การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 73 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
N/A - N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.5605
21 ต.ค. 2563
+ 0.0445 +0.4232% 2,675,627,175.21 10.7190 10.5605
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0252
22 ต.ค. 2563
0.0000 0.0000% 4,558,387,201.24 22.0253 22.0252
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8575
22 ต.ค. 2563
0.0000 0.0000% 22,638,819,056.34 13.8576 13.8575
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2282
22 ต.ค. 2563
+ 0.0033 +0.0192% 82,134,196.35 17.2283 17.2282
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.1161
22 ต.ค. 2563
- 0.0201 -0.1656% 610,422,302.02 12.1768 12.1161
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
11.8822
22 ต.ค. 2563
- 0.0334 -0.2803% 450,957,627.69 11.9417 11.8822
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
11.6316
22 ต.ค. 2563
- 0.0492 -0.4212% 1,085,328,393.77 11.6899 11.6316
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1040
22 ต.ค. 2563
+ 0.0032 +0.0317% 121,426,793.82 10.1546 10.1040
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
75.5745
22 ต.ค. 2563
- 0.2404 -0.3171% 11,393,118,637.55 75.6502 75.4989
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
6.3589
22 ต.ค. 2563
- 0.0202 -0.3167% 1,650,998,359.56 6.3654 6.3525
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
31.3731
22 ต.ค. 2563
- 0.1827 -0.5790% 5,446,721,308.93 31.4046 31.3417
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
9.1524
22 ต.ค. 2563
+ 0.0198 +0.2168% 55,595,772.28 9.2440 9.1524
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
6.6727
22 ต.ค. 2563
+ 0.0093 +0.1396% 641,856,786.17 6.7395 6.6727
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.8016
21 ต.ค. 2563
- 0.0016 -0.0116% 6,444,339,759.02 13.9397 13.8016
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1596
21 ต.ค. 2563
- 0.0014 -0.0138% 67,927,640.31 10.2613 10.1494
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5015
21 ต.ค. 2563
+ 0.0547 +0.4395% 5,087,925,804.96 12.6891 12.5015
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.6515
21 ต.ค. 2563
+ 0.0061 +0.0524% 18,205,907,528.57 11.7681 11.6515
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2584
21 ต.ค. 2563
- 0.1096 -1.0571% 86,338,805.15 10.3611 10.2584
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8260
21 ต.ค. 2563
+ 0.0009 +0.0092% 4,959,288,518.76 9.9244 9.8260
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2066
21 ต.ค. 2563
- 0.0084 -0.0749% 194,892,951.49 11.3188 11.2066
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.9902
21 ต.ค. 2563
+ 0.0025 +0.0278% 79,518,784.71 9.0802 8.9902
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.3633
21 ต.ค. 2563
- 0.0015 -0.0160% 1,267,197,051.33 9.4570 9.3633
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.4438
21 ต.ค. 2563
- 0.0017 -0.0110% 606,212,002.71 15.4593 15.4284
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.7720
21 ต.ค. 2563
- 0.0334 -0.1876% 15,633,712,587.63 18.0387 17.7720
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
23.4813
21 ต.ค. 2563
- 0.0480 -0.2040% 2,427,368,221.38 23.7162 23.4578
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.4769
20 ต.ค. 2563
+ 0.0252 +0.2666% 23,185,656.00 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.9901
21 ต.ค. 2563
+ 0.1564 +0.7507% 440,330,499.98 21.3051 20.9901
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0389
21 ต.ค. 2563
- 0.1747 -1.4304% 246,970,009.91 12.2196 12.0389
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3836
21 ต.ค. 2563
- 0.1641 -1.3078% 246,740,090.23 12.5075 12.3836
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7528
21 ต.ค. 2563
+ 0.0192 +0.1789% 461,384,465.77 10.7637 10.7420
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.1542
21 ต.ค. 2563
+ 0.0255 +0.3137% 3,618,989,268.28 8.2766 8.1542
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.7407
21 ต.ค. 2563
+ 0.0492 +0.3349% 3,319,143,123.62 14.9619 14.7407
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.0339
22 ต.ค. 2563
