกองทุนจะต้องขอเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

รายงานการใช้สิทธิออกเสียง

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
(Investment Governance Code Policy: I-Code Policy)


บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย
(1) ปรัชญาพื้นฐาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
เอกสารฉบับนี้กำหนดแนวทางโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัท.”) ในการสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I-Code) บริษัทจะมุ่งจัดการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นให้การดูแลผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัท จะปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทโดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการที่ลงทุนตามแนวทางที่อธิบายไว้ในนโยบายธรรมมาภิบาลการลงทุน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการดูแลการลงทุนในฐานะผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากลโดยยึดถือหลักปฏิบัติ 7 ประการ ทั้งนี้ บริษัทต้องคำนึงถึงเรื่องความสมเหตุสมผล และประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ตามนโนบายดังกล่าว เช่น การพิจารณาในเรื่องการนำนโยบาย I-Code มาบังคับใช้กับการบริหารการลงทุนแบบ Passive หรือ การบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เป็นต้น


(2) หลักปฏิบัติ 7 ประการเพื่อให้บรรลุหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
หลักปฏิบัติที่ 1 การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (นโยบาย I Code) ที่ชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย I-Code ให้มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เช่น ขนาด โครงสร้าง และบทบาทในกระบวนการลงทุน (Investment Process) และทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ (Material Event) เพื่อให้นโยบายถูกผลักดันสู่การปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค์


คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I-Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการดูแลการลงทุนในฐานะผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากลดังนี้

 • บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบหลักในการรักษาและสร้างมูลค่าเงินลงทุนตามระยะเวลา (Time Horizon) ที่สอดคล้องกับประโยชน์ของลูกค้าในระยะยาว (Long-Term Perspective) เป็นสำคัญ
 • บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นอิสระและมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างพอเพียง
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการทำหน้าที่ดูแลการลงทุนและการรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
 • บริษัทจะทำการสื่อสารและการถ่ายทอดหลักปฏิบัติฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกให้ได้รับทราบ

หลักปฏิบัติที่ 2 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทได้มีการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานทุกคนหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงในการปฏิบัติตนทั้งทางส่วนตัวและเป็นมืออาชีพ บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระเบียบปฏิบัติรวมถึงวิธีการจัดการหากเกิดกรณีที่ผลประโยชน์ของลูกค้ากับบริษัทหรือลูกค้าอื่นไม่เป็นไปในทางเดียวกัน


หลักปฏิบัติที่ 3 การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ชัดเจนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่สำคัญ อาทิเช่น โมเดลทางธุรกิจ กลยุทธ์ ผลประกอบการของกิจการที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อมูลค่าและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุน เป็นต้น


บริษัทมีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานของกิจการที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทราบผลการดำเนินงานของกิจการที่ลงทุนและรู้ปัญหาของกิจการที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ บางกรณีอาจรวมถึงการเข้าพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารและ/หรือกรรมการเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางและการดำเนินนโยบายของบริษัท


ในกรณีที่พบว่า กิจการที่ลงทุนไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือมีประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีสัญญาณของปัญหาที่อาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน บริษัท จะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อคำอธิบายที่ได้รับหรือต่อการไม่มีคำอธิบายของกิจการที่ลงทุน โดยหากบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างกับคำอธิบายหรือการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหารวมทั้งเหตุผลที่กิจการอธิบาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของเรื่อง เช่น แจ้งให้คณะกรรมการของกิจการที่ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอเข้าพบคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของกิจการนั้นๆเพื่อสอบถาม เป็นต้น


หลักปฏิบัติที่ 4 การเพิ่มระดับในการติดตามกิจการที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

