การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 86 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus)
Risk : 4 กองทุนรวมตราสารหนี้
9.9648
18 พ.ค. 2565
- 0.0018 -0.0181% 1,541,935,049.73 9.9649 9.9648
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.6816
17 พ.ค. 2565
- 0.0017 -0.0176% 335,198,019.04 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.6810
17 พ.ค. 2565
- 0.0019 -0.0196% 603,490,915.26 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.4725
17 พ.ค. 2565
+ 0.1181 +1.4136% 581,968,506.30 8.5361 8.4725
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.4320
17 พ.ค. 2565
+ 0.0307 +0.4796% 595,657,807.03 6.4964 6.4320
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
4.3535
17 พ.ค. 2565
- 0.0419 -0.9533% 51,320,850.29 4.3580 4.3491
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
4.1199
17 พ.ค. 2565
- 0.0586 -1.4024% 209,335,138.53 4.1612 4.1199
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
3.8663
17 พ.ค. 2565
+ 0.0383 +1.0005% 159,634,037.92 3.9051 3.8663
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
4.7126
17 พ.ค. 2565
+ 0.0225 +0.4797% 206,557,321.40 4.7598 4.7126
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.9046
17 พ.ค. 2565
+ 0.1579 +2.3404% 192,579,593.55 6.9737 6.9046
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
4.6278
17 พ.ค. 2565
- 0.0442 -0.9461% 3,172,658,213.48 4.6973 4.6278
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7235
17 พ.ค. 2565
+ 0.1201 +1.2506% 920,684,745.11 9.8695 9.7235
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0916
18 พ.ค. 2565
+ 0.0002 +0.0009% 4,388,069,782.42 22.0917 22.0916
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.9002
18 พ.ค. 2565
+ 0.0001 +0.0007% 15,482,785,721.54 13.9003 13.9002
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.1590
18 พ.ค. 2565
+ 0.0073 +0.0426% 123,260,409.57 17.1591 17.1590
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.7570
18 พ.ค. 2565
+ 0.0161 +0.1264% 446,622,737.84 12.8209 12.7570
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.9673
18 พ.ค. 2565
+ 0.0282 +0.2179% 309,584,298.93 13.0322 12.9673
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.3066
18 พ.ค. 2565
+ 0.0458 +0.3454% 738,289,083.35 13.3732 13.3066
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1246
18 พ.ค. 2565
+ 0.0051 +0.0504% 86,639,520.99 10.1753 10.1246
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
99.5113
18 พ.ค. 2565
+ 0.6511 +0.6586% 13,559,493,935.29 99.6109 99.4118
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
8.1706
18 พ.ค. 2565
+ 0.0532 +0.6554% 1,854,054,755.83 8.1789 8.1624
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
39.6084
18 พ.ค. 2565
+ 0.1894 +0.4805% 4,065,229,270.82 39.6481 39.5688
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
11.3335
18 พ.ค. 2565
+ 0.0337 +0.2982% 32,856,778.58 11.4469 11.3335
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
9.0883
18 พ.ค. 2565
+ 0.0543 +0.6011% 618,079,073.17 9.1793 9.0883
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5586
17 พ.ค. 2565
- 0.0353 -0.2803% 1,287,810,316.75 12.6843 12.5586
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2410
17 พ.ค. 2565
- 0.0254 -0.2741% 67,441,360.26 9.3335 9.2318
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9610
17 พ.ค. 2565
- 0.0017 -0.0171% 199,744,948.15 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.6972
17 พ.ค. 2565
+ 0.0584 +0.6760% 5,655,901,918.46 8.8278 8.6972
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.7326
17 พ.ค. 2565
+ 0.0311 +0.4641% 15,441,872.02 6.7327 6.7326
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.4166
17 พ.ค. 2565
+ 0.3700 +4.5982% 2,416,289,483.32 8.5009 8.4166
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3556
17 พ.ค. 2565
- 0.0068 -0.0598% 12,335,144,333.38 11.4409 11.3556
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.1795
17 พ.ค. 2565
- 0.0275 -0.2987% 44,456,492.42 9.2714 9.1795
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7449
17 พ.ค. 2565
- 0.0122 -0.1250% 2,590,069,092.58 9.8425 9.7449
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.4430
17 พ.ค. 2565
- 0.0201 -0.2124% 18,672,400.60 9.5375 9.4430
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.0537
17 พ.ค. 2565
+ 0.0855 +0.9534% 47,883,309.03 9.1443 9.0537
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.4648
17 พ.ค. 2565
+ 0.0246 +0.2356% 298,165,942.05 10.5695 10.4648
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.3765
17 พ.ค. 2565
+ 0.0609 +0.3153% 1,015,744,657.61 19.3960 19.3571
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.3662
17 พ.ค. 2565
+ 0.3155 +1.8504% 23,846,685,971.95 17.6268 17.3662
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
28.2997
17 พ.ค. 2565
+ 0.4143 +1.4857% 1,688,519,137.05 28.5828 28.2714
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3357
13 พ.ค. 2565
+ 0.1575 +1.2933% 27,640,767.64 12.3481 12.3234
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.9769
17 พ.ค. 2565
+ 0.2078 +1.1694% 812,868,397.17 18.2467 17.9769
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.7484
17 พ.ค. 2565
+ 0.2126 +1.3685% 362,658,433.13 15.9847 15.7484
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.8344
17 พ.ค. 2565
+ 0.1387 +1.0127% 185,848,019.41 13.9728 13.8344
