การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 73 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
21.9391
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0012 +0.0055% 2,647,824,234.90 21.9392 21.9391
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.7982
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0008 +0.0058% 10,736,654,208.24 13.7983 13.7982
ทหารไทยธนพลัส
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.1319
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0008 +0.0066% 92,012,188,235.61 12.1320 12.1319
ทหารไทยธนเพิ่มพูน
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.7147
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0015 +0.0140% 80,062,398,574.08 10.7148 10.7147
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2115
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0027 +0.0157% 110,889,994.76 17.2116 17.2115
ทหารไทยธนไพศาล
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.8302
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0034 +0.0265% 13,348,798,701.76 12.8303 12.8302
ทหารไทย ธนไพบูลย์
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.5762
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0036 +0.0311% 61,835,350,693.62 11.5763 11.5762
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.8667
11 ธ.ค. 2562
- 0.0163 -0.1265% 1,343,487,437.92 12.9311 12.8667
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.2508
11 ธ.ค. 2562
- 0.0207 -0.1560% 993,950,974.20 13.3172 13.2508
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
14.1709
11 ธ.ค. 2562
- 0.0255 -0.1796% 2,114,066,517.25 14.2419 14.1709
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.6983
11 ธ.ค. 2562
- 0.0028 -0.0262% 172,017,930.49 10.7519 10.6983
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
101.3303
11 ธ.ค. 2562
+ 0.1785 +0.1765% 14,840,034,344.75 101.4317 101.2290
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
8.5170
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0143 +0.1682% 2,174,703,278.69 8.5256 8.5085
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
41.5954
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0469 +0.1129% 7,443,553,647.49 41.6371 41.5538
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.3083
11 ธ.ค. 2562
- 0.0539 -0.5202% 366,374,438.03 10.4115 10.3083
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.5547
11 ธ.ค. 2562
- 0.0335 -0.3901% 1,202,721,609.66 8.6403 8.5547
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1611
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0099 +0.0753% 1,797,733,706.19 13.2928 13.1611
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8527
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0072 +0.0731% 91,347,236.38 9.9513 9.8428
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4258
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0061 +0.0534% 26,669,179,118.95 11.5402 11.4258
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3801
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0315 +0.3044% 384,625,407.53 10.4840 10.3801
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8415
09 ธ.ค. 2562
- 0.0090 -0.0829% 70,881,096.22 10.9500 10.8415
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
9.3962
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0060 +0.0639% 128,599,871.50 9.4903 9.3962
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.2810
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0391 +0.3818% 1,790,826,371.14 10.3839 10.2810
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.1683
09 ธ.ค. 2562
- 0.1220 -0.8537% 563,762,825.17 14.1826 14.1541
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.2991
09 ธ.ค. 2562
- 0.0577 -0.3757% 11,038,363,646.73 15.5287 15.2991
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.5748
09 ธ.ค. 2562
- 0.0654 -0.3022% 1,577,619,972.98 21.7906 21.5532
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.4211
06 ธ.ค. 2562
+ 0.0928 +0.8985% 28,153,502.29 10.4316 10.4107
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.2701
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0227 +0.1397% 237,088,034.91 16.5143 16.2701
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.7793
09 ธ.ค. 2562
- 0.0560 -0.4363% 256,798,763.71 12.9711 12.7793
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8933
09 ธ.ค. 2562
- 0.0655 -0.5054% 458,057,268.86 13.0223 12.8933
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.6161
09 ธ.ค. 2562
- 0.0448 -0.4637% 485,322,630.17 9.6258 9.6065
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.3632
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0014 +0.0150% 7,237,100,331.69 9.5037 9.3632
ทหารไทย Asian Growth Leaders
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0340
09 ธ.ค. 2562
- 0.0076 -0.0631% 4,129,138,424.98 12.2146 12.0340
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.0000
11 ธ.ค. 2562
- 0.0341 -0.2616% 516,131,213.61 13.1301 13.0000
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.9960
09 ธ.ค. 2562
- 0.0246 -0.2046% 885,047,595.48 12.1760 11.9960
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.7846
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0248 +0.4306% 1,741,197,350.81 5.7905 5.7788
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.6236
09 ธ.ค. 2562
- 0.0360 -0.1929% 4,108,935,592.58 18.9031 18.6236
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2899
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0338 +0.3652% 769,799,772.97 9.4294 9.2899
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2638
09 ธ.ค. 2562
- 0.0102 -0.0993% 1,290,306,730.17 10.4179 10.2638
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
17.7012
09 ธ.ค. 2562
- 0.0184 -0.1038% 666,841,262.89 17.7190 17.6835
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
9.9502
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0352 +0.3550% 2,117,683,924.55 9.9503 9.9502
