การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 74 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
21.9647
27 ม.ค. 2563
+ 0.0016 +0.0073% 2,595,009,590.78 21.9648 21.9647
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8150
27 ม.ค. 2563
+ 0.0010 +0.0072% 12,259,352,943.89 13.8151 13.8150
ทหารไทยธนพลัส
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.1559
27 ม.ค. 2563
+ 0.0013 +0.0107% 93,781,621,414.51 12.1560 12.1559
ทหารไทยธนเพิ่มพูน
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.7478
27 ม.ค. 2563
+ 0.0019 +0.0177% 81,528,963,418.06 10.7479 10.7478
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2461
27 ม.ค. 2563
+ 0.0037 +0.0215% 105,839,797.83 17.2462 17.2461
ทหารไทยธนไพศาล
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.8811
27 ม.ค. 2563
+ 0.0041 +0.0318% 14,834,107,269.52 12.8812 12.8811
ทหารไทย ธนไพบูลย์
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.6500
27 ม.ค. 2563
+ 0.0078 +0.0670% 66,682,729,981.97 11.6501 11.6500
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.9170
27 ม.ค. 2563
- 0.0618 -0.4762% 1,330,687,388.55 12.9817 12.9170
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.2561
27 ม.ค. 2563
- 0.1348 -1.0067% 931,065,502.98 13.3225 13.2561
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
14.0605
27 ม.ค. 2563
- 0.2873 -2.0024% 1,996,645,466.72 14.1309 14.0605
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.7986
27 ม.ค. 2563
+ 0.0043 +0.0398% 250,096,287.42 10.8527 10.7986
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
99.0186
27 ม.ค. 2563
- 3.3901 -3.3104% 14,680,167,986.09 99.1177 98.9196
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
8.3232
27 ม.ค. 2563
- 0.2849 -3.3097% 2,199,929,449.10 8.3316 8.3149
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
40.5222
27 ม.ค. 2563
- 1.3870 -3.3095% 7,311,477,768.38 40.5628 40.4817
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.3228
27 ม.ค. 2563
- 0.2029 -1.9277% 227,421,800.26 10.4261 10.3228
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.3517
27 ม.ค. 2563
- 0.2425 -2.8217% 1,134,818,132.59 8.4353 8.3517
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.3080
24 ม.ค. 2563
+ 0.0159 +0.1196% 1,892,262,931.98 13.4412 13.3080
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9611
24 ม.ค. 2563
+ 0.0120 +0.1206% 91,384,984.61 10.0608 9.9511
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.5869
24 ม.ค. 2563
+ 0.0003 +0.0026% 25,830,435,606.65 11.7029 11.5869
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6626
24 ม.ค. 2563
+ 0.0007 +0.0066% 342,914,202.37 10.7693 10.6626
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 กองทุนรวมตราสารหนี้
9.9964
24 ม.ค. 2563
- 0.0033 -0.0330% 6,016,117,482.66 N/A N/A
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.0343
24 ม.ค. 2563
+ 0.0079 +0.0716% 67,427,018.73 11.1447 11.0343
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
9.6292
24 ม.ค. 2563
+ 0.0073 +0.0759% 122,407,661.76 9.7256 9.6292
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.4715
24 ม.ค. 2563
+ 0.0240 +0.2297% 2,340,197,635.75 10.5763 10.4715
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.9615
24 ม.ค. 2563
+ 0.0257 +0.1721% 743,785,109.47 14.9766 14.9465
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.4012
24 ม.ค. 2563
- 0.0868 -0.5264% 11,728,111,492.26 16.6473 16.4012
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
22.6056
24 ม.ค. 2563
- 0.2031 -0.8904% 1,693,169,420.57 22.8318 22.5830
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7983
23 ม.ค. 2563
- 0.0063 -0.0583% 27,742,530.54 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.5879
24 ม.ค. 2563
+ 0.0881 +0.5034% 180,643,976.12 17.8518 17.5879
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.3067
24 ม.ค. 2563
+ 0.0960 +0.7267% 275,102,008.16 13.5064 13.3067
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.3626
24 ม.ค. 2563
+ 0.1662 +1.2594% 401,411,236.22 13.4963 13.3626
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2154
24 ม.ค. 2563
- 0.0806 -0.7828% 504,920,355.50 10.2257 10.2052
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8804
24 ม.ค. 2563
- 0.0323 -0.3258% 7,062,985,791.81 10.0287 9.8804
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8975
24 ม.ค. 2563
+ 0.0494 +0.3845% 4,199,452,765.78 13.0911 12.8975
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.0457
27 ม.ค. 2563
- 0.2061 -1.5553% 394,548,856.74 13.1763 13.0457
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0589
24 ม.ค. 2563
- 0.0013 -0.0108% 836,163,852.31 12.2399 12.0589
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.9058
27 ม.ค. 2563
+ 0.0347 +0.5910% 1,621,416,112.27 5.9118 5.8999
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.7291
24 ม.ค. 2563
- 0.0403 -0.2039% 3,804,419,252.60 20.0251 19.7291
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8200
24 ม.ค. 2563
+ 0.0512 +0.5241% 758,188,614.09 9.9674 9.8200
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7077
24 ม.ค. 2563
+ 0.0636 +0.5975% 666,360,774.53 10.8684 10.7077
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
19.1072
24 ม.ค. 2563
+ 0.1097 +0.5774% 707,734,530.24 19.1264 19.0881
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.5201
27 ม.ค. 2563
+ 0.0043 +0.0409% 2,009,508,173.77 10.5202 10.5201
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
3.1570
24 ม.ค. 2563
- 0.0646 -2.0052% 381,868,084.92 3.1603 3.1538
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.6363
30 พ.ย. 2562
+ 0.0234 +0.2015% 2,286,539,092.77 N/A N/A
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
13.1265
27 ม.ค. 2563
+ 0.0012 +0.0091% 43,385,061,064.93 13.2579 13.1134
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.7417
24 ม.ค. 2563
+ 0.0104 +0.0969% 698,461,395.90 10.8492 10.7417
