การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 73 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
21.9014
15 ต.ค. 2562
+ 0.0028 2,689,539,690.63 21.9015 21.9014
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.7731
15 ต.ค. 2562
+ 0.0017 11,004,859,674.81 13.7732 13.7731
ทหารไทยธนพลัส
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.0990
15 ต.ค. 2562
+ 0.0014 84,621,840,565.55 12.0991 12.0990
ทหารไทยธนเพิ่มพูน
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6792
15 ต.ค. 2562
+ 0.0014 76,258,066,992.15 10.6793 10.6792
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.1726
15 ต.ค. 2562
+ 0.0008 124,027,200.21 17.1727 17.1726
ทหารไทยธนไพศาล
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.7713
15 ต.ค. 2562
+ 0.0053 12,738,207,240.27 12.7714 12.7713
ทหารไทย ธนไพบูลย์
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.5356
15 ต.ค. 2562
- 0.0012 61,800,307,047.56 11.5357 11.5356
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.9879
15 ต.ค. 2562
+ 0.0043 1,317,291,424.48 13.0529 12.9879
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.4959
15 ต.ค. 2562
+ 0.0079 904,350,687.33 13.5635 13.4959
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
14.6443
15 ต.ค. 2562
+ 0.0157 1,642,836,773.82 14.7176 14.6443
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.6587
15 ต.ค. 2562
+ 0.0039 171,567,232.88 10.7121 10.6587
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
104.8186
15 ต.ค. 2562
+ 0.1681 14,723,440,660.38 104.9235 104.7138
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
8.8110
15 ต.ค. 2562
+ 0.0142 2,114,566,846.49 8.8199 8.8022
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
43.1736
15 ต.ค. 2562
+ 0.0531 7,474,682,253.31 43.2169 43.1304
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.5986
15 ต.ค. 2562
- 0.0078 361,484,450.32 10.7047 10.5986
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.9771
15 ต.ค. 2562
- 0.0146 1,288,066,792.38 9.0670 8.9771
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1724
11 ต.ค. 2562
- 0.0357 1,615,227,049.87 13.3042 13.1592
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8620
11 ต.ค. 2562
- 0.0307 93,117,246.49 9.9607 9.8521
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3472
11 ต.ค. 2562
+ 0.0124 28,418,867,400.67 11.4608 11.3472
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3902
11 ต.ค. 2562
- 0.0051 431,952,227.18 10.4942 10.3902
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8413
11 ต.ค. 2562
- 0.0226 81,549,110.81 10.9498 10.8413
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
9.2259
11 ต.ค. 2562
+ 0.0884 127,780,708.21 9.3183 9.2259
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
9.9756
11 ต.ค. 2562
+ 0.0692 1,551,611,674.47 10.0755 9.9756
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.5382
11 ต.ค. 2562
+ 0.1675 547,600,714.84 13.5518 13.5247
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.7713
11 ต.ค. 2562
+ 0.1429 9,737,541,447.76 14.9930 14.7713
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.4503
11 ต.ค. 2562
+ 0.1886 1,425,945,834.71 20.6549 20.4298
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7771
10 ต.ค. 2562
+ 0.0650 35,120,990.82 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.5363
11 ต.ค. 2562
+ 0.2346 254,439,064.80 15.7694 15.5363
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1126
11 ต.ค. 2562
+ 0.2322 241,572,567.63 12.2944 12.1126
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.2923
11 ต.ค. 2562
+ 0.3125 651,933,696.05 12.4153 12.2923
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.3960
11 ต.ค. 2562
+ 0.1322 483,518,843.19 9.4055 9.3866
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.0489
11 ต.ค. 2562
+ 0.1570 7,437,440,506.21 9.1847 9.0489
ทหารไทย Asian Growth Leaders
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.6789
11 ต.ค. 2562
+ 0.1668 4,190,560,125.45 11.8542 11.6789
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.4025
15 ต.ค. 2562
+ 0.2282 1,158,991,275.11 12.5266 12.4025
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.9765
11 ต.ค. 2562
+ 0.2264 944,510,217.40 11.1412 10.9765
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.8568
15 ต.ค. 2562
+ 0.0705 1,798,469,588.70 5.8628 5.8509
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.7681
11 ต.ค. 2562
+ 0.2309 5,439,433,802.26 18.0347 17.7681
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.9471
11 ต.ค. 2562
+ 0.0374 866,230,192.77 9.0814 8.9471
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8038
11 ต.ค. 2562
+ 0.1361 1,895,464,196.61 9.9510 9.8038
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
18.0878
11 ต.ค. 2562
- 0.1308 669,264,446.20 18.1060 18.0697
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.1691
15 ต.ค. 2562
- 0.0161 2,102,928,864.13 10.1794 10.1589
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
3.1516
11 ต.ค. 2562
+ 0.0619 446,545,064.91 3.1549 3.1484
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.0747
31 ส.ค. 2562
+ 0.0057 2,372,685,110.03 N/A N/A
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
13.2648
15 ต.ค. 2562
- 0.0474 38,400,403,358.31 13.3975 13.2515
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.6077
11 ต.ค. 2562
+ 0.0644 885,131,326.46 10.7139 10.6077
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.0701
15 ต.ค. 2562
+ 0.0288 6,380,372,963.62 10.1709 10.0701
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.8850
11 ต.ค. 2562
+ 0.2422 506,399,089.82 13.0784 12.8850
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
6.4528
15 ต.ค. 2562
- 0.0071 90,339,192.69 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
24.4014
15 ต.ค. 2562
+ 0.0288 8,439,507,174.97 24.4259 24.3770
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
20.1801
15 ต.ค. 2562
+ 0.0180 4,493,461,465.10 20.2004 20.1599
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.6229