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
3.3764
09 ธ.ค. 2562
- 0.0026 -0.0769% 424,025,893.85 3.3799 3.3730
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.6129
31 ต.ค. 2562
+ 0.0190 +0.1639% 2,281,934,036.37 N/A N/A
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.7663
11 ธ.ค. 2562
- 0.1655 -1.2798% 40,314,397,190.06 12.8941 12.7535
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.5976
09 ธ.ค. 2562
- 0.0112 -0.1056% 744,349,230.75 10.7037 10.5976
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.2073
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0413 +0.4063% 5,936,327,873.36 10.3095 10.2073
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.7677
09 ธ.ค. 2562
- 0.0272 -0.2126% 489,703,614.40 12.9593 12.7677
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
6.1558
11 ธ.ค. 2562
- 0.0174 -0.2819% 86,181,162.27 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
23.4907
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0260 +0.1108% 8,521,237,750.40 23.5143 23.4672
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
19.6157
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0158 +0.0806% 4,449,547,630.25 19.6354 19.5961
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.3265
11 ธ.ค. 2562
- 0.0542 -0.5221% 201,486,610.68 10.3369 10.3162
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0207
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0006 +0.0046% 3,194,580,015.18 13.0208 13.0207
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.6651
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0034 +0.0269% 1,797,674,913.80 12.6652 12.6651
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6117
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0023 +0.0217% 279,972,773.84 10.6118 10.6117
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
42.8737
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0737 +0.1722% 3,748,669,331.27 42.9167 42.8308
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
37.4915
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0413 +0.1103% 3,454,155,905.36 37.5291 37.4540
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.3083
11 ธ.ค. 2562
- 0.0541 -0.5221% 66,603,900.44 10.3187 10.2980
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.6636
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0076 +0.0652% 164,498,780.14 11.6754 11.6519
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1891
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0050 +0.0447% 449,545,374.48 11.2004 11.1779
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.2604
09 ธ.ค. 2562
- 0.0529 -0.3696% 947,079,944.60 14.2748 14.2461
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.4690
09 ธ.ค. 2562
- 0.0631 -0.3073% 478,368,517.32 20.4896 20.4485
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3492
09 ธ.ค. 2562
- 0.0554 -0.4466% 56,158,819.02 12.3616 12.3369
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.2466
09 ธ.ค. 2562
+ 0.0009 +0.0109% 31,874,476.64 8.2549 8.2384
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1353
09 ธ.ค. 2562
- 0.0071 -0.0637% 161,573,203.34 11.1465 11.1242
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3928
11 ธ.ค. 2562
- 0.0282 -0.2469% 38,394,840.34 11.4043 11.3814
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.9545
09 ธ.ค. 2562
- 0.0333 -0.1960% 690,231,272.81 16.9716 16.9375
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
9.8505
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0350 +0.3566% 426,222,900.83 9.8605 9.8406
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
16.4712
11 ธ.ค. 2562
- 0.2059 -1.2346% 1,121,625,468.17 16.4878 16.4547
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.0336
09 ธ.ค. 2562
- 0.0119 -0.1077% 26,893,611.83 11.0447 11.0226
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0340
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0005 +0.0050% 717,339,178.22 10.0341 10.0340
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.6893
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0005 +0.0052% 3,974,940,119.18 9.6894 9.6893
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.7469
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0006 +0.0062% 2,788,960,776.09 9.7470 9.7469
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.0630
11 ธ.ค. 2562
+ 0.0029 +0.0288% 6,564,229,280.67 10.0631 10.0630
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนบดี 1.21% 0.28% 0.64% 1.26% 1.04% 1.13% 1.57% 3.54%
15 พ.ค. 2540
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 1.03% 0.37% 0.60% 1.07% 0.98% 0.97% 1.18% 1.69% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.07% 0.11% 0.08% 0.07% 0.05% 0.05% 0.06% 0.09% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 1.25% 0.30% 0.67% 1.30% 1.09% 1.16% 1.62% 1.83%
29 มี.ค. 2545
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.80% 0.30% 0.48% 0.83% 0.76% 0.74% 0.88% 1.07% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.08% 0.10% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.05% 0.08% 0.06% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 1.73% 0.40% 0.92% 1.79% 1.54% 1.59% N/A 1.98%
03 ก.พ. 2553
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 1.95% 0.45% 1.11% 2.02% 1.77% 1.84% N/A 2.29% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.09% 0.07% 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% N/A 0.10% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.25% 0.43% 0.33% 0.25% 0.16% 0.15% N/A 0.17% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน 2.06% 0.47% 1.05% 2.12% 1.81% N/A N/A 1.79%
25 ม.ค. 2559
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) 2.14% 0.48% 1.18% 2.22% 1.93% N/A N/A 1.91% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.15% 0.14% 0.17% 0.14% 0.14% N/A N/A 0.13% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.15% 0.14% 0.18% 0.15% 0.11% N/A N/A 0.11% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 1.38% 0.30% 0.77% 1.41% 1.23% 1.32% 1.80% 2.72%
