การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 72 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
21.8606
21 ส.ค. 2562
+ 0.0008 2,722,716,943.03 21.8607 21.8606
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.7457
21 ส.ค. 2562
+ 0.0006 10,253,956,444.65 13.7458 13.7457
ทหารไทยธนพลัส
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.0720
21 ส.ค. 2562
+ 0.0006 84,548,600,824.67 12.0721 12.0720
ทหารไทยธนเพิ่มพูน
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6586
21 ส.ค. 2562
+ 0.0003 76,322,339,690.78 10.6587 10.6586
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.1554
21 ส.ค. 2562
+ 0.0005 131,065,644.15 17.1555 17.1554
ทหารไทยธนไพศาล
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.7368
21 ส.ค. 2562
+ 0.0039 14,181,924,315.29 12.7369 12.7368
ทหารไทย ธนไพบูลย์
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.5225
21 ส.ค. 2562
+ 0.0003 56,848,066,880.21 11.5226 11.5225
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.9082
21 ส.ค. 2562
+ 0.0158 1,054,685,123.98 12.9728 12.9082
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.3678
21 ส.ค. 2562
+ 0.0359 836,923,289.11 13.4347 13.3678
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
14.4574
21 ส.ค. 2562
+ 0.0790 1,399,074,982.58 14.5298 14.4574
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.6211
21 ส.ค. 2562
+ 0.0061 204,468,121.89 10.6743 10.6211
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
103.7482
21 ส.ค. 2562
+ 0.9361 14,313,532,127.98 103.8520 103.6445
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
8.7213
21 ส.ค. 2562
+ 0.0784 2,007,122,072.56 8.7301 8.7126
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
43.3321
21 ส.ค. 2562
+ 0.3074 7,469,388,905.66 43.3755 43.2888
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.8598
21 ส.ค. 2562
+ 0.0461 273,633,612.60 10.9685 10.8598
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
9.1187
21 ส.ค. 2562
+ 0.0661 1,387,986,744.35 9.2100 9.1187
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.2850
20 ส.ค. 2562
+ 0.0219 879,097,332.76 13.4180 13.2717
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0296
20 ส.ค. 2562
+ 0.0165 96,453,311.15 10.1300 10.0196
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2839
20 ส.ค. 2562
- 0.0007 30,069,734,349.24 11.3968 11.2839
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.4194
20 ส.ค. 2562
+ 0.0009 315,464,110.49 10.5237 10.4194
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8695
20 ส.ค. 2562
+ 0.0138 182,556,484.90 10.9783 10.8695
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
9.0637
20 ส.ค. 2562
- 0.0007 126,821,194.78 9.1544 9.0637
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.3169
20 ส.ค. 2562
- 0.0859 535,310,167.80 13.3303 13.3036
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.8572
20 ส.ค. 2562
- 0.0482 9,307,718,658.67 15.0802 14.8572
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.0405
20 ส.ค. 2562
- 0.1529 1,356,033,735.00 20.2410 20.0205
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8924
19 ส.ค. 2562
+ 0.1096 35,712,575.84 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.6365
20 ส.ค. 2562
- 0.0690 258,731,498.46 15.8711 15.6365
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.5321
20 ส.ค. 2562
- 0.0539 248,985,603.80 11.7052 11.5321
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4920
20 ส.ค. 2562
- 0.0611 636,554,068.36 11.6070 11.4920
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.1031
20 ส.ค. 2562
+ 0.0061 487,184,115.22 9.1123 9.0940
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.6484
20 ส.ค. 2562
+ 0.0086 7,434,036,666.96 8.7782 8.6484
ทหารไทย Asian Growth Leaders
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2030
20 ส.ค. 2562
- 0.0068 4,127,571,072.26 11.3711 11.2030
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4632
21 ส.ค. 2562
- 0.0283 1,692,204,417.67 11.5779 11.4632
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0712
20 ส.ค. 2562
- 0.0010 906,849,143.56 10.2224 10.0712
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.7232
21 ส.ค. 2562
- 0.0082 1,816,859,718.28 5.7290 5.7175
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.4046
20 ส.ค. 2562
+ 0.1073 5,436,420,686.21 17.6658 17.4046
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.5145
20 ส.ค. 2562
- 0.0754 1,017,269,362.11 8.6423 8.5145
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.5976
20 ส.ค. 2562
- 0.0475 1,675,619,993.10 9.7417 9.5976
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
18.6669
20 ส.ค. 2562
+ 0.1204 695,245,027.14 18.6857 18.6482
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.2325
21 ส.ค. 2562
- 0.0180 1,980,982,464.91 10.2428 10.2223
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
3.1715
20 ส.ค. 2562
+ 0.0024 423,871,173.47 3.1748 3.1683
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.0483
30 มิ.ย. 2562
+ 0.0337 2,367,491,717.20 N/A N/A
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.9333
21 ส.ค. 2562
+ 0.0016 39,529,892,585.49 13.0627 12.9204
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.3005
20 ส.ค. 2562
- 0.0405 1,220,265,326.68 10.4036 10.3005
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.9530
21 ส.ค. 2562
- 0.0097 6,174,483,691.82 10.0526 9.9530
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.3987
20 ส.ค. 2562
- 0.1381 541,207,781.11 12.5848 12.3987
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
6.0782
21 ส.ค. 2562
+ 0.0804 85,095,723.84 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
24.5179
21 ส.ค. 2562
+ 0.1739 8,375,609,605.76 24.5425 24.4934
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
20.2438
21 ส.ค. 2562
+ 0.1100 4,500,870,280.27 20.2641 20.2236
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.8841
21 ส.ค. 2562
+ 0.0463 174,143,193.11 10.8951 10.8732
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
