การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 77 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1046
12 เม.ย. 2564
- 0.0081 -0.0801% 549,925,011.82 10.2057 10.1046
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.6525
12 เม.ย. 2564
- 0.1188 -1.2158% 288,757,278.13 9.7491 9.6525
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3630
12 เม.ย. 2564
- 0.0508 -0.4878% 467,570,651.64 10.4667 10.3630
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1599
12 เม.ย. 2564
- 0.0825 -0.8055% 393,599,990.28 10.2616 10.1599
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
12.6025
12 เม.ย. 2564
- 0.0844 -0.6653% 9,473,743,591.23 12.7916 12.6025
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.8354
12 เม.ย. 2564
+ 0.0640 +0.5437% 1,428,181,535.68 12.0130 11.8354
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0400
16 เม.ย. 2564
+ 0.0004 +0.0018% 4,452,268,319.74 22.0401 22.0400
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8696
16 เม.ย. 2564
+ 0.0002 +0.0014% 18,722,212,275.48 13.8697 13.8696
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.3029
16 เม.ย. 2564
+ 0.0021 +0.0121% 98,127,372.13 17.3030 17.3029
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.6317
16 เม.ย. 2564
+ 0.0023 +0.0182% 541,850,586.67 12.6950 12.6317
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.7264
16 เม.ย. 2564
+ 0.0069 +0.0542% 384,767,972.30 12.7901 12.7264
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.8992
16 เม.ย. 2564
+ 0.0143 +0.1110% 913,035,329.15 12.9638 12.8992
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1313
16 เม.ย. 2564
+ 0.0032 +0.0316% 109,932,470.34 10.1821 10.1313
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
92.9563
16 เม.ย. 2564
+ 0.5182 +0.5606% 13,459,974,532.96 93.0494 92.8633
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
7.7657
16 เม.ย. 2564
+ 0.0432 +0.5594% 1,846,990,502.87 7.7736 7.7579
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
39.2624
16 เม.ย. 2564
+ 0.1575 +0.4028% 4,308,649,077.92 39.3018 39.2231
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.6143
16 เม.ย. 2564
- 0.0205 -0.1928% 44,209,406.39 10.7205 10.6143
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.5828
16 เม.ย. 2564
+ 0.0802 +0.9432% 743,689,906.54 8.6687 8.5828
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.6906
12 เม.ย. 2564
- 0.0041 -0.0299% 3,694,662,685.44 13.8276 13.6906
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0434
12 เม.ย. 2564
- 0.0019 -0.0189% 101,598,398.78 10.1439 10.0334
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.7162
12 เม.ย. 2564
- 0.1554 -1.2073% 8,281,594,806.01 12.9070 12.7162
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1265
12 เม.ย. 2564
+ 0.0006 +0.0049% 20,330,213,886.24 12.2479 12.1265
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.5581
12 เม.ย. 2564
+ 0.0751 +0.7164% 140,718,802.36 10.6638 10.5581
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2437
12 เม.ย. 2564
+ 0.0038 +0.0371% 3,154,784,198.14 10.3462 10.2437
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3084
12 เม.ย. 2564
+ 0.0004 +0.0035% 39,651,630.49 11.4216 11.3084
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.5823
12 เม.ย. 2564
- 0.0200 -0.2083% 79,350,727.45 9.6782 9.5823
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.4988
12 เม.ย. 2564
+ 0.0059 +0.0562% 826,515,898.81 10.6039 10.4988
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.6439
12 เม.ย. 2564
+ 0.0544 +0.2926% 673,411,254.28 18.6626 18.6253
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.8884
12 เม.ย. 2564
- 0.0252 -0.1265% 19,292,617,952.08 20.1868 19.8884
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
28.0789
12 เม.ย. 2564
+ 0.0209 +0.0745% 3,421,282,782.98 28.3598 28.0508
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.7645
09 เม.ย. 2564
+ 0.0864 +0.7398% 23,810,590.75 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
23.0585
12 เม.ย. 2564
+ 0.1301 +0.5674% 528,310,943.17 23.4045 23.0585
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.3795
12 เม.ย. 2564
- 0.0704 -0.4872% 253,241,638.11 14.5953 14.3795
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.9419
12 เม.ย. 2564
- 0.0153 -0.1023% 223,543,790.20 15.0914 14.9419
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5631
12 เม.ย. 2564
- 0.0282 -0.2240% 500,473,549.85 12.5758 12.5505
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7811
12 เม.ย. 2564
- 0.1038 -1.0501% 3,788,054,818.99 9.9279 9.7811
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.8836
12 เม.ย. 2564
- 0.2731 -1.5918% 6,203,376,158.90 17.1370 16.8836
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.4176
16 เม.ย. 2564
+ 0.0781 +0.4780% 334,092,956.46 16.5819 16.4176
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1560
12 เม.ย. 2564
- 0.0276 -0.2094% 487,642,444.04 13.3534 13.1560
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.8011
16 เม.ย. 2564
- 0.0158 -0.2021% 2,090,302,939.00 7.8090 7.7933
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
23.9438
12 เม.ย. 2564
- 0.0887 -0.3691% 7,809,614,679.84 24.3031 23.9438
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2386
12 เม.ย. 2564
- 0.4770 -4.0715% 186,566,504.97 11.4073 11.2386
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8135
12 เม.ย. 2564
+ 0.0215 +0.1681% 338,155,903.06 13.0058 12.8135
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
21.4427
12 เม.ย. 2564
- 0.0493 -0.2294% 730,769,996.77 21.4642 21.4213
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.6020
16 เม.ย. 2564
+ 0.1885 +1.6516% 1,219,719,473.92 11.6021 11.6020
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
3.6083
12 เม.ย. 2564
+ 0.0399 +1.1181% 426,095,342.51 3.6120 3.6047
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.1768
31 ต.ค. 2563
- 0.0090 -0.0980% 1,803,259,838.25 N/A N/A
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.8870
16 เม.ย. 2564
+ 0.