หลังจากที่ บริษัทได้ติดตามและดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ 3 แล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ระบุถึงเหตุการณ์และแนวทางที่จำเป็นในการเข้าไปดำเนินการกับกิจการที่ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและฟื้นมูลค่าการลงทุนในกิจการที่ลงทุนนั้นได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ในการดำเนินการเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการที่ใช้ตามความจำเป็น เช่น มีหนังสือถึงคณะกรรมการของกิจการที่ลงทุนเพื่อแจ้งประเด็น ข้อสังเกต หรือ เข้าพบประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นของกิจการที่ลงทุน นอกจากนี้บริษัทอาจพิจารณาการนำเสนอประเด็นที่กังวลร่วมกับผู้ลงทุนสถาบันอื่น เป็นต้น


การประเมินผลเรื่องการดำเนินการเพิ่มเติม การเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในแต่ละกรณีนั้น จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบ ต่อ บริษัทในฐานะของนักลงทุน ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะ สิทธิทางกฏหมาย การเจรจาในประเด็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการเพิ่มเติมกับกิจการที่ลงทุนนั้น อาจทำให้บริษัทรับทราบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทจะมีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจผิดกฎหมายและเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น


หลักปฏิบัติที่ 5 การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการต่างๆ ที่กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทลงทุน ยกเว้นกองทุนที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงเอง โดยบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย


นโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแนวทางการแสดงมติอย่างชัดเจน และออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการที่ลงทุนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นระยะยาวในกรณีที่บริษัทตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงที่ต่างไปจากนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะบันทึกเหตุผลเพื่อการตรวจสอบภายหลังนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานผลการใช้สิทธิออกเสียงจะถูกเปิดเผยบนต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อลูกค้า แล้วแต่กรณี


หลักปฏิบัติที่ 6 ความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

ในการดำเนินการกับกิจการที่ลงทุนที่มีข้อกังวลและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลังจากเพิ่มระดับในการติดตามได้ บริษัทอาจมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) หรือผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ (Collective Engagement) หากเห็นสมควรเพื่อให้กิจการที่ลงทุนเห็นความสำคัญของประเด็นข้อกังวลของบริษัทและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น


ในการพิจารณาถึงระดับการมีส่วนร่วม ของ บริษัทกับนักลงทุนรายอื่นๆ นั้น บริษัทอาจจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น ความสำคัญของประเด็นต่อมุมมองและความคิดเห็นภายใต้กรอบระเบียบปฏิบัติภายในของบริษัทเอง ประเด็นเรื่องขนาดและมูลค่าการลงทุนของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัท ความจำเป็นในการรักษาความลับ ตลอดจนความคิดเห็นของบริษัทและตลอดจนความเข้ากันได้ของมุมมองของนักลงทุนสถาบันรายอื่นๆ


หลักปฏิบัติที่ 7 การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code Policy: I-Code Policy) ของบริษัทจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย


รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2561


ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด “บริษัท” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทในการลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้าตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้


 • การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์
 • การเพิ่มระดับในการติดตามกิจการที่ลงทุน
 • การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
 • การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม
 • การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการการกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดการให้มีการติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว


2. การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานและปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ เช่น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนำหลักปฏิบัติ ESR (Environmental and Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น


3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

กรณีที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมบริษัทกำหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของติดตามบริษัทที่ลงทุน


4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่กองทุนลงทุนโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงตามแนวปฏิบัติของ บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท


5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุนโดยในปี 2561 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว


6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2562


ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด “บริษัท” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทในการลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้า ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการการกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

2. การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานและปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์ เช่น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนำหลักปฏิบัติ ESR (Environmental and Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน การเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

กรณีที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมบริษัทกำหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของติดตามบริษัทที่ลงทุน

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่กองทุนลงทุนโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงตามแนวปฏิบัติของ บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุนโดย

6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่น ในกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัท ได้แก่

1. บริษัทได้ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ม องค์กรในตลาดทุนอีก 12แห่ง และ ตัวแทนจากบริษัทและองค์กรในตลาดทุนเข้าร่วมกว่า 600 คน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