15 ก.ย. 2542
11 ธ.ค. 2562
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 4.80% 1.07% 2.90% 5.07% 3.61% 3.66% 3.84% 3.14% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.22% 0.18% 0.25% 0.22% 0.25% 0.21% 0.22% 0.98% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.63% 0.53% 0.76% 0.62% 0.54% 0.77% 0.84% 0.60% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 2.71% 0.63% 1.53% 2.89% 2.21% 2.26% N/A 2.60%
01 เม.ย. 2553
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 2.77% 0.57% 1.70% 2.91% 2.37% 2.40% N/A 2.91% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.47% 0.44% 0.48% 0.47% 0.41% 0.36% N/A 0.32% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.39% 0.32% 0.46% 0.39% 0.30% 0.34% N/A 0.48% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 3.52% 0.51% 1.67% 3.67% 2.59% 2.66% N/A 2.73%
07 ก.ค. 2557
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 2.82% 0.59% 1.72% 2.97% 2.42% 2.47% N/A 2.64% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.56% 0.48% 0.59% 0.57% 0.59% 0.61% N/A 0.59% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.39% 0.32% 0.46% 0.39% 0.31% 0.34% N/A 0.35% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 4.33% -1.09% 1.02% 3.92% 3.15% 2.77% N/A 3.34%
10 เม.ย. 2555
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 3.17% -0.43% 0.73% 2.64% 2.76% 2.79% N/A 3.71% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.84% 1.75% 2.09% 1.88% 1.86% 2.29% N/A 2.54% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.42% 1.51% 1.56% 1.47% 1.44% 1.77% N/A 2.06% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 4.49% -2.26% 0.02% 3.43% 3.63% 2.87% N/A 3.74%
10 เม.ย. 2555
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 3.68% -1.56% -0.12% 2.55% 3.29% 3.19% N/A 4.54% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.35% 3.34% 3.78% 3.45% 3.43% 4.25% N/A 4.78% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.80% 2.87% 3.07% 2.90% 2.88% 3.54% N/A 4.10% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 4.87% -4.44% -1.92% 2.57% 4.85% 3.07% N/A 4.65%
10 เม.ย. 2555
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 3.29% -3.03% -1.81% 1.25% 3.43% 3.30% N/A 5.24% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.51% 6.57% 7.32% 6.70% 6.64% 8.12% N/A 9.17% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.67% 4.80% 5.14% 4.83% 4.77% 5.85% N/A 6.75% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส 3.81% 0.59% 2.20% 3.86% 2.05% N/A N/A 1.99%
11 ก.ค. 2559
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 6.33% -0.21% 2.43% 6.25% 3.36% N/A N/A 2.95% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.68% 0.45% 2.11% 1.66% 1.50% N/A N/A 1.50% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.77% 2.57% 2.97% 2.72% 2.41% N/A N/A 2.47% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 3.02% -5.74% -4.49% -0.77% 5.89% 3.44% 11.17% 13.17%
29 มี.ค. 2544
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 3.38% -5.52% -4.28% -0.48% 6.36% 3.81% 11.51% N/A 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.43% 10.84% 11.64% 10.71% 10.67% 13.24% 16.54% 21.70% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.52% 10.95% 11.76% 10.80% 10.77% 13.43% 16.67% N/A 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล 3.01% -5.74% -4.50% -0.78% 5.94% 3.56% 11.26% 9.49%
24 มิ.ย. 2547
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 3.38% -5.52% -4.28% -0.48% 6.36% 3.81% 11.51% 9.83% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.41% 10.82% 11.63% 10.70% 10.65% 13.18% 16.48% 20.84% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.52% 10.95% 11.76% 10.80% 10.77% 13.43% 16.67% 21.01% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 -0.78% -6.73% -7.17% -4.10% 5.52% 3.76% 10.92% 9.77%
09 ก.ย. 2547
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) 3.38% -5.52% -4.28% -0.48% 6.36% 3.81% 11.51% 9.78% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.61% 10.99% 11.99% 10.91% 10.91% 13.56% 16.84% 21.41% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.52% 10.94% 11.76% 10.80% 10.77% 13.44% 16.68% 21.06% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 4.40% -6.41% -5.70% 1.10% -0.26% N/A N/A 1.00%
26 ก.ย. 2559
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) 5.91% -5.62% -5.22% 0.71% 1.30% N/A N/A 3.06% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.94% 9.52% 9.05% 8.09% 7.17% N/A N/A 7.72% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.90% 11.22% 11.44% 11.18% 10.49% N/A N/A 11.10% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย -2.56% -8.60% -9.09% -7.29% N/A N/A N/A -6.80%
25 ก.ย. 2560
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) 2.68% -6.59% -5.68% -1.60% N/A N/A N/A -0.25% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.20% 10.08% 11.55% 10.50% N/A N/A N/A 11.11% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.38% 9.64% 10.34% 9.70% N/A N/A N/A 10.51% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 5.73% -0.70% 1.39% 5.83% 2.76% 0.30% N/A 2.97%
14 ก.ค. 2553
09 ธ.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 0.94% -1.40% -0.48% 0.79% -0.96% 1.79% N/A 2.15% 09 ธ.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 8.54% -0.23% 3.13% 9.23% 4.59% 3.51% N/A 2.86% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.42% 2.91% 2.88% 2.36% 1.96% 5.43% N/A 5.71% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.92% 3.90% 4.90% 4.83% 4.46% 5.77% N/A 6.19% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.57% 2.96% 2.96% 2.52% 2.16% 4.04% N/A 4.75% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 5.68% -0.76% 1.32% 5.80% 2.72% 0.23% N/A 2.18%
08 ส.ค. 2554