15 ต.ค. 2562
- 0.0099 190,157,359.84 10.6336 10.6123
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0029
15 ต.ค. 2562
+ 0.0013 3,206,657,609.27 13.0030 13.0029
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.6095
15 ต.ค. 2562
+ 0.0021 1,672,275,124.95 12.6096 12.6095
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.5718
15 ต.ค. 2562
+ 0.0015 260,254,478.43 10.5719 10.5718
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
44.4051
15 ต.ค. 2562
+ 0.0671 3,780,075,617.79 44.4496 44.3607
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
38.9437
15 ต.ค. 2562
+ 0.0459 3,477,795,899.82 38.9827 38.9048
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.6075
15 ต.ค. 2562
- 0.0100 63,791,463.30 10.6182 10.5969
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.6855
11 ต.ค. 2562
- 0.0356 161,147,005.19 11.6973 11.6738
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1154
11 ต.ค. 2562
+ 0.0115 427,921,289.98 11.1266 11.1043
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.7733
11 ต.ค. 2562
+ 0.1319 802,842,098.91 13.7872 13.7595
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.4095
11 ต.ค. 2562
+ 0.1790 432,977,623.49 19.4290 19.3901
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.7052
11 ต.ค. 2562
+ 0.2293 53,408,131.78 11.7170 11.6935
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.9824
11 ต.ค. 2562
+ 0.1343 31,648,850.88 7.9905 7.9744
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8095
11 ต.ค. 2562
+ 0.1527 150,056,692.87 10.8204 10.7987
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8639
15 ต.ค. 2562
+ 0.1874 42,538,759.84 10.8749 10.8530
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.1749
11 ต.ค. 2562
+ 0.2120 586,537,749.94 16.1912 16.1587
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.0670
15 ต.ค. 2562
- 0.0162 420,755,857.31 10.0772 10.0569
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
17.0480
15 ต.ค. 2562
- 0.0645 1,031,578,374.85 17.0651 17.0310
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.0539
11 ต.ค. 2562
+ 0.0654 23,282,934.36 11.0651 11.0428
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0178
15 ต.ค. 2562
+ 0.0011 710,355,444.54 10.0179 10.0178
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.6725
15 ต.ค. 2562
+ 0.0012 3,945,879,177.22 9.6726 9.6725
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.7222
15 ต.ค. 2562
+ 0.0012 2,740,297,787.30 9.7223 9.7222
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.0228
15 ต.ค. 2562
+ 0.0013 6,442,877,481.32 10.0229 10.0228
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนบดี 1.03% 0.34% 0.69% 1.25% 1.04% 1.15% 1.56% 3.55%
15 พ.ค. 2540
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.73% 0.22% 0.46% 0.92% 0.93% 0.95% 1.16% 1.69% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.05% 0.05% 0.06% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.09% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 1.06% 0.35% 0.71% 1.29% 1.09% 1.18% 1.61% 1.84%
29 มี.ค. 2545
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.56% 0.17% 0.36% 0.71% 0.71% 0.72% 0.87% 1.06% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.05% 0.05% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.08% 0.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 1.46% 0.47% 0.94% 1.77% 1.53% 1.61% N/A 1.98%
03 ก.พ. 2553
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 1.77% 0.71% 1.24% 2.16% 1.79% 1.88% N/A 2.31% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.09% 0.12% 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% N/A 0.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.22% 0.35% 0.26% 0.20% 0.14% 0.14% N/A 0.17% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน 1.72% 0.49% 1.12% 2.10% 1.78% N/A N/A 1.78%
25 ม.ค. 2559
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) 1.80% 0.62% 1.19% 2.22% 1.91% N/A N/A 1.90% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.15% 0.19% 0.17% 0.14% 0.14% N/A N/A 0.13% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.14% 0.21% 0.16% 0.14% 0.11% N/A N/A 0.11% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 1.15% 0.40% 0.91% 1.37% 1.19% 1.36% 1.79% 2.73%
15 ก.ย. 2542
15 ต.ค. 2562
TBMA Corporate BBB up Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 4.18% 1.65% 3.17% 5.26% 3.40% 3.87% 3.80% 3.13% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.23% 0.27% 0.24% 0.21% 0.25% 0.21% 0.22% 0.99% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.63% 0.85% 0.71% 0.59% 0.54% 0.78% 0.84% 0.60% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 2.24% 0.73% 1.63% 2.76% 2.12% 2.29% N/A 2.60%
01 เม.ย. 2553
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 2.40% 1.01% 1.75% 3.18% 2.31% 2.51% N/A 2.92% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.49% 0.56% 0.49% 0.47% 0.41% 0.36% N/A 0.32% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.56% 0.43% 0.38% 0.30% 0.35% N/A 0.49% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 3.16% 0.84% 2.05% 3.86% 2.37% 2.70% N/A 2.74%
07 ก.ค. 2557
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 2.45% 1.02% 1.78% 3.23% 2.36% 2.58% N/A 2.65% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.56% 0.65% 0.57% 0.60% 0.62% 0.60% N/A 0.59% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.56% 0.43% 0.38% 0.30% 0.35% N/A 0.35% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 5.31% 0.62% 3.02% 4.89% 3.40% 3.03% N/A 3.54%
10 เม.ย. 2555
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 3.41% 0.15% 1.57% 2.91% 3.06% 2.94% N/A 3.81% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.82% 2.20% 2.01% 1.97% 1.86% 2.29% N/A 2.56% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.40% 1.67% 1.49% 1.56% 1.44% 1.78% N/A 2.07% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 6.43% 0.03% 3.01% 4.72% 4.31% 3.28% N/A 4.07%
10 เม.ย. 2555
