การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 72 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0650
13 ส.ค. 2563
+ 0.1389 +1.3993% 3,724,180,644.95 10.2161 10.0650
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0181
14 ส.ค. 2563
+ 0.0002 +0.0009% 4,291,746,648.30 22.0182 22.0181
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8530
14 ส.ค. 2563
+ 0.0002 +0.0014% 20,912,561,163.13 13.8531 13.8530
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2286
14 ส.ค. 2563
- 0.0002 -0.0012% 94,217,760.26 17.2287 17.2286
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.4113
14 ส.ค. 2563
- 0.0343 -0.2756% 670,901,985.36 12.4735 12.4113
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.4432
14 ส.ค. 2563
- 0.0662 -0.5292% 527,227,120.49 12.5055 12.4432
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.5481
14 ส.ค. 2563
- 0.1094 -0.8643% 1,257,292,593.46 12.6109 12.5481
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.0907
14 ส.ค. 2563
- 0.0003 -0.0030% 127,749,810.12 10.1413 10.0907
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
85.1594
14 ส.ค. 2563
- 1.4658 -1.6921% 12,771,853,309.14 85.2447 85.0742
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
7.1602
14 ส.ค. 2563
- 0.1227 -1.6848% 1,826,006,645.01 7.1675 7.1530
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
35.3518
14 ส.ค. 2563
- 0.6342 -1.7624% 6,493,265,708.56 35.3873 35.3164
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
9.5382
14 ส.ค. 2563
- 0.1029 -1.0673% 57,947,465.86 9.6337 9.5382
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
7.4177
14 ส.ค. 2563
- 0.1201 -1.5933% 750,322,235.79 7.4920 7.4177
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.7270
13 ส.ค. 2563
- 0.0205 -0.1491% 6,636,464,440.26 13.8644 13.7270
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1842
13 ส.ค. 2563
- 0.0160 -0.1569% 67,636,325.37 10.2861 10.1740
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4570
13 ส.ค. 2563
- 0.0585 -0.5080% 5,540,130,437.90 11.6290 11.4570
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.5274
13 ส.ค. 2563
- 0.0169 -0.1464% 18,745,616,551.76 11.6428 11.5274
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.5732
13 ส.ค. 2563
- 0.0232 -0.2189% 98,382,528.70 10.6790 10.5732
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7808
13 ส.ค. 2563
- 0.0066 -0.0674% 5,308,180,604.61 9.8787 9.7808
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2807
13 ส.ค. 2563
- 0.0595 -0.5247% 215,316,451.48 11.3936 11.2807
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.0450
13 ส.ค. 2563
- 0.0091 -0.1005% 80,010,759.28 9.1356 9.0450
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.5046
13 ส.ค. 2563
+ 0.0013 +0.0137% 1,385,833,919.73 9.5997 9.5046
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.2082
13 ส.ค. 2563
+ 0.0640 +0.4226% 643,688,562.81 15.2235 15.1930
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.3257
13 ส.ค. 2563
+ 0.2917 +1.7125% 14,195,423,578.97 17.5857 17.3257
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
23.0485
13 ส.ค. 2563
+ 0.2682 +1.1773% 2,163,905,926.51 23.2791 23.0255
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.3428
11 ส.ค. 2563
- 0.0298 -0.3179% 22,787,888.51 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.7480
13 ส.ค. 2563
+ 0.2667 +1.3690% 285,675,613.90 20.0443 19.7480
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5827
13 ส.ค. 2563
+ 0.0798 +0.6383% 266,415,694.33 12.7715 12.5827
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8061
13 ส.ค. 2563
+ 0.0401 +0.3141% 279,159,351.45 12.9343 12.8061
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3149
13 ส.ค. 2563
+ 0.0819 +0.8004% 463,670,192.04 10.3253 10.3046
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.2536
13 ส.ค. 2563
+ 0.0832 +1.0183% 3,863,571,414.23 8.3775 8.2536
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.8544
13 ส.ค. 2563
- 0.0827 -0.5934% 3,536,787,891.49 14.0623 13.8544
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.9234
14 ส.ค. 2563
+ 0.0121 +0.0937% 520,663,426.59 13.0527 12.9234
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6329
13 ส.ค. 2563
+ 0.2341 +2.2512% 520,466,497.73 10.7925 10.6329
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.6809
14 ส.ค. 2563
+ 0.0899 +1.3640% 1,641,371,062.94 6.6877 6.6742
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
22.7945
13 ส.ค. 2563
+ 0.0870 +0.3831% 6,184,534,021.81 23.1365 22.7945
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.7945
13 ส.ค. 2563
+ 0.0276 +0.3148% 490,878,288.97 8.9265 8.7945
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6423
13 ส.ค. 2563
+ 0.0978 +0.9275% 398,328,075.88 10.8020 10.6423
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
23.9396
13 ส.ค. 2563
+ 0.3829 +1.6254% 848,875,236.17 23.9636 23.9157
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.9450
14 ส.ค. 2563
+ 0.0943 +0.7338% 1,223,629,869.41 12.9451 12.9450
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
2.5763
13 ส.ค. 2563
+ 0.0439 +1.7335% 361,160,763.59 2.5790 2.5737
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.8369
31 พ.ค. 2563
+ 0.2690 +2.3254% 2,325,952,010.00 11.8370 11.8369
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.9524
14 ส.ค. 2563
- 0.0513 -0.4662% 30,885,790,243.98 11.0620 10.9414
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.4523
13 ส.ค. 2563
- 0.0321 -0.3783% 444,164,823.99 8.5369 8.4523
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.1524
14 ส.ค. 2563
- 0.0335 -0.4092% 3,068,488,477.73 8.2340 8.1524
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.9204
13 ส.ค. 2563
+ 0.0543 +0.4576% 353,776,758.95 12.0993 11.9204
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
5.2991
14 ส.ค. 2563
- 0.0923 -1.7120% 74,187,691.56 5.2991 5.2991