09 ธ.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 0.94% -1.40% -0.48% 0.79% -0.96% 1.79% N/A 1.99% 09 ธ.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 8.54% -0.23% 3.13% 9.23% 4.59% 3.51% N/A 1.80% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.41% 2.90% 2.86% 2.35% 1.95% 5.38% N/A 5.75% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.92% 3.90% 4.90% 4.83% 4.46% 5.77% N/A 6.00% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.57% 2.96% 2.96% 2.52% 2.16% 4.04% N/A 4.44% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 5.80% 1.17% 1.26% 5.75% 3.11% N/A N/A 3.82%
19 พ.ค. 2559
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 1.50% -0.90% -0.11% 1.39% -1.28% N/A N/A -1.38% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 9.15% 0.28% 3.52% 9.88% 4.25% N/A N/A 3.25% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.63% 1.33% 1.71% 1.66% 1.64% N/A N/A 1.71% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.46% 4.72% 5.56% 5.35% 4.90% N/A N/A 5.06% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.30% 3.72% 3.60% 3.25% 2.94% N/A N/A 3.00% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond 9.39% -1.53% 1.69% 9.52% N/A N/A N/A 1.48%
29 พ.ค. 2560
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 2.09% -2.87% -1.63% 1.60% N/A N/A N/A -2.80% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 9.78% -1.72% 1.95% 10.10% N/A N/A N/A 1.84% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.87% 3.69% 4.20% 3.78% N/A N/A N/A 3.80% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.89% 3.91% 4.76% 4.79% N/A N/A N/A 4.58% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.76% 3.47% 3.97% 3.68% N/A N/A N/A 3.72% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 8.27% -0.41% 1.85% 8.96% 2.70% N/A N/A 2.70%
28 พ.ย. 2559
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 3.21% -0.60% 0.23% 3.15% -0.39% N/A N/A -0.33% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 10.99% 0.58% 3.87% 11.78% 5.19% N/A N/A 5.12% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.18% 1.79% 1.97% 2.14% 2.36% N/A N/A 2.35% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.11% 2.80% 3.54% 4.05% 3.87% N/A N/A 3.87% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.96% 2.04% 2.12% 1.93% 1.88% N/A N/A 1.89% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 5.71% 1.98% 2.00% 4.54% 1.10% 0.37% N/A 0.34%
17 พ.ย. 2557
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.95% 4.42% 5.07% 5.04% 4.62% 5.67% N/A 5.65% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.80%
13 ก.ย. 2562
09 ธ.ค. 2562
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.77% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.84% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.62% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 14.74% 4.42% 5.09% 7.73% 4.06% 5.16% 7.01% 2.89%
09 ส.ค. 2550
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 27.37% 4.21% 9.89% 20.76% 9.05% 10.22% 11.21% 5.72% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 14.14% 3.05% 3.95% 8.12% 4.62% 5.97% 7.05% 2.87% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.38% 11.51% 12.31% 13.09% 12.58% 15.16% 15.74% 18.80% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.20% 9.76% 11.42% 12.06% 11.39% 13.75% 13.24% 16.55% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.96% 10.55% 11.87% 12.75% 11.57% 13.60% 14.28% 17.76% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 23.41% 1.55% 4.81% 18.02% 12.52% N/A N/A 9.43%
23 มี.ค. 2558
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 13.57% 3.28% 3.56% 7.67% 4.79% N/A N/A 5.39% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 22.12% 4.51% 7.32% 16.68% 10.66% N/A N/A 7.02% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.76% 10.12% 11.66% 12.30% 11.71% N/A N/A 12.45% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.50% 8.43% 10.39% 11.27% 9.82% N/A N/A 11.14% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.49% 8.32% 10.13% 11.25% 10.08% N/A N/A 11.46% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 24.22% 4.92% 8.41% 16.97% 9.42% 8.54% N/A 11.88%
06 ก.พ. 2556
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 18.30% 3.43% 5.20% 10.81% 7.36% 8.94% N/A 13.67% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 27.21% 4.66% 9.03% 20.08% 13.37% 10.78% N/A 13.40% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.51% 9.40% 12.11% 14.07% 12.55% 13.38% N/A 12.76% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.88% 9.97% 12.73% 14.50% 12.85% 13.74% N/A 13.30% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.90% 10.04% 12.56% 14.49% 12.91% 13.67% N/A 13.02% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 18.55% 3.63% 5.75% 9.71% 8.66% 4.70% N/A 0.66%
01 มิ.ย. 2554
06 ธ.ค. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 14.38% 4.41% 4.84% 4.37% 2.76% 5.53% N/A 9.81% 06 ธ.ค. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 22.91% 5.65% 8.51% 13.08% 8.44% 7.27% N/A 9.80% 06 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.53% 11.12% 13.71% 15.24% 13.14% 14.57% N/A 15.76% 06 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.85% 9.46% 11.94% 13.38% 11.88% 13.41% N/A 14.73% 06 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.05% 9.53% 11.87% 13.50% 11.88% 13.29% N/A 14.44% 06 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 21.87% 2.93% 5.91% 12.93% 14.33% N/A N/A 13.98%
21 มี.ค. 2559
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 18.30% 3.43% 5.20% 10.81% 7.36% N/A N/A 9.76% 09 ธ.ค. 2562
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 27.21% 4.66% 9.03% 20.08% 13.37% N/A N/A 14.04% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.21% 13.65% 14.01% 14.97% 14.68% N/A N/A 14.02% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.88% 9.97% 12.73% 14.50% 12.85% N/A N/A 12.55% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.90% 10.04% 12.56% 14.49% 12.91% N/A N/A 12.57% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 25.08% 6.45% 9.16% 22.26% 9.28% 6.65% N/A 4.52%
21 พ.ค. 2557