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 4.76% -0.50% 1.84% 3.09% 3.99% 3.48% N/A 4.78% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.30% 4.02% 3.60% 3.64% 3.41% 4.25% N/A 4.80% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.77% 3.32% 2.97% 3.09% 2.88% 3.54% N/A 4.12% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 8.37% -1.43% 2.66% 4.11% 6.07% 3.70% N/A 5.21%
10 เม.ย. 2555
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 5.28% -1.87% 1.08% 1.75% 4.69% 3.66% N/A 5.62% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.40% 7.82% 6.94% 7.09% 6.60% 8.13% N/A 9.21% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.63% 5.59% 4.97% 5.16% 4.77% 5.86% N/A 6.79% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส 3.42% -0.20% 1.95% 3.37% 1.82% N/A N/A 1.97%
11 ก.ค. 2559
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 6.71% 2.00% 4.01% 7.07% 3.29% N/A N/A 3.21% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.83% 1.13% 2.21% 1.68% 1.55% N/A N/A 1.53% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.87% 3.29% 3.07% 2.77% 2.43% N/A N/A 2.48% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 6.56% -4.12% -0.16% 0.06% 7.56% 4.03% 11.55% 13.49%
29 มี.ค. 2544
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 6.59% -4.24% -0.45% 0.08% 7.89% 4.29% 11.86% N/A 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.23% 12.36% 10.99% 11.41% 10.65% 13.25% 16.87% 21.76% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.58% 13.11% 11.45% 11.68% 10.80% 13.47% 17.01% N/A 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล 6.57% -4.12% -0.16% 0.06% 7.64% 4.15% 11.64% 9.83%
24 มิ.ย. 2547
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 6.59% -4.24% -0.45% 0.08% 7.89% 4.29% 11.86% 10.15% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.22% 12.34% 10.98% 11.39% 10.63% 13.19% 16.81% 20.92% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.58% 13.11% 11.45% 11.68% 10.80% 13.47% 17.01% 21.09% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 2.98% -6.09% -2.86% -3.28% 7.05% 4.36% 11.17% 10.14%
09 ก.ย. 2547
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) 6.59% -4.24% -0.45% 0.08% 7.89% 4.29% 11.86% 10.11% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.43% 12.84% 11.22% 11.64% 10.90% 13.58% 17.17% 21.49% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.57% 13.11% 11.45% 11.68% 10.81% 13.48% 17.02% 21.14% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 7.34% -6.10% -0.86% 2.68% 2.57% N/A N/A 1.97%
26 ก.ย. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) 9.27% -5.21% -0.94% 0.28% 4.76% N/A N/A 4.27% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.14% 8.55% 7.70% 7.34% 6.94% N/A N/A 7.51% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.66% 12.18% 11.02% 11.40% 10.41% N/A N/A 11.05% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 2.25% -6.97% -4.28% -6.86% N/A N/A N/A -5.09%
25 ก.ย. 2560
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) 7.00% -5.00% -0.43% -1.11% N/A N/A N/A 1.75% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.06% 12.85% 10.95% 11.01% N/A N/A N/A 11.13% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.32% 11.33% 10.00% 10.37% N/A N/A N/A 10.57% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 5.82% 1.06% 3.21% 5.97% 2.16% 0.22% N/A 3.03%
14 ก.ค. 2553
15 ต.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 1.64% 1.98% 1.08% 2.94% -1.19% 1.89% N/A 2.26% 15 ต.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 8.76% 2.58% 5.60% 11.02% 3.85% 3.21% N/A 2.93% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.38% 3.16% 2.76% 2.19% 1.98% 5.45% N/A 5.75% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.18% 5.23% 5.42% 5.05% 4.64% 5.83% N/A 6.23% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.51% 3.18% 2.77% 2.33% 2.18% 4.15% N/A 4.78% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 5.78% 0.97% 3.14% 5.97% 2.11% 0.15% N/A 2.24%
08 ส.ค. 2554
15 ต.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 1.64% 1.98% 1.08% 2.94% -1.19% 1.89% N/A 2.11% 15 ต.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 8.76% 2.58% 5.60% 11.02% 3.85% 3.21% N/A 1.86% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.38% 3.15% 2.76% 2.19% 1.97% 5.40% N/A 5.79% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.18% 5.23% 5.42% 5.05% 4.64% 5.83% N/A 6.04% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.51% 3.18% 2.77% 2.33% 2.18% 4.15% N/A 4.47% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 5.07% -0.30% 1.32% 5.08% 3.07% N/A N/A 3.79%
19 พ.ค. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 1.75% 2.19% 1.21% 2.82% -1.85% N/A N/A -1.38% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 8.88% 2.80% 5.74% 10.89% 3.16% N/A N/A 3.34% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.69% 1.97% 1.75% 1.83% 1.66% N/A N/A 1.73% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.71% 5.98% 6.02% 5.54% 5.10% N/A N/A 5.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.27% 3.88% 3.44% 3.09% 2.98% N/A N/A 2.99% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond 9.50% -0.37% 2.67% 8.18% N/A N/A N/A 1.63%
29 พ.ค. 2560
15 ต.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 3.19% 0.03% -0.36% 2.01% N/A N/A N/A -2.55% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 10.41% 0.62% 4.10% 10.02% N/A N/A N/A 2.21% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.98% 4.60% 4.11% 3.96% N/A N/A N/A 3.84% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.13% 5.07% 5.26% 4.93% N/A N/A N/A 4.65% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.88% 4.23% 3.95% 3.82% N/A N/A N/A 3.76% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 8.27% 0.88% 3.13% 8.79% N/A N/A N/A 2.86%
