21 พ.ย. 2562

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจริง ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจริง ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 
   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจริง ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จากเดิม     เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

เป็น

ยอดซื้อหน่วยลงทุน/   สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ  (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)    

น้อยกว่า 10 ล้านบาท  1.00
 มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท แต่ น้อยกว่า 20 ล้านบาท  0.75
 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  0.50 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บ จริงดังกล่าวข้างต้น จะมีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านั้น หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมเดิม 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันท าการ เวลา 8.30-17.30 น. 
 
                                                                                                                                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด                                                                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

19 พ.ย. 2562

การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลักของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนหลักของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์

ตามที่ท่านได้ลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนหลักเพียงกองเดียว คือ กองทุน PARVEST Equity USA Value DEFI ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากทางกองทุนหลักว่าจะมีการควบรวมกองทุนภายใต้กลุ่มกองทุน PARVEST เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและบริหารจัดการ โดยให้กองทุน PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ควบรวมและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุน PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI และเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY สรุปรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุนหลักเดิม                                                     

กองทุนหลัก PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI 

ชื่อกองทุนหลักใหม่

BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการเปลี่ยนเฉพาะชื่อกองทุนหลักเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ตามปกติ ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.30 น.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562