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.1467
27 ม.ค. 2563
+ 0.0093 +0.0917% 5,076,042,543.08 10.2483 10.1467
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
13.7835
24 ม.ค. 2563
+ 0.1180 +0.8635% 483,973,579.22 13.9904 13.7835
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
6.2845
27 ม.ค. 2563
- 0.2150 -3.3079% 87,983,910.86 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
22.6763
27 ม.ค. 2563
- 0.7799 -3.3249% 8,798,406,629.47 22.6991 22.6536
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
19.0847
27 ม.ค. 2563
- 0.4875 -2.4908% 4,460,432,781.25 19.1039 19.0656
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.3676
27 ม.ค. 2563
- 0.2035 -1.9251% 233,935,619.55 10.3781 10.3572
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0328
27 ม.ค. 2563
+ 0.0007 +0.0054% 3,288,154,587.60 13.0329 13.0328
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.7464
27 ม.ค. 2563
+ 0.0082 +0.0644% 1,979,093,801.57 12.7465 12.7464
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6737
27 ม.ค. 2563
+ 0.0052 +0.0487% 323,715,676.53 10.6738 10.6737
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
41.8554
27 ม.ค. 2563
- 1.4315 -3.3070% 3,759,910,638.76 41.8974 41.8135
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
36.4991
27 ม.ค. 2563
- 1.2532 -3.3195% 3,499,044,468.48 36.5357 36.4626
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.3470
27 ม.ค. 2563
- 0.2032 -1.9260% 69,009,208.27 10.3574 10.3367
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.7845
24 ม.ค. 2563
+ 0.0141 +0.1198% 165,042,928.21 11.7964 11.7727
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3438
24 ม.ค. 2563
+ 0.0005 +0.0044% 509,183,151.39 11.3552 11.3325
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.2866
24 ม.ค. 2563
- 0.0813 -0.5290% 1,327,389,994.40 15.3020 15.2713
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.4377
24 ม.ค. 2563
- 0.1940 -0.8968% 549,715,929.56 21.4592 21.4163
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8606
24 ม.ค. 2563
+ 0.0948 +0.7426% 65,999,592.08 12.8736 12.8477
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.6915
24 ม.ค. 2563
- 0.0278 -0.3188% 37,463,698.22 8.7003 8.6828
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.9271
24 ม.ค. 2563
+ 0.0451 +0.3796% 186,377,636.43 11.9391 11.9152
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4403
27 ม.ค. 2563
- 0.1835 -1.5787% 40,576,327.77 11.4518 11.4289
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.9298
24 ม.ค. 2563
- 0.0384 -0.2137% 1,018,885,874.55 17.9478 17.9119
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.4222
27 ม.ค. 2563
+ 0.0047 +0.0451% 467,640,774.11 10.4327 10.4118
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
17.1143
27 ม.ค. 2563
- 0.0024 -0.0140% 1,386,466,681.50 17.1315 17.0972
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.1790
24 ม.ค. 2563
+ 0.0109 +0.0976% 26,602,036.21 11.1903 11.1678
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0461
27 ม.ค. 2563
+ 0.0007 +0.0070% 695,445,509.94 10.0462 10.0461
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7012
27 ม.ค. 2563
+ 0.0007 +0.0072% 3,840,317,969.07 9.7013 9.7012
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.7691
27 ม.ค. 2563
+ 0.0011 +0.0113% 2,407,364,809.50 9.7692 9.7691
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.1106
27 ม.ค. 2563
+ 0.0051 +0.0505% 6,875,009,057.83 10.1107 10.1106
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนบดี 0.07% 0.26% 0.59% 1.23% 1.03% 1.10% 1.57% 3.52%
15 พ.ค. 2540
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.15% 0.52% 0.76% 1.22% 1.03% 1.00% 1.20% 1.69% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.05% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.15% 0.13% 0.10% 0.08% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.07% 0.27% 0.62% 1.28% 1.08% 1.14% 1.62% 1.83%
29 มี.ค. 2545
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.10% 0.39% 0.57% 0.92% 0.79% 0.76% 0.90% 1.07% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.07% 0.09% 0.07% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 0.11% 0.43% 0.89% 1.79% 1.55% 1.57% N/A 1.97%
03 ก.พ. 2553
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 0.14% 0.51% 1.09% 2.06% 1.76% 1.83% N/A 2.29% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.07% 0.07% 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% N/A 0.10% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.10% 0.15% 0.34% 0.25% 0.16% 0.15% N/A 0.17% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน 0.19% 0.59% 1.03% 2.25% 1.84% N/A N/A 1.81%
25 ม.ค. 2559
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) 0.14% 0.55% 1.16% 2.25% 1.92% N/A N/A 1.92% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.14% 0.14% 0.17% 0.15% 0.14% N/A N/A 0.13% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.10% 0.14% 0.18% 0.14% 0.11% N/A N/A 0.11% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 0.13% 0.41% 0.77% 1.48% 1.25% 1.31% 1.81% 2.71%
15 ก.ย. 2542
27 ม.ค. 2563
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 0.55% 1.40% 3.00% 5.48% 3.87% 3.68% 3.92% 3.16% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.22% 0.20% 0.24% 0.22% 0.25% 0.21% 0.22% 0.98% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.08% 0.79% 0.83% 0.66% 0.55% 0.73% 0.85% 0.60% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 0.21% 0.75% 1.52% 2.90% 2.25% 2.27% N/A 2.61%
01 เม.ย. 2553
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 0.16% 0.69% 1.67% 2.84% 2.40% 2.41% N/A 2.91% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.33% 0.31% 0.46% 0.42% 0.41% 0.36% N/A 0.32% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.38% 0.36% 0.48% 0.37% 0.30% 0.34% N/A 0.48% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 0.41% 0.93% 1.58% 3.93% 2.70% 2.72% N/A 2.78%