28 พ.ย. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 3.45% 1.48% 0.95% 3.86% N/A N/A N/A -0.27% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 10.69% 2.08% 5.47% 12.02% N/A N/A N/A 5.32% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.25% 1.93% 2.07% 2.14% N/A N/A N/A 2.38% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.35% 3.55% 4.27% 4.26% N/A N/A N/A 3.93% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.97% 2.15% 2.06% 1.89% N/A N/A N/A 1.90% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 3.80% -1.60% -1.98% 2.38% 0.50% N/A N/A -0.02%
17 พ.ย. 2557
15 ต.ค. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 ต.ค. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.11% 5.74% 5.33% 5.44% 4.65% N/A N/A 5.69% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.25%
13 ก.ย. 2562
15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.02% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 9.64% -1.38% -2.29% -0.66% 4.08% 5.38% 6.55% 2.55%
09 ส.ค. 2550
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 21.33% 0.08% 3.56% 12.58% 10.40% 10.76% 10.76% 5.38% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 9.05% -2.77% -3.18% -0.40% 4.73% 6.33% 6.62% 2.52% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.90% 14.89% 13.04% 14.37% 12.68% 15.35% 15.85% 18.89% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.56% 13.52% 11.98% 13.25% 11.48% 13.86% 13.27% 16.62% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.27% 13.92% 12.27% 13.70% 11.59% 13.66% 14.37% 17.83% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 19.15% -2.67% 2.05% 12.24% 11.02% N/A N/A 8.94%
23 มี.ค. 2558
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 7.98% -2.95% -4.04% -0.58% 4.39% N/A N/A 4.42% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 15.54% -2.38% 0.25% 7.23% 9.72% N/A N/A 5.98% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.41% 14.47% 13.00% 14.38% 11.86% N/A N/A 12.58% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.94% 12.17% 11.31% 12.39% 9.83% N/A N/A 11.24% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.99% 11.99% 11.18% 12.81% 10.08% N/A N/A 11.56% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 17.74% -1.14% 2.21% 6.99% 9.72% 9.14% N/A 11.29%
06 ก.พ. 2556
15 ต.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 12.24% -2.15% -1.66% 1.90% 7.94% 9.87% N/A 13.13% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 20.09% -1.57% 2.74% 9.91% 13.45% 11.29% N/A 12.77% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.34% 15.54% 13.73% 16.34% 12.60% 13.46% N/A 12.86% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.59% 15.86% 14.03% 16.38% 12.91% 13.79% N/A 13.39% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.66% 15.82% 13.97% 16.69% 12.92% 13.73% N/A 13.11% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 11.23% -4.17% -2.79% -0.28% 8.60% 3.88% N/A -0.09%
01 มิ.ย. 2554
15 ต.ค. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 7.00% -4.20% -4.14% -5.34% 2.77% 6.17% N/A 9.13% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 14.79% -2.66% 0.37% 2.77% 7.85% 7.59% N/A 9.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.31% 17.49% 15.19% 16.94% 13.28% 14.67% N/A 15.85% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.51% 15.05% 13.23% 14.78% 12.01% 13.48% N/A 14.83% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.78% 15.08% 13.46% 15.06% 11.97% 13.36% N/A 14.54% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 16.37% -4.24% -0.67% 6.63% 13.43% N/A N/A 13.18%
21 มี.ค. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 12.24% -2.15% -1.66% 1.90% 7.94% N/A N/A 8.61% 15 ต.ค. 2562
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 20.09% -1.57% 2.74% 9.91% 13.45% N/A N/A 12.88% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.91% 16.33% 15.70% 18.60% 14.73% N/A N/A 14.17% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.59% 15.86% 14.03% 16.38% 12.91% N/A N/A 12.70% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.66% 15.82% 13.97% 16.69% 12.92% N/A N/A 12.72% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 18.56% 1.40% 3.42% 11.03% 7.83% 6.39% N/A 3.63%
21 พ.ค. 2557
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 16.60% -0.58% 0.63% 9.43% 6.91% 6.35% N/A 4.91% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 4.80% -3.41% -5.92% -3.19% 1.43% 2.10% N/A -0.46% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.44% 14.73% 12.99% 13.25% 11.17% 14.08% N/A 13.89% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.91% 13.77% 12.37% 13.01% 11.23% 15.75% N/A 15.46% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.79% 14.18% 12.80% 13.76% 12.34% 16.39% N/A 16.08% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity 16.84% 1.30% 4.00% 7.48% 4.91% N/A N/A 5.12%
24 ส.ค. 2558
15 ต.ค. 2562
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) 15.20% -1.36% 1.92% 5.41% 4.77% N/A N/A 5.76% 15 ต.ค. 2562
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) 3.54% -4.17% -4.72% -6.74% -0.61% N/A N/A 0.93% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.71% 16.58% 15.12% 15.61% 13.63% N/A N/A 16.23% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
15.05% 16.15% 15.16% 16.06% 14.08% N/A N/A 17.23% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
15.69% 16.68% 15.54% 16.63% 16.38% N/A N/A 18.81% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index -0.98% -3.42% -9.12% -0.53% -0.55% 0.01% 0.16% -0.50%
09 ส.ค. 2550
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 5.82% -4.90% -6.68% 7.08% 5.74% 2.55% 2.96% 1.75% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -1.11% -5.46% -10.67% -0.71% 0.61% 1.25% 2.04% 0.84% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.77% 15.62% 15.88% 17.76% 16.19% 18.03% 20.73% 30.83% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.41% 12.37% 12.71% 14.10% 13.17% 14.79% 15.96% 20.78% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.21% 12.31% 12.59% 13.37% 12.20% 13.70% 14.68% 19.69% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity 4.02% -4.23% -5.78% 3.24% N/A N/A N/A -3.87%