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
19.4402
14 ส.ค. 2563
- 0.3509 -1.7730% 7,371,479,701.58 19.4597 19.4208
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
16.9120
14 ส.ค. 2563
- 0.2154 -1.2576% 3,860,085,841.20 16.9290 16.8951
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
9.5204
14 ส.ค. 2563
- 0.1030 -1.0703% 217,760,344.23 9.5300 9.5109
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0519
14 ส.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0008% 4,014,036,193.33 13.0520 13.0519
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.5975
14 ส.ค. 2563
- 0.0013 -0.0103% 1,640,685,555.10 12.5976 12.5975
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.5985
14 ส.ค. 2563
- 0.0004 -0.0038% 264,203,643.56 10.5986 10.5985
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
35.8521
14 ส.ค. 2563
- 0.6164 -1.6902% 3,288,469,941.92 35.8881 35.8162
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
31.7676
14 ส.ค. 2563
- 0.5717 -1.7678% 3,020,515,237.94 31.7995 31.7358
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
9.5050
14 ส.ค. 2563
- 0.1020 -1.0617% 65,387,186.26 9.5146 9.4955
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1309
13 ส.ค. 2563
- 0.0196 -0.1613% 177,664,585.77 12.1431 12.1188
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2629
13 ส.ค. 2563
- 0.0167 -0.1481% 537,168,874.69 11.2743 11.2516
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.1629
13 ส.ค. 2563
+ 0.2713 +1.7072% 1,634,084,906.60 16.1792 16.1467
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.8013
13 ส.ค. 2563
+ 0.2486 +1.1535% 562,775,155.21 21.8232 21.7795
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0482
13 ส.ค. 2563
+ 0.0766 +0.6398% 57,034,508.67 12.0603 12.0362
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.2623
13 ส.ค. 2563
+ 0.0716 +0.9957% 33,069,051.60 7.2697 7.2550
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.7807
13 ส.ค. 2563
- 0.0760 -0.5911% 210,970,332.00 12.7936 12.7679
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2381
14 ส.ค. 2563
+ 0.0123 +0.1096% 41,836,333.43 11.2494 11.2269
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.5862
13 ส.ค. 2563
+ 0.0792 +0.3862% 1,603,683,339.16 20.6069 20.5656
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.8373
14 ส.ค. 2563
+ 0.0964 +0.7566% 434,249,551.41 12.8502 12.8245
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.8863
14 ส.ค. 2563
- 0.0597 -0.3994% 1,150,532,116.49 14.9013 14.8714
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.8396
13 ส.ค. 2563
- 0.0326 -0.3674% 22,766,950.75 8.8485 8.8308
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0717
14 ส.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0010% 727,852,230.31 10.0718 10.0717
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7261
14 ส.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0010% 4,481,506,633.18 9.7262 9.7261
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8095
14 ส.ค. 2563
+ 0.0005 +0.0051% 2,400,093,466.76 9.8096 9.8095
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.0599
14 ส.ค. 2563
- 0.0017 -0.0169% 7,064,805,140.08 10.0600 10.0599
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.66%
21 ก.ค. 2563
13 ส.ค. 2563
MSCI ACWI Net Total Return USD Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.34% 13 ส.ค. 2563
MSCI ACWI Net Total Return USD Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.55% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.40% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.42% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.04% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี 0.31% 0.04% 0.20% 0.75% 0.93% 0.99% 1.55% 3.45%
15 พ.ค. 2540
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.84% 0.22% 0.59% 1.40% 1.09% 1.03% 1.23% 1.68% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.12% 0.07% 0.12% 0.11% 0.07% 0.06% 0.06% 0.10% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.34% 0.06% 0.23% 0.81% 0.98% 1.03% 1.60% 1.79%
29 มี.ค. 2545
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.61% 0.12% 0.43% 1.05% 0.83% 0.78% 0.91% 1.07% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.08% 0.10% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.11% 0.04% 0.12% 0.10% 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 0.03% -0.24% -0.24% 0.39% 0.87% 1.07% 1.76% 2.63%
15 ก.ย. 2542
14 ส.ค. 2563
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 0.20% -0.68% -1.03% 1.65% 2.95% 3.07% 3.83% 3.06% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.46% 0.27% 0.50% 0.38% 0.31% 0.26% 0.25% 0.97% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.94% 1.15% 2.09% 1.58% 1.01% 0.94% 0.97% 0.68% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) -4.06% -0.37% -4.15% -3.68% 1.29% 1.86% N/A 2.62%
10 เม.ย. 2555
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) -1.01% 0.60% -1.09% -0.35% 1.80% 2.37% N/A 3.33% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.94% 3.27% 7.68% 5.58% 3.62% 3.25% N/A 3.09% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.13% 2.76% 5.65% 4.15% 2.72% 2.43% N/A 2.42% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) -6.91% -0.42% -6.24% -6.54% 0.77% 1.73% N/A 2.65%
10 เม.ย. 2555
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) -2.95% 1.20% -2.58% -2.63% 1.57% 2.71% N/A 3.89% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.10% 6.34% 14.46% 10.54% 6.81% 6.08% N/A 5.82% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.19% 5.27% 11.22% 8.24% 5.40% 4.85% N/A 4.82% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) -12.62% -0.19% -10.63% -12.47% -0.32% 1.30% N/A 2.76%
10 เม.ย. 2555
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) -5.93% 1.96% -4.77% -6.07% 0.59% 2.56% N/A 4.16% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