07 ก.ค. 2557
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 0.16% 0.70% 1.69% 2.90% 2.45% 2.47% N/A 2.65% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.49% 0.49% 0.57% 0.54% 0.58% 0.61% N/A 0.58% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.38% 0.36% 0.48% 0.38% 0.31% 0.34% N/A 0.35% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) -0.16% -0.14% 0.11% 3.91% 3.13% 2.73% N/A 3.33%
10 เม.ย. 2555
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) -0.33% 0.12% 0.03% 2.45% 2.50% 2.62% N/A 3.65% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.86% 2.18% 2.12% 1.95% 1.89% 2.28% N/A 2.54% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.45% 1.87% 1.76% 1.53% 1.49% 1.76% N/A 2.06% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) -0.83% -1.04% -1.52% 3.13% 3.29% 2.71% N/A 3.68%
10 เม.ย. 2555
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) -0.82% -0.54% -1.55% 2.19% 2.80% 2.83% N/A 4.45% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.75% 4.25% 4.10% 3.62% 3.52% 4.23% N/A 4.78% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.90% 3.67% 3.48% 3.03% 2.97% 3.50% N/A 4.10% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) -2.09% -2.69% -4.83% 1.52% 3.87% 2.63% N/A 4.47%
10 เม.ย. 2555
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) -1.61% -1.57% -4.16% 0.54% 2.47% 2.68% N/A 5.07% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.29% 8.33% 8.08% 7.03% 6.85% 8.07% N/A 9.18% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
8.37% 6.17% 5.87% 5.06% 4.93% 5.80% N/A 6.76% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส 0.45% 1.19% 1.20% 4.12% 2.27% N/A N/A 2.19%
11 ก.ค. 2559
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 2.38% 2.18% 3.24% 9.08% 4.04% N/A N/A 3.46% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.60% 0.52% 0.88% 1.63% 1.47% N/A N/A 1.48% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.19% 2.79% 3.03% 2.85% 2.48% N/A N/A 2.51% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 -4.13% -3.87% -8.58% -3.07% 3.64% 2.51% 11.14% 12.94%
29 มี.ค. 2544
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) -4.10% -3.70% -8.39% -2.83% 4.05% 2.47% 11.48% N/A 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.14% 13.59% 13.16% 11.27% 11.01% 13.16% 16.56% 21.66% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
18.22% 13.70% 13.27% 11.36% 11.10% 13.27% 16.69% N/A 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล -4.13% -3.88% -8.60% -3.07% 3.69% 2.63% 11.23% 9.24%
24 มิ.ย. 2547
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) -4.10% -3.70% -8.39% -2.83% 4.05% 2.47% 11.48% 9.58% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.10% 13.56% 13.14% 11.25% 10.99% 13.10% 16.50% 20.81% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
18.22% 13.70% 13.27% 11.36% 11.10% 13.27% 16.69% 20.97% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 -4.49% -3.93% -10.39% -6.72% 3.02% 2.80% 10.87% 9.49%
09 ก.ย. 2547
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) -4.10% -3.70% -8.39% -2.83% 4.05% 2.47% 11.48% 9.53% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.30% 14.02% 13.55% 11.49% 11.24% 13.45% 16.86% 21.37% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
18.22% 13.70% 13.26% 11.36% 11.11% 13.27% 16.69% 21.02% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance -1.89% -0.56% -9.03% 1.31% -0.79% N/A N/A 1.00%
26 ก.ย. 2559
27 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) -3.35% -3.02% -10.43% -1.01% -0.09% N/A N/A 2.39% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.66% 11.96% 10.82% 8.92% 7.58% N/A N/A 8.01% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
19.30% 14.20% 13.46% 11.53% 10.89% N/A N/A 11.35% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย -4.11% -4.17% -12.94% -7.74% N/A N/A N/A -7.39%
25 ก.ย. 2560
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) -3.50% -4.02% -10.14% -3.06% N/A N/A N/A -1.09% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.90% 12.09% 12.69% 10.73% N/A N/A N/A 11.25% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
17.01% 12.42% 11.87% 10.18% N/A N/A N/A 10.75% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 0.97% 0.94% 1.42% 6.20% 2.98% 0.45% N/A 3.05%
14 ก.ค. 2553
24 ม.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 2.76% 1.84% 1.35% 4.58% -0.14% 2.40% N/A 2.30% 24 ม.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 1.15% 1.07% 2.68% 8.84% 4.78% 3.81% N/A 2.92% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.72% 2.52% 2.86% 2.45% 1.97% 5.30% N/A 5.68% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.00% 3.94% 4.57% 4.89% 4.51% 5.70% N/A 6.18% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.09% 2.56% 2.94% 2.56% 2.15% 3.94% N/A 4.73% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 0.95% 0.92% 1.34% 6.08% 2.94% 0.37% N/A 2.28%
08 ส.ค. 2554
24 ม.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 2.76% 1.84% 1.35% 4.58% -0.14% 2.40% N/A 2.16% 24 ม.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 1.15% 1.07% 2.68% 8.84% 4.78% 3.81% N/A 1.89% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.70% 2.48% 2.84% 2.44% 1.95% 5.26% N/A 5.71% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.00% 3.94% 4.57% 4.89% 4.51% 5.70% N/A 5.99% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.09% 2.56% 2.94% 2.56% 2.15% 3.94% N/A 4.42% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 0.49% 1.94% 1.68% 5.82% 3.39% N/A N/A 4.08%
19 พ.ค. 2559
24 ม.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 2.84% 2.43% 2.33% 5.37% -0.45% N/A N/A -0.83% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 1.22% 1.66% 3.67% 9.66% 4.46% N/A N/A 3.46% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.03% 1.25% 1.70% 1.56% 1.64% N/A N/A 1.70% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