30 มี.ค. 2560
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 5.82% -4.90% -6.68% 7.08% N/A N/A N/A 3.73% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -1.11% -5.46% -10.67% -0.71% N/A N/A N/A -1.24% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.98% 13.96% 13.62% 13.86% N/A N/A N/A 13.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.41% 12.37% 12.71% 14.10% N/A N/A N/A 13.37% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.21% 12.31% 12.59% 13.37% N/A N/A N/A 12.48% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders 5.84% -0.81% -6.01% 7.91% 0.50% N/A N/A 3.18%
30 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) -1.34% -5.34% -11.86% -0.45% 0.98% N/A N/A 2.52% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) 5.56% -4.78% -7.92% 7.37% 6.13% N/A N/A 3.94% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.42% 13.21% 13.49% 15.48% 14.37% N/A N/A 15.15% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.07% 12.98% 13.18% 14.24% 12.62% N/A N/A 13.55% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.01% 12.91% 13.17% 14.79% 13.37% N/A N/A 14.44% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity 11.77% 2.92% 2.25% -0.43% 10.11% N/A N/A 4.75%
23 ก.พ. 2558
15 ต.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 8.91% 0.52% -0.33% -3.92% 8.94% N/A N/A 3.64% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 3.88% -1.16% -1.27% -7.29% 2.33% N/A N/A 4.25% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.67% 13.93% 12.97% 16.37% 14.96% N/A N/A 18.71% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
14.44% 14.05% 13.29% 17.55% 16.24% N/A N/A 19.66% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.00% 11.41% 11.66% 15.61% 13.33% N/A N/A 15.63% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity 4.99% 1.60% -2.23% -9.58% 2.30% N/A N/A 2.61%
29 ก.พ. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 8.34% 1.19% -0.37% -4.68% 7.59% N/A N/A 8.07% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 4.07% 1.20% -1.35% -7.63% 1.40% N/A N/A 4.85% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.94% 15.53% 14.54% 15.84% 13.86% N/A N/A 15.23% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
13.84% 13.44% 13.06% 17.06% 14.92% N/A N/A 16.38% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.57% 11.25% 11.72% 15.24% 12.51% N/A N/A 13.26% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 23.98% -0.80% -4.22% 15.27% 8.30% 10.32% 0.47% -4.33%
28 ก.ย. 2550
15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 34.04% 0.50% 0.61% 25.79% 14.08% 13.55% 3.17% -2.01% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 24.85% -1.27% -3.86% 16.69% 8.16% 11.78% 2.03% -3.07% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
22.10% 15.40% 19.78% 23.23% 20.15% 28.14% 25.44% 31.63% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
21.30% 13.46% 19.52% 22.07% 19.06% 25.87% 23.78% 28.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
21.38% 13.54% 19.29% 21.86% 18.72% 25.75% 23.41% 27.84% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 26.34% 0.42% -2.32% 28.21% 13.13% N/A N/A 12.19%
13 ต.ค. 2557
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 1.57% -4.19% -14.20% 0.17% 2.39% N/A N/A 4.84% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 8.68% -3.62% -10.37% 8.04% 7.61% N/A N/A 6.21% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.83% 13.98% 16.76% 19.92% 17.27% N/A N/A 18.60% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.06% 15.32% 16.49% 18.62% 17.14% N/A N/A 19.51% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
17.01% 15.33% 16.44% 19.14% 17.80% N/A N/A 20.12% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity -0.45% -3.12% -6.70% 11.04% N/A N/A N/A -8.00%
11 มิ.ย. 2561
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -8.30% -7.52% -12.71% 2.41% N/A N/A N/A -8.58% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -1.88% -6.97% -8.81% 10.46% N/A N/A N/A -4.93% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.64% 19.93% 17.75% 16.44% N/A N/A N/A 16.30% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.26% 20.23% 19.28% 17.75% N/A N/A N/A 17.41% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
17.17% 20.70% 19.50% 17.86% N/A N/A N/A 17.79% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.98%
23 ก.ค. 2562
15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.54% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 6.91% 4.39% 8.99% 10.60% -0.93% 1.00% 1.10% 4.33%
02 ธ.ค. 2548
15 ต.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 16.87% 5.73% 15.09% 23.99% 6.05% 4.16% 3.58% 8.18% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 9.23% 5.11% 10.17% 14.96% 0.90% 2.83% 2.64% 5.84% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.44% 15.49% 13.95% 11.67% 10.59% 13.06% 15.65% 18.59% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
50.79% 14.40% 63.43% 45.20% 27.48% 23.42% 21.10% 22.12% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.47% 13.87% 13.10% 10.83% 10.25% 12.41% 15.21% 18.31% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 13.97% 4.80% 13.73% 18.85% 2.93% 1.99% N/A 0.21%
07 ก.พ. 2554
15 ต.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 7.91% 3.06% 9.21% 12.42% 0.58% 2.23% N/A 0.96% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 15.65% 4.73% 14.28% 21.08% 5.72% 3.63% N/A 1.08% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.24% 17.28% 15.87% 13.20% 11.52% 12.77% N/A 16.00% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.96% 13.94% 13.82% 11.23% 10.31% 12.49% N/A 15.09% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.61% 14.20% 14.36% 11.85% 11.24% 13.04% N/A 15.88% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ 6.10% -8.67% -15.61% -31.67% -4.87% -19.56% N/A -11.52%