12.9828
21 ส.ค. 2562
+ 0.0004 3,218,674,484.72 12.9829 12.9828
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.5877
21 ส.ค. 2562
- 0.0011 1,588,802,005.70 12.5878 12.5877
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.5547
21 ส.ค. 2562
- 0.0009 253,984,022.86 10.5548 10.5547
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
44.0138
21 ส.ค. 2562
+ 0.3970 3,724,777,920.26 44.0579 43.9698
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
39.1311
21 ส.ค. 2562
+ 0.2771 3,457,718,477.95 39.1703 39.0920
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.8742
21 ส.ค. 2562
+ 0.0462 65,838,193.02 10.8852 10.8633
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.7958
20 ส.ค. 2562
+ 0.0198 160,630,250.90 11.8077 11.7840
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.0548
20 ส.ค. 2562
- 0.0006 422,140,234.02 11.0660 11.0437
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.8521
20 ส.ค. 2562
- 0.0446 755,671,300.83 13.8661 13.8382
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.0389
20 ส.ค. 2562
- 0.1457 417,983,092.97 19.0580 19.0199
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1533
20 ส.ค. 2562
- 0.0519 52,204,365.45 11.1646 11.1421
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.6374
20 ส.ค. 2562
+ 0.0070 29,870,041.99 7.6451 7.6298
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3704
20 ส.ค. 2562
- 0.0065 142,540,956.00 10.3809 10.3600
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0611
21 ส.ค. 2562
- 0.0243 43,209,505.40 10.0713 10.0510
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.8456
20 ส.ค. 2562
+ 0.0982 565,477,297.10 15.8615 15.8298
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.1281
21 ส.ค. 2562
- 0.0184 406,369,386.50 10.1383 10.1180
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
16.4128
21 ส.ค. 2562
+ 0.0004 897,448,589.68 16.4293 16.3964
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.7412
20 ส.ค. 2562
- 0.0422 20,379,737.92 10.7520 10.7305
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0006
21 ส.ค. 2562
+ 0.0004 825,340,940.70 10.0007 10.0006
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.6547
21 ส.ค. 2562
+ 0.0004 3,890,992,662.55 9.6548 9.6547
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.7033
21 ส.ค. 2562
+ 0.0004 2,741,561,222.06 9.7034 9.7033
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.9994
21 ส.ค. 2562
- 0.0002 6,359,518,880.27 9.9995 9.9994
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนบดี 0.84% 0.36% 0.67% 1.20% 1.03% 1.17% 1.55% 3.57%
15 พ.ค. 2540
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.60% 0.23% 0.46% 0.93% 0.93% 0.95% 1.16% 1.69% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.09% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.86% 0.36% 0.68% 1.24% 1.08% 1.19% 1.60% 1.84%
29 มี.ค. 2545
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.46% 0.18% 0.35% 0.72% 0.72% 0.73% 0.87% 1.07% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.08% 0.10% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 1.23% 0.53% 0.98% 1.71% 1.53% 1.63% N/A 1.99%
03 ก.พ. 2553
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 1.37% 0.64% 1.10% 1.94% 1.74% 1.88% N/A 2.31% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.10% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% 0.08% N/A 0.10% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.15% 0.20% 0.16% 0.14% 0.11% 0.12% N/A 0.16% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน 1.53% 0.70% 1.27% 2.15% 1.80% N/A N/A 1.80%
25 ม.ค. 2559
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) 1.51% 0.68% 1.19% 2.13% 1.91% N/A N/A 1.90% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.14% 0.16% 0.14% 0.13% 0.13% N/A N/A 0.13% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.15% 0.20% 0.16% 0.14% 0.11% N/A N/A 0.11% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 1.05% 0.64% 0.91% 1.32% 1.22% 1.43% 1.80% 2.74%
15 ก.ย. 2542
21 ส.ค. 2562
TBMA Corporate BBB up Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 3.62% 2.27% 3.23% 4.74% 3.27% 4.04% 3.76% 3.13% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.23% 0.27% 0.24% 0.20% 0.24% 0.20% 0.22% 0.99% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.64% 0.84% 0.65% 0.57% 0.55% 0.79% 0.83% 0.60% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 1.96% 1.15% 1.78% 2.50% 2.16% 2.36% N/A 2.61%
01 เม.ย. 2553
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 2.06% 1.19% 1.65% 2.92% 2.30% 2.58% N/A 2.93% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.45% 0.45% 0.40% 0.45% 0.38% 0.35% N/A 0.32% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.41% 0.52% 0.41% 0.38% 0.30% 0.34% N/A 0.49% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 3.04% 1.59% 2.61% 3.63% 2.43% 2.80% N/A 2.80%
07 ก.ค. 2557
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 2.09% 1.20% 1.68% 2.98% 2.35% 2.64% N/A 2.66% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.55% 0.59% 0.53% 0.59% 0.62% 0.60% N/A 0.59% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.41% 0.52% 0.41% 0.38% 0.30% 0.35% N/A 0.35% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 4.66% 2.41% 3.56% 4.11% 3.15% 2.96% N/A 3.52%
10 เม.ย. 2555
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 3.08% 1.40% 1.88% 2.75% 2.88% 3.00% N/A 3.85% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.84% 2.38% 1.96% 2.07% 2.02% 2.28% N/A 2.57% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.34% 1.55% 1.37% 1.60% 1.59% 1.77% N/A 2.07% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 5.42% 2.49% 3.47% 3.56% 3.79% 3.08% N/A 4.02%
10 เม.ย. 2555
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 4.49% 2.11% 2.49% 3.11% 3.61% 3.58% N/A 4.84% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.25% 4.07% 3.42% 3.81% 3.66% 4.24% N/A 4.83% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.67% 3.16% 2.75% 3.21% 3.18% 3.53% N/A 4.14% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 6.99% 2.51% 3.39% 2.55% 5.05% 3.36% N/A 5.13%