3.81% 4.49% 5.22% 5.41% 4.95% N/A N/A 5.06% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.75% 3.41% 3.70% 3.28% 2.92% N/A N/A 3.01% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond 1.04% 2.33% 1.15% 7.89% N/A N/A N/A 2.44%
29 พ.ค. 2560
24 ม.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 2.40% 2.57% 0.32% 4.52% N/A N/A N/A -1.51% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 0.79% 1.79% 1.64% 8.77% N/A N/A N/A 2.68% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.67% 2.92% 3.85% 3.62% N/A N/A N/A 3.75% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
3.79% 3.85% 4.33% 4.78% N/A N/A N/A 4.57% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
1.63% 3.14% 3.72% 3.62% N/A N/A N/A 3.69% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.03%
23 ม.ค. 2563
24 ม.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.54% 24 ม.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.14% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 1.23% 1.59% 2.48% 8.83% 3.04% N/A N/A 3.17%
28 พ.ย. 2559
24 ม.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 2.81% 2.65% 2.41% 6.80% 0.41% N/A N/A 0.40% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 1.19% 1.88% 3.75% 11.14% 5.36% N/A N/A 5.42% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.27% 1.54% 1.83% 2.13% 2.31% N/A N/A 2.33% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
3.87% 3.14% 3.33% 4.05% 3.91% N/A N/A 3.88% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.57% 1.65% 1.96% 1.94% 1.80% N/A N/A 1.88% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น -0.03% 3.00% 2.52% 5.36% 1.63% 0.50% N/A 0.81%
17 พ.ย. 2557
24 ม.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.35% 4.55% 5.24% 4.95% 4.68% 5.58% N/A 5.63% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 0.89% 2.95% N/A N/A N/A N/A N/A 4.70%
13 ก.ย. 2562
24 ม.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร 0.87% 2.72% N/A N/A N/A N/A N/A 4.41% 24 ม.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลเงินบาท 0.75% 2.35% N/A N/A N/A N/A N/A 3.87% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.32% 4.22% N/A N/A N/A N/A N/A 4.62% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
4.48% 4.39% N/A N/A N/A N/A N/A 4.77% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.56% 5.65% N/A N/A N/A N/A N/A 5.73% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 4.19% 9.17% 7.95% 17.31% 6.11% 6.43% 7.53% 3.32%
09 ส.ค. 2550
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 3.50% 9.25% 10.04% 26.82% 11.40% 9.53% 11.40% 6.19% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 3.75% 9.24% 7.75% 18.48% 7.13% 7.61% 7.85% 3.41% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.41% 9.04% 12.28% 11.53% 12.50% 14.87% 15.70% 18.72% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
6.51% 7.88% 11.25% 10.31% 11.22% 13.44% 13.20% 16.48% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.06% 9.07% 11.80% 10.98% 11.53% 13.31% 14.24% 17.68% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 3.64% 10.79% 7.49% 25.94% 14.59% N/A N/A 10.75%
23 มี.ค. 2558
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 3.26% 9.28% 7.28% 17.15% 6.76% N/A N/A 6.65% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 1.64% 8.46% 8.68% 21.92% 12.02% N/A N/A 8.10% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.00% 7.25% 11.73% 10.94% 11.75% N/A N/A 12.35% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
7.95% 7.48% 10.25% 9.87% 9.86% N/A N/A 11.07% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.50% 6.77% 10.07% 9.74% 10.09% N/A N/A 11.36% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 2.29% 9.13% 8.51% 23.17% 11.08% 9.61% N/A 12.40%
06 ก.พ. 2556
24 ม.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 4.05% 10.84% 8.79% 22.27% 9.91% 10.68% N/A 14.55% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 2.41% 10.01% 10.22% 27.24% 15.33% 12.21% N/A 14.16% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.65% 7.09% 12.12% 11.40% 12.55% 13.14% N/A 12.68% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.40% 8.59% 12.69% 11.90% 12.85% 13.53% N/A 13.24% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
8.67% 7.86% 12.63% 11.78% 12.92% 13.44% N/A 12.94% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 2.24% 7.88% 4.68% 15.83% 9.79% 5.80% N/A 1.06%
01 มิ.ย. 2554
23 ม.ค. 2563
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 2.97% 8.07% 6.46% 15.23% 4.16% 6.83% N/A 10.23% 23 ม.ค. 2563
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 1.40% 7.49% 7.99% 20.02% 9.38% 8.31% N/A 10.14% 23 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.49% 7.71% 13.64% 12.46% 13.03% 14.27% N/A 15.66% 23 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.31% 7.33% 11.77% 11.07% 11.79% 13.18% N/A 14.65% 23 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.58% 6.55% 11.72% 11.09% 11.82% 13.03% N/A 14.36% 23 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 5.52% 14.13% 8.57% 23.37% 17.08% N/A N/A 15.81%
21 มี.ค. 2559
24 ม.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 4.05% 10.84% 8.79% 22.27% 9.91% N/A N/A 11.42% 24 ม.ค. 2563
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 2.41% 10.01% 10.22% 27.24% 15.33% N/A N/A 15.41% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.14% 8.62% 13.46% 13.53% 14.69% N/A N/A 13.87% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.40% 8.59% 12.69% 11.90% 12.85% N/A N/A 12.45% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
8.67% 7.86% 12.63% 11.78% 12.92% N/A N/A 12.45% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 2.62% 7.65% 9.05% 24.73% 9.59% 6.44% N/A 5.16%
21 พ.ค. 2557