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7843
17 พ.ค. 2565
+ 0.1486 +1.3972% 388,086,923.79 10.7952 10.7735
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.7152
17 พ.ค. 2565
+ 0.2765 +4.2943% 2,257,485,614.87 6.8160 6.7152
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.4516
17 พ.ค. 2565
+ 0.4630 +3.5647% 5,030,516,695.20 13.6535 13.4516
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.6829
18 พ.ค. 2565
+ 0.1060 +0.7272% 589,363,096.39 14.8298 14.6829
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3670
17 พ.ค. 2565
+ 0.0170 +0.1377% 599,995,687.45 12.5526 12.3670
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.5853
18 พ.ค. 2565
- 0.0312 -0.4715% 1,983,095,519.16 6.5920 6.5787
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.1598
17 พ.ค. 2565
+ 0.6144 +4.2240% 5,236,393,696.87 15.3873 15.1598
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1974
17 พ.ค. 2565
+ 0.3092 +2.6009% 984,773,661.26 12.3805 12.1974
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.9557
17 พ.ค. 2565
+ 0.2122 +1.8070% 1,050,584,364.82 12.1351 11.9557
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
24.1721
17 พ.ค. 2565
- 0.0612 -0.2525% 612,039,787.55 24.1964 24.1479
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.7526
18 พ.ค. 2565
- 0.1807 -1.5143% 1,280,152,237.84 11.7527 11.7526
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
6.6318
17 พ.ค. 2565
- 0.1084 -1.6083% 341,984,002.02 6.6385 6.6252
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.1768
31 ต.ค. 2563
- 0.0090 -0.0980% 1,803,259,838.25 N/A N/A
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.5121
18 พ.ค. 2565
+ 0.0295 +0.2814% 19,939,579,190.91 10.6173 10.5016
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.0350
17 พ.ค. 2565
+ 0.0969 +0.9750% 270,147,675.10 10.1355 10.0350
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.9393
18 พ.ค. 2565
+ 0.0274 +0.3463% 2,019,737,272.28 8.0188 7.9393
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.8564
17 พ.ค. 2565
+ 0.1583 +1.0770% 341,344,870.92 15.0051 14.8564
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
6.1923
18 พ.ค. 2565
+ 0.0340 +0.5521% 80,501,003.05 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
20.8419
18 พ.ค. 2565
+ 0.0994 +0.4792% 7,213,331,289.41 20.8628 20.8211
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
17.7175
18 พ.ค. 2565
+ 0.0599 +0.3392% 3,626,339,809.50 17.7353 17.6998
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
11.2670
18 พ.ค. 2565
+ 0.0227 +0.2019% 269,960,597.35 11.2784 11.2557
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0764
18 พ.ค. 2565
+ 0.0001 +0.0008% 4,558,914,288.04 13.0765 13.0764
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.7389
18 พ.ค. 2565
+ 0.0097 +0.0762% 1,967,133,305.48 12.7390 12.7389
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.7131
18 พ.ค. 2565
+ 0.0062 +0.0579% 358,483,113.18 10.7132 10.7131
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
41.3466
18 พ.ค. 2565
+ 0.2695 +0.6561% 3,644,996,887.16 41.3880 41.3053
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
35.2700
18 พ.ค. 2565
+ 0.1683 +0.4795% 3,211,127,632.45 35.3054 35.2347
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
11.2418
18 พ.ค. 2565
+ 0.0278 +0.2479% 100,730,241.87 11.2531 11.2306
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.0053
17 พ.ค. 2565
- 0.0316 -0.2863% 150,471,013.78 11.0164 10.9943
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1172
17 พ.ค. 2565
- 0.0071 -0.0638% 711,516,607.31 11.1284 11.1061
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.2283
17 พ.ค. 2565
+ 0.2998 +1.8822% 3,803,379,631.51 16.2446 16.2121
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
26.4654
17 พ.ค. 2565
+ 0.3930 +1.5073% 1,045,096,402.48 26.4920 26.4389
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.9648
17 พ.ค. 2565
+ 0.2010 +1.3614% 135,632,434.48 14.9799 14.9498
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.9526
17 พ.ค. 2565
+ 0.2448 +4.2889% 39,331,758.61 5.9587 5.9466
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.4062
17 พ.ค. 2565
+ 0.4258 +3.5541% 619,411,558.88 12.4187 12.3938
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.7636
18 พ.ค. 2565
+ 0.0958 +0.7562% 75,444,850.75 12.7765 12.7508
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.7378
17 พ.ค. 2565
+ 0.5629 +4.2725% 2,778,790,556.41 13.7516 13.7241
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.6775
18 พ.ค. 2565
- 0.1812 -1.5280% 450,621,338.67 11.6893 11.6658
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.9473
18 พ.ค. 2565
+ 0.0367 +0.2461% 1,175,263,132.85 14.9623 14.9324
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.5317
17 พ.ค. 2565
+ 0.1035 +0.9925% 52,541,293.96 10.5423 10.5212
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0860
18 พ.ค. 2565
0.0000 0.0000% 810,926,810.49 10.0861 10.0860
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7519
18 พ.ค. 2565
0.0000 0.0000% 5,020,518,850.01 9.7520 9.7519
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8603
18 พ.ค. 2565
+ 0.0007 +0.0071% 3,058,672,279.73 9.8604 9.8603
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.1590
18 พ.ค. 2565
+ 0.0089 +0.0877% 8,962,988,551.75 10.1591 10.1590
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ชื่อกองทุน 2560 2561 2562 2563 2564