24.53% 10.83% 27.04% 19.79% 12.87% 11.48% N/A 11.06% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
17.16% 8.90% 18.88% 13.86% 9.06% 8.10% N/A 8.00% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส -6.13% -0.29% -6.72% -4.91% -0.35% N/A N/A 0.22%
11 ก.ค. 2559
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 2.85% 0.61% -0.62% 2.27% 4.09% N/A N/A 3.10% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.85% 0.33% 3.12% 2.30% 1.85% N/A N/A 1.78% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.95% 2.98% 5.29% 4.28% 3.20% N/A N/A 3.00% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 -17.55% 1.00% -13.88% -16.67% -2.03% 1.37% 7.10% 11.68%
29 มี.ค. 2544
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) -13.91% 5.27% -10.18% -12.83% -0.36% 2.60% 7.88% N/A 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.24% 20.45% 42.09% 30.93% 20.20% 18.25% 18.31% 22.40% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
39.07% 20.60% 43.03% 31.57% 20.57% 18.52% 18.52% N/A 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล -17.53% 0.96% -13.86% -16.66% -2.01% 1.46% 7.20% 7.91%
24 มิ.ย. 2547
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) -13.91% 5.27% -10.18% -12.83% -0.36% 2.60% 7.88% 8.51% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.21% 20.45% 42.06% 30.90% 20.18% 18.21% 18.26% 21.74% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
39.03% 20.48% 42.99% 31.55% 20.55% 18.51% 18.51% 21.95% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 -16.68% 1.70% -13.26% -17.60% -2.36% 1.58% 6.82% 8.22%
09 ก.ย. 2547
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) -13.91% 5.27% -10.18% -12.83% -0.36% 2.60% 7.88% 8.45% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.81% 20.75% 41.59% 30.69% 20.14% 18.35% 18.47% 22.25% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
39.03% 20.48% 42.99% 31.55% 20.55% 18.51% 18.51% 22.01% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance -9.35% 7.47% -6.95% -11.40% -2.38% N/A N/A -1.17%
26 ก.ย. 2559
14 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) -12.69% 8.40% -9.78% -12.76% -2.63% N/A N/A -0.58% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.50% 12.76% 32.40% 23.95% 15.07% N/A N/A 13.77% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
36.20% 16.74% 39.65% 29.30% 19.25% N/A N/A 17.66% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย -14.83% 3.18% -10.69% -17.88% N/A N/A N/A -9.81%
25 ก.ย. 2560
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) -12.51% 5.52% -9.62% -13.67% N/A N/A N/A -4.19% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.78% 17.49% 32.65% 24.52% N/A N/A N/A 16.93% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
34.43% 17.12% 37.85% 27.82% N/A N/A N/A 18.47% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 4.15% 2.92% 2.45% 3.84% 3.01% 1.68% 3.10% 3.19%
14 ก.ค. 2553
13 ส.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 8.52% -1.11% 2.94% 5.62% 2.82% 2.48% 2.54% 2.73% 13 ส.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 4.75% 1.91% 3.04% 4.71% 5.11% 5.04% 2.81% 3.12% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.25% 1.58% 5.78% 4.53% 2.96% 5.28% 5.67% 5.67% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
6.83% 5.17% 6.99% 6.00% 5.20% 5.69% 6.22% 6.23% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.97% 1.89% 4.28% 3.63% 2.63% 3.67% 4.67% 4.70% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 4.03% 2.81% 2.33% 3.68% 2.98% 1.61% N/A 2.48%
08 ส.ค. 2554
13 ส.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 8.52% -1.11% 2.94% 5.62% 2.82% 2.48% N/A 2.65% 13 ส.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 4.75% 1.91% 3.04% 4.71% 5.11% 5.04% N/A 2.17% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.23% 1.57% 5.76% 4.51% 2.95% 5.23% N/A 5.70% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
6.83% 5.17% 6.99% 6.00% 5.20% 5.69% N/A 6.06% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.97% 1.89% 4.28% 3.63% 2.63% 3.67% N/A 4.40% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active N/A 15.19% N/A N/A N/A N/A N/A 14.56%
05 มี.ค. 2563
13 ส.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (THB) N/A 19.14% N/A N/A N/A N/A N/A 12.45% 13 ส.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (USD) N/A 22.78% N/A N/A N/A N/A N/A 14.04% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 22.30% N/A N/A N/A N/A N/A 22.40% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A 27.99% N/A N/A N/A N/A N/A 26.31% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A 28.51% N/A N/A N/A N/A N/A 28.23% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income -0.03% 6.54% -1.02% 2.11% 1.91% N/A N/A 3.41%
19 พ.ค. 2559
13 ส.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 11.07% -0.52% 5.37% 8.91% 3.10% N/A N/A 1.09% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 7.21% 2.52% 5.47% 7.97% 5.39% N/A N/A 4.41% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.57% 3.91% 10.67% 7.54% 4.59% N/A N/A 3.97% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.06% 5.18% 8.45% 7.07% 5.87% N/A N/A 5.62% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
5.66% 2.43% 6.16% 5.02% 3.67% N/A N/A 3.53% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond 0.19% 13.30% -1.86% 1.49% 1.69% N/A N/A 1.75%
29 พ.ค. 2560
13 ส.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 4.78% 9.14% -0.59% 3.49% 0.05% N/A N/A -0.54% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 1.14% 12.48% -0.50% 2.59% 2.27% N/A N/A 2.33% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
17.56% 10.73% 19.59% 13.90% 8.66% N/A N/A 8.40% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.69% 7.07% 16.18% 11.77% 7.84% N/A N/A 7.63% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