2. บริษัท กับนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ 32 ราย ได้ร่วมลงนาม กับ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ที่จะระงับการลงทุน หรือ ไม่ลงทุนเพิ่ม ในบริษัทจดทะเบียนที่ขาดธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) และสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ระงับลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยนักลงทุนที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ บริหารสินทรัพย์รวมกัน มากกว่า 10.8 ล้านล้านบาท นับได้ว่าเป็นนักลงทุนกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างธรรมาภิบาลให้ตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม และคาดหวังว่า มาตรการนี้จะช่วยยกระดับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีธรรมาภิบาลมาตรฐานเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2563


ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด “บริษัท” ได้ประกาศรับตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 12มิถุนายน2560และบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทในการลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี่ที่สุดของลูกค้า
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการการกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นใด การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมทั้งได้มีการสื่อสารมาตรการและแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

2. การตัดสินใจและติดตามกิจการที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์

บริษัทมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานและปัญหาของบริษัทที่ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและทันเหตุการณ์เช่นกำหนดแนวทางการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนและการทบทวนหลักทรัพย์โดยมีการนำหลักปฏิบัติ ESR (Environmental and Social Responsibility) มาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนการเข้าพบกรรมการและผู้บริหาร (Company Visit, Analyst Meeting) การร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Conference Call) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้น

3. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน

กรณีที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมบริษัทกำหนดให้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของติดตามบริษัทที่ลงทุน

4. การเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนนอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการไปใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทที่กองทุนลงทุนโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงตามแนวปฏิบัติของ บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงแทนบนเว็บไซต์ของบริษัท

5. การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักปฏิบัติในการให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุนสถาบันรายอื่นเพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ลงทุน

6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าได้ติดต่อกับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลการลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

จรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับทั่วไป

พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และระเบียบข้อบังคับทั่วไปของบริษัทอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

  1. ระเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์ของพนักงาน

   • การลงทุนในหลักทรัพย์
   • ระเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์นี้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติโดยพนักงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทจัดการทราบ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารอยู่
   • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
   • พนักงานทุกคนจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง
   • การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
   • พนักงานจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้กับส่วนกำกับและควบคุมภายในของบริษัทจัดการเพื่อการตรวจสอบทุกๆ ปี และในกรณีที่พนักงานมีการซื้อขายหลักทรัพย์ พนักงานจะต้องขออนุมัติทำรายการตามเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดก่อน และจะต้องส่งหรือจัดให้มีการส่งรายงานการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานนั้นๆ ให้กับส่วนกำกับและควบคุมภายในของบริษัทจัดการเพื่อการตรวจสอบทุกๆ เดือน
   • หลักเกณฑ์ปฏิบัติทั่วไป
   • การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการ
   • ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรระยะสั้น
   • ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
   • ไม่ซื้อขายก่อนกองทุน หรือซื้อขายหลักทรัพย์ใดในทิศทางตรงข้ามกับการลงทุนของกองทุน
   • หลักเกณฑ์ปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
   • พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หมายถึง พนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลการลงทุนของกองทุน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานในฝ่ายจัดการลงทุน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ส่วนบัญชีกองทุน
   • และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของกองทุนที่ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปได้ บริษัทจัดการกำหนดให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลซึ่งจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
   • บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ต้องห้าม(Restricted Securities) : ห้ามพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของกองทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องห้าม
   • หลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ต้องห้าม
   • ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าลักษณะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ต้องห้าม ในช่วงเวลาที่กำหนดจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากบัญชีต้องห้ามเป็นลายลักษณ์อักษร
   • หลักเกณฑ์ปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้จัดการกองทุน
   • ระยะเวลาต้องห้าม (Black out Period) ห้ามผู้จัดการกองทุนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 1 วันทำการก่อนและหลังจากที่กองทุนของบริษัทจัดการทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ

  2. ระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงาน

   • การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ(Confidentiality)
   • พนักงานจะต้องรักษาข้อมูลการลงทุน ข้อมูลทางบัญชีของการลงทุนและรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือเป็นความลับ ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลอื่นไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
   • การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
   • ห้ามพนักงานให้ข่าวสารข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ในนามบริษัทจัดการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ และการให้ข่าวสาร จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และเป็นไปตามหลักการและเหตุผล
   • มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   • พนักงานจะต้องรับทราบข้อห้ามต่างๆ ของบริษัท จัดการ และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทจัดการ และเปิดเผยการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่บริษัทจัดการ
   • กิจกรรมภายนอกของพนักงาน
   • บริษัทจัดการไม่สนับสนุนให้พนักงานรับงาน หรือรับตำแหน่งใดจากภายนอก เช่น กรรมการที่ปรึกษา เป็นต้น พนักงานที่มีความประสงค์ดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
   • การรับของขวัญหรือค่าตอบแทนอื่นๆ
   • บริษัทจัดการมีนโยบายไม่สนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญ หรือค่าตอบแทนอื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องในทางธุรกิจไม่ว่าในกรณีใดๆ และห้ามพนักงานรับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หลักทรัพย์และหรือสิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ
   • รวมถึงการรับเลี้ยงรับรองจากผู้เกี่ยวข้องในทางธุรกิจ ยกเว้น กรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้และราคาไม่สูง ซึ่งพนักงานที่จำเป็นต้องรับเลี้ยงใดๆ หรือจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท จะต้องรายงานกับส่วนกำกับและควบคุมภายในของบริษัท
   • เพื่อให้บริษัทพิจารณาส่งคืนหรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมต่อไป
   • การให้ของขวัญและการให้การเลี้ยงรับรอง
   • การให้ของขวัญและการให้การเลี้ยงรับรองใดๆต้องเป็นการให้อย่างเปิดเผยไม่ปกปิด เป็นการให้ในนามบริษัทไม่ใช่ในนามของพนักงาน การให้ของขวัญต้องไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสด โดยประเภทและมูลค่าของขวัญต้องมีความเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะ ทั้งนี้บริษัทจะหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญกับลูกค้าหรือคู่ค้าในช่วงระหว่างที่บริษัทเข้าเสนอการประกวดราคากับลูกค้าหรือคู่ค้าดังกล่าว นอกจากนี้การให้ของขวัญและการให้การเลี้ยงรับรองต้องไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน
   • การกำกับ ดูแล และตรวจสอบ
   • บริษัทจัดการเน้นให้พนักงานทุกคน ยึดมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัท จัดการ ได้จัดให้มีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า " ส่วนกำกับและควบคุมภายใน (Compliance Unit) " ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้น ตรงต่อประธานคณะกรรมการของบริษัทจัดการ หน่วยงานนี้มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบของบริษัทจัดการ ตลอดจนจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ ทบทวนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
   • เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่า พนักงานคนใดได้มีการปฏิบัติที่เป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎระเบียบและ จรรยาบรรณ บริษัทจัดการฯ จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษพนักงาน โดยส่วนกำกับและควบคุมภายในเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ นั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะดำเนินการสอบสวนพนักงานดังกล่าวโดยละเอียด ในกระบวนการสอบสวนนั้น พนักงานมีสิทธิในการแสดง หรือให้ข้อมูลในส่วน ของพนักงานเองอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น หรือลงโทษ พนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินโทษพนักงานนั้น ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง และเจตนาของการกระทำในแต่ละกรณี และมีอำนาจลงโทษตั้งแต่ ตักเตือน พักงาน ไม่ปรับเงินเดือน หรือเลิกจ้าง
 • TMBAM Eastspring ยึดมั่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจัดการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม และมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความเสียหายต่อบริษัทจัดการ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • TMBAM Eastspring ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกบริษัทจัดการ โดยมีการ กำหนดนโยบายรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด เช่น จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) การป้องกันปราบปราม การทุจริต การห้ามให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทางธุรกิจ เป็นต้น
 • จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจัดการได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทจัดการในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามที่กล่าว ข้างต้น
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
 • นโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่าย ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ
 • นโยบายฯ ฉบับนี้กำหนดขึ้น โดยครอบคลุมถึงกรรมการและพนักงานของบริษัทในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะไม่ยอมให้มีการให้ หรือรับสินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทน ทั้งกรรมการและพนักงาน จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้พนักงานยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมถึง มีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