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 22.39% 4.14% 7.03% 19.00% 6.93% 6.17% N/A 5.68% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 9.68% 2.99% 1.24% 6.55% 2.60% 2.08% N/A 0.37% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.91% 11.16% 12.12% 12.10% 11.12% 13.93% N/A 13.78% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.64% 11.33% 11.88% 11.96% 11.17% 15.55% N/A 15.34% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.57% 12.32% 12.47% 12.84% 12.26% 16.22% N/A 15.97% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity 22.56% 7.19% 8.60% 20.13% 4.76% N/A N/A 6.09%
24 ส.ค. 2558
09 ธ.ค. 2562
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) 23.87% 6.98% 8.59% 21.12% 5.30% N/A N/A 7.34% 09 ธ.ค. 2562
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) 11.01% 5.79% 2.71% 8.44% 1.03% N/A N/A 2.55% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.94% 12.13% 13.53% 14.03% 13.34% N/A N/A 16.03% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
14.60% 12.77% 14.06% 14.68% 13.97% N/A N/A 17.07% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
15.30% 13.69% 14.68% 15.37% 16.25% N/A N/A 18.64% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index 1.34% 2.27% 0.70% 0.10% 0.91% 0.52% 0.18% -0.30%
09 ส.ค. 2550
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 10.43% 3.14% 4.67% 8.55% 8.33% 3.92% 3.21% 2.08% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 2.69% 1.93% 1.00% 0.16% 2.59% 2.19% 2.27% 1.13% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.05% 10.89% 14.08% 15.16% 15.88% 17.93% 20.37% 30.66% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.13% 9.60% 12.21% 12.23% 12.92% 14.77% 15.81% 20.69% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.06% 10.02% 12.36% 12.12% 12.08% 13.71% 14.53% 19.61% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity 7.64% 3.85% 2.23% 5.31% N/A N/A N/A -2.42%
30 มี.ค. 2560
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 10.43% 3.14% 4.67% 8.55% N/A N/A N/A 5.15% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 2.69% 1.93% 1.00% 0.16% N/A N/A N/A 0.23% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.48% 10.50% 12.32% 12.65% N/A N/A N/A 12.92% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.13% 9.60% 12.21% 12.23% N/A N/A N/A 13.23% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.06% 10.02% 12.36% 12.12% N/A N/A N/A 12.41% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders 9.06% 3.35% 6.41% 7.38% 2.61% 3.72% N/A 3.69%
30 ต.ค. 2557
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) 2.76% 1.71% 1.36% 0.22% 3.24% 3.30% N/A 3.26% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) 10.50% 2.92% 5.04% 8.61% 9.03% 5.05% N/A 4.75% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.13% 11.17% 13.17% 13.09% 14.36% 15.16% N/A 15.05% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.18% 11.79% 13.63% 13.13% 12.67% 13.62% N/A 13.55% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.99% 11.29% 13.38% 13.00% 13.32% 14.47% N/A 14.40% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity 17.15% 8.52% 10.16% 11.17% 7.84% N/A N/A 5.62%
23 ก.พ. 2558
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 16.49% 7.95% 9.96% 10.25% 7.05% N/A N/A 4.98% 11 ธ.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 10.13% 5.93% 6.45% 5.90% 3.19% N/A N/A 5.38% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.04% 10.33% 12.10% 14.78% 14.21% N/A N/A 18.48% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
13.85% 10.47% 12.60% 15.77% 15.37% N/A N/A 19.43% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.51% 9.33% 10.64% 14.05% 13.06% N/A N/A 15.47% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity 14.74% 15.14% 14.39% 5.93% 4.83% N/A N/A 4.94%
29 ก.พ. 2559
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 17.29% 11.44% 13.02% 8.28% 6.23% N/A N/A 10.00% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 11.12% 8.71% 9.19% 3.99% 2.47% N/A N/A 6.47% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.37% 12.92% 13.55% 14.84% 13.79% N/A N/A 15.08% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
13.17% 9.65% 12.16% 15.67% 14.20% N/A N/A 16.15% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.93% 8.53% 10.31% 14.07% 12.30% N/A N/A 13.09% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 22.45% -0.01% 1.30% 16.36% 3.93% 4.54% 0.15% -4.38%
28 ก.ย. 2550
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 33.53% 1.12% 5.09% 28.03% 11.78% 7.23% 2.43% -2.02% 11 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 24.60% 0.47% 2.10% 18.31% 5.67% 5.36% 1.45% -3.05% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.99% 13.91% 15.92% 20.83% 20.13% 27.28% 25.23% 31.47% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
20.11% 11.66% 14.57% 19.96% 19.09% 25.19% 23.56% 27.96% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
20.23% 11.81% 14.50% 20.08% 18.76% 25.03% 23.20% 27.69% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 32.43% 4.21% 13.48% 25.28% 16.96% 13.68% N/A 12.81%
13 ต.ค. 2557
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 4.69% -0.36% 2.92% -0.83% 4.84% 4.34% N/A 5.30% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 12.57% 0.83% 6.66% 7.47% 10.71% 6.10% N/A 6.73% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.22% 12.37% 14.88% 16.21% 17.37% 18.61% N/A 18.45% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
16.91% 14.56% 16.29% 16.90% 17.91% 20.01% N/A 20.01% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.06% 14.87% 16.51% 17.00% 17.32% 19.40% N/A 19.44% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity 3.36% 8.20% -1.89% 5.67% N/A N/A N/A -4.80%
11 มิ.ย. 2561
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -2.29% 7.45% -5.45% 0.19% N/A N/A N/A -3.69% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) 5.07% 8.73% -2.02% 8.58% N/A N/A N/A 0.06% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.78% 16.16% 15.98% 14.98% N/A N/A N/A 15.73% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