15.50% 5.83% 17.30% 12.33% 7.79% N/A N/A 7.56% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond N/A 4.10% -2.92% N/A N/A N/A N/A -2.19%
23 ม.ค. 2563
13 ส.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB) N/A -0.52% 5.37% N/A N/A N/A N/A 8.28% 13 ส.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD) N/A 2.52% 5.47% N/A N/A N/A N/A 6.19% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 5.01% 12.50% N/A N/A N/A N/A 11.89% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 5.18% 8.45% N/A N/A N/A N/A 8.41% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 2.42% 6.16% N/A N/A N/A N/A 5.92% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 3.50% 7.34% 1.68% 4.15% 2.50% N/A N/A 3.30%
28 พ.ย. 2559
13 ส.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 9.03% 3.48% 3.20% 7.84% 3.17% N/A N/A 1.94% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 5.25% 6.64% 3.30% 6.90% 5.47% N/A N/A 5.71% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.50% 3.70% 10.59% 7.51% 4.76% N/A N/A 4.42% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.46% 5.12% 6.69% 5.39% 4.66% N/A N/A 4.41% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.41% 2.25% 5.99% 4.40% 2.94% N/A N/A 2.79% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น -5.26% 4.82% -4.41% 0.63% -1.05% -0.28% N/A -0.21%
17 พ.ย. 2557
13 ส.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
17.28% 6.25% 19.04% 13.83% 8.96% 8.02% N/A 7.77% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation -8.42% 7.48% -10.40% N/A N/A N/A N/A -4.96%
13 ก.ย. 2562
13 ส.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร -8.14% 7.27% -10.05% N/A N/A N/A N/A -4.91% 13 ส.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลเงินบาท 0.04% 13.00% -2.83% N/A N/A N/A N/A 3.13% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
17.93% 10.57% 19.82% N/A N/A N/A N/A 15.00% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
17.86% 10.71% 19.74% N/A N/A N/A N/A 14.96% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
18.56% 13.28% 20.55% N/A N/A N/A N/A 15.63% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 5.91% 15.38% -1.67% 13.69% 5.79% 4.75% 8.28% 3.30%
09 ส.ค. 2550
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) -3.51% 9.16% -9.64% 6.90% 8.83% 7.09% 9.98% 5.35% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 5.08% 14.99% -2.38% 13.40% 6.49% 5.68% 8.54% 3.37% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
33.06% 22.15% 36.54% 26.81% 19.00% 18.21% 16.84% 19.67% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
35.30% 18.00% 39.02% 28.33% 19.12% 17.66% 15.37% 17.85% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
34.91% 19.74% 38.56% 28.08% 19.05% 17.46% 15.93% 18.88% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 9.49% 18.57% 3.91% 16.21% 12.95% 10.27% N/A 10.72%
23 มี.ค. 2558
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 4.71% 15.32% -1.82% 13.74% 5.84% 5.53% N/A 6.23% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 1.07% 18.84% -1.73% 12.75% 8.19% 8.17% N/A 7.13% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.08% 16.25% 39.92% 29.04% 19.83% 17.21% N/A 16.87% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
32.89% 17.98% 36.43% 26.40% 17.56% 15.55% N/A 15.24% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
34.04% 16.76% 37.74% 27.29% 18.19% 16.06% N/A 15.73% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 4.29% 19.09% -0.61% 13.97% 10.19% 9.03% N/A 11.73%
06 ก.พ. 2556
13 ส.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 8.46% 15.21% -0.36% 17.10% 10.64% 9.36% N/A 14.04% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 4.70% 18.73% -0.27% 16.09% 13.10% 12.09% N/A 13.39% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
42.72% 19.86% 47.39% 34.17% 22.81% 19.55% N/A 17.26% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.25% 22.13% 45.71% 33.04% 22.30% 19.33% N/A 17.30% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
42.13% 20.66% 46.76% 33.73% 22.74% 19.53% N/A 17.28% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ -11.54% 12.85% -14.39% -6.45% 3.44% 2.44% N/A -0.58%
01 มิ.ย. 2554
11 ส.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (THB) -6.89% 7.63% -11.53% 0.14% 1.36% 3.02% N/A 8.40% 11 ส.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (USD) -10.21% 11.19% -11.19% -1.11% 3.59% 5.66% N/A 8.07% 11 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
46.89% 24.47% 51.58% 37.50% 24.57% 21.36% N/A 19.39% 11 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
43.29% 27.18% 47.70% 34.46% 22.46% 19.63% N/A 18.02% 11 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
44.09% 25.61% 48.66% 35.08% 22.86% 19.77% N/A 17.94% 11 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 18.48% 18.49% 9.32% 25.27% 17.26% N/A N/A 16.73%
21 มี.ค. 2559
13 ส.ค. 2563
ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลเงินบาท 10.02% 17.38% 2.41% 23.94% 10.80% N/A N/A 11.14% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลgเงินดอลล่าร์สหรัฐ 5.17% 19.27% 0.19% 16.62% 13.27% N/A N/A 14.03% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.92% 24.54% 36.24% 27.05% 20.50% N/A N/A 17.85% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.29% 22.81% 45.77% 33.00% 22.36% N/A N/A 19.30% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
58.95% 67.85% 65.64% 46.72% 29.48% N/A N/A 24.93% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท -2.97% 13.08% -7.00% 9.28% 4.44% 3.43% N/A 3.76%
21 พ.ค. 2557
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -10.58% 10.84% -13.58% 0.17% 1.95% 1.51% N/A 3.75% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -2.61% 16.76% -6.64% 6.27% -0.24% 0.17% N/A 0.55% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.81% 21.61% 35.07% 25.86% 17.78% 17.02% N/A 16.42% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