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 1.88% 6.64% 8.65% 22.21% 8.15% 5.48% N/A 6.54% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 2.13% 6.63% 6.39% 14.17% 4.00% 3.63% N/A 1.45% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.76% 8.41% 12.06% 11.20% 11.16% 13.68% N/A 13.67% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
7.10% 8.69% 12.00% 11.07% 11.20% 15.19% N/A 15.22% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
9.30% 9.84% 12.57% 11.86% 12.29% 15.88% N/A 15.85% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity 2.40% 5.58% 8.44% 21.10% 4.85% N/A N/A 6.77%
24 ส.ค. 2558
24 ม.ค. 2563
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) 2.47% 5.47% 8.41% 21.98% 5.40% N/A N/A 8.03% 24 ม.ค. 2563
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) 2.72% 5.46% 6.16% 13.95% 1.36% N/A N/A 3.53% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.34% 9.52% 13.44% 13.23% 13.40% N/A N/A 15.89% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
12.00% 10.03% 13.97% 13.79% 14.02% N/A N/A 16.91% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.09% 11.11% 14.62% 14.38% 16.29% N/A N/A 18.46% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index 1.13% 7.44% 3.67% 4.23% 2.13% 1.28% 1.13% 0.19%
09 ส.ค. 2550
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 0.12% 8.29% 7.10% 12.66% 9.80% 4.95% 3.99% 2.70% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 1.72% 9.11% 5.71% 8.26% 4.64% 3.52% 3.18% 1.81% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.93% 13.90% 14.82% 14.94% 15.95% 17.83% 20.31% 30.54% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.83% 12.12% 12.57% 12.18% 13.03% 14.70% 15.78% 20.63% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.74% 12.28% 12.63% 12.10% 12.25% 13.63% 14.52% 19.55% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity -0.47% 5.90% 5.04% 6.22% N/A N/A N/A -0.43%
30 มี.ค. 2560
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 0.12% 8.29% 7.10% 12.66% N/A N/A N/A 7.85% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 1.72% 9.11% 5.71% 8.26% N/A N/A N/A 3.28% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.40% 10.39% 12.47% 12.24% N/A N/A N/A 12.84% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.83% 12.12% 12.57% 12.18% N/A N/A N/A 13.25% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.74% 12.28% 12.63% 12.10% N/A N/A N/A 12.46% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 2.46% 9.07% 9.20% 13.97% 4.16% 4.06% N/A 4.98%
30 ต.ค. 2557
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท 2.00% 10.19% 6.24% 10.15% 5.96% 4.47% N/A 4.96% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.40% 9.36% 7.64% 14.63% 11.19% 5.91% N/A 6.29% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท 2.01% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.76% 12.73% 12.98% 13.09% 14.47% 15.19% N/A 15.01% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.51% 14.30% 13.95% 13.12% 12.90% 13.65% N/A 13.58% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
15.02% 14.17% 13.85% 13.05% 13.51% 14.53% N/A 14.42% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
14.76% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity -0.99% 2.62% 8.44% 13.29% 7.24% N/A N/A 5.54%
23 ก.พ. 2558
27 ม.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) -1.32% 2.38% 7.78% 12.30% 6.24% N/A N/A 4.87% 27 ม.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 1.06% 3.70% 6.54% 9.72% 3.25% N/A N/A 5.47% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.36% 11.76% 12.22% 12.93% 14.25% N/A N/A 18.36% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.32% 10.32% 10.54% 12.03% 13.07% N/A N/A 15.39% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
17.86% 13.06% 13.22% 13.91% 15.44% N/A N/A 19.35% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -0.12% 7.20% 11.72% 10.90% 4.73% N/A N/A 4.91%
29 ก.พ. 2559
24 ม.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 0.53% 5.44% 11.15% 14.27% 7.08% N/A N/A 10.00% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 1.71% 5.32% 8.14% 9.83% 3.08% N/A N/A 6.47% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.73% 9.92% 12.86% 13.79% 13.72% N/A N/A 14.91% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
13.26% 10.11% 11.46% 12.85% 14.18% N/A N/A 16.03% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.32% 8.36% 9.41% 11.31% 12.29% N/A N/A 12.98% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index -0.98% 2.69% -1.30% 17.54% 5.74% 3.07% 1.52% -4.17%
28 ก.ย. 2550
27 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) -2.91% 0.94% 0.14% 23.72% 12.62% 4.60% 3.66% -1.92% 27 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) -0.57% 3.46% -0.20% 21.01% 7.42% 3.31% 2.89% -2.81% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.95% 16.24% 15.87% 20.58% 20.32% 25.95% 25.17% 31.35% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
16.68% 14.21% 13.75% 19.85% 19.20% 24.13% 23.44% 27.86% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
16.09% 14.26% 13.95% 19.93% 18.88% 23.94% 23.09% 27.60% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 0.86% 10.74% 10.08% 30.17% 19.05% 14.15% N/A 13.72%
13 ต.ค. 2557
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 1.00% 10.55% 5.95% 10.33% 7.85% 4.81% N/A 7.07% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) -0.59% 9.72% 7.34% 14.82% 13.17% 6.26% N/A 8.34% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.30% 12.55% 13.57% 15.75% 17.41% 18.57% N/A 18.34% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
20.40% 17.61% 16.72% 16.79% 17.51% 19.31% N/A 19.40% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
20.74% 17.53% 16.73% 16.71% 18.08% 19.97% N/A 19.98% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity 3.69% 7.77% 10.42% 11.33% N/A N/A N/A -1.11%