13 พ.ค. 2553
15 ต.ค. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 4.04% -10.84% -17.96% -33.29% -4.72% -18.44% N/A -10.27% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 11.32% -10.31% -14.29% -28.05% 0.14% -17.39% N/A -9.68% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.91% 35.09% 32.55% 32.06% 26.21% 32.10% N/A 27.90% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.34% 38.92% 35.03% 35.68% 28.22% 34.12% N/A 29.34% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.55% 38.92% 35.20% 35.90% 28.30% 34.23% N/A 29.42% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
01 ม.ค. 0544
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 28.30% 5.22% 13.96% 28.28% 13.02% 12.45% N/A 11.58%
30 มิ.ย. 2557
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 25.81% 5.35% 12.95% 26.50% 13.47% 12.61% N/A 11.72% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.23% 6.85% 6.76% 5.93% 5.37% 6.25% N/A 6.15% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.94% 8.67% 7.73% 6.57% 5.70% 6.13% N/A 6.02% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property 17.21% 1.36% 2.84% 14.38% N/A N/A N/A 3.18%
22 พ.ย. 2560
15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) 12.07% 1.55% 0.03% 10.09% N/A N/A N/A 3.39% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) 19.92% 2.16% 4.51% 18.73% N/A N/A N/A 7.47% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.74% 8.57% 9.04% 9.69% N/A N/A N/A 9.74% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.12% 8.91% 10.59% 10.94% N/A N/A N/A 10.51% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.23% 8.41% 9.54% 10.11% N/A N/A N/A 9.98% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible N/A -2.37% -1.29% N/A N/A N/A N/A 3.64%
31 ม.ค. 2562
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A -4.66% -6.30% N/A N/A N/A N/A 0.32% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A -3.12% -1.96% N/A N/A N/A N/A 3.13% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 8.27% 7.64% N/A N/A N/A N/A 7.48% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 14.96% 0.93% 6.46% 11.88% 9.67% N/A N/A 8.42%
22 ส.ค. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 14.97% -0.14% 1.23% 13.94% 6.93% N/A N/A 6.20% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 23.02% 0.45% 5.75% 22.89% 12.39% N/A N/A 10.71% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.19% 12.84% 10.99% 11.13% 10.16% N/A N/A 10.11% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.52% 9.07% 9.13% 9.42% 8.81% N/A N/A 8.92% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
7.96% 8.78% 8.58% 8.92% 8.18% N/A N/A 8.37% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF 14.42% -0.64% 3.40% 1.19% 13.46% 7.24% 7.71% 7.31%
01 ส.ค. 2551
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index 15.28% -0.50% 3.75% 1.86% 14.32% 8.07% 8.80% 8.40% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.45% 16.07% 14.16% 15.42% 14.85% 18.67% 20.23% 24.18% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
14.13% 17.49% 15.10% 15.96% 15.12% 18.77% 20.36% 24.26% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 2.58% -6.25% -3.12% -3.75% 6.51% 3.85% 10.62% 9.83%
11 พ.ย. 2547
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) 6.59% -4.24% -0.45% 0.08% 7.89% 4.29% 11.86% 10.28% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.43% 12.83% 11.22% 11.64% 10.91% 13.60% 17.20% 21.49% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.58% 13.11% 11.45% 11.68% 10.80% 13.47% 17.01% 21.10% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 2.03% -4.71% -2.29% -2.67% 4.93% 3.24% 8.04% 7.81%
11 พ.ย. 2547
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) 4.89% -2.88% -0.11% 0.46% 5.88% 3.47% 8.86% 8.05% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.91% 9.75% 8.52% 8.78% 8.20% 9.94% 12.24% 15.16% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.46% 9.17% 8.10% 8.22% 7.58% 9.44% 11.91% 14.77% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 8.89% -5.67% 0.72% 4.10% N/A N/A N/A 2.12%
21 พ.ย. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) 9.27% -5.21% -0.94% 0.28% N/A N/A N/A 3.76% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.25% 8.67% 7.90% 7.43% N/A N/A N/A 6.93% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.66% 12.18% 11.02% 11.40% N/A N/A N/A 10.39% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.86% 0.28% 0.57% 1.02% 0.78% 0.85% 1.28% 1.66%
14 พ.ย. 2546
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.73% 0.22% 0.46% 0.92% 0.93% 0.95% 1.16% 1.41% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.05% 0.04% 0.03% 0.04% 0.07% 0.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.08% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.19% 1.10% 2.65% 4.19% 2.27% 2.26% N/A 2.59%
22 ก.ย. 2553
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.40% 1.01% 1.75% 3.18% 2.31% 2.51% N/A 2.91% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.81% 0.95% 0.82% 0.79% 0.62% 0.52% N/A 0.43% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.57% 0.43% 0.38% 0.30% 0.35% N/A 0.48% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.29% 0.91% 1.83% 2.92% N/A N/A N/A 1.94%
21 พ.ย. 2559
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.45% 1.02% 1.78% 3.23% N/A N/A N/A 2.41% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.47% 0.66% 0.53% 0.46% N/A N/A N/A 0.43% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.57% 0.43% 0.39% N/A N/A N/A 0.30% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.90% -4.31% -0.57% -0.73% 6.73% 3.29% 10.82% 9.83%
14 พ.ย. 2546