33.52% 21.71% 36.97% 27.18% 18.42% 18.47% N/A 17.93% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.63% 23.85% 37.13% 27.35% 18.92% 18.96% N/A 18.42% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity -1.86% 23.21% -5.35% 10.49% 2.51% N/A N/A 5.09%
24 ส.ค. 2558
13 ส.ค. 2563
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) -2.28% 22.80% -5.81% 10.16% 2.52% N/A N/A 6.09% 13 ส.ค. 2563
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) 6.42% 29.36% 1.76% 16.86% 0.32% N/A N/A 3.86% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.96% 27.57% 41.76% 30.64% 21.17% N/A N/A 20.02% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
39.25% 28.19% 43.17% 31.69% 22.00% N/A N/A 21.03% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
39.62% 30.28% 43.66% 32.09% 22.53% N/A N/A 22.23% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index 2.11% 17.75% -0.15% 12.94% -0.20% 2.69% 1.35% 0.25%
09 ส.ค. 2550
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -0.90% 21.25% 0.16% 15.24% 3.97% 7.26% 3.53% 2.50% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 2.67% 17.65% 0.06% 16.24% 1.71% 4.64% 3.26% 1.81% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
39.35% 23.13% 42.75% 31.75% 23.12% 21.65% 21.46% 31.06% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
29.24% 18.78% 31.77% 23.77% 17.93% 17.24% 16.54% 21.13% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
27.07% 18.09% 29.47% 22.18% 16.63% 15.91% 15.17% 19.98% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity -16.86% 16.95% -14.31% -5.62% -6.68% N/A N/A -5.53%
30 มี.ค. 2560
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -0.90% 21.25% 0.16% 15.24% 3.97% N/A N/A 6.20% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 2.67% 17.65% 0.06% 16.24% 1.71% N/A N/A 3.02% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.10% 18.28% 39.54% 29.20% 20.07% N/A N/A 19.33% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
29.04% 17.77% 31.53% 23.76% 17.93% N/A N/A 17.25% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
26.88% 17.20% 29.25% 22.17% 16.68% N/A N/A 16.08% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 10.06% 23.87% 8.25% 26.53% 2.33% 5.57% N/A 5.79%
30 ต.ค. 2557
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท 10.94% 17.75% 6.86% 27.13% 4.65% 6.60% N/A 6.00% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 7.09% 21.35% 6.96% 26.03% 6.98% 9.27% N/A 6.85% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.79% 24.19% 34.32% 25.81% 19.84% 18.15% N/A 17.57% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
25.71% 18.06% 27.64% 21.59% 16.84% 15.70% N/A 15.32% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
28.01% 18.75% 30.04% 23.22% 18.00% 16.87% N/A 16.40% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity -1.92% 15.76% -1.97% 12.38% 6.13% 3.09% N/A 4.79%
23 ก.พ. 2558
14 ส.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) -1.72% 16.75% -1.85% 12.52% 5.60% 2.53% N/A 4.29% 14 ส.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 3.92% 12.95% 0.56% 12.95% 3.98% 3.04% N/A 5.45% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
30.70% 20.34% 33.54% 25.07% 19.25% 20.67% N/A 20.17% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
31.38% 22.24% 34.12% 25.69% 20.23% 21.56% N/A 21.06% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
28.41% 20.42% 31.15% 23.15% 17.91% 17.73% N/A 17.39% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -11.93% 8.86% -10.11% 8.05% -3.24% N/A N/A 1.39%
29 ก.พ. 2559
13 ส.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) -6.57% 7.69% -6.12% 9.42% 1.70% N/A N/A 6.94% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) -0.41% 5.43% -2.99% 9.53% 0.41% N/A N/A 5.15% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.28% 19.31% 34.34% 25.67% 19.11% N/A N/A 18.15% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
26.87% 20.50% 29.19% 22.05% 17.99% N/A N/A 17.95% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
23.99% 19.15% 26.28% 19.63% 15.92% N/A N/A 15.02% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 12.02% 14.74% 14.03% 19.26% 7.73% 4.96% 3.83% -3.07%
28 ก.ย. 2550
14 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 7.98% 18.16% 14.06% 18.23% 10.66% 6.82% 6.38% -1.03% 14 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 12.17% 14.23% 13.85% 20.47% 8.48% 4.14% 6.10% -1.77% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
27.49% 28.28% 28.09% 23.33% 23.09% 23.32% 25.40% 31.24% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
25.60% 26.22% 25.29% 21.50% 21.75% 21.65% 23.58% 27.80% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
24.77% 26.25% 24.28% 20.98% 21.26% 21.34% 23.22% 27.52% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 16.53% 16.83% 12.69% 37.50% 16.12% 15.32% N/A 15.16%
13 ต.ค. 2557
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 15.33% 14.81% 10.85% 33.35% 6.37% 6.90% N/A 8.82% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 11.32% 18.32% 10.96% 32.19% 8.74% 9.57% N/A 9.62% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
22.77% 21.44% 24.01% 19.36% 19.44% 18.26% N/A 18.89% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
25.26% 22.75% 26.48% 21.80% 20.03% 19.39% N/A 20.09% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
27.06% 23.18% 28.36% 23.06% 20.98% 20.31% N/A 20.83% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity -7.14% 21.92% -11.34% 3.13% N/A N/A N/A -5.73%
11 มิ.ย. 2561