- 0.0902 -0.6873% 415,579,088.00 13.1643 13.0339
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6592
21 ต.ค. 2563
+ 0.0860 +0.8134% 491,648,226.10 10.8192 10.6592
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.3284
22 ต.ค. 2563
+ 0.0045 +0.0614% 1,604,112,972.96 7.3358 7.3211
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
24.1834
21 ต.ค. 2563
+ 0.1737 +0.7235% 7,798,920,516.19 24.5463 24.1834
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.5550
21 ต.ค. 2563
+ 0.0172 +0.1803% 456,654,594.23 9.6984 9.5550
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.9795
21 ต.ค. 2563
+ 0.0251 +0.2291% 294,786,466.25 11.1443 10.9795
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
23.7050
21 ต.ค. 2563
+ 0.1506 +0.6394% 966,155,299.50 23.7288 23.6813
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.7152
22 ต.ค. 2563
+ 0.0163 +0.1284% 1,224,457,994.36 12.7153 12.7152
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
2.4078
21 ต.ค. 2563
- 0.0819 -3.2896% 333,817,709.90 2.4103 2.4054
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.2032
31 ส.ค. 2563
+ 0.0018 +0.0196% 1,808,435,366.51 N/A N/A
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.3119
22 ต.ค. 2563
- 0.0981 -0.9424% 26,908,214,449.03 10.4151 10.3016
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.2987
21 ต.ค. 2563
- 0.0111 -0.1336% 421,551,597.45 8.3818 8.2987
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.2104
22 ต.ค. 2563
- 0.0205 -0.2491% 2,885,254,841.42 8.2926 8.2104
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.5822
21 ต.ค. 2563
- 0.1719 -1.4625% 329,546,843.20 11.7560 11.5822
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
4.6032
22 ต.ค. 2563
- 0.0048 -0.1042% 59,841,535.20 4.6032 4.6032
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
17.2226
22 ต.ค. 2563
- 0.1011 -0.5836% 6,494,887,953.53 17.2399 17.2054
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
15.5261
22 ต.ค. 2563
- 0.0642 -0.4118% 3,529,009,504.31 15.5417 15.5106
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
9.1316
22 ต.ค. 2563
+ 0.0197 +0.2162% 209,722,000.89 9.1408 9.1225
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0507
22 ต.ค. 2563
0.0000 0.0000% 3,986,079,301.26 13.0508 13.0507
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.6378
22 ต.ค. 2563
- 0.0002 -0.0016% 1,632,637,506.69 12.6379 12.6378
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6409
22 ต.ค. 2563
- 0.0013 -0.0122% 269,079,267.32 10.6410 10.6409
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
31.7798
22 ต.ค. 2563
- 0.1017 -0.3190% 2,902,632,973.43 31.8117 31.7480
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
28.1527
22 ต.ค. 2563
- 0.1647 -0.5816% 2,679,930,796.96 28.1810 28.1245
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
9.1180
22 ต.ค. 2563
+ 0.0197 +0.2165% 60,214,088.24 9.1272 9.1089
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1870
21 ต.ค. 2563
- 0.0017 -0.0139% 178,787,267.62 12.1993 12.1748
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3865
21 ต.ค. 2563
+ 0.0062 +0.0545% 540,716,304.83 11.3980 11.3751
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.5828
21 ต.ค. 2563
- 0.0312 -0.1878% 1,808,004,229.85 16.5995 16.5662
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
22.1948
21 ต.ค. 2563
- 0.0458 -0.2059% 590,222,270.87 22.2171 22.1726
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.5095
21 ต.ค. 2563
- 0.1650 -1.4133% 54,517,980.06 11.5211 11.4980
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.1744
21 ต.ค. 2563
+ 0.0222 +0.3104% 26,515,084.05 7.1817 7.1672
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.5976
21 ต.ค. 2563
+ 0.0449 +0.3313% 226,961,736.71 13.6113 13.5840
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3633
22 ต.ค. 2563
- 0.0791 -0.6913% 39,820,301.11 11.3748 11.3519
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.8420
21 ต.ค. 2563
+ 0.1575 +0.7263% 1,948,357,648.92 21.8639 21.8202
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.6184
22 ต.ค. 2563
+ 0.0157 +0.1246% 452,935,704.11 12.6311 12.6058
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.0973