10 เม.ย. 2555
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 5.12% 2.00% 2.09% 2.05% 4.10% 3.74% N/A 5.72% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.23% 7.66% 6.51% 7.42% 7.01% 8.09% N/A 9.25% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.45% 5.26% 4.58% 5.35% 5.25% 5.83% N/A 6.82% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส 3.06% 1.52% 2.20% 3.25% 1.85% N/A N/A 1.95%
11 ก.ค. 2559
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 6.65% 3.00% 7.19% 6.87% 3.59% N/A N/A 3.34% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.02% 2.98% 2.26% 1.68% 1.58% N/A N/A 1.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.77% 3.13% 2.84% 2.65% 2.39% N/A N/A 2.44% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 5.48% 1.15% 0.38% -0.95% 6.05% 3.67% 12.26% 13.55%
29 มี.ค. 2544
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 5.62% 1.17% 0.38% -0.74% 6.43% 3.94% 12.60% N/A 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.82% 11.72% 10.18% 11.90% 11.39% 13.18% 17.05% 21.83% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.90% 11.75% 10.26% 11.99% 11.48% 13.36% 17.17% N/A 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล 5.49% 1.13% 0.38% -0.91% 6.14% 3.80% 12.35% 9.86%
24 มิ.ย. 2547
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 5.62% 1.17% 0.38% -0.74% 6.43% 3.94% 12.60% 10.19% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.80% 11.71% 10.16% 11.88% 11.36% 13.12% 16.98% 20.99% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.90% 11.75% 10.26% 11.99% 11.48% 13.36% 17.17% 21.15% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 3.36% -0.68% -1.37% -3.78% 6.11% 4.23% 12.00% 10.28%
09 ก.ย. 2547
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) 5.62% 1.17% 0.38% -0.74% 6.43% 3.94% 12.60% 10.15% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.71% 11.51% 10.03% 12.00% 11.58% 13.47% 17.33% 21.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.90% 11.75% 10.26% 11.99% 11.49% 13.37% 17.18% 21.21% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 9.99% 3.28% 4.06% 5.13% N/A N/A N/A 2.94%
26 ก.ย. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) 9.59% 4.00% 2.33% 3.41% N/A N/A N/A 4.61% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.02% 8.56% 7.26% 7.36% N/A N/A N/A 7.52% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.84% 12.30% 10.66% 11.75% N/A N/A N/A 11.11% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 3.86% 0.26% -0.81% -5.56% N/A N/A N/A -4.71%
25 ก.ย. 2560
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) 7.11% 2.10% 1.47% -0.30% N/A N/A N/A 1.95% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.38% 11.28% 9.64% 11.17% N/A N/A N/A 11.02% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
8.95% 10.57% 9.18% 10.73% N/A N/A N/A 10.57% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 6.73% 3.59% 5.48% 5.83% 2.44% 0.29% N/A 3.17%
14 ก.ค. 2553
21 ส.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 3.18% 2.04% 6.49% 2.66% -0.28% 2.14% N/A 2.47% 21 ส.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 8.97% 5.05% 7.39% 10.15% 3.70% 2.86% N/A 3.00% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.02% 2.49% 2.16% 1.84% 1.89% 5.46% N/A 5.78% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.27% 5.86% 5.32% 5.17% 4.57% 5.82% N/A 6.25% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.25% 2.57% 2.36% 2.09% 2.12% 4.19% N/A 4.80% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 6.72% 3.59% 5.44% 5.88% 2.38% 0.23% N/A 2.39%
08 ส.ค. 2554
21 ส.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 3.18% 2.04% 6.49% 2.66% -0.28% 2.14% N/A 2.34% 21 ส.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 8.97% 5.05% 7.39% 10.15% 3.70% 2.86% N/A 1.92% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.02% 2.48% 2.16% 1.83% 1.88% 5.41% N/A 5.83% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.27% 5.86% 5.32% 5.17% 4.57% 5.82% N/A 6.06% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.25% 2.57% 2.36% 2.09% 2.12% 4.19% N/A 4.49% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 4.48% 0.49% 2.42% 3.76% 3.29% N/A N/A 3.79%
19 พ.ค. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 3.16% 1.93% 6.48% 2.14% -0.94% N/A N/A -1.02% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 8.95% 4.94% 7.38% 9.59% 3.01% N/A N/A 3.51% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.75% 2.03% 1.71% 1.96% 1.67% N/A N/A 1.74% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.73% 6.46% 5.80% 5.62% 5.02% N/A N/A 5.08% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.02% 3.25% 2.99% 2.89% 2.90% N/A N/A 2.93% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond 9.81% 3.53% 4.88% 8.19% N/A N/A N/A 1.86%
29 พ.ค. 2560
21 ส.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 4.42% 1.10% 4.86% 1.79% N/A N/A N/A -2.19% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 10.28% 4.08% 5.74% 9.22% N/A N/A N/A 2.30% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.96% 4.89% 3.71% 3.99% N/A N/A N/A 3.82% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.27% 5.92% 5.28% 5.05% N/A N/A N/A 4.66% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.87% 4.38% 3.64% 3.92% N/A N/A N/A 3.76% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 8.55% 3.01% 5.87% 7.77% N/A N/A N/A 3.11%
28 พ.ย. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 4.18% 1.02% 6.17% 3.20% N/A N/A N/A -0.02% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 10.03% 4.00% 7.07% 10.73% N/A N/A N/A 5.37% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.32% 2.27% 2.33% 2.21% N/A N/A N/A 2.41% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.62% 4.62% 4.58% 4.54% N/A N/A N/A 3.98% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.89% 2.16% 1.91% 1.86% N/A N/A N/A 1.88% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 1.97% -1.21% -2.34% -2.09% 0.01% N/A N/A -0.39%