16.44% 16.53% 17.62% 16.65% N/A N/A N/A 16.89% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
16.36% 16.86% 17.90% 16.58% N/A N/A N/A 17.24% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity N/A 4.62% N/A N/A N/A N/A N/A 2.62%
23 ก.ค. 2562
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท N/A 3.53% N/A N/A N/A N/A N/A 0.06% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ N/A 4.69% N/A N/A N/A N/A N/A 3.49% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 11.01% N/A N/A N/A N/A N/A 12.45% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A 9.89% N/A N/A N/A N/A N/A 12.23% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A 8.59% N/A N/A N/A N/A N/A 11.19% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 4.63% -3.99% 4.32% 6.26% 0.74% 0.21% 0.18% 4.12%
02 ธ.ค. 2548
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 15.49% -2.12% 10.18% 18.70% 8.28% 3.78% 2.61% 7.99% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 7.41% -3.27% 6.32% 9.53% 2.53% 2.06% 1.68% 5.64% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.95% 10.78% 13.97% 11.85% 10.43% 12.60% 15.50% 18.51% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
46.58% 11.73% 62.72% 45.25% 27.45% 23.34% 21.00% 22.03% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.21% 10.94% 13.20% 10.99% 10.02% 12.26% 15.07% 18.24% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 11.51% -2.14% 9.52% 13.98% 4.72% 1.61% N/A -0.04%
07 ก.พ. 2554
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 6.71% -2.64% 7.21% 8.73% 2.31% 2.16% N/A 0.81% 11 ธ.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 14.52% -1.74% 10.61% 17.62% 7.96% 3.79% N/A 0.95% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.61% 10.83% 15.65% 13.34% 11.26% 12.45% N/A 15.91% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.53% 10.66% 13.70% 11.32% 10.14% 12.31% N/A 15.00% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.22% 11.59% 14.26% 12.00% 11.00% 12.84% N/A 15.79% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ 13.67% 2.97% 5.04% -3.02% -3.24% -13.70% N/A -10.70%
13 พ.ค. 2553
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 13.17% 1.85% 4.18% -3.51% -2.72% -12.50% N/A -9.31% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 21.69% 3.06% 7.96% 4.57% 2.73% -11.03% N/A -8.68% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.48% 31.04% 31.42% 30.31% 25.58% 31.80% N/A 27.88% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.27% 34.14% 35.15% 34.31% 27.76% 33.97% N/A 29.43% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.14% 34.85% 34.96% 34.20% 27.76% 33.88% N/A 29.36% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
28 ก.พ. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 23.48% -1.85% 5.40% 22.37% 12.26% 11.05% N/A 10.45%
30 มิ.ย. 2557
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 19.86% -2.61% 4.43% 19.03% 12.36% 11.31% N/A 10.38% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.72% 7.67% 7.52% 6.63% 5.41% 6.39% N/A 6.23% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.20% 7.56% 8.31% 7.08% 5.71% 6.26% N/A 6.09% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property 17.10% 1.39% 2.73% 8.85% N/A N/A N/A 2.88%
22 พ.ย. 2560
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) 12.54% 0.95% 1.19% 4.36% N/A N/A N/A 3.33% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) 21.01% 2.15% 4.87% 13.10% N/A N/A N/A 7.33% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.55% 7.02% 8.33% 9.26% N/A N/A N/A 9.59% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
9.87% 7.84% 9.38% 10.63% N/A N/A N/A 10.37% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.11% 7.62% 8.70% 9.87% N/A N/A N/A 9.87% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible N/A 2.15% 1.25% N/A N/A N/A N/A 5.05%
31 ม.ค. 2562
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A 1.72% -2.68% N/A N/A N/A N/A 1.70% 11 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A 2.66% 0.40% N/A N/A N/A N/A 4.68% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 8.15% 8.54% N/A N/A N/A N/A 7.85% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A 9.02% 11.22% N/A N/A N/A N/A 11.15% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A 8.73% 11.50% N/A N/A N/A N/A 11.06% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 13.91% 2.10% 1.92% 10.84% 7.70% N/A N/A 7.69%
22 ส.ค. 2559
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 14.30% -0.65% -1.39% 8.64% 6.12% N/A N/A 5.70% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 22.91% 0.53% 2.19% 17.73% 12.07% N/A N/A 10.13% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.99% 11.10% 11.03% 10.32% 10.09% N/A N/A 10.06% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.24% 7.23% 8.38% 9.05% 8.54% N/A N/A 8.82% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
7.76% 7.13% 8.01% 8.57% 7.90% N/A N/A 8.29% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF 9.15% -3.56% -1.30% 2.35% 9.69% 8.35% 7.80% 6.76%
01 ส.ค. 2551
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index 9.37% -3.98% -1.37% 2.46% 10.21% 8.96% 8.80% 7.78% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.38% 13.69% 14.53% 13.96% 14.77% 18.37% 19.80% 24.07% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
13.45% 13.46% 14.56% 14.05% 14.89% 18.40% 19.90% 24.11% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว -1.25% -6.85% -7.43% -4.56% 4.98% 3.25% 10.36% 9.44%
11 พ.ย. 2547
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) 3.38% -5.52% -4.28% -0.48% 6.36% 3.81% 11.51% 9.95% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.62% 10.99% 11.99% 10.91% 10.92% 13.58% 16.87% 21.41% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.52% 10.95% 11.76% 10.80% 10.77% 13.43% 16.67% 21.01% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว -0.82% -5.17% -5.57% -3.33% 3.81% 2.77% 7.83% 7.52%