22 ต.ค. 2563
- 0.1028 -0.7239% 1,082,452,349.59 14.1115 14.0832
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.6852
21 ต.ค. 2563
- 0.0116 -0.1334% 22,642,723.61 8.6940 8.6765
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0745
22 ต.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0010% 741,597,997.75 10.0746 10.0745
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7289
22 ต.ค. 2563
0.0000 0.0000% 4,564,333,473.81 9.7290 9.7289
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8258
22 ต.ค. 2563
+ 0.0005 +0.0051% 2,408,965,898.84 9.8259 9.8258
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.0861
22 ต.ค. 2563
+ 0.0007 +0.0069% 7,196,154,033.90 10.0862 10.0861
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29 ต.ค. 2563
01 ม.ค. 0544
MSCI World Net Total Return USD Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
MSCI World Net Total Return USD Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth N/A 5.61% N/A N/A N/A N/A N/A 5.61%
21 ก.ค. 2563
21 ต.ค. 2563
MSCI ACWI Net Total Return USD Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
MSCI ACWI Net Total Return USD Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 18.75% N/A N/A N/A N/A N/A 18.75% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี 0.34% 0.04% 0.09% 0.54% 0.88% 0.95% 1.54% 3.42%
15 พ.ค. 2540
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05% 0.05% 0.08% 0.37% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.38% 0.04% 0.12% 0.59% 0.93% 0.99% 1.58% 1.77%
29 มี.ค. 2545
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.01% 0.04% 0.05% 0.05% 0.08% 0.10% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 0.02% -0.03% -0.22% 0.33% 0.78% 1.02% 1.74% 2.61%
15 ก.ย. 2542
22 ต.ค. 2563
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.41% 0.15% 0.25% 0.38% 0.29% 0.26% 0.25% 0.97% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) -6.35% -2.73% -2.53% -6.65% -0.18% 1.34% N/A 2.27%
10 เม.ย. 2555
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.18% 2.54% 2.98% 5.63% 3.65% 3.21% N/A 3.08% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) -11.11% -5.33% -4.33% -11.89% -1.86% 0.80% N/A 2.04%
10 เม.ย. 2555
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.67% 4.83% 5.78% 10.63% 6.87% 6.01% N/A 5.80% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) -19.01% -8.66% -6.57% -20.56% -4.75% -0.20% N/A 1.79%
10 เม.ย. 2555
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.78% 7.97% 10.01% 19.86% 12.94% 11.31% N/A 11.00% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส -6.01% 0.16% -0.19% -5.23% -0.57% N/A N/A 0.24%
11 ก.ค. 2559
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.51% 0.16% 0.28% 2.29% 1.71% N/A N/A 1.75% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 -26.83% -13.67% -9.56% -28.11% -8.54% -0.95% 4.08% 10.88%
29 มี.ค. 2544
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.29% 16.04% 18.63% 31.29% 20.44% 18.05% 18.33% 22.34% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล -26.76% -13.63% -9.53% -28.04% -8.50% -0.86% 4.20% 7.03%
24 มิ.ย. 2547
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.26% 16.02% 18.62% 31.26% 20.42% 18.01% 18.27% 21.69% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 -26.05% -13.57% -8.93% -27.05% -8.76% -0.53% 3.80% 7.33%
09 ก.ย. 2547
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
33.91% 16.09% 18.63% 30.98% 20.36% 18.13% 18.48% 22.19% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance -13.01% -3.42% 6.89% -14.11% -5.16% N/A N/A -2.11%
26 ก.ย. 2559
22 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.49% 11.97% 12.97% 24.37% 15.34% N/A N/A 13.70% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย -23.39% -11.64% -6.10% -25.25% -12.75% N/A N/A -12.31%
25 ก.ย. 2560
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
27.02% 14.87% 16.37% 24.77% 16.94% N/A N/A 16.81% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 4.72% 0.89% 4.40% 4.96% 3.12% 2.27% 2.86% 3.19%
14 ก.ค. 2553
21 ต.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.65% 1.57% 1.64% 4.34% 2.96% 4.57% 5.63% 5.62% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 4.60% 0.87% 4.27% 4.85% 3.09% 2.19% N/A 2.49%
