การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 81 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N/A - N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2481
29 ก.ค. 2564
- 0.0204 -0.1987% 584,557,119.13 10.3507 10.2481
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.5550
29 ก.ค. 2564
+ 0.4983 +4.9549% 521,029,059.93 10.6607 10.5550
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4665
29 ก.ค. 2564
+ 0.2641 +2.3575% 62,041,903.48 11.4781 11.4550
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8485
29 ก.ค. 2564
+ 0.2253 +2.3412% 632,990,030.85 9.9471 9.8485
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.4902
29 ก.ค. 2564
+ 0.2535 +2.7445% 331,641,652.19 9.5852 9.4902
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1934
29 ก.ค. 2564
+ 0.1960 +1.9605% 481,926,945.43 10.2954 10.1934
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9083
29 ก.ค. 2564
+ 0.3287 +3.4312% 419,852,517.24 10.0075 9.9083
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
12.2892
29 ก.ค. 2564
+ 0.2893 +2.4109% 9,327,864,343.15 12.4736 12.2892
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.6694
29 ก.ค. 2564
+ 0.0532 +0.4217% 1,243,722,712.96 12.8595 12.6694
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0482
30 ก.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0005% 4,272,498,121.08 22.0483 22.0482
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8751
30 ก.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0007% 17,971,596,607.62 13.8752 13.8751
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.3666
30 ก.ค. 2564
+ 0.0015 +0.0086% 134,218,577.39 17.3667 17.3666
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.6885
30 ก.ค. 2564
- 0.0142 -0.1118% 511,002,517.02 12.7520 12.6885
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.7053
30 ก.ค. 2564
- 0.0308 -0.2418% 370,840,200.18 12.7689 12.7053
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.7942
30 ก.ค. 2564
- 0.0533 -0.4149% 866,253,295.12 12.8583 12.7942
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.2019
30 ก.ค. 2564
+ 0.0028 +0.0275% 105,487,158.71 10.2530 10.2019
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
89.8913
30 ก.ค. 2564
- 0.8357 -0.9211% 12,908,051,576.15 89.9813 89.8014
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
7.4707
30 ก.ค. 2564
- 0.0695 -0.9217% 1,730,313,649.95 7.4783 7.4632
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
36.1962
30 ก.ค. 2564
- 0.4356 -1.1891% 3,923,491,641.13 36.2325 36.1600
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
11.0450
30 ก.ค. 2564
- 0.0456 -0.4112% 41,806,002.78 11.1556 11.0450
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.1103
30 ก.ค. 2564
- 0.0707 -0.8642% 672,577,786.72 8.1915 8.1103
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.8673
29 ก.ค. 2564
- 0.0021 -0.0151% 2,854,046,419.23 14.0061 13.8673
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1885
29 ก.ค. 2564
- 0.0027 -0.0265% 87,258,429.52 10.2905 10.1783
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4739
29 ก.ค. 2564
+ 0.3103 +2.7796% 7,779,998,031.48 11.6461 11.4739
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3535
29 ก.ค. 2564
+ 0.0335 +0.2719% 19,663,916,856.79 12.4771 12.3535
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7316
29 ก.ค. 2564
+ 0.0112 +0.1045% 92,151,424.68 10.8390 10.7316
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3454
29 ก.ค. 2564
+ 0.0046 +0.0445% 3,678,047,021.49 10.4490 10.3454
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2153
29 ก.ค. 2564
- 0.0576 -0.5110% 37,605,449.82 11.3276 11.2153
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.4069
29 ก.ค. 2564
+ 0.0544 +0.5817% 52,757,674.18 9.5011 9.4069
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.9660
29 ก.ค. 2564
+ 0.0021 +0.0192% 539,125,407.41 11.0758 10.9660
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.7557
29 ก.ค. 2564
+ 0.2615 +1.2760% 830,987,199.68 20.7766 20.7349
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.3176
29 ก.ค. 2564
+ 0.2723 +1.2939% 23,936,917,385.57 21.6375 21.3176
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
30.2956
29 ก.ค. 2564
+ 0.0914 +0.3026% 1,577,085,868.52 30.5987 30.2653
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.4623
27 ก.ค. 2564
- 0.0243 -0.1946% 25,510,006.65 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
25.5501
29 ก.ค. 2564
- 0.0440 -0.1719% 801,990,146.73 25.9335 25.5501
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.8461
29 ก.ค. 2564
+ 0.1596 +1.0174% 361,729,486.94 16.0839 15.8461
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.3339
29 ก.ค. 2564
+ 0.1132 +0.7437% 236,167,696.07 15.4873 15.3339
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8247
29 ก.ค. 2564
+ 0.3521 +2.8230% 485,506,117.42 12.8376 12.8119
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.6344
29 ก.ค. 2564
+ 0.4179 +4.5343% 3,499,411,450.09 9.7790 9.6344
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.8166
29 ก.ค. 2564
+ 0.4073 +2.4821% 6,215,461,147.24 17.0690 16.8166