17 พ.ย. 2557
21 ส.ค. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ส.ค. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.15% 5.53% 5.31% 5.54% 4.64% N/A N/A 5.71% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 7.84% -2.90% 1.70% -6.57% 3.76% 4.17% 6.89% 2.44%
09 ส.ค. 2550
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 18.46% 1.25% 5.35% 3.90% 9.80% 9.93% 10.87% 5.24% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 8.44% -2.56% 2.00% -5.98% 4.86% 5.24% 7.07% 2.50% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.77% 13.07% 12.33% 14.12% 12.55% 15.37% 15.90% 18.95% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.69% 12.48% 11.29% 13.28% 11.43% 13.92% 13.29% 16.68% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.36% 12.62% 11.96% 13.67% 11.53% 13.71% 14.41% 17.90% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 19.84% 2.99% 7.95% 6.38% 11.13% N/A N/A 9.38%
23 มี.ค. 2558
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 7.51% -2.38% 1.15% -6.46% 4.39% N/A N/A 4.46% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 13.54% 0.50% 2.01% 0.36% 8.55% N/A N/A 5.76% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.26% 12.97% 12.11% 14.34% 11.71% N/A N/A 12.57% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.21% 12.07% 11.16% 12.46% 9.81% N/A N/A 11.28% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
11.20% 11.78% 10.84% 12.85% 10.07% N/A N/A 11.61% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 15.38% 1.15% 3.89% 0.02% 8.54% 7.89% N/A 11.20%
06 ก.พ. 2556
21 ส.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 11.95% -0.97% 4.34% -3.44% 7.84% 9.33% N/A 13.39% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 18.24% 1.95% 5.22% 3.60% 12.14% 10.10% N/A 12.79% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.33% 14.00% 12.74% 16.10% 12.48% 13.42% N/A 12.85% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.67% 14.62% 13.28% 16.25% 12.84% 13.79% N/A 13.40% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.64% 14.27% 12.98% 16.44% 12.82% 13.69% N/A 13.09% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 12.54% 0.14% 0.26% -2.41% 8.63% 3.03% N/A 0.05%
01 มิ.ย. 2554
21 ส.ค. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 8.15% -2.04% 1.02% -6.43% 3.46% 5.90% N/A 9.44% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 14.07% 0.73% 2.23% 0.62% 7.54% 6.57% N/A 9.18% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.95% 15.57% 13.83% 16.31% 13.15% 14.58% N/A 15.86% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.37% 13.85% 12.41% 14.33% 11.99% 13.47% N/A 14.86% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.64% 14.09% 12.50% 14.51% 11.90% 13.32% N/A 14.56% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 17.12% 0.63% 3.68% 3.43% 14.13% N/A N/A 13.98%
21 มี.ค. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 11.95% -0.97% 4.34% -3.44% 7.84% N/A N/A 8.90% 21 ส.ค. 2562
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 18.24% 1.95% 5.22% 3.60% 12.14% N/A N/A 12.93% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.38% 15.46% 14.17% 17.92% 14.34% N/A N/A 14.03% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.67% 14.62% 13.28% 16.25% 12.84% N/A N/A 12.67% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.64% 14.27% 12.98% 16.44% 12.82% N/A N/A 12.68% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 12.87% -1.58% 4.02% -2.44% 5.68% 3.77% N/A 2.76%
21 พ.ค. 2557
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 12.84% -2.08% 2.03% -0.14% 5.87% 4.80% N/A 4.39% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 3.30% -5.76% -1.21% -9.63% 1.10% 0.33% N/A -0.74% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.31% 13.17% 12.23% 13.00% 11.03% 14.08% N/A 13.92% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.95% 12.79% 11.59% 12.83% 11.24% 15.77% N/A 15.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.80% 12.99% 12.49% 13.61% 12.39% 16.41% N/A 16.17% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity 9.24% -4.83% 1.91% -5.85% 2.70% N/A N/A 3.54%
24 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2562
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) 10.34% -4.80% 2.19% -5.52% 3.38% N/A N/A 4.84% 21 ส.ค. 2562
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) 1.01% -8.38% -1.06% -14.49% -1.27% N/A N/A 0.34% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.85% 15.68% 14.28% 15.33% 13.66% N/A N/A 16.31% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
15.55% 16.21% 14.87% 16.00% 14.14% N/A N/A 17.38% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
16.11% 16.43% 15.48% 16.62% 16.47% N/A N/A 18.98% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index -4.07% -3.77% -7.34% -11.64% -1.35% -2.41% 0.70% -0.76%
09 ส.ค. 2550
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 3.72% -0.32% -4.92% -2.72% 4.95% 0.34% 4.05% 1.60% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -1.79% -3.18% -5.72% -9.34% 0.92% -0.36% 3.03% 0.79% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.56% 16.19% 16.69% 18.34% 16.59% 18.16% 20.82% 31.00% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.85% 13.42% 12.94% 14.97% 13.33% 14.82% 16.04% 20.88% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.59% 13.23% 12.88% 13.94% 12.32% 13.72% 14.75% 19.78% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity -0.58% -2.61% -7.80% -5.16% N/A N/A N/A -5.90%
30 มี.ค. 2560