08 ส.ค. 2554
21 ต.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.63% 1.58% 1.64% 4.32% 2.94% 4.52% N/A 5.65% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active N/A 6.10% 32.47% N/A N/A N/A N/A 25.00%
05 มี.ค. 2563
21 ต.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 17.56% 19.15% N/A N/A N/A N/A 20.76% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 1.05% 1.69% 8.52% 2.55% 1.95% N/A N/A 3.52%
19 พ.ค. 2559
21 ต.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.44% 2.11% 3.44% 7.60% 4.62% N/A N/A 3.91% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond -2.79% -0.68% 13.87% -1.29% -0.06% N/A N/A 0.75%
29 พ.ค. 2560
21 ต.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.69% 7.21% 9.23% 14.16% 8.81% N/A N/A 8.31% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond N/A 1.08% 6.77% N/A N/A N/A N/A -1.74%
23 ม.ค. 2563
21 ต.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 3.86% 4.66% N/A N/A N/A N/A 10.43% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 2.82% 1.28% 7.12% 3.35% 2.08% N/A N/A 2.96%
28 พ.ย. 2559
21 ต.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.37% 2.69% 3.21% 7.55% 4.73% N/A N/A 4.33% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น -5.84% 0.29% 7.04% -2.41% -1.81% 0.21% N/A -0.30%
17 พ.ย. 2557
21 ต.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.22% 3.82% 6.82% 13.81% 8.99% 7.78% N/A 7.67% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation -9.79% -1.37% 6.80% -7.07% N/A N/A N/A -5.78%
13 ก.ย. 2562
21 ต.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.03% 6.64% 10.77% 14.54% N/A N/A N/A 13.94% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 7.55% 2.72% 20.74% 13.19% 4.45% 5.55% 8.21% 3.37%
09 ส.ค. 2550
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.84% 14.75% 20.01% 27.09% 19.28% 17.56% 16.83% 19.62% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 12.31% 4.55% 27.48% 19.98% 11.81% 11.29% N/A 10.84%
23 มี.ค. 2558
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.87% 18.11% 17.78% 29.70% 20.33% 17.11% N/A 16.94% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 6.25% 5.22% 25.09% 13.44% 9.00% 10.08% N/A 11.69%
06 ก.พ. 2556
21 ต.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.58% 18.31% 20.38% 34.77% 23.32% 19.34% N/A 17.32% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ -10.27% 4.54% 18.08% -5.22% 1.38% 3.81% N/A -0.42%
01 มิ.ย. 2554
20 ต.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 ต.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
41.92% 16.86% 23.05% 37.72% 24.95% 21.06% N/A 19.36% 20 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 25.94% 7.47% 33.75% 36.15% 17.38% N/A N/A 17.54%
21 มี.ค. 2559
21 ต.ค. 2563
ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลgเงินดอลล่าร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.28% 24.67% 24.27% 28.37% 21.38% N/A N/A 18.22% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท -7.16% -4.53% 12.84% -1.61% 1.14% 4.09% N/A 2.94%
21 พ.ค. 2557
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.91% 16.18% 20.00% 26.28% 18.16% 16.77% N/A 16.42% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity -5.10% -4.50% 22.06% -1.13% -1.23% 3.67% N/A 4.22%
24 ส.ค. 2558
21 ต.ค. 2563
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.56% 20.76% 24.87% 31.29% 21.63% 19.94% N/A 20.01% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index 6.45% 3.42% 26.56% 13.19% -1.15% 3.54% 1.14% 0.56%
09 ส.ค. 2550
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.29% 16.12% 20.87% 32.09% 23.33% 21.15% 21.43% 30.90% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity -17.86% -0.39% 18.79% -11.32% -8.59% N/A N/A -5.57%
30 มี.ค. 2560
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.32% 14.40% 17.69% 29.39% 20.31% N/A N/A 19.09% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 17.10% 7.76% 37.05% 24.71% 2.86% 7.22% N/A 6.70%
30 ต.ค. 2557
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.14% 18.94% 21.75% 26.67% 20.23% 17.67% N/A 17.59% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity -1.08% 2.71% 21.20% 3.56% 3.62% 5.43% N/A 4.79%