11 มิ.ย. 2561
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) 3.87% 8.14% 5.37% 6.53% N/A N/A N/A -0.80% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) 2.23% 7.32% 6.76% 10.87% N/A N/A N/A 2.30% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.35% 9.53% 15.68% 14.70% N/A N/A N/A 15.39% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
15.33% 12.05% 16.63% 16.31% N/A N/A N/A 16.60% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
14.69% 11.44% 16.84% 16.23% N/A N/A N/A 16.88% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 2.50% 7.99% 6.77% N/A N/A N/A N/A 7.06%
23 ก.ค. 2562
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท 2.09% 8.46% 6.61% N/A N/A N/A N/A 6.50% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ 1.85% 8.47% 8.87% N/A N/A N/A N/A 9.28% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.23% 7.67% 11.26% N/A N/A N/A N/A 11.22% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.01% 8.45% 11.40% N/A N/A N/A N/A 11.36% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.17% 6.54% 10.26% N/A N/A N/A N/A 10.22% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 5.25% 4.94% 7.95% 15.91% 2.33% 0.94% 1.36% 4.64%
02 ธ.ค. 2548
24 ม.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 3.27% 4.53% 9.63% 21.86% 8.73% 3.85% 3.73% 8.35% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 4.92% 5.32% 8.21% 17.10% 3.62% 2.44% 2.92% 6.07% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.47% 9.26% 12.32% 11.82% 10.35% 12.42% 15.36% 18.45% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.92% 10.18% 12.40% 45.31% 27.29% 23.29% 20.90% 21.95% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.92% 10.30% 12.25% 11.31% 9.86% 12.23% 14.96% 18.19% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 2.99% 2.98% 6.53% 17.72% 6.38% 1.80% N/A 0.59%
07 ก.พ. 2554
27 ม.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 6.68% 6.17% 10.31% 18.27% 5.06% 2.96% N/A 1.79% 27 ม.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 4.31% 4.40% 11.24% 21.99% 10.07% 4.16% N/A 1.79% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.76% 12.39% 14.77% 13.70% 11.42% 12.45% N/A 15.89% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.68% 10.74% 12.34% 11.78% 10.00% 12.31% N/A 14.96% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
11.03% 10.28% 12.28% 12.30% 10.68% 12.80% N/A 15.73% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ -9.81% -2.11% -3.49% -6.22% -4.93% -8.08% N/A -11.18%
13 พ.ค. 2553
24 ม.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -9.73% -2.23% -3.76% -6.07% -4.16% -7.12% N/A -9.75% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -11.15% -2.97% -2.50% -2.25% 0.56% -5.84% N/A -9.19% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.34% 23.02% 29.72% 27.45% 25.46% 30.67% N/A 27.78% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
27.34% 26.30% 33.42% 30.07% 27.65% 32.97% N/A 29.28% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
27.97% 26.49% 33.54% 30.14% 27.70% 33.04% N/A 29.36% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
31 มี.ค. 2561
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 ก.ค. 2559
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 3.54% 0.85% 5.50% 23.56% 13.80% 10.99% N/A 11.05%
30 มิ.ย. 2557
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 3.93% 0.71% 4.81% 21.79% 14.14% 11.80% N/A 10.97% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.84% 8.46% 7.27% 6.95% 5.47% 6.44% N/A 6.26% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.97% 9.45% 8.19% 7.74% 5.91% 6.42% N/A 6.21% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property 1.62% -0.58% 4.42% 11.38% N/A N/A N/A 3.35%
22 พ.ย. 2560
24 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) 4.33% 2.12% 6.05% 12.49% N/A N/A N/A 4.96% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) 2.69% 1.35% 7.45% 17.06% N/A N/A N/A 8.43% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.69% 7.84% 8.02% 8.22% N/A N/A N/A 9.48% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
6.97% 8.65% 8.55% 9.37% N/A N/A N/A 10.25% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.75% 8.33% 8.31% 8.68% N/A N/A N/A 9.75% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible -0.61% 1.84% 0.96% N/A N/A N/A N/A 6.47%
31 ม.ค. 2562
27 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) 1.61% 3.64% 1.70% N/A N/A N/A N/A 5.22% 27 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -0.64% 1.92% 2.56% N/A N/A N/A N/A 7.04% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.71% 9.13% 8.85% N/A N/A N/A N/A 7.93% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.44% 9.57% 10.50% N/A N/A N/A N/A 10.84% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.06% 9.15% 10.29% N/A N/A N/A N/A 10.72% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 4.13% 5.55% 8.89% 17.96% 9.12% N/A N/A 9.82%
22 ส.ค. 2559
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 5.67% 6.67% 8.54% 19.42% 8.56% N/A N/A 8.09% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 4.00% 5.86% 9.96% 24.28% 13.92% N/A N/A 12.21% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.96% 9.58% 11.22% 9.64% 10.09% N/A N/A 10.04% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
6.05% 7.51% 8.20% 8.07% 8.49% N/A N/A 8.80% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
5.15% 6.77% 7.77% 7.43% 7.84% N/A N/A 8.23% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF -0.86% -1.98% -2.42% 4.67% 8.37% 8.09% 8.24% 6.88%
01 ส.ค. 2551
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index -1.11% -2.62% -3.08% 4.51% 8.83% 8.64% 9.22% 7.86% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.20% 15.17% 16.01% 13.78% 15.05% 17.88% 19.78% 24.00% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
