ผู้จัดการกองทุนรวม

 • นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
 • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
 • นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม์
 • นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
 • นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 • นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์

ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
 • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

 • นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
 • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
 • นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม์
 • นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์