23 ก.พ. 2558
22 ต.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
27.41% 13.91% 18.00% 25.06% 19.35% 19.61% N/A 19.94% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -11.71% 3.55% 15.85% -4.57% -5.67% N/A N/A 1.38%
29 ก.พ. 2559
21 ต.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.01% 14.18% 16.71% 25.60% 19.25% N/A N/A 17.95% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 22.88% 9.16% 27.50% 26.55% 7.58% 8.93% 4.10% -2.34%
28 ก.ย. 2550
22 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
25.52% 19.30% 23.76% 23.86% 23.31% 21.92% 25.39% 31.08% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 23.63% 3.88% 28.48% 34.14% 14.18% 16.71% N/A 15.78%
13 ต.ค. 2557
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.29% 16.78% 18.90% 19.79% 19.65% 17.76% N/A 18.79% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity 0.89% 12.69% 37.82% 5.21% N/A N/A N/A -1.90%
11 มิ.ย. 2561
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.59% 16.24% 19.64% 31.25% N/A N/A N/A 23.76% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 5.10% 5.84% 27.70% 11.21% N/A N/A N/A 7.75%
23 ก.ค. 2562
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.70% 17.93% 19.43% 26.90% N/A N/A N/A 24.85% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 30.58% 2.63% 9.03% 31.73% 10.53% 6.05% 2.67% 5.93%
02 ธ.ค. 2548
21 ต.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.56% 20.31% 17.06% 18.88% 13.99% 13.85% 15.79% 18.60% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 24.48% 3.11% 11.96% 25.84% 11.02% 7.72% N/A 2.52%
07 ก.พ. 2554
22 ต.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
19.32% 19.35% 16.13% 18.14% 14.02% 13.69% N/A 16.23% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ -31.21% -5.37% 33.28% -21.80% -9.25% -11.76% -12.31% -12.72%
13 พ.ค. 2553
21 ต.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
46.30% 32.62% 36.89% 42.85% 33.07% 32.74% 29.77% 29.64% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
28 ก.พ. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 ธ.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล -16.69% -5.56% 0.35% -18.87% 2.56% 6.35% N/A 5.99%
30 มิ.ย. 2557
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.82% 8.87% 12.20% 21.80% 13.40% 11.15% N/A 10.35% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property -21.49% 2.24% 8.60% -23.09% N/A N/A N/A -6.20%
22 พ.ย. 2560
21 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.55% 17.48% 23.50% 33.02% N/A N/A N/A 20.87% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible -19.58% 2.44% 7.21% -17.78% N/A N/A N/A -8.27%
31 ม.ค. 2562
22 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.65% 10.20% 18.43% 26.07% N/A N/A N/A 20.45% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity -12.50% -2.69% 7.37% -11.34% -1.24% N/A N/A 3.59%
22 ส.ค. 2559
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
30.00% 13.64% 16.73% 27.29% 18.03% N/A N/A 15.97% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF -25.30% -17.82% -7.62% -27.15% -4.35% 5.22% 1.91% 4.02%
01 ส.ค. 2551
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
40.40% 19.19% 22.34% 36.82% 25.14% 22.43% 21.97% 25.44% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว -26.41% -13.75% -9.29% -27.47% -9.23% -1.03% 3.27% 6.97%
11 พ.ย. 2547
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.02% 16.16% 18.68% 31.09% 20.42% 18.18% 18.52% 22.21% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว -20.28% -9.92% -6.54% -21.12% -6.83% -0.54% 2.77% 5.69%
11 พ.ย. 2547
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
25.06% 11.39% 13.26% 22.91% 15.12% 13.43% 13.32% 15.75% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว -13.34% -3.52% 6.25% -14.49% -4.93% N/A N/A -2.28%
21 พ.ย. 2559
22 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.43% 11.91% 12.90% 24.31% 15.33% N/A N/A 13.64% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.19% -0.01% 0.02% 0.35% 0.67% 0.67% 1.23% 1.58%
14 พ.ย. 2546
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.01% 0.03% 0.04% 0.03% 0.07% 0.10% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.48% 0.27% -0.38% 0.26% 1.64% 1.75% 2.35% 2.35%
22 ก.ย. 2553
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.05% 0.29% 0.54% 0.97% 0.81% 0.67% 0.51% 0.51% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.06% 0.34% -0.11% 0.66% 1.45% N/A N/A 1.60%
21 พ.ย. 2559
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.83% 0.33% 0.49% 0.77% 0.58% N/A N/A 0.54% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ -27.25% -13.81% -9.87% -28.63% -9.27% -1.67% 3.35% 7.07%
14 พ.ย. 2546
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.33% 16.03% 18.64% 31.32% 20.45% 18.05% 18.32% 22.07% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ -26.36% -13.71% -9.28% -27.42% -9.23% -1.04% 3.27% 6.73%
02 ธ.ค. 2547
22 ต.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
33.96% 16.12% 18.66% 31.03% 20.38% 18.15% 18.47% 22.16% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ -13.32% -3.49% 6.19% -14.49% -4.98% N/A N/A -2.32%
21 พ.ย. 2559
22 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.34% 11.88% 12.85% 24.24% 15.29% N/A N/A 13.61% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.39% 0.75% 4.14% 4.49% 2.55% 1.58% N/A 2.06%
07 ก.พ. 2554
21 ต.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.73% 1.57% 1.66% 4.41% 2.99% 4.54% N/A 5.61% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.83% 1.68% 8.47% 2.32% 1.77% N/A N/A 3.14%
08 ส.ค. 2559
21 ต.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.45% 2.04% 3.38% 7.62% 4.63% N/A N/A 3.97% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.38% 4.55% 27.35% 20.07% 11.87% 11.26% N/A 10.21%
10 ส.ค. 2558
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.59% 18.04% 17.67% 29.45% 20.15% 16.95% N/A 17.09% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5.87% 5.10% 24.81% 13.01% 8.37% 9.35% N/A 10.88%
06 ก.พ. 2556
21 ต.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.62% 18.23% 20.32% 34.80% 23.33% 19.34% N/A 17.28% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ -8.18% -4.66% 12.65% -2.66% 0.56% 3.46% N/A 2.22%
21 พ.ค. 2557
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
28.62% 16.23% 19.86% 26.04% 18.07% 16.64% N/A 16.25% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -17.85% -0.48% 18.24% -11.50% N/A N/A N/A -11.52%
05 ก.พ. 2561
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
31.50% 14.27% 17.20% 28.66% N/A N/A N/A 20.48% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.75% 7.69% 36.64% 24.31% 2.94% 7.05% N/A 6.10%
10 ส.ค. 2558
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.04% 18.85% 21.58% 26.59% 20.09% 17.39% N/A 17.79% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.59% 2.93% 21.22% 3.05% 3.47% 4.86% N/A 2.49%
10 ส.ค. 2558
22 ต.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
27.60% 13.78% 17.63% 25.24% 19.46% 19.38% N/A 20.04% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 22.70% 3.77% 27.79% 33.05% 13.86% 16.37% N/A 16.21%
10 ส.ค. 2558
21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.37% 16.87% 18.82% 19.85% 19.62% 17.62% N/A 17.95% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 24.69% 3.21% 12.01% 26.14% 11.10% 7.76% N/A 2.45%
07 ก.พ. 2554
22 ต.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
19.41% 19.23% 16.03% 18.21% 14.03% 13.67% N/A 16.02% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -15.11% -4.84% 1.37% -17.10% 2.58% 6.07% N/A 5.61%
07 ก.ค. 2557
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
22.48% 8.44% 12.01% 20.59% 12.71% 10.63% N/A 9.93% 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ -21.06% 2.31% 9.12% -22.72% N/A N/A N/A -5.06%
05 ก.พ. 2561
21 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.29% 17.30% 23.14% 32.79% N/A N/A N/A 21.25% 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ต.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.36% 0.04% 0.12% 0.54% N/A N/A N/A 0.63%
16 ส.ค. 2562
22 ต.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ต.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.01% 0.02% 0.03% N/A N/A N/A