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 3.72% -0.32% -4.92% -2.72% N/A N/A N/A 3.09% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -1.79% -3.18% -5.72% -9.34% N/A N/A N/A -1.59% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.93% 13.19% 13.22% 14.08% N/A N/A N/A 13.09% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.85% 13.42% 12.94% 14.97% N/A N/A N/A 13.54% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.59% 13.23% 12.88% 13.94% N/A N/A N/A 12.59% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders 1.53% -0.86% -4.49% -6.71% -0.09% N/A N/A 2.39%
30 ต.ค. 2557
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) -0.97% -3.68% -5.26% -10.55% 2.13% N/A N/A 2.68% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) 4.58% -0.84% -4.46% -4.03% 6.20% N/A N/A 3.86% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.99% 14.50% 14.24% 16.61% 14.41% N/A N/A 15.27% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.63% 14.11% 13.62% 15.02% 12.68% N/A N/A 13.64% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.56% 14.21% 13.42% 15.86% 13.47% N/A N/A 14.56% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity 3.30% -3.09% -3.29% -5.13% 8.14% N/A N/A 3.09%
23 ก.พ. 2558
21 ส.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 3.02% -3.07% -3.94% -7.21% 7.60% N/A N/A 2.48% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 0.91% -3.38% -1.42% -9.62% 1.38% N/A N/A 3.72% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.86% 13.35% 13.38% 16.42% 14.97% N/A N/A 18.88% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
14.89% 14.11% 14.28% 17.83% 16.30% N/A N/A 19.86% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.52% 11.81% 12.95% 15.83% 13.40% N/A N/A 15.78% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -3.67% -5.76% -10.69% -16.01% 1.49% N/A N/A 0.20%
29 ก.พ. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 2.21% -2.86% -5.36% -8.82% 7.40% N/A N/A 6.61% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 0.38% -2.83% -2.26% -11.65% 1.28% N/A N/A 3.97% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.02% 14.38% 14.66% 15.76% 13.76% N/A N/A 15.26% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
14.29% 14.02% 13.92% 17.46% 15.01% N/A N/A 16.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.94% 11.70% 12.71% 15.66% 12.59% N/A N/A 13.36% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 21.15% 2.48% 8.66% 10.29% 7.47% 9.71% 0.25% -4.57%
28 ก.ย. 2550
21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 29.59% 5.11% 11.20% 19.32% 11.75% 13.02% 2.80% -2.31% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 22.30% 1.46% 9.84% 12.47% 7.02% 11.85% 1.65% -3.27% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.66% 17.81% 24.68% 24.31% 20.02% 28.20% 25.63% 31.79% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
23.09% 17.76% 24.54% 23.80% 18.98% 25.88% 24.16% 28.26% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
23.15% 17.30% 24.67% 23.47% 18.64% 25.76% 23.80% 27.98% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 23.76% 1.88% 8.91% 11.61% 14.50% N/A N/A 12.09%
13 ต.ค. 2557
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 2.43% -4.15% -5.68% -9.89% 4.33% N/A N/A 5.17% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 8.18% -1.32% -4.89% -3.31% 8.49% N/A N/A 6.29% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
17.91% 18.13% 18.72% 21.10% 17.35% N/A N/A 18.79% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
18.14% 17.64% 18.11% 19.78% 17.26% N/A N/A 19.71% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
18.05% 17.60% 17.80% 20.63% 17.92% N/A N/A 20.32% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity -5.26% -5.01% -1.20% -14.47% N/A N/A N/A -12.62%
11 มิ.ย. 2561
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -8.77% -7.77% -0.40% -17.26% N/A N/A N/A -9.94% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -3.65% -5.04% 0.44% -11.23% N/A N/A N/A -6.94% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.71% 15.96% 14.66% 15.88% N/A N/A N/A 15.43% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
15.96% 18.72% 16.95% 17.31% N/A N/A N/A 16.76% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
15.62% 18.82% 16.63% 17.59% N/A N/A N/A 17.10% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.04%
23 ก.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.79% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 10.33% 13.99% 10.80% 16.13% -1.54% 0.82% 2.30% 4.61%
02 ธ.ค. 2548
21 ส.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 17.63% 17.47% 11.97% 27.04% 3.77% 3.04% 4.81% 8.32% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 11.38% 14.10% 11.03% 18.40% -0.21% 2.32% 3.78% 6.05% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.94% 14.91% 12.65% 11.24% 10.50% 12.96% 15.66% 18.64% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
56.37% 88.49% 64.05% 45.08% 27.47% 23.40% 21.15% 22.21% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.21% 14.43% 12.07% 10.47% 10.15% 12.33% 15.26% 18.37% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 14.68% 16.20% 10.66% 21.16% 0.74% 1.23% N/A 0.29%
07 ก.พ. 2554
21 ส.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 11.11% 14.07% 11.47% 18.88% -0.29% 2.54% N/A 1.32% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 17.53% 18.26% 12.92% 26.22% 3.73% 3.34% N/A 1.29% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.34% 18.47% 14.98% 12.65% 11.37% 12.66% N/A 16.04% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.47% 16.23% 13.53% 11.40% 11.14% 12.95% N/A 15.92% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.77% 15.56% 12.73% 10.85% 10.28% 12.39% N/A 15.13% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ 6.77% -14.36% -8.83% -25.04% -3.45% -20.75% N/A -11.63%
13 พ.ค. 2553
21 ส.ค. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 7.70% -14.30% -8.81% -24.51% -2.46% -19.04% N/A -10.08% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 13.74% -11.77% -8.04% -19.00% 1.43% -18.47% N/A -9.61% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
27.40% 35.28% 27.76% 30.33% 26.07% 31.70% N/A 27.78% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
29.93% 38.86% 30.07% 33.88% 28.16% 33.66% N/A 29.21% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
30.45% 39.67% 30.51% 34.21% 28.31% 33.81% N/A 29.31% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
01 ม.ค. 0544
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 23.21% 8.19% 15.26% 19.98% 11.38% 11.05% N/A 11.06%
30 มิ.ย. 2557
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 19.53% 7.64% 14.62% 17.85% 11.50% 10.99% N/A 10.97% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.18% 7.60% 6.53% 5.80% 5.43% 6.20% N/A 6.14% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
141.06% 223.82% 161.09% 112.39% 64.79% 50.46% N/A 49.78% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property 13.81% 0.06% 2.76% 2.79% N/A N/A N/A 1.71%
22 พ.ย. 2560
21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) 10.14% -1.49% 3.55% 0.03% N/A N/A N/A 2.65% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) 16.32% 1.42% 4.42% 7.33% N/A N/A N/A 6.23% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.20% 9.68% 9.08% 10.24% N/A N/A N/A 9.97% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.74% 11.26% 10.73% 11.54% N/A N/A N/A 10.76% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.79% 10.10% 9.62% 10.60% N/A N/A N/A 10.23% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible N/A 0.50% 2.41% N/A N/A N/A N/A 2.43%
31 ม.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A -3.12% -0.08% N/A N/A N/A N/A 0.47% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) N/A 0.43% 1.22% N/A N/A N/A N/A 1.93% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 8.16% 7.74% N/A N/A N/A N/A 7.41% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 10.62% 1.28% 3.31% 4.09% N/A N/A N/A 7.44%
22 ส.ค. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 15.26% -0.09% 8.24% 8.63% N/A N/A N/A 6.59% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 21.73% 2.86% 9.15% 16.56% N/A N/A N/A 10.86% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.52% 10.92% 9.11% 10.65% N/A N/A N/A 9.97% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.61% 9.57% 8.82% 9.86% N/A N/A N/A 8.96% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
7.93% 9.06% 7.95% 9.00% N/A N/A N/A 8.39% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF 6.93% 0.46% -0.72% -2.59% 11.49% 5.52% 7.67% 6.76%
01 ส.ค. 2551
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index 7.64% 0.94% -0.29% -1.86% 12.30% 6.43% 8.76% 7.84% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.50% 13.55% 12.05% 15.77% 15.21% 18.53% 20.33% 24.27% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
12.71% 13.72% 12.28% 15.98% 15.38% 18.57% 20.44% 24.32% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 3.07% -0.79% -1.59% -4.22% 5.58% 3.73% 11.44% 9.97%
11 พ.ย. 2547
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) 5.62% 1.17% 0.38% -0.74% 6.43% 3.94% 12.60% 10.33% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.73% 11.52% 10.04% 12.01% 11.59% 13.50% 17.35% 21.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.90% 11.75% 10.26% 11.99% 11.48% 13.36% 17.17% 21.17% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 2.35% -0.56% -1.14% -3.06% 4.18% 3.15% 8.62% 7.91%
11 พ.ย. 2547
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) 4.16% 0.93% 0.46% -0.09% 4.89% 3.22% 9.37% 8.08% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.37% 8.76% 7.62% 9.03% 8.72% 9.86% 12.34% 15.20% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.00% 8.39% 7.28% 8.44% 8.05% 9.36% 12.02% 14.82% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 11.57% 4.82% 5.58% 6.55% N/A N/A N/A 3.14%
21 พ.ย. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) 9.59% 4.00% 2.33% 3.41% N/A N/A N/A 4.08% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.16% 8.85% 7.45% 7.45% N/A N/A N/A 6.90% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.84% 12.30% 10.66% 11.75% N/A N/A N/A 10.42% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.70% 0.30% 0.56% 0.98% 0.75% 0.86% 1.27% 1.67%
14 พ.ย. 2546
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.60% 0.23% 0.46% 0.93% 0.93% 0.95% 1.16% 1.42% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.04% 0.07% 0.10% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.08% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.01% 2.21% 2.95% 3.75% 2.37% 2.33% N/A 2.61%
22 ก.ย. 2553
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.06% 1.19% 1.65% 2.92% 2.30% 2.58% N/A 2.92% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.83% 0.95% 0.78% 0.81% 0.60% 0.51% N/A 0.43% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.41% 0.52% 0.41% 0.38% 0.30% 0.35% N/A 0.49% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.12% 1.43% 2.01% 2.71% N/A N/A N/A 1.99%
21 พ.ย. 2559
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 2.09% 1.20% 1.68% 2.98% N/A N/A N/A 2.42% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.47% 0.60% 0.46% 0.45% N/A N/A N/A 0.43% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.41% 0.52% 0.41% 0.38% N/A N/A N/A 0.30% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.96% 0.96% 0.00% -1.72% 5.25% 2.94% 11.53% 9.86%
14 พ.ย. 2546
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 5.62% 1.17% 0.38% -0.74% 6.43% 3.94% 12.60% 10.58% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.81% 11.71% 10.17% 11.89% 11.38% 13.16% 17.03% 21.44% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.90% 11.75% 10.26% 11.99% 11.48% 13.36% 17.17% 21.58% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.04% -0.80% -1.61% -4.26% 5.57% 3.72% 11.43% 9.71%
02 ธ.ค. 2547