  1. วัตถุประสงค์

   • เพื่อให้บริษัทมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และป้องกันมิให้มีการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
   • เพื่อให้กรรมการ พนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมิให้เกิดขึ้นภายในบริษัท
   • เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบและเหมาะสม
   • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
   • เพื่อให้บริษัท มีแนวนโยบายปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

  2.ขอบเขตของนโยบาย

   • ครอบคลุมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ใ นฐานะ บริษัทแม่
   • เป็นแนวทางปฏิบัติให้ กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกหน่วยงานภายในบริษัท

  3. คำจำกัดความ

   • บริษัท หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMB Asset Management Company Limited)
   • กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
   • พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับที่บริษัทได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงาน และได้รับเงินเดือนตอบแทนจากบริษัท รวมถึงพนักงานทดลองงาน
   • คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้ เช่น การให้คำมั่นสัญญา การกระทำ (รวมถึงการคาดหวัง) ที่จะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (เงินสด ของขวัญของกำนัล สินเชื่อ ของรางวัล ค่าตอบแทนการเลี้ยงรับรอง หรือการปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์) จากการให้สินบน และอามิสสินจ้าง หรือการรับ เช่น การรับสินบน การรับอามิสสินจ้าง การร้องขอ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการให้หรือรับดังกล่าว โดยบริษัท กรรมการ หรือพนักงานของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้น ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่สอดคล้องหรือละเมิด กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัท หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

  4. แนวทางปฏิบัติ

   • ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ กระทำการคอร์รัปชั่น รวมถึงการให้ หรือรับสินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทนในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ส่วนตนพวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลภายนอก
   • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ละเลย ละเว้น หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำภายในบริษัทที่บ่งบอกหรือเข้าข่ายว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
   • ่บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับบริษัทต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงการให้ข้อมูลการคอร์รัปชั่นโดยการแจ้งเบาะแส (Whistleblower) แม้ว่าการกระทำเหล่านั้นจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน
   • กรณีกรรมการกระทำการอันเป็นความผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ให้คณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
   • กรณีผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทโดยกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อวินัยตามระเบียบข้อบังคับของพนักงาน จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และหากเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายจะต้องถูกพิจารณาและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
   • บริษัทให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับพนักงาน บุคคลภายนอก และสาธารณชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะต้องติดต่อหรือใช้บริการกับบริษัท
   • บริษัทจะไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธุรกิจที่เข้าข่ายสงสัยว่าจะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น
   • บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้พนักงานตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในองค์กรไม่ว่าจะเกิดจากการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือภายในบริษัท
   • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะดำเนินการควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของบริษัท
   • บริษัทจัดให้มี ระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และ ระบบการรับแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งมีขั้นตอนการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทางบัญชี และการสอบสวนการทุจริตต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • บริษัทมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ส่วนกำกับและควบคุมภายในเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  5. การดำเนินการตามนโยบาย

   • การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายฉบับนี้ เป็นแนวทางเดียวกับที่กำหนดในจรรยาบรรณ นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบาย หรือระเบียบใดๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
   • บริษัทจัดให้มีขั้นตอน และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้แก่ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะงานที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การให้ความเป็นธรรม และกระบวนการลงโทษพนักงาน
   • ่บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในภาพรวมประจำทุกปี รวมทั้งพิจารณากำหนด หรือปรับปรุงมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับทุกหน่วยงาน และรวมถึงหน่วยงาน หรือการทำธุรกรรมที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดการคอร์รัปชั่น
   • เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การให้และรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน หรือเงินบริจาคแก่พรรคการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมือง และการจัดหา กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน การดำเนินงาน กระบวนการ การสอบทาน การควบคุม และการรายงานที่ระบุในนโยบายนี้ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย หรือกฏเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
   • บริษัทจะจัดให้มีการอบรมและชี้แจงในเรื่องของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการและพนักงานใหม่ โดยจะต้องชี้แจงในรายละเอียดเพื่อให้สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีการสื่อสาร และชี้แจงบทลงโทษของบริษัทหากไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด
   • บริษัทจะมีการจัดทำแผน และมีการฝึกอบรมให้กับกรรมการและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในอันที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายฉบับนี้ และเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น
   • ในกรณีที่พบประเด็นสำคัญ หรือเร่งด่วนที่อาจบ่งชี้ถึงการคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารระดับสูงต้นสังกัดหรือส่วนกำกับและควบคุมภายในหรือกรรมการผู้จัดการ
   • มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในและแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะมีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบตามหลักการควบคุมภายในของบริษัทและได้จัดทำเป็นเอกสาร และมีการประกาศให้พนักงานในบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยสม่ำเสมอ
   • นโยบายฉบับนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทที่สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ใ นฐานะบริษัทแม่
   • ทุกหน่วยงานของบริษัทจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้