20.78% 15.39% 16.08% 13.87% 15.18% 17.94% 19.89% 24.05% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว -4.54% -4.06% -10.67% -7.21% 2.49% 2.29% 10.31% 9.17%
11 พ.ย. 2547
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) -4.10% -3.70% -8.39% -2.83% 4.05% 2.47% 11.48% 9.69% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.35% 14.04% 13.56% 11.49% 11.26% 13.47% 16.89% 21.37% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
18.22% 13.70% 13.27% 11.36% 11.10% 13.27% 16.69% 20.98% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว -3.41% -3.02% -8.05% -5.32% 1.97% 2.04% 7.79% 7.31%
11 พ.ย. 2547
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) -2.84% -2.49% -5.74% -1.60% 3.23% 2.19% 8.59% 7.63% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.77% 10.54% 10.23% 8.68% 8.47% 9.89% 12.04% 15.08% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
12.75% 9.59% 9.28% 7.99% 7.79% 9.29% 11.68% 14.68% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว -1.61% -0.35% -8.45% 2.99% -0.33% N/A N/A 1.15%
21 พ.ย. 2559
27 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) -3.35% -3.02% -10.43% -1.01% -0.09% N/A N/A 1.84% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.79% 11.97% 10.81% 9.00% 7.60% N/A N/A 7.54% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
19.30% 14.21% 13.46% 11.53% 10.89% N/A N/A 10.78% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.05% 0.21% 0.48% 1.01% 0.79% 0.80% 1.28% 1.65%
14 พ.ย. 2546
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.15% 0.52% 0.76% 1.22% 1.03% 1.00% 1.20% 1.42% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.04% 0.07% 0.10% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.15% 0.37% 0.26% 0.19% 0.11% 0.09% 0.08% 0.09% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.38% 1.06% 2.07% 4.07% 2.56% 2.31% N/A 2.63%
22 ก.ย. 2553
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.02% 0.66% 1.64% 2.82% 2.39% 2.40% N/A 2.89% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.58% 0.47% 0.75% 0.68% 0.63% 0.53% N/A 0.43% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.74% 0.46% 0.52% 0.40% 0.32% 0.34% N/A 0.48% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.37% 0.92% 1.75% 3.12% 2.20% N/A N/A 2.07%
21 พ.ย. 2559
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.02% 0.67% 1.66% 2.87% 2.44% N/A N/A 2.42% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.46% 0.35% 0.53% 0.43% 0.43% N/A N/A 0.43% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.74% 0.47% 0.52% 0.41% 0.32% N/A N/A 0.32% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.18% -4.07% -8.96% -3.83% 2.82% 1.78% 10.39% 9.25%
14 พ.ย. 2546
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -4.10% -3.70% -8.39% -2.83% 4.05% 2.47% 11.48% 9.98% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.11% 13.56% 13.15% 11.26% 11.00% 13.14% 16.54% 21.25% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
18.22% 13.70% 13.27% 11.36% 11.10% 13.27% 16.69% 21.39% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.53% -4.05% -10.66% -7.22% 2.48% 2.28% 10.29% 8.91%
02 ธ.ค. 2547
27 ม.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -4.10% -3.70% -8.39% -2.83% 4.05% 2.47% 11.48% 9.31% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.33% 14.01% 13.54% 11.48% 11.24% 13.45% 16.84% 21.33% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
18.22% 13.70% 13.27% 11.36% 11.10% 13.27% 16.69% 20.99% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.64% -0.40% -8.51% 2.85% -0.38% N/A N/A 1.09%
21 พ.ย. 2559
27 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -3.35% -3.02% -10.43% -1.01% -0.09% N/A N/A 1.84% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.85% 12.00% 10.82% 9.01% 7.61% N/A N/A 7.55% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
19.30% 14.21% 13.46% 11.53% 10.89% N/A N/A 10.78% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.94% 0.78% 1.10% 5.47% 2.26% -0.12% N/A 1.85%
07 ก.พ. 2554
24 ม.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.76% 1.84% 1.35% 4.58% -0.14% 2.40% N/A 2.63% 24 ม.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.15% 1.07% 2.68% 8.84% 4.78% 3.81% N/A 2.70% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.74% 2.49% 2.85% 2.45% 1.96% 5.25% N/A 5.66% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.00% 40.66% 28.91% 20.89% 12.53% 10.71% N/A 9.05% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.09% 25.74% 18.29% 13.09% 7.69% 6.95% N/A 6.22% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.45% 1.89% 1.61% 5.59% 3.35% N/A N/A 3.71%
08 ส.ค. 2559
24 ม.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 2.84% 2.43% 2.33% 5.37% -0.45% N/A N/A -0.95% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 1.22% 1.66% 3.67% 9.66% 4.46% N/A N/A 3.05% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.00% 1.27% 1.71% 1.54% 1.63% N/A N/A 1.61% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
3.81% 4.41% 5.19% 5.41% 4.94% N/A N/A 5.01% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.75% 3.32% 3.65% 3.27% 2.92% N/A N/A 3.00% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.60% 10.74% 7.46% 25.73% 14.63% N/A N/A 9.99%
10 ส.ค. 2558
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 3.26% 9.28% 7.28% 17.15% 6.76% N/A N/A 5.57% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 1.64% 8.46% 8.68% 21.92% 12.02% N/A N/A 8.99% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.94% 7.15% 11.67% 10.87% 11.64% N/A N/A 12.27% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
7.95% 6.82% 10.02% 9.67% 9.80% N/A N/A 11.09% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.50% 5.85% 9.84% 9.58% 10.04% N/A N/A 11.42% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.26% 9.08% 8.31% 22.61% 10.39% 8.84% N/A 11.55%