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -3.78% 19.65% -8.85% 4.12% N/A N/A N/A -4.03% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -7.12% 23.30% -8.76% 3.22% N/A N/A N/A -2.68% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.29% 17.14% 42.31% 31.42% N/A N/A N/A 24.20% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
38.09% 18.67% 41.90% 31.44% N/A N/A N/A 24.67% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
39.91% 18.42% 43.96% 32.84% N/A N/A N/A 25.62% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 1.88% 19.13% -1.89% 9.63% N/A N/A N/A 6.03%
23 ก.ค. 2562
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท 10.35% 24.82% 5.87% 19.24% N/A N/A N/A 14.20% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ 1.33% 18.49% -2.00% 12.40% N/A N/A N/A 8.21% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.34% 20.52% 35.70% 26.19% N/A N/A N/A 25.79% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
36.08% 20.42% 39.98% 29.03% N/A N/A N/A 28.51% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
35.72% 17.70% 39.63% 28.61% N/A N/A N/A 28.10% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 31.87% 9.55% 22.51% 28.52% 10.38% 7.34% 3.10% 6.08%
02 ธ.ค. 2548
13 ส.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 28.05% 13.54% 23.15% 29.36% 14.64% 11.66% 4.86% 9.62% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 32.66% 10.17% 23.03% 30.49% 12.14% 8.94% 4.59% 7.54% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.78% 18.24% 23.73% 18.55% 13.66% 13.84% 15.77% 18.64% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
21.63% 18.96% 23.64% 18.36% 13.54% 14.18% 16.14% 18.81% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
21.70% 18.53% 23.45% 18.33% 13.09% 13.77% 15.43% 18.37% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 26.73% 12.50% 22.00% 26.31% 11.41% 9.05% N/A 2.77%
07 ก.พ. 2554
14 ส.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 32.67% 8.54% 22.43% 29.22% 12.13% 8.86% N/A 4.04% 14 ส.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 28.35% 12.28% 22.94% 28.39% 14.71% 11.68% N/A 3.92% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.28% 16.94% 21.96% 17.72% 13.89% 13.57% N/A 16.24% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
21.69% 18.45% 23.54% 18.34% 13.09% 13.77% N/A 15.48% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
21.62% 18.97% 23.74% 18.37% 13.54% 14.18% N/A 16.20% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ -26.40% 33.21% -15.65% -21.07% -5.57% -10.67% -12.11% -12.37%
13 พ.ค. 2553
13 ส.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -27.01% 32.96% -16.33% -21.92% -5.27% -9.88% -10.74% -11.11% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -29.55% 37.02% -16.25% -22.59% -3.16% -7.63% -10.51% -10.76% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
49.09% 31.08% 53.52% 42.32% 32.27% 33.29% 29.53% 29.51% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
49.73% 32.93% 54.15% 43.38% 34.00% 35.14% 30.92% 30.87% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
50.17% 32.40% 54.59% 43.59% 34.17% 35.25% 31.02% 30.99% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
31 มี.ค. 2561
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล -11.51% 4.28% -15.12% -9.96% 5.77% 7.56% N/A 7.23%
30 มิ.ย. 2557
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 -10.39% 4.06% -13.76% -9.35% 6.43% 7.97% N/A 7.32% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.79% 13.30% 29.77% 21.58% 13.23% 11.29% N/A 10.40% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
26.78% 13.81% 29.77% 21.67% 13.39% 11.22% N/A 10.36% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property -20.04% 14.01% -22.08% -16.69% N/A N/A N/A -5.98%
22 พ.ย. 2560
13 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) -14.32% 13.74% -20.39% -11.84% N/A N/A N/A -3.31% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) -17.29% 17.21% -20.32% -12.60% N/A N/A N/A -1.48% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
40.60% 25.78% 45.27% 32.16% N/A N/A N/A 21.07% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.10% 25.88% 45.76% 32.59% N/A N/A N/A 21.55% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
42.44% 25.67% 47.30% 33.60% N/A N/A N/A 21.96% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible -20.15% 7.71% -19.97% -14.94% N/A N/A N/A -9.66%
31 ม.ค. 2562
14 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -13.27% 5.87% -16.26% -7.34% N/A N/A N/A -6.75% 14 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -16.09% 9.52% -15.91% -7.94% N/A N/A N/A -6.36% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.27% 21.64% 35.76% 25.86% N/A N/A N/A 21.40% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
30.06% 20.26% 33.31% 24.36% N/A N/A N/A 20.90% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.74% 20.59% 35.21% 25.61% N/A N/A N/A 21.86% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity -9.94% 6.05% -14.29% -4.20% 0.48% N/A N/A 4.52%
22 ส.ค. 2559
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) -1.87% 5.42% -11.17% 0.63% 4.40% N/A N/A 4.95% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) -5.28% 8.64% -11.08% -0.24% 6.73% N/A N/A 7.86% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
33.47% 18.16% 37.00% 27.19% 17.78% N/A N/A 16.08% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
35.34% 18.53% 39.21% 28.10% 17.86% N/A N/A 16.06% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
36.12% 17.26% 40.19% 28.68% 17.94% N/A N/A 16.09% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF -14.00% 2.18% -11.78% -8.74% 3.94% 7.27% 5.25% 5.30%
01 ส.ค. 2551
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index -12.08% 4.60% -9.64% -7.07% 5.02% 8.27% 6.36% 6.44% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
44.88% 24.32% 49.58% 36.46% 24.80% 22.87% 21.96% 25.52% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.54% 24.12% 51.42% 37.71% 25.48% 23.31% 22.26% 25.71% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว -16.93% 1.51% -13.45% -18.03% -2.84% 1.08% 6.28% 7.88%