21 ส.ค. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 5.62% 1.17% 0.38% -0.74% 6.43% 3.94% 12.60% 9.93% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.72% 11.51% 10.03% 12.00% 11.58% 13.47% 17.30% 21.52% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.90% 11.75% 10.26% 11.99% 11.48% 13.36% 17.17% 21.18% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.52% 4.74% 5.53% 6.49% N/A N/A N/A 3.11%
21 พ.ย. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 9.59% 4.00% 2.33% 3.41% N/A N/A N/A 4.08% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.17% 8.89% 7.45% 7.46% N/A N/A N/A 6.90% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.84% 12.30% 10.66% 11.75% N/A N/A N/A 10.42% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.34% 3.35% 5.07% 5.22% 1.72% -0.27% N/A 1.96%
07 ก.พ. 2554
21 ส.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 3.18% 2.04% 6.49% 2.66% -0.28% 2.14% N/A 2.82% 21 ส.ค. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 8.97% 5.05% 7.39% 10.15% 3.70% 2.86% N/A 2.77% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.04% 2.49% 2.19% 1.85% 1.88% 5.41% N/A 5.77% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.27% 5.86% 5.32% 5.17% 4.57% 5.82% N/A 6.09% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.25% 2.57% 2.36% 2.09% 2.12% 4.19% N/A 4.58% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.25% 0.46% 2.32% 3.59% 3.32% N/A N/A 3.36%
08 ส.ค. 2559
21 ส.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 3.16% 1.93% 6.48% 2.14% -0.94% N/A N/A -1.17% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 8.95% 4.94% 7.38% 9.59% 3.01% N/A N/A 3.04% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.72% 2.02% 1.69% 1.94% 1.65% N/A N/A 1.65% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.75% 6.50% 5.82% 5.63% 5.03% N/A N/A 5.02% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.05% 3.30% 3.03% 2.91% 2.91% N/A N/A 2.91% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 19.59% 2.92% 7.83% 6.22% 11.26% N/A N/A 8.42%
10 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 7.51% -2.38% 1.15% -6.46% 4.39% N/A N/A 3.08% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 13.54% 0.50% 2.01% 0.36% 8.55% N/A N/A 6.50% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.18% 12.94% 12.04% 14.17% 11.60% N/A N/A 12.51% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.10% 11.82% 11.02% 12.39% 9.78% N/A N/A 11.36% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
11.15% 11.64% 10.76% 12.82% 10.05% N/A N/A 11.72% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.97% 0.97% 3.65% -0.50% 7.85% 7.14% N/A 10.34%
06 ก.พ. 2556
21 ส.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 11.95% -0.97% 4.34% -3.44% 7.84% 9.33% N/A 13.39% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 18.24% 1.95% 5.22% 3.60% 12.14% 10.10% N/A 12.79% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.27% 13.96% 12.76% 16.01% 12.47% 13.37% N/A 12.77% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.67% 14.62% 13.28% 16.25% 12.84% 13.79% N/A 13.40% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.64% 14.27% 12.98% 16.44% 12.82% 13.69% N/A 13.09% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 12.88% -1.56% 4.05% -2.71% 5.10% 3.14% N/A 2.11%
21 พ.ค. 2557
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 12.84% -2.08% 2.03% -0.14% 5.87% 4.80% N/A 4.39% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 3.30% -5.76% -1.21% -9.63% 1.10% 0.33% N/A -0.74% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.24% 12.93% 12.15% 12.99% 11.01% 13.93% N/A 13.76% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.95% 12.79% 11.59% 12.83% 11.24% 15.77% N/A 15.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.80% 12.99% 12.49% 13.61% 12.39% 16.41% N/A 16.17% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.59% -2.52% -7.68% -4.99% N/A N/A N/A -16.07%
05 ก.พ. 2561
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 3.72% -0.32% -4.92% -2.72% N/A N/A N/A -10.34% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -1.79% -3.18% -5.72% -9.34% N/A N/A N/A -11.69% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.67% 12.86% 12.93% 13.81% N/A N/A N/A 13.77% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.64% 12.90% 12.67% 14.86% N/A N/A N/A 14.86% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.26% 12.44% 12.47% 13.76% N/A N/A N/A 13.69% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.53% -0.83% -4.49% -6.55% -0.15% N/A N/A 0.92%
10 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF ) -0.97% -3.68% -5.26% -10.55% 2.13% N/A N/A 2.07% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF) 4.58% -0.84% -4.46% -4.03% 6.20% N/A N/A 5.45% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.93% 14.39% 14.18% 16.42% 14.14% N/A N/A 15.13% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.38% 13.50% 13.30% 14.87% 12.62% N/A N/A 13.81% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.42% 13.87% 13.23% 15.78% 13.44% N/A N/A 14.86% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.31% -3.12% -3.10% -5.54% 7.67% N/A N/A 0.15%
10 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 3.02% -3.07% -3.94% -7.21% 7.60% N/A N/A -0.23% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 0.91% -3.38% -1.42% -9.62% 1.38% N/A N/A 0.34% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.76% 13.05% 13.29% 16.38% 14.83% N/A N/A 18.83% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
14.88% 14.09% 14.27% 17.83% 16.21% N/A N/A 20.29% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.51% 11.78% 12.94% 15.83% 13.30% N/A N/A 15.98% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 23.82% 2.08% 9.06% 11.64% 14.16% N/A N/A 12.11%
10 ส.ค. 2558
21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 2.43% -4.15% -5.68% -9.89% 4.33% N/A N/A 1.66% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 8.18% -1.32% -4.89% -3.31% 8.49% N/A N/A 5.03% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
17.90% 18.08% 18.74% 20.98% 17.18% N/A N/A 17.68% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.98% 17.23% 17.90% 19.69% 17.22% N/A N/A 18.72% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
17.98% 17.40% 17.70% 20.59% 17.91% N/A N/A 19.54% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.65% 16.19% 10.66% 21.14% 0.75% 1.24% N/A 0.17%
07 ก.พ. 2554
21 ส.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 11.11% 14.07% 11.47% 18.88% -0.29% 2.54% N/A 1.32% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 17.53% 18.26% 12.92% 26.22% 3.73% 3.34% N/A 1.29% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.30% 18.48% 14.98% 12.61% 11.34% 12.58% N/A 15.80% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.77% 15.56% 12.73% 10.85% 10.28% 12.39% N/A 15.13% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.47% 16.23% 13.53% 11.40% 11.14% 12.95% N/A 15.92% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 20.88% 7.20% 13.46% 17.24% 10.53% 10.11% N/A 10.15%
07 ก.ค. 2557
21 ส.ค. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... 19.53% 7.64% 14.62% 17.85% 11.50% 10.99% N/A 10.89% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.69% 7.07% 5.98% 5.50% 5.40% 6.15% N/A 6.10% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
141.06% 223.82% 161.09% 112.39% 64.88% 50.50% N/A 49.90% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.62% 0.25% 2.81% 3.05% N/A N/A N/A 4.79%
05 ก.พ. 2561
21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 10.14% -1.49% 3.55% 0.03% N/A N/A N/A 8.05% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 16.32% 1.42% 4.42% 7.33% N/A N/A N/A 9.70% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.09% 9.62% 9.02% 10.09% N/A N/A N/A 9.68% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.67% 11.10% 10.64% 11.50% N/A N/A N/A 10.70% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
9.74% 9.99% 9.56% 10.58% N/A N/A N/A 10.11% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00%
16 ส.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.03% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.45%
16 ส.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.73% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.97%
15 ส.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.27% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.01%
16 ส.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.01% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม…
ชื่อกองทุน 2557 2558 2559 2560 2561
ทหารไทยธนบดี 1.92% 1.40% 1.08% 0.97% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 1.20% 0.98% 0.94% 0.94% 0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.07% 0.05% 0.04% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 1.88% 1.40% 1.11% 1.01% 0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.87% 0.74% 0.72% 0.72% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.06% 0.05% 0.04% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 2.45% 1.79% 1.49% 1.60% 1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 2.53% 2.21% 1.71% 1.75% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.12% 0.17% 0.11% 0.09% 0.10%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน N/A N/A 1.60% 1.79% 1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) N/A N/A 1.76% 1.88% 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 0.11% 0.14% 0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 0.10% 0.09% 0.10%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 2.59% 1.78% 1.10% 1.65% 0.61%
TBMA Corporate BBB up Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 6.68% 4.88% 2.50% 3.84% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.16% 0.11% 0.10% 0.30% 0.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.10% 1.04% 1.00% 1.19% 0.45%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 3.56% 2.80% 1.85% 2.80% 1.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 3.90% 3.14% 1.81% 2.49% 1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.25% 0.28% 0.28% 0.36% 0.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.42% 0.36% 0.21% 0.27%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 1.60% 3.09% 2.46% 2.85% 1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 1.99% 3.14% 1.89% 2.54% 1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.21% 0.56% 0.72% 0.52% 0.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.37% 0.42% 0.36% 0.21% 0.28%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 4.78% -0.12% 4.61% 5.26% 0.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 5.47% 0.67% 4.53% 4.57% 0.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.25% 2.63% 2.91% 1.30% 2.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.91% 2.11% 2.16% 0.99% 1.81%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 6.59% -3.42% 7.69% 7.60% -0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 7.71% -2.02% 7.17% 6.98% -1.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.44% 5.00% 5.30% 2.32% 4.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
3.86% 4.18% 4.32% 2.00% 3.64%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 10.16% -9.17% 12.34% 13.28% -3.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 9.60% -5.70% 10.68% 9.68% -2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.84% 9.47% 9.98% 4.43% 8.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.46% 6.91% 7.11% 3.27% 6.03%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส N/A N/A 0.69% 2.67% -0.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) N/A N/A 0.52% 0.40% 1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 1.56% 1.78% 0.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 2.74% 1.92% 2.54%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 16.14% -16.11% 22.08% 20.77% -5.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 13.31% -18.73% 18.66% 21.52% -5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.54% 15.22% 16.72% 7.40% 13.44%