11 พ.ย. 2547
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) 2.73% -3.81% -2.81% 0.06% 4.83% 3.13% 8.61% 7.81% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.03% 8.26% 9.07% 8.25% 8.21% 9.94% 12.02% 15.10% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.41% 7.67% 8.31% 7.61% 7.55% 9.41% 11.67% 14.71% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 5.85% -6.45% -4.45% 2.49% 0.18% N/A N/A 1.07%
21 พ.ย. 2559
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) 5.91% -5.62% -5.22% 0.71% 1.30% N/A N/A 2.51% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.02% 9.51% 9.21% 8.18% 7.19% N/A N/A 7.20% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.90% 11.22% 11.44% 11.18% 10.49% N/A N/A 10.47% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.99% 0.23% 0.52% 1.03% 0.79% 0.83% 1.28% 1.65%
14 พ.ย. 2546
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.88% 0.22% 0.46% 0.92% 0.93% 0.94% 1.17% 1.41% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.04% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.10% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.08% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.65% 0.55% 2.21% 3.90% 2.39% 2.25% N/A 2.59%
22 ก.ย. 2553
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.84% 0.64% 1.77% 2.98% 2.39% 2.41% N/A 2.91% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.76% 0.41% 0.79% 0.77% 0.62% 0.53% N/A 0.43% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.39% 0.28% 0.44% 0.39% 0.30% 0.34% N/A 0.48% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.67% 0.50% 1.72% 2.80% 2.01% N/A N/A 1.97%
21 พ.ย. 2559
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.90% 0.66% 1.79% 3.04% 2.44% N/A N/A 2.44% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.45% 0.27% 0.53% 0.45% 0.43% N/A N/A 0.43% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.39% 0.29% 0.44% 0.39% 0.30% N/A N/A 0.30% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.24% -5.93% -4.87% -1.55% 5.05% 2.71% 10.43% 9.49%
14 พ.ย. 2546
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 3.38% -5.52% -4.28% -0.48% 6.36% 3.81% 11.51% 10.22% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.42% 10.82% 11.64% 10.70% 10.66% 13.22% 16.52% 21.29% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.52% 10.95% 11.76% 10.80% 10.77% 13.43% 16.67% 21.43% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.28% -6.86% -7.44% -4.60% 4.97% 3.24% 10.34% 9.19%
02 ธ.ค. 2547
11 ธ.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 3.38% -5.52% -4.28% -0.48% 6.36% 3.81% 11.51% 9.56% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.61% 10.98% 11.98% 10.90% 10.91% 13.56% 16.83% 21.37% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.52% 10.95% 11.76% 10.80% 10.77% 13.43% 16.67% 21.03% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.71% -6.52% -4.56% 2.34% 0.13% N/A N/A 1.01%
21 พ.ย. 2559
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 5.91% -5.62% -5.22% 0.71% 1.30% N/A N/A 2.51% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.03% 9.52% 9.24% 8.18% 7.20% N/A N/A 7.20% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.90% 11.22% 11.44% 11.18% 10.49% N/A N/A 10.47% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.15% -0.88% 1.00% 5.24% 2.03% -0.25% N/A 1.76%
07 ก.พ. 2554
09 ธ.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.94% -1.40% -0.48% 0.79% -0.96% 1.79% N/A 2.47% 09 ธ.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.54% -0.23% 3.13% 9.23% 4.59% 3.51% N/A 2.63% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.42% 2.89% 2.87% 2.36% 1.96% 5.37% N/A 5.70% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.06% 4.52% 5.15% 4.96% 4.51% 5.79% N/A 6.05% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.61% 3.10% 3.03% 2.56% 2.18% 4.05% N/A 4.54% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.52% 1.13% 1.19% 5.46% 3.11% N/A N/A 3.42%
08 ส.ค. 2559
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 1.50% -0.90% -0.11% 1.39% -1.28% N/A N/A -1.54% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 9.15% 0.28% 3.52% 9.88% 4.25% N/A N/A 2.82% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.61% 1.33% 1.71% 1.64% 1.62% N/A N/A 1.62% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.47% 4.72% 5.58% 5.36% 4.90% N/A N/A 5.01% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.31% 3.72% 3.63% 3.26% 2.94% N/A N/A 3.00% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 23.11% 1.52% 4.74% 17.78% 12.57% N/A N/A 8.54%
10 ส.ค. 2558
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 13.57% 3.28% 3.56% 7.67% 4.79% N/A N/A 4.17% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 22.12% 4.51% 7.32% 16.68% 10.66% N/A N/A 7.83% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.69% 10.04% 11.60% 12.20% 11.60% N/A N/A 12.38% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.42% 8.44% 10.25% 11.20% 9.80% N/A N/A 11.20% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.47% 8.46% 10.11% 11.24% 10.07% N/A N/A 11.55% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23.61% 4.85% 8.12% 16.37% 8.71% 7.79% N/A 11.02%
06 ก.พ. 2556
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 18.30% 3.43% 5.20% 10.81% 7.36% 8.94% N/A 13.67% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 27.21% 4.66% 9.03% 20.08% 13.37% 10.78% N/A 13.40% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.47% 9.38% 12.08% 13.99% 12.55% 13.34% N/A 12.68% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.88% 9.97% 12.73% 14.50% 12.85% 13.74% N/A 13.30% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.90% 10.04% 12.56% 14.49% 12.91% 13.67% N/A 13.02% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 24.99% 6.38% 9.13% 22.10% 8.74% 6.03% N/A 3.88%
21 พ.ค. 2557