11 พ.ย. 2547
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) -13.91% 5.27% -10.18% -12.83% -0.36% 2.60% 7.88% 8.59% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.94% 20.79% 41.74% 30.79% 20.19% 18.40% 18.51% 22.27% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
38.94% 20.60% 42.88% 31.47% 20.52% 18.49% 18.50% 21.97% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว -13.16% 1.16% -10.47% -13.95% -2.11% 0.98% 4.89% 6.33%
11 พ.ย. 2547
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) -8.97% 3.80% -6.28% -8.03% 0.44% 2.45% 6.19% 6.91% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.00% 14.76% 30.78% 22.76% 14.98% 13.56% 13.32% 15.80% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
27.26% 14.42% 30.02% 22.03% 14.36% 12.94% 12.95% 15.38% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว -9.65% 6.90% -7.50% -11.76% -2.14% N/A N/A -1.30%
21 พ.ย. 2559
14 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) -12.69% 8.40% -9.78% -12.76% -2.63% N/A N/A -1.16% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.43% 12.62% 32.31% 23.89% 15.06% N/A N/A 13.71% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
36.20% 16.74% 39.65% 29.30% 19.25% N/A N/A 17.58% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.20% 0.01% 0.11% 0.55% 0.72% 0.70% 1.25% 1.60%
14 พ.ย. 2546
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.84% 0.22% 0.59% 1.40% 1.09% 1.03% 1.23% 1.42% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.03% 0.07% 0.10% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.12% 0.07% 0.12% 0.20% 0.12% 0.10% 0.08% 0.09% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.79% -0.49% -1.60% 0.04% 1.69% 1.75% N/A 2.36%
22 ก.ย. 2553
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.38% 0.35% 0.98% 2.38% 2.34% 2.25% N/A 2.87% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.19% 0.62% 1.28% 1.00% 0.81% 0.67% N/A 0.52% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.79% 0.29% 0.81% 0.65% 0.45% 0.40% N/A 0.51% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.34% -0.27% -1.05% 0.39% 1.48% N/A N/A 1.57%
21 พ.ย. 2559
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.43% 0.37% 1.02% 2.45% 2.39% N/A N/A 2.44% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.93% 0.52% 1.00% 0.77% 0.59% N/A N/A 0.55% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.79% 0.29% 0.81% 0.65% 0.45% N/A N/A 0.42% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ -17.92% 0.81% -14.19% -17.32% -2.83% 0.63% 6.35% 7.93%
14 พ.ย. 2546
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -13.91% 5.27% -10.18% -12.83% -0.36% 2.60% 7.88% 8.93% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.29% 20.46% 42.15% 30.96% 20.22% 18.25% 18.30% 22.13% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
38.94% 20.60% 42.88% 31.47% 20.52% 18.49% 18.50% 22.30% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ -16.90% 1.49% -13.44% -18.01% -2.85% 1.07% 6.27% 7.64%
02 ธ.ค. 2547
14 ส.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -13.91% 5.27% -10.18% -12.83% -0.36% 2.60% 7.88% 8.23% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.87% 20.79% 41.66% 30.73% 20.16% 18.37% 18.46% 22.23% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
38.94% 20.60% 42.88% 31.47% 20.52% 18.49% 18.50% 21.99% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ -9.64% 6.84% -7.46% -11.83% -2.19% N/A N/A -1.34%
21 พ.ย. 2559
14 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -12.69% 8.40% -9.78% -12.76% -2.63% N/A N/A -1.16% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.34% 12.59% 32.20% 23.82% 15.02% N/A N/A 13.68% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
36.20% 16.74% 39.65% 29.30% 19.25% N/A N/A 17.58% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.91% 2.78% 2.21% 3.34% 2.42% 1.03% N/A 2.06%
07 ก.พ. 2554
13 ส.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.52% -1.11% 2.94% 5.62% 2.82% 2.48% N/A 3.06% 13 ส.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 4.75% 1.91% 3.04% 4.71% 5.11% 5.04% N/A 2.92% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.35% 1.60% 5.88% 4.59% 3.00% 5.24% N/A 5.66% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
6.80% 5.09% 6.95% 21.09% 12.80% 10.69% N/A 8.95% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.96% 1.90% 4.27% 13.29% 7.85% 6.80% N/A 6.12% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.26% 6.48% -1.22% 1.83% 1.72% N/A N/A 3.01%
08 ส.ค. 2559
13 ส.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 11.07% -0.52% 5.37% 8.91% 3.10% N/A N/A 1.10% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 7.21% 2.52% 5.47% 7.97% 5.39% N/A N/A 4.11% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.59% 3.86% 10.70% 7.56% 4.60% N/A N/A 4.03% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.06% 5.18% 8.45% 7.06% 5.87% N/A N/A 5.60% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
5.66% 2.43% 6.16% 5.00% 3.67% N/A N/A 3.54% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.54% 18.50% 4.01% 16.28% 13.01% 10.28% N/A 10.05%
10 ส.ค. 2558
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 4.71% 15.32% -1.82% 13.74% 5.84% 5.53% N/A 5.23% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 1.07% 18.84% -1.73% 12.75% 8.19% 8.17% N/A 7.84% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.75% 16.10% 39.55% 28.78% 19.64% 17.03% N/A 17.02% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
32.89% 17.98% 36.43% 26.36% 17.52% 15.53% N/A 15.52% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
34.04% 16.76% 37.74% 27.25% 18.16% 16.04% N/A 16.04% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.99% 18.91% -0.81% 13.45% 9.55% 8.29% N/A 10.91%