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 6.59% -4.24% -0.45% 0.08% 7.89% 4.29% 11.86% 10.54% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.23% 12.35% 10.98% 11.40% 10.64% 13.23% 16.85% 21.36% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.58% 13.11% 11.45% 11.68% 10.80% 13.47% 17.01% 21.51% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.54% -6.25% -3.14% -3.78% 6.50% 3.84% 10.60% 9.57%
02 ธ.ค. 2547
15 ต.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 6.59% -4.24% -0.45% 0.08% 7.89% 4.29% 11.86% 9.89% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.42% 12.82% 11.21% 11.63% 10.90% 13.57% 17.15% 21.44% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.58% 13.11% 11.45% 11.68% 10.80% 13.47% 17.01% 21.11% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 8.78% -5.74% 0.61% 3.98% N/A N/A N/A 2.07%
21 พ.ย. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 9.27% -5.21% -0.94% 0.28% N/A N/A N/A 3.76% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.26% 8.72% 7.92% 7.44% N/A N/A N/A 6.93% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.66% 12.18% 11.02% 11.40% N/A N/A N/A 10.39% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.35% 0.89% 2.78% 5.37% 1.44% -0.33% N/A 1.82%
07 ก.พ. 2554
15 ต.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.64% 1.98% 1.08% 2.94% -1.19% 1.89% N/A 2.59% 15 ต.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.76% 2.58% 5.60% 11.02% 3.85% 3.21% N/A 2.70% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.40% 3.15% 2.76% 2.20% 1.98% 5.40% N/A 5.74% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.34% 5.70% 5.65% 5.17% 4.68% 5.85% N/A 6.08% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.57% 3.31% 2.85% 2.37% 2.20% 4.15% N/A 4.56% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.82% -0.32% 1.27% 4.82% 3.08% N/A N/A 3.39%
08 ส.ค. 2559
15 ต.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 1.75% 2.19% 1.21% 2.82% -1.85% N/A N/A -1.54% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 8.88% 2.80% 5.74% 10.89% 3.16% N/A N/A 2.88% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.66% 1.97% 1.74% 1.80% 1.65% N/A N/A 1.64% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.72% 5.98% 6.04% 5.55% 5.10% N/A N/A 5.05% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.29% 3.88% 3.47% 3.10% 2.99% N/A N/A 2.97% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 18.91% -2.66% 2.00% 11.96% 11.09% N/A N/A 7.98%
10 ส.ค. 2558
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 7.98% -2.95% -4.04% -0.58% 4.39% N/A N/A 3.08% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 15.54% -2.38% 0.25% 7.23% 9.72% N/A N/A 6.72% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.33% 14.42% 12.93% 14.22% 11.76% N/A N/A 12.52% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.86% 12.18% 11.18% 12.33% 9.81% N/A N/A 11.30% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.97% 12.09% 11.16% 12.80% 10.08% N/A N/A 11.67% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 17.21% -1.26% 1.87% 6.45% 8.94% 8.37% N/A 10.42%
06 ก.พ. 2556
15 ต.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 12.24% -2.15% -1.66% 1.90% 7.94% 9.87% N/A 13.13% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 20.09% -1.57% 2.74% 9.91% 13.45% 11.29% N/A 12.77% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.30% 15.51% 13.71% 16.26% 12.60% 13.41% N/A 12.79% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.59% 15.86% 14.03% 16.38% 12.91% 13.79% N/A 13.39% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.66% 15.82% 13.97% 16.69% 12.92% 13.73% N/A 13.11% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 18.47% 1.37% 3.38% 10.75% 7.24% 5.72% N/A 2.97%
21 พ.ค. 2557
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 16.60% -0.58% 0.63% 9.43% 6.91% 6.35% N/A 4.91% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 4.80% -3.41% -5.92% -3.19% 1.43% 2.10% N/A -0.46% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.42% 14.63% 12.94% 13.26% 11.16% 13.94% N/A 13.75% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.91% 13.77% 12.37% 13.01% 11.23% 15.75% N/A 15.46% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.79% 14.18% 12.80% 13.76% 12.34% 16.39% N/A 16.08% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.90% -4.11% -5.68% 3.15% N/A N/A N/A -12.54%
05 ก.พ. 2561
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 5.82% -4.90% -6.68% 7.08% N/A N/A N/A -8.42% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -1.11% -5.46% -10.67% -0.71% N/A N/A N/A -10.39% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.71% 13.62% 13.32% 13.58% N/A N/A N/A 13.71% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.22% 12.31% 12.40% 13.97% N/A N/A N/A 14.51% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.95% 12.33% 12.19% 13.18% N/A N/A N/A 13.44% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.83% -0.77% -6.02% 7.96% 0.57% N/A N/A 1.90%
10 ส.ค. 2558
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF ) -1.34% -5.34% -11.86% -0.45% 0.98% N/A N/A 1.91% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF) 5.56% -4.78% -7.92% 7.37% 6.13% N/A N/A 5.50% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.36% 13.11% 13.41% 15.34% 14.15% N/A N/A 14.99% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.87% 12.98% 12.86% 14.09% 12.56% N/A N/A 13.71% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.89% 12.91% 12.99% 14.70% 13.34% N/A N/A 14.72% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.56% 2.71% 2.06% -0.62% 9.63% N/A N/A 2.00%
10 ส.ค. 2558
15 ต.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 8.91% 0.52% -0.33% -3.92% 8.94% N/A N/A 1.12% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 3.88% -1.16% -1.27% -7.29% 2.33% N/A N/A 1.02% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.55% 13.70% 12.74% 16.30% 14.83% N/A N/A 18.64% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
