11 ต.ค. 2562

ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส อีก 64,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนของโครงการทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท  เพื่อรองรับการเติบโตของกองทุนในอนาคต 

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด                                                                                                 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน