ผู้จัดการกองทุนรวม

  • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
  • นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
  • นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์
  • นางสาว สุวัลลี ศิริสมบัติยิ่งยง
  • นายสมิทธ์ ศักดิ์กำจร

ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

  • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
  • นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์