14.44% 14.05% 13.27% 17.55% 16.15% N/A N/A 20.06% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.00% 11.41% 11.65% 15.61% 13.23% N/A N/A 15.81% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 26.39% 0.44% -2.20% 28.16% 13.05% N/A N/A 12.23%
10 ส.ค. 2558
15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 1.57% -4.19% -14.20% 0.17% 2.39% N/A N/A 1.40% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 8.68% -3.62% -10.37% 8.04% 7.61% N/A N/A 4.97% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.82% 13.96% 16.75% 19.79% 17.13% N/A N/A 17.49% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
16.93% 15.32% 16.26% 18.53% 17.11% N/A N/A 18.50% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
16.94% 15.33% 16.33% 19.09% 17.78% N/A N/A 19.31% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.96% 4.82% 13.76% 18.89% 2.95% 1.98% N/A 0.10%
07 ก.พ. 2554
15 ต.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 7.91% 3.06% 9.21% 12.42% 0.58% 2.23% N/A 0.96% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 15.65% 4.73% 14.28% 21.08% 5.72% 3.63% N/A 1.08% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.19% 17.21% 15.84% 13.15% 11.49% 12.69% N/A 15.76% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.96% 13.94% 13.82% 11.23% 10.31% 12.49% N/A 15.09% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.61% 14.20% 14.36% 11.85% 11.24% 13.04% N/A 15.88% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 25.56% 4.83% 12.38% 25.32% 12.06% 11.50% N/A 10.64%
07 ก.ค. 2557
15 ต.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... 25.81% 5.35% 12.95% 26.50% 13.47% 12.61% N/A 11.65% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.75% 6.50% 6.27% 5.55% 5.30% 6.18% N/A 6.10% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.95% 8.72% 7.75% 6.58% 5.71% 6.14% N/A 6.04% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.93% 1.45% 2.95% 14.36% N/A N/A N/A 6.17%
05 ก.พ. 2561
15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 12.07% 1.55% 0.03% 10.09% N/A N/A N/A 8.46% 15 ต.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 19.92% 2.16% 4.51% 18.73% N/A N/A N/A 10.84% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.63% 8.55% 8.98% 9.54% N/A N/A N/A 9.44% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.06% 8.91% 10.50% 10.90% N/A N/A N/A 10.42% 15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
9.19% 8.41% 9.48% 10.08% N/A N/A N/A 9.83% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.18%
16 ส.ค. 2562
15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.28%
16 ส.ค. 2562
15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.59% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.78%
15 ส.ค. 2562
15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.38% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.23%
16 ส.ค. 2562
15 ต.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.39% 15 ต.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ชื่อกองทุน 2557 2558 2559 2560 2561
ทหารไทยธนบดี 1.92% 1.40% 1.08% 0.97% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 1.20% 0.98% 0.94% 0.94% 0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.07% 0.05% 0.04% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 1.88% 1.40% 1.11% 1.01% 0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.87% 0.74% 0.72% 0.72% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.06% 0.05% 0.04% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 2.45% 1.79% 1.49% 1.60% 1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 2.53% 2.21% 1.71% 1.75% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.12% 0.17% 0.11% 0.09% 0.10%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน N/A N/A 1.60% 1.79% 1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) N/A N/A 1.76% 1.88% 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 0.11% 0.14% 0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 0.10% 0.09% 0.10%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 2.59% 1.78% 1.10% 1.65% 0.61%
TBMA Corporate BBB up Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 6.68% 4.88% 2.50% 3.84% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.16% 0.11% 0.10% 0.30% 0.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.10% 1.04% 1.00% 1.19% 0.45%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 3.56% 2.80% 1.85% 2.80% 1.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 3.90% 3.14% 1.81% 2.49% 1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.25% 0.28% 0.28% 0.36% 0.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.42% 0.36% 0.21% 0.27%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 1.60% 3.09% 2.46% 2.85% 1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 1.99% 3.14% 1.89% 2.54% 1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.21% 0.56% 0.72% 0.52% 0.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.37% 0.42% 0.36% 0.21% 0.28%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 4.78% -0.12% 4.61% 5.26% 0.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 5.47% 0.67% 4.53% 4.57% 0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.25% 2.63% 2.91% 1.30% 2.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.91% 2.11% 2.16% 0.99% 1.81%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 6.59% -3.42% 7.69% 7.60% -0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 7.71% -2.02% 7.17% 6.98% -1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.44% 5.00% 5.30% 2.32% 4.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
3.86% 4.18% 4.32% 2.00% 3.64%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 10.16% -9.17% 12.34% 13.28% -3.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 9.60% -5.70% 10.68% 9.68% -2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.84% 9.47% 9.98% 4.43% 8.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.46% 6.91% 7.11% 3.27% 6.03%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส N/A N/A