ผู้จัดการกองทุนรวม

  • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
  • นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์
  • นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์
  • นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
  • นางสาว สุวัลลี ศิริสมบัติยิ่งยง

ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

  • นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
  • นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย์