การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 73 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
15.0718
25 ม.ค. 2564
+ 0.0368 +0.2448% 8,201,772,621.26 15.2980 15.0718
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1907
25 ม.ค. 2564
+ 0.0673 +0.6050% 1,808,924,025.94 11.3587 11.1907
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0338
26 ม.ค. 2564
+ 0.0002 +0.0009% 4,816,585,942.67 22.0339 22.0338
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8662
26 ม.ค. 2564
0.0000 0.0000% 19,283,602,455.60 13.8663 13.8662
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2791
26 ม.ค. 2564
0.0000 0.0000% 104,859,966.08 17.2792 17.2791
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.5992
26 ม.ค. 2564
+ 0.0178 +0.1415% 572,805,341.01 12.6623 12.5992
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.6860
26 ม.ค. 2564
+ 0.0357 +0.2822% 402,252,970.57 12.7495 12.6860
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.8643
26 ม.ค. 2564
+ 0.0567 +0.4427% 1,007,676,276.33 12.9287 12.8643
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1623
26 ม.ค. 2564
+ 0.0014 +0.0138% 110,055,954.56 10.2132 10.1623
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
92.6116
26 ม.ค. 2564
+ 0.8676 +0.9457% 13,173,389,101.32 92.7043 92.5190
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
7.7386
26 ม.ค. 2564
+ 0.0730 +0.9523% 1,889,336,765.61 7.7464 7.7309
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
37.9004
26 ม.ค. 2564
+ 0.1353 +0.3583% 4,334,847,385.73 37.9384 37.8625
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.2444
26 ม.ค. 2564
+ 0.0141 +0.1378% 50,891,713.90 10.3469 10.2444
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.1575
26 ม.ค. 2564
+ 0.0312 +0.3839% 709,336,772.08 8.2392 8.1575
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.9391
25 ม.ค. 2564
+ 0.0172 +0.1235% 5,491,842,960.54 14.0786 13.9391
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2144
25 ม.ค. 2564
+ 0.0126 +0.1235% 103,448,111.81 10.3166 10.2042
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.8384
25 ม.ค. 2564
+ 0.2849 +1.9576% 8,780,693,671.50 15.0611 14.8384
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1165
25 ม.ค. 2564
- 0.0082 -0.0676% 20,972,956,675.21 12.2378 12.1165
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7445
25 ม.ค. 2564
+ 0.0186 +0.1734% 154,917,105.81 10.8520 10.7445
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0553
25 ม.ค. 2564
- 0.0291 -0.2886% 4,004,884,046.49 10.1560 10.0553
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4968
25 ม.ค. 2564
+ 0.0200 +0.1743% 58,588,523.45 11.6119 11.4968
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.4478
25 ม.ค. 2564
- 0.0007 -0.0074% 78,900,332.61 9.5424 9.4478
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2375
25 ม.ค. 2564
- 0.0017 -0.0166% 1,104,522,673.27 10.3400 10.2375
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.8489
25 ม.ค. 2564
- 0.0378 -0.2238% 612,091,152.58 16.8658 16.8321
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.3096
25 ม.ค. 2564
+ 0.0194 +0.1006% 18,134,645,089.96 19.5993 19.3096
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
26.1171
25 ม.ค. 2564
+ 0.0994 +0.3820% 3,073,789,451.40 26.3784 26.0910
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6649
22 ม.ค. 2564
- 0.0619 -0.5771% 25,246,241.16 10.6757 10.6542
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
22.3004
25 ม.ค. 2564
+ 0.0628 +0.2824% 634,582,953.83 22.6350 22.3004
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.5179
25 ม.ค. 2564
- 0.1435 -1.0504% 249,400,513.68 13.7208 13.5179
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.4257
25 ม.ค. 2564
- 0.2111 -1.5480% 222,469,787.48 13.5601 13.4257
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.6286
25 ม.ค. 2564
+ 0.0986 +0.7869% 540,933,670.88 12.6413 12.6160
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0140
25 ม.ค. 2564
+ 0.0225 +0.2252% 4,147,351,670.60 10.1643 10.0140
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.2826
25 ม.ค. 2564
+ 0.1782 +0.9843% 5,398,933,686.47 18.5569 18.2826
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.7478
26 ม.ค. 2564
- 0.1275 -0.8031% 319,447,437.98 15.9054 15.7478
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0287
25 ม.ค. 2564
+ 0.0252 +0.2099% 521,865,794.19 12.2092 12.0287
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.2738
26 ม.ค. 2564
- 0.1722 -2.0388% 1,928,719,611.08 8.2822 8.2655
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
27.2677
25 ม.ค. 2564
+ 0.5199 +1.9437% 8,986,475,465.99 27.6768 27.2677
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1244
25 ม.ค. 2564
- 0.0932 -0.8308% 271,466,414.84 11.2914 11.1244
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.2102
25 ม.ค. 2564
+ 0.0082 +0.0672% 338,472,412.47 12.3935 12.2102
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
21.9228
25 ม.ค. 2564
+ 0.0308 +0.1407% 754,132,519.44 21.9448 21.9009
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.1653
26 ม.ค. 2564
- 0.0154 -0.1264% 1,303,024,700.15 12.1654 12.1653
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
2.9569
25 ม.ค. 2564
+ 0.0363 +1.2429% 381,704,444.68 2.9600 2.9539
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.1768
31 ต.ค. 2563
- 0.0090 -0.0980% 1,803,259,838.25 N/A N/A
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.8702
26 ม.ค. 2564
- 0.0704 -0.6435% 25,204,316,224.36 10.9790 10.8593
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.1913
25 ม.ค. 2564
- 0.0448 -0.4851% 408,094,185.33 9.2833 9.1913
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.6984
26 ม.ค. 2564
- 0.0401 -0.4589% 2,749,978,497.19 8.7855 8.6984
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.7723
25 ม.ค. 2564
+ 0.0668 +0.5707% 302,964,237.63 11.9490 11.7723
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
5.8809
26 ม.ค. 2564
+ 0.0448 +0.7676% 76,452,929.93 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
20.5710
26 ม.ค. 2564
+ 0.0733 +0.3576% 7,689,751,428.04 20.5917 20.5504
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
17.5922
26 ม.ค. 2564
+ 0.0443 +0.2525% 3,926,157,545.46 17.6099 17.5746
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.2114
26 ม.ค. 2564
+ 0.0085 +0.0833% 233,048,377.75 10.2217 10.2012
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0492
26 ม.ค. 2564
0.0000 0.0000% 3,839,584,510.43 13.0493 13.0492
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.7375
26 ม.ค. 2564
+ 0.0007 +0.0055% 1,737,913,621.81 12.7376 12.7375
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.7268
26 ม.ค. 2564
+ 0.0003 +0.0028% 319,952,510.01 10.7269 10.7268
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
38.8479
26 ม.ค. 2564
+ 0.3650 +0.9485% 3,575,900,101.55 38.8868 38.8091
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
33.9485
26 ม.ค. 2564
+ 0.1208 +0.3571% 3,301,500,376.45 33.9825 33.9146
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.1951
26 ม.ค. 2564
+ 0.0077 +0.0756% 69,648,786.95 10.2054 10.1849
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3007
25 ม.ค. 2564
+ 0.0146 +0.1188% 186,882,264.85 12.3131 12.2884
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.8445
25 ม.ค. 2564
- 0.0073 -0.0616% 656,689,494.19 11.8564 11.8327
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.0178
25 ม.ค. 2564
+ 0.0179 +0.0994% 2,676,479,906.10 18.0359 17.9998
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
24.6586
25 ม.ค. 2564
+ 0.0920 +0.3745% 757,418,693.26 24.6834 24.6339
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.9097
25 ม.ค. 2564
- 0.1303 -0.9992% 69,194,850.07 12.9227 12.8968
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.7943
25 ม.ค. 2564
+ 0.0198 +0.2257% 50,561,463.05 8.8032 8.7855
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.9029
25 ม.ค. 2564
+ 0.1659 +0.9912% 571,301,977.04 16.9199 16.8860
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.6087
26 ม.ค. 2564
- 0.1045 -0.7620% 53,723,076.53 13.6224 13.5951
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
24.6692
25 ม.ค. 2564
+ 0.4722 +1.9515% 3,522,332,028.50 24.6940 24.6445
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.0964
26 ม.ค. 2564
- 0.0152 -0.1255% 538,354,960.83 12.1086 12.0843
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.8783
26 ม.ค. 2564
- 0.0876 -0.5853% 1,145,874,330.32 14.8933 14.8634
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.6232
25 ม.ค. 2564
- 0.0459 -0.4747% 28,015,537.87 9.6329 9.6136
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0757
26 ม.ค. 2564
0.0000 0.0000% 760,302,627.32 10.0758 10.0757
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7319
26 ม.ค. 2564
0.0000 0.0000% 4,520,110,394.96 9.7320 9.7319
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8445
26 ม.ค. 2564
+ 0.0003 +0.0030% 2,873,186,443.39 9.8446 9.8445
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.1667
26 ม.ค. 2564
- 0.0004 -0.0039% 7,470,257,088.83 10.1668 10.1667
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 14.75% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50.73%
29 ต.ค. 2563
25 ม.ค. 2564
MSCI World Net Total Return USD Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
MSCI World Net Total Return USD Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
42.55% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36.92% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth 1.94% 5.45% 14.16% N/A N/A N/A N/A 11.91%
21 ก.ค. 2563
25 ม.ค. 2564
MSCI ACWI Net Total Return USD Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
MSCI ACWI Net Total Return USD Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.65% 16.00% 17.34% N/A N/A N/A N/A 17.28% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี 0.01% 0.04% 0.08% 0.32% 0.82% 0.90% 1.51% 3.39%
15 พ.ค. 2540
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.05% 0.05% 0.08% 0.37% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.02% 0.06% 0.10% 0.37% 0.87% 0.94% 1.54% 1.75%
29 มี.ค. 2545
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.04% 0.03% 0.02% 0.03% 0.05% 0.05% 0.08% 0.10% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ -0.07% 0.29% 0.26% 0.21% 0.69% 0.99% 1.75% 2.59%
15 ก.ย. 2542
26 ม.ค. 2564
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.36% 0.36% 0.28% 0.41% 0.29% 0.27% 0.26% 0.96% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 0.30% 3.99% 1.34% -2.90% 0.41% 2.39% N/A 2.66%
10 เม.ย. 2555
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.83% 4.30% 3.63% 5.99% 3.85% 3.24% N/A 3.12% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 0.61% 6.85% 1.51% -5.22% -0.87% 2.87% N/A 2.74%
10 เม.ย. 2555
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.41% 8.25% 6.92% 11.30% 7.25% 6.07% N/A 5.88% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 1.09% 10.79% 1.75% -10.26% -3.59% 3.54% N/A 2.90%
10 เม.ย. 2555
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.86% 13.56% 11.38% 20.75% 13.46% 11.30% N/A 11.08% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส 0.03% 0.57% 0.74% -5.81% -0.72% N/A N/A 0.35%
11 ก.ค. 2559
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.62% 0.48% 0.36% 2.28% 1.71% N/A N/A 1.70% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 3.88% 23.35% 7.44% -9.49% -5.28% 6.07% 6.28% 11.87%
29 มี.ค. 2544
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
19.55% 27.60% 23.00% 33.85% 21.86% 18.54% 18.58% 22.42% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล 3.88% 23.30% 7.46% -9.43% -5.25% 6.13% 6.41% 8.23%
24 มิ.ย. 2547
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
19.62% 27.58% 22.99% 33.82% 21.84% 18.51% 18.52% 21.79% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 2.17% 21.66% 6.15% -9.49% -6.07% 6.27% 5.97% 8.45%
09 ก.ย. 2547
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.49% 26.71% 22.43% 33.32% 21.69% 18.52% 18.68% 22.26% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 0.47% 12.56% 8.42% -2.65% -2.30% N/A N/A 0.59%
26 ก.ย. 2559
26 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.80% 15.21% 13.83% 24.91% 15.88% N/A N/A 13.80% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 4.18% 22.67% 9.48% -5.04% -8.88% N/A N/A -5.90%
25 ก.ย. 2560
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.50% 24.77% 20.80% 27.33% 18.24% N/A N/A 17.58% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund -0.19% 1.05% 1.67% 4.72% 3.46% 2.94% 2.88% 3.20%
14 ก.ค. 2553
25 ม.ค. 2564
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.67% 1.62% 1.57% 4.24% 2.96% 3.93% 5.58% 5.56% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล -0.16% 1.08% 1.69% 4.66% 3.48% 2.88% N/A 2.53%
08 ส.ค. 2554
25 ม.ค. 2564
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.51% 1.55% 1.54% 4.22% 2.94% 3.87% N/A 5.58% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 9.84% 19.10% 30.78% N/A N/A N/A N/A 48.37%
05 มี.ค. 2563
25 ม.ค. 2564
MSCI China A Onshore Net Return Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
MSCI China A Onshore Net Return Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.65% 17.69% 16.92% N/A N/A N/A N/A 19.88% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 0.27% 3.99% 5.56% 4.55% 3.22% N/A N/A 4.18%
19 พ.ค. 2559
25 ม.ค. 2564
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.57% 2.51% 2.33% 7.72% 4.67% N/A N/A 3.85% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond -1.39% 4.29% 4.41% 0.76% 1.20% N/A N/A 1.98%
29 พ.ค. 2560
25 ม.ค. 2564
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.00% 5.38% 6.00% 14.41% 8.93% N/A N/A 8.14% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond -0.02% 2.33% 3.19% 0.59% N/A N/A N/A 0.55%
23 ม.ค. 2563
25 ม.ค. 2564
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.70% 1.75% 2.67% 9.06% N/A N/A N/A 9.05% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 0.09% 2.59% 3.00% 4.17% 3.04% N/A N/A 3.41%
28 พ.ย. 2559
25 ม.ค. 2564
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.04% 2.45% 2.46% 7.64% 4.75% N/A N/A 4.24% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 1.85% 5.01% 5.65% -1.01% -1.52% 2.20% N/A 0.51%
17 พ.ย. 2557
25 ม.ค. 2564
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.82% 5.52% 4.79% 13.95% 9.09% 7.70% N/A 7.60% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 1.03% 9.62% 7.96% -2.22% N/A N/A N/A 1.72%
13 ก.ย. 2562
25 ม.ค. 2564
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.97% 7.87% 7.43% 15.00% N/A N/A N/A 13.04% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 2.15% 9.16% 13.65% 12.54% 6.40% 9.13% 8.16% 3.98%
09 ส.ค. 2550
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.79% 16.00% 15.18% 27.99% 19.68% 17.32% 16.87% 19.55% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 2.78% 9.19% 15.89% 17.63% 11.09% 14.56% N/A 11.91%
23 มี.ค. 2558
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.96% 14.48% 16.29% 30.45% 20.64% 17.04% N/A 16.84% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 3.09% 10.61% 18.53% 15.44% 9.63% 13.81% N/A 12.78%
06 ก.พ. 2556
25 ม.ค. 2564
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.64% 14.47% 16.41% 35.47% 23.63% 19.22% N/A 17.23% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 3.36% 12.04% 15.88% -1.29% 1.66% 8.64% N/A 0.82%
01 มิ.ย. 2554
22 ม.ค. 2564
MSCI USA Value Net Total Return Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ม.ค. 2564
MSCI USA Value Net Total Return Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.39% 16.87% 16.81% 38.53% 25.30% 20.98% N/A 19.30% 22 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 2.80% 7.21% 18.69% 26.63% 15.40% N/A N/A 17.97%
21 มี.ค. 2559
25 ม.ค. 2564
ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี S&P 500 Net Total Return สกุลgเงินดอลล่าร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.83% 19.11% 21.52% 29.71% 21.95% N/A N/A 18.26% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 1.35% 12.08% 9.11% 1.58% 4.15% 8.22% N/A 4.62%
21 พ.ค. 2557
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.51% 16.78% 16.55% 27.36% 18.63% 16.65% N/A 16.43% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity -0.58% 8.64% 6.12% 0.47% 0.72% 6.39% N/A 5.58%
24 ส.ค. 2558
25 ม.ค. 2564
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.68% 20.49% 20.55% 32.69% 22.20% 19.74% N/A 20.02% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index 8.40% 17.40% 23.03% 23.48% 2.19% 10.67% 2.25% 1.76%
09 ส.ค. 2550
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.58% 18.02% 17.17% 32.75% 23.67% 20.96% 21.44% 30.71% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity 4.76% 22.22% 23.95% 1.34% -5.51% N/A N/A 0.03%
30 มี.ค. 2560
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.02% 16.54% 15.71% 30.29% 20.71% N/A N/A 18.97% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 10.68% 23.83% 38.45% 41.48% 6.55% 14.15% N/A 10.15%
30 ต.ค. 2557
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.35% 17.51% 17.88% 27.49% 20.60% 17.58% N/A 17.60% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity 3.62% 20.79% 24.06% 18.67% 7.29% 11.67% N/A 7.96%
23 ก.พ. 2558
26 ม.ค. 2564
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.71% 15.21% 14.73% 25.68% 19.56% 19.16% N/A 19.77% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity 2.64% 13.44% 17.42% -0.25% -4.84% N/A N/A 3.83%
29 ก.พ. 2559
25 ม.ค. 2564
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.44% 16.49% 15.50% 26.56% 19.55% N/A N/A 17.88% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 6.95% 13.01% 26.57% 40.53% 6.12% 16.73% 6.09% -1.40%
28 ก.ย. 2550
26 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
27.32% 21.72% 19.61% 24.94% 23.69% 21.02% 25.39% 30.93% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 12.34% 13.83% 21.28% 37.97% 13.90% 21.90% N/A 17.29%
13 ต.ค. 2557
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.22% 14.61% 15.14% 20.20% 19.53% 17.59% N/A 18.64% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity 2.03% 16.46% 31.77% 13.21% N/A N/A N/A 4.14%
11 มิ.ย. 2561
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.27% 14.83% 15.56% 31.91% N/A N/A N/A 23.06% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 4.05% 12.29% 20.30% 13.95% N/A N/A N/A 14.10%
23 ก.ค. 2562
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.07% 14.62% 16.15% 27.74% N/A N/A N/A 23.44% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ -2.16% -6.67% -8.13% 14.65% 7.87% 5.24% 1.49% 5.28%
02 ธ.ค. 2548
25 ม.ค. 2564
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.99% 17.56% 18.91% 20.44% 14.69% 13.98% 15.84% 18.59% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ -1.71% -3.38% -3.69% 15.55% 7.74% 7.79% N/A 2.00%
07 ก.พ. 2554
26 ม.ค. 2564
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.72% 17.22% 18.16% 19.15% 14.70% 13.99% N/A 16.25% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ 8.82% 21.23% 16.80% -6.30% -7.98% 0.57% -11.52% -10.74%
13 พ.ค. 2553
25 ม.ค. 2564
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.96% 33.61% 33.43% 44.67% 34.09% 32.04% 30.11% 29.74% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
30 เม.ย. 2561
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 ม.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล -1.42% 6.29% -1.18% -15.06% 2.56% 8.29% N/A 6.60%
30 มิ.ย. 2557
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.59% 10.60% 9.82% 22.12% 13.72% 11.23% N/A 10.36% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property -0.29% 10.32% 13.14% -14.36% -3.31% N/A N/A -2.62%
22 พ.ย. 2560
25 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.97% 21.17% 19.45% 34.63% 21.39% N/A N/A 20.89% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 0.12% 8.78% 10.95% -12.14% N/A N/A N/A -3.39%
31 ม.ค. 2562
26 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.22% 13.89% 12.11% 26.66% N/A N/A N/A 19.73% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity -2.00% 0.89% 0.53% -14.52% 0.13% N/A N/A 3.75%
22 ส.ค. 2559
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.64% 14.56% 14.02% 27.93% 18.37% N/A N/A 15.89% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF 3.28% 29.38% 8.53% -6.10% -1.48% 14.37% 3.96% 6.06%
01 ส.ค. 2551
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
22.24% 29.18% 25.29% 39.20% 26.33% 22.37% 22.10% 25.53% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 2.13% 21.46% 5.75% -10.04% -6.57% 5.72% 5.43% 8.09%
11 พ.ย. 2547
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.53% 26.72% 22.46% 33.42% 21.74% 18.56% 18.72% 22.28% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 1.49% 14.85% 4.14% -7.97% -5.02% 4.16% 4.28% 6.46%
11 พ.ย. 2547
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.12% 18.88% 15.86% 24.45% 16.00% 13.70% 13.47% 15.80% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 0.51% 12.45% 8.23% -3.38% -2.09% N/A N/A 0.51%
21 พ.ย. 2559
26 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.48% 15.11% 13.74% 24.84% 15.86% N/A N/A 13.75% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.00% -0.01% -0.02% 0.13% 0.61% 0.62% 1.20% 1.56%
14 พ.ย. 2546
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 0.04% 0.07% 0.10% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.01% 0.76% 1.07% -0.01% 1.65% 1.80% 2.41% 2.36%
22 ก.ย. 2553
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.42% 0.37% 0.34% 0.96% 0.81% 0.67% 0.52% 0.51% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.05% 0.79% 1.15% 0.54% 1.48% N/A N/A 1.69%
21 พ.ย. 2559
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.42% 0.33% 0.33% 0.76% 0.58% N/A N/A 0.53% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.80% 23.05% 7.00% -10.18% -6.03% 5.28% 5.52% 8.22%
14 พ.ย. 2546
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
19.53% 27.58% 22.99% 33.88% 21.87% 18.54% 18.57% 22.16% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.13% 21.45% 5.78% -10.00% -6.56% 5.71% 5.42% 7.86%
02 ธ.ค. 2547
26 ม.ค. 2564
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.49% 26.66% 22.41% 33.36% 21.70% 18.53% 18.68% 22.24% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.52% 12.44% 8.24% -3.34% -2.13% N/A N/A 0.47%
21 พ.ย. 2559
26 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.40% 15.05% 13.70% 24.75% 15.82% N/A N/A 13.71% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.24% 0.99% 1.47% 4.36% 2.93% 2.26% N/A 2.10%
07 ก.พ. 2554
25 ม.ค. 2564
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.66% 1.59% 1.56% 4.32% 2.99% 3.90% N/A 5.54% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.26% 4.02% 5.58% 4.39% 3.07% N/A N/A 3.86%
08 ส.ค. 2559
25 ม.ค. 2564
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.50% 2.49% 2.28% 7.73% 4.68% N/A N/A 3.90% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.81% 9.18% 15.86% 17.76% 11.13% 14.48% N/A 11.38%
10 ส.ค. 2558
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.02% 14.43% 16.24% 30.20% 20.46% 16.89% N/A 16.98% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.07% 10.48% 18.27% 14.94% 9.02% 13.06% N/A 11.97%
06 ก.พ. 2556
25 ม.ค. 2564
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.67% 14.44% 16.35% 35.50% 23.64% 19.22% N/A 17.19% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.33% 11.96% 8.90% 0.38% 3.55% 7.58% N/A 3.90%
21 พ.ค. 2557
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.17% 16.68% 16.52% 27.10% 18.53% 16.53% N/A 16.27% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.72% 22.01% 23.60% 1.18% N/A N/A N/A -4.22%
05 ก.พ. 2561
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.96% 16.40% 15.58% 29.57% N/A N/A N/A 20.21% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.78% 24.10% 38.62% 41.45% 6.73% 13.86% N/A 10.09%
10 ส.ค. 2558
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.54% 17.50% 17.84% 27.42% 20.47% 17.35% N/A 17.80% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.46% 19.73% 23.14% 16.93% 6.60% 10.80% N/A 5.80%
10 ส.ค. 2558
26 ม.ค. 2564
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.00% 14.64% 14.36% 25.76% 19.61% 19.01% N/A 19.83% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.35% 14.02% 21.41% 37.35% 13.68% 21.52% N/A 17.97%
10 ส.ค. 2558
25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.21% 14.58% 15.16% 20.24% 19.51% 17.46% N/A 17.81% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.66% -3.20% -3.38% 15.97% 7.91% 7.86% N/A 1.95%
07 ก.พ. 2554
26 ม.ค. 2564
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.34% 16.93% 17.96% 19.13% 14.68% 13.96% N/A 16.04% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ -1.24% 6.24% -0.33% -12.98% 2.63% 8.02% N/A 6.24%
07 ก.ค. 2557
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.52% 10.20% 9.38% 20.90% 13.01% 10.70% N/A 9.94% 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.26% 10.36% 13.26% -13.85% N/A N/A N/A -1.27%
05 ก.พ. 2561
25 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.95% 21.05% 19.30% 34.39% N/A N/A N/A 21.22% 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 ม.ค. 2564
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -0.01% 0.01% 0.05% 0.30% N/A N/A N/A 0.52%
16 ส.ค. 2562
26 ม.ค. 2564
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 ม.ค. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.01% 0.02% 0.02% 0.03%