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.0315
30 ก.ค. 2564
- 0.2592 -1.6951% 457,726,487.74 15.1819 15.0315
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8998
29 ก.ค. 2564
+ 0.0143 +0.1110% 485,581,152.98 13.0934 12.8998
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.4530
30 ก.ค. 2564
- 0.1509 -1.9845% 2,110,434,928.77 7.4606 7.4455
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.3970
29 ก.ค. 2564
+ 1.2893 +6.7475% 6,775,778,058.66 20.7031 20.3970
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.5325
29 ก.ค. 2564
+ 0.1364 +1.0182% 293,411,754.58 13.7356 13.5325
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.7044
29 ก.ค. 2564
+ 0.0895 +0.6574% 418,624,185.75 13.9101 13.7044
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
23.4600
29 ก.ค. 2564
+ 0.2941 +1.2695% 738,724,728.75 23.4836 23.4365
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.9944
30 ก.ค. 2564
+ 0.0546 +0.4573% 1,188,458,935.67 11.9945 11.9944
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
4.5585
29 ก.ค. 2564
+ 0.0947 +2.1215% 471,193,275.36 4.5632 4.5539
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.1768
31 ต.ค. 2563
- 0.0090 -0.0980% 1,803,259,838.25 N/A N/A
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.1708
30 ก.ค. 2564
+ 0.0021 +0.0188% 22,761,096,915.00 11.2826 11.1596
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.2781
29 ก.ค. 2564
+ 0.0363 +0.3229% 386,828,243.39 11.3910 11.2781
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.8343
30 ก.ค. 2564
- 0.0596 -0.6701% 2,545,683,538.56 8.9227 8.8343
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
13.4453
29 ก.ค. 2564
+ 0.0347 +0.2588% 401,660,303.78 13.6471 13.4453
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
5.4379
30 ก.ค. 2564
- 0.1159 -2.0869% 70,692,704.11 5.4379 5.4379
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
19.2845
30 ก.ค. 2564
- 0.2334 -1.1958% 7,056,538,382.59 19.3039 19.2652
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
16.7748
30 ก.ค. 2564
- 0.1452 -0.8582% 3,653,744,186.20 16.7917 16.7580
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
11.0033
30 ก.ค. 2564
- 0.0456 -0.4127% 268,547,378.93 11.0144 10.9923
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0519
30 ก.ค. 2564
0.0000 0.0000% 3,919,727,543.56 13.0520 13.0519
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.8675
30 ก.ค. 2564
+ 0.0011 +0.0085% 1,757,201,928.51 12.8676 12.8675
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.8305
30 ก.ค. 2564
+ 0.0021 +0.0194% 332,880,289.13 10.8306 10.8305
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
37.5756
30 ก.ค. 2564
- 0.3508 -0.9249% 3,337,774,857.90 37.6133 37.5380
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
32.3469
30 ก.ค. 2564
- 0.3899 -1.1910% 3,030,032,625.75 32.3793 32.3146
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.9874
30 ก.ค. 2564
- 0.0455 -0.4124% 79,870,241.85 10.9985 10.9764
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.2147
29 ก.ค. 2564
- 0.0034 -0.0278% 179,909,481.83 12.2270 12.2025
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0935
29 ก.ค. 2564
+ 0.0326 +0.2703% 698,001,294.57 12.1057 12.0814
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.9039
29 ก.ค. 2564
+ 0.2532 +1.2885% 3,414,100,076.94 19.9239 19.8840
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
28.4761
29 ก.ค. 2564
+ 0.0929 +0.3273% 964,433,173.75 28.5047 28.4476
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.0654
29 ก.ค. 2564
+ 0.1427 +0.9563% 134,016,092.76 15.0806 15.0503
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.4943
29 ก.ค. 2564
+ 0.3593 +4.4167% 50,551,910.37 8.5029 8.4858
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.5168
29 ก.ค. 2564
+ 0.3717 +2.4543% 677,026,841.77 15.5324 15.5013
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.0513
30 ก.ค. 2564
- 0.2204 -1.6607% 62,649,483.49 13.0645 13.0382
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.4833
29 ก.ค. 2564
+ 1.1805 +6.8226% 3,137,201,588.25 18.5019 18.4648
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.9352
30 ก.ค. 2564
+ 0.0532 +0.4477% 467,985,207.56 11.9472 11.9233
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
15.6111
30 ก.ค. 2564
+ 0.0110 +0.0705% 1,201,422,357.98 15.6268 15.5955
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.7822
29 ก.ค. 2564
+ 0.0368 +0.3133% 60,629,054.77 11.7941 11.7704
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0725
30 ก.ค. 2564
0.0000 0.0000% 782,689,970.96 10.0726 10.0725
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7337
30 ก.ค. 2564
0.0000 0.0000% 4,691,391,491.49 9.7338 9.7337
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8705
30 ก.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0010% 2,970,418,087.54 9.8706 9.8705
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.2541
30 ก.ค. 2564
+ 0.0015 +0.0146% 8,075,035,827.03 10.2542 10.2541
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ชื่อกองทุน 2559 2560 2561 2562 2563