06 ก.พ. 2556
24 ม.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 4.05% 10.84% 8.79% 22.27% 9.91% 10.68% N/A 14.55% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.41% 10.01% 10.22% 27.24% 15.33% 12.21% N/A 14.16% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.61% 7.06% 12.09% 11.40% 12.55% 13.11% N/A 12.61% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.40% 8.59% 12.69% 11.90% 12.85% 13.53% N/A 13.24% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
8.67% 7.86% 12.63% 11.78% 12.92% 13.44% N/A 12.94% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.60% 7.64% 9.13% 24.69% 9.09% 5.85% N/A 4.54%
21 พ.ค. 2557
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.88% 6.64% 8.65% 22.21% 8.15% 5.48% N/A 6.54% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.13% 6.63% 6.39% 14.17% 4.00% 3.63% N/A 1.45% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.85% 8.58% 12.07% 11.23% 11.17% 13.57% N/A 13.54% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
7.10% 8.69% 12.00% 11.07% 11.20% 15.19% N/A 15.22% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
9.30% 9.84% 12.57% 11.86% 12.29% 15.88% N/A 15.85% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.48% 5.69% 4.85% 5.93% N/A N/A N/A -6.86%
05 ก.พ. 2561
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 0.12% 8.29% 7.10% 12.66% N/A N/A N/A -1.38% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 1.72% 9.11% 5.71% 8.26% N/A N/A N/A -3.08% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.13% 10.21% 12.20% 11.99% N/A N/A N/A 13.26% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.83% 12.12% 12.54% 12.03% N/A N/A N/A 14.21% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.74% 12.28% 12.64% 11.90% N/A N/A N/A 13.30% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.40% 9.00% 9.13% 13.84% 4.13% N/A N/A 4.04%
10 ส.ค. 2558
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท 2.00% 10.19% 6.24% 10.15% 5.96% N/A N/A 4.80% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.40% 9.36% 7.64% 14.63% 11.19% N/A N/A 8.19% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท 2.01% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.56% 12.65% 12.89% 13.03% 14.27% N/A N/A 14.83% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.51% 14.20% 13.90% 12.93% 12.85% N/A N/A 13.73% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
15.02% 14.10% 13.82% 12.94% 13.49% N/A N/A 14.67% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
14.76% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.93% 2.72% 8.30% 13.36% 7.22% N/A N/A 3.06%
10 ส.ค. 2558
27 ม.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) -1.32% 2.38% 7.78% 12.30% 6.24% N/A N/A 2.61% 27 ม.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 1.06% 3.70% 6.54% 9.72% 3.25% N/A N/A 2.54% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.27% 11.77% 12.15% 12.85% 14.25% N/A N/A 18.27% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
17.86% 12.91% 13.14% 13.87% 15.34% N/A N/A 19.69% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.32% 10.29% 10.52% 12.02% 12.97% N/A N/A 15.54% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.73% 10.50% 9.96% 30.06% 18.68% N/A N/A 14.00%
10 ส.ค. 2558
24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 1.00% 10.55% 5.95% 10.33% 7.85% N/A N/A 4.18% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) -0.59% 9.72% 7.34% 14.82% 13.17% N/A N/A 7.55% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.64% 12.67% 13.60% 15.77% 17.32% N/A N/A 17.23% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
20.40% 17.61% 16.72% 16.68% 17.48% N/A N/A 18.44% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
20.74% 17.53% 16.73% 16.66% 18.06% N/A N/A 19.19% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.99% 3.06% 6.61% 17.80% 6.39% 1.83% N/A 0.49%
07 ก.พ. 2554
27 ม.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 6.68% 6.17% 10.31% 18.27% 5.06% 2.96% N/A 1.79% 27 ม.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 4.31% 4.40% 11.24% 21.99% 10.07% 4.16% N/A 1.79% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.10% 12.47% 14.75% 13.70% 11.40% 12.40% N/A 15.66% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.68% 10.74% 12.34% 11.78% 10.00% 12.31% N/A 14.96% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
11.03% 10.28% 12.28% 12.30% 10.68% 12.80% N/A 15.73% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.06% 0.66% 5.05% 21.11% 12.85% 10.12% N/A 10.15%
07 ก.ค. 2557
27 ม.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... 3.93% 0.71% 4.81% 21.79% 14.14% 11.80% N/A 10.90% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.59% 8.06% 6.89% 6.47% 5.34% 6.35% N/A 6.18% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.97% 9.45% 8.22% 7.75% 5.92% 6.43% N/A 6.22% 27 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.60% -0.67% 4.23% 11.21% N/A N/A N/A 5.85%
05 ก.พ. 2561
24 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 4.33% 2.12% 6.05% 12.49% N/A N/A N/A 9.51% 24 ม.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 2.69% 1.35% 7.45% 17.06% N/A N/A N/A 11.42% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.62% 7.83% 8.01% 8.16% N/A N/A N/A 9.19% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
6.97% 8.94% 8.70% 9.38% N/A N/A N/A 10.18% 24 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
6.75% 8.49% 8.39% 8.69% N/A N/A N/A 9.62% 24 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.07% 0.25% N/A N/A N/A N/A N/A 0.46%
16 ส.ค. 2562
27 ม.ค. 2563
PV1 0.15% 0.54% N/A N/A N/A N/A N/A 0.89% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.04% 0.04% N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 27 ม.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.15%