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 22.39% 4.14% 7.03% 19.00% 6.93% 6.17% N/A 5.68% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 9.68% 2.99% 1.24% 6.55% 2.60% 2.08% N/A 0.37% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.92% 11.40% 12.10% 12.12% 11.13% 13.80% N/A 13.64% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.57% 12.32% 12.47% 12.84% 12.26% 16.22% N/A 15.97% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.64% 11.33% 11.88% 11.96% 11.17% 15.55% N/A 15.34% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 7.34% 3.63% 2.17% 5.03% N/A N/A N/A -9.92%
05 ก.พ. 2561
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 10.43% 3.14% 4.67% 8.55% N/A N/A N/A -5.55% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 2.69% 1.93% 1.00% 0.16% N/A N/A N/A -7.65% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.23% 10.30% 12.05% 12.40% N/A N/A N/A 13.41% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
11.96% 9.52% 11.90% 12.07% N/A N/A N/A 14.23% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.84% 10.04% 11.96% 11.91% N/A N/A N/A 13.28% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.02% 3.32% 6.41% 7.36% 2.64% N/A N/A 2.52%
10 ส.ค. 2558
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF ) 2.76% 1.71% 1.36% 0.22% 3.24% N/A N/A 2.79% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF) 10.50% 2.92% 5.04% 8.61% 9.03% N/A N/A 6.40% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.07% 11.11% 13.08% 13.03% 14.16% N/A N/A 14.88% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.98% 11.68% 13.27% 12.94% 12.61% N/A N/A 13.70% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.88% 11.21% 13.17% 12.90% 13.30% N/A N/A 14.65% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.99% 8.40% 9.98% 11.22% 7.77% N/A N/A 3.05%
10 ส.ค. 2558
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 16.49% 7.95% 9.96% 10.25% 7.05% N/A N/A 2.66% 11 ธ.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 10.13% 5.93% 6.45% 5.90% 3.19% N/A N/A 2.35% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.95% 10.31% 11.94% 14.68% 14.20% N/A N/A 18.39% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
13.84% 10.47% 12.59% 15.77% 15.27% N/A N/A 19.80% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.51% 9.33% 10.63% 14.04% 12.95% N/A N/A 15.64% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 32.49% 4.22% 13.59% 25.37% 16.74% N/A N/A 12.97%
10 ส.ค. 2558
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 4.69% -0.36% 2.92% -0.83% 4.84% N/A N/A 2.06% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 12.57% 0.83% 6.66% 7.47% 10.71% N/A N/A 5.64% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.21% 12.36% 14.87% 16.19% 17.25% N/A N/A 17.34% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
16.94% 14.87% 16.29% 16.90% 17.29% N/A N/A 18.45% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
16.86% 14.56% 16.18% 16.85% 17.89% N/A N/A 19.21% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.51% -2.15% 9.54% 13.94% 4.69% 1.60% N/A -0.15%
07 ก.พ. 2554
11 ธ.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 6.71% -2.64% 7.21% 8.73% 2.31% 2.16% N/A 0.81% 11 ธ.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 14.52% -1.74% 10.61% 17.62% 7.96% 3.79% N/A 0.95% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.56% 10.75% 15.61% 13.29% 11.23% 12.38% N/A 15.68% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.53% 10.66% 13.70% 11.32% 10.14% 12.31% N/A 15.00% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.22% 11.59% 14.26% 12.00% 11.00% 12.84% N/A 15.79% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 21.31% -1.75% 5.00% 20.15% 11.48% 10.25% N/A 9.62%
07 ก.ค. 2557
11 ธ.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... 19.86% -2.61% 4.43% 19.03% 12.36% 11.31% N/A 10.31% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.27% 7.29% 7.15% 6.20% 5.31% 6.30% N/A 6.17% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.21% 7.62% 8.33% 7.09% 5.72% 6.27% N/A 6.10% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.71% 1.29% 2.70% 8.69% N/A N/A N/A 5.51%
05 ก.พ. 2561
09 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 12.54% 0.95% 1.19% 4.36% N/A N/A N/A 7.93% 09 ธ.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 21.01% 2.15% 4.87% 13.10% N/A N/A N/A 10.38% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.46% 7.00% 8.28% 9.14% N/A N/A N/A 9.29% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
9.82% 7.84% 9.28% 10.58% N/A N/A N/A 10.27% 09 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
9.08% 7.62% 8.64% 9.85% N/A N/A N/A 9.72% 09 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A 0.26% N/A N/A N/A N/A N/A 0.34%
16 ส.ค. 2562
11 ธ.ค. 2562
PV1 N/A 0.47% N/A N/A N/A N/A N/A 0.62% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 0.04% N/A N/A N/A N/A N/A 0.04% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 0.12% N/A N/A N/A N/A N/A 0.11% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A 0.28% N/A N/A N/A N/A N/A -3.11%
16 ส.ค. 2562
11 ธ.ค. 2562
PV4 N/A 0.38% N/A N/A N/A N/A N/A 0.51% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 0.04% N/A N/A N/A N/A N/A 6.19% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 0.09% N/A N/A N/A N/A N/A 0.08% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A 0.37% N/A N/A N/A N/A N/A -2.53%
15 ส.ค. 2562
11 ธ.ค. 2562
PV8 N/A 0.45% N/A N/A N/A N/A N/A 0.58% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 0.07% N/A N/A N/A N/A N/A 5.32% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 0.43% N/A N/A N/A N/A N/A 0.38% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A 0.56% N/A N/A N/A N/A N/A 0.63%
16 ส.ค. 2562
11 ธ.ค. 2562
PV9 N/A 0.60% N/A N/A N/A N/A N/A 0.69% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 0.30% N/A N/A N/A N/A N/A 0.35% 11 ธ.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 0.32% N/A N/A N/A N/A N/A 0.36% 11 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…