TMB Asset Management Co., Ltd., realize our responsibilities to act in the best long term interest of our clients. In this fiduciary role, we believe that investment in companies that incorporate environmental, social responsibilities and governance factors into their business strategies and practices will lead to sustainable long-term value creation to our clients.

By signing this letter, TMB Asset Management Co., Ltd. declare our adoption of the following Principles set out in the I Code issued by the Securities and Exchange Commission of Thailand, and our commitment to implementation consistent with our role and fiduciary responsibilities:

Principle 1: Adopt a clear written Investment Governance Policy

Principle 2: Properly prevent and manage conflicts of interest and prioritise advancing the best interest of clients.

Principle 3: Make informed investment decisions and engage in active ongoing monitoring of investee companies.

Principle 4: Apply enhanced monitoring of and engagement with the investee companies if monitoring pursuant to Principle 3 is considered insufficient.

Principle 5: Have a clear policy on exercising voting rights and disclosure of voting results.

Principle 6: Act collectively with other investors and stakeholders as appropriate.

Principle 7: Regularly disclose the Investment Governance Policy and compliance with the policy.

Mr. Ronald Bart Huisman
Position: Chairman
Date: 12 June 2017
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“TMBAM Eastspring”) ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
 • ลูกค้า และด้วยหน้าที่ดังกล่าว บลจ. ทหารไทย เชื่อว่าการที่กิจการที่ บลจ. ทหารไทย เข้าไปลงทุน มีกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของ ลูกค้า
 • ด้วยการลงนามท้ายหนังสือนี้ TMBAM Eastspring ขอประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (fiduciary duty) และบทบาทหน้าที่ของ บลจ. ทหารไทย ดังต่อไปนี้
 • จัดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
 • มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
 • มีกระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) โดยมีประเด็นเรื่องกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและติดตามด้วย
 • มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติข้อ 3 ไม่เพียงพอ
 • จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
 • ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตาม I Code เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเว็บไซต์ และในรายงานประจำปี (ถ้ามี) ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้กำหนดนโยบายบริษัทเรื่อง การออกและเสนอขายกองทุนรวมและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมฉบับนี้ให้เป็นนโยบายที่มีความสำคัญ โดยมุ่งหวังให้ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัทให้ความสำคัญในการออกและเสนอขายกองทุนรวมโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญตามหลักธรรมมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมในระยะยาวต่อไป และเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามที่ประกาศของหน่วยงานทางการกำหนด บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการออกและเสนอขายกองทุนรวม และการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และให้มีการดำเนินการควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำ
 • นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวมและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ควบคู่กับนโยบายการเสนอขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน เพื่อให้การออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวม การเสนอขาย ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้ากองทุน มีความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าตามหลักธรรมมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance) และ หลัก Fair Dealing ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน และลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการออกกองทุน รวมถึงการเสนอขายกองทุนที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทให้แก่ลูกค้า ทั้ง mis-selling หรือ mis-buying
 • วัตถุประสงค์และพันธกิจ
 • บริษัทต้องมีการกำหนดนโยบายและมาตรการของบริษัทในเรื่องการออกและเสนอขายกองทุนรวมและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance) และหลัก Fair Dealing ควบคู่กับการเสนอขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เป็นหน่วยลงทุนแก่ลูกค้ากองทุน โดยต้องดำเนินงานโดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าหรือผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 • บริษัทต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบาย ระบบงานเพื่อรองรับการออกและเสนอขายกองทุนรวมและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือหน่วยงานทางการอื่น
 • บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้ลงทุนได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า/ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
 • ตัวกลางและคนขายเข้าใจลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนรวมและผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายของกองทุนรวม
 • ผู้ลงทุนเข้าใจในลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนรวมอย่างแท้จริงก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • บริษัทมีการติดตามดูแลกองทุนรวม และการทำหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
 • นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวมและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีสาระสำคัญดังนี

   1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product development) บริษัทมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายของกองทุนรวมที่จะออกและเสนอขาย มีกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มั่นใจว่ากองทุนรวมถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการออกและเสนอขาย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทจัดการเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมดังกล่าวอย่างแท้จริงก่อนการเสนอขาย และมั่นใจว่าผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายได้ โดยมีกระบวนการดังนี

   • การกำหนดกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย (Identification of target market)
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product design)
   • การทดสอบผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (product testing)

   2. การคัดเลือกตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (distributor selection and communication) บริษัทมีการคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสม รวมทั้งมีแนวทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมและผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายไปยังตัวกลางที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวกลางเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เสนอขาย และสามารถเสนอขายกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง มีวิธีการสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุนที่มั่นใจได้ว่า ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารรถทำความเข้าใจกองทุนรวมก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ รวมทั้งมีระบบงานรองรับการขายและให้บริการกรณีที่บริษัทมีการขายและให้บริการหน่วยลงทุนตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยนโยบายการเสนอขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุน

   3. การติดตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและการทำหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุน (product and distributor monitoring) บริษัทมีวิธีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อให้มั่นใจว่า กองทุนรวมยังคงมีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมาย และมีวิธีการติดตามการทำหน้าที่ของตัวกลางในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่มั่นใจว่าได้มีการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมาย และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกองทุนรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน

เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2562 และ ทธ. 35/2556 ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและ ตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง

 • ผลการติดตามดูแล
  การทำธุรกรรมกับบุคคลและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์และจำเป็นสำหรับกองทุน ทั้งนี้ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรมเป็นราคาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
 • แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

2. วิธีการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปตามที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน

 • ผลการติดตามดูแล
  จากการสอบทานนโยบายการลงทุนของกองทุนกับพอร์ตการลงทุนพบว่าการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ การลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ยกเว้นกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น ที่ได้มีการลงทุนในหุ้น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO) เพิ่มเป็นเหตุให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุกประเภทที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขโดยการลดอัตราส่วนการลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
 • แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)
  บริษัทได้ทำการปรับปรุงโมเดลการลงทุนและควบคุมน้ำหนักไม่ให้ใกล้เคียงกับ Limit การลงทุนมากเกินไป

3. การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ

 • ผลการติดตามดูแล
  จากการตรวจสอบพบว่าทางผู้ให้บริการในการลงทุนต่างประเทศ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดและมีการปฏิบัติเป็นไปตามสัญญา และบริษัทได้รับเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนภายใต้การจัดการโดยมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ชำระบัญชีและมีค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีที่เหมาะสม
 • แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

4. การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

 • ผลการติดตามดูแล
  จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีการคัดเลือก/ประเมินผลบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์และคู่ค้าตราสารหนี้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการส่งคำสั่งผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์/คู่ค้า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

5. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

 • ผลการติดตามดูแล
  จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามทีระบุในโครงการและมีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 • แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)

6. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

 • ผลการติดตามดูแล
  จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทและมีการเปิดเผยแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการให้สิทธิออกเสียงที่เว็บไซต์ของบริษัทการ
 • แนวทางการแก้ไข(ถ้ามี)