06 ก.พ. 2556
13 ส.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.46% 15.21% -0.36% 17.10% 10.64% 9.36% N/A 14.04% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 4.70% 18.73% -0.27% 16.09% 13.10% 12.09% N/A 13.39% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
42.78% 19.78% 47.44% 34.22% 22.84% 19.55% N/A 17.22% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.25% 22.13% 45.71% 33.04% 22.30% 19.33% N/A 17.30% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
42.13% 20.66% 46.76% 33.73% 22.74% 19.53% N/A 17.28% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ -3.88% 13.13% -7.87% 8.21% 3.85% 2.83% N/A 3.04%
21 พ.ค. 2557
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) -10.58% 10.84% -13.58% 0.17% 1.95% 1.51% N/A 3.75% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) -2.61% 16.76% -6.64% 6.27% -0.24% 0.17% N/A 0.55% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.47% 21.46% 34.66% 25.62% 17.68% 16.89% N/A 16.25% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
33.52% 21.71% 36.97% 27.18% 18.42% 18.47% N/A 17.93% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.63% 23.85% 37.13% 27.35% 18.92% 18.96% N/A 18.42% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -16.85% 16.53% -14.35% -5.93% N/A N/A N/A -11.91%
05 ก.พ. 2561
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -0.90% 21.25% 0.16% 15.24% N/A N/A N/A -1.48% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 2.67% 17.65% 0.06% 16.24% N/A N/A N/A -2.05% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.15% 17.73% 38.50% 28.44% N/A N/A N/A 20.87% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
29.04% 17.77% 31.53% 23.75% N/A N/A N/A 18.96% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
26.88% 17.20% 29.25% 22.17% N/A N/A N/A 17.62% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.73% 23.50% 7.95% 26.07% 2.42% 5.48% N/A 5.03%
10 ส.ค. 2558
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท 10.94% 17.75% 6.86% 27.13% 4.65% 6.60% N/A 6.02% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 7.09% 21.35% 6.96% 26.03% 6.98% 9.27% N/A 8.65% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.68% 23.90% 34.22% 25.72% 19.70% 17.78% N/A 17.78% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
25.71% 18.06% 27.64% 21.57% 16.79% 15.67% N/A 15.69% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
28.01% 18.75% 30.04% 23.21% 17.97% 16.86% N/A 16.87% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -2.68% 15.43% -2.89% 11.31% 5.78% 2.56% N/A 2.35%
10 ส.ค. 2558
14 ส.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) -1.72% 16.75% -1.85% 12.52% 5.60% 2.53% N/A 2.24% 14 ส.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 3.92% 12.95% 0.56% 12.95% 3.98% 3.04% N/A 2.83% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
30.94% 19.82% 33.81% 25.24% 19.37% 20.32% N/A 20.30% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
31.38% 22.24% 34.12% 25.67% 20.15% 21.51% N/A 21.49% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
28.41% 20.42% 31.15% 23.15% 17.83% 17.69% N/A 17.67% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.65% 16.21% 11.96% 36.41% 15.74% 16.11% N/A 15.50%
10 ส.ค. 2558
13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 15.33% 14.81% 10.85% 33.35% 6.37% 6.90% N/A 6.49% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 11.32% 18.32% 10.96% 32.19% 8.74% 9.57% N/A 9.13% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
22.84% 21.27% 24.03% 19.41% 19.41% 18.02% N/A 18.03% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
25.26% 22.75% 26.48% 21.80% 20.00% 19.38% N/A 19.38% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
27.06% 23.18% 28.36% 23.06% 20.97% 20.30% N/A 20.30% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 26.85% 12.49% 22.06% 26.52% 11.47% 9.07% N/A 2.68%
07 ก.พ. 2554
14 ส.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 32.67% 8.54% 22.43% 29.22% 12.13% 8.86% N/A 4.04% 14 ส.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 28.35% 12.28% 22.94% 28.39% 14.71% 11.68% N/A 3.92% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.41% 16.84% 22.07% 17.79% 13.91% 13.56% N/A 16.03% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
21.69% 18.45% 23.54% 18.34% 13.09% 13.77% N/A 15.48% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
21.62% 18.97% 23.74% 18.37% 13.54% 14.18% N/A 16.20% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -10.36% 5.08% -13.32% -8.66% 5.60% 7.11% N/A 6.73%
07 ก.ค. 2557
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... -10.39% 4.06% -13.76% -9.35% 6.43% 7.97% N/A 7.24% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
25.27% 13.18% 28.11% 20.36% 12.55% 10.79% N/A 9.97% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
26.78% 13.81% 29.77% 21.68% 13.39% 11.22% N/A 10.37% 14 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ -19.66% 14.14% -21.73% -16.43% N/A N/A N/A -4.76%
05 ก.พ. 2561
13 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) -14.32% 13.74% -20.39% -11.84% N/A N/A N/A -0.72% 13 ส.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) -17.29% 17.21% -20.32% -12.60% N/A N/A N/A -0.14% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
40.33% 25.58% 44.96% 31.95% N/A N/A N/A 21.51% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.10% 25.88% 45.76% 32.61% N/A N/A N/A 22.18% 13 ส.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
42.44% 25.67% 47.30% 33.61% N/A N/A N/A 22.61% 13 ส.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.33% 0.07% 0.21% N/A N/A N/A N/A 0.72%
16 ส.ค. 2562
14 ส.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 0.84% 0.22% 0.59% N/A N/A N/A N/A 1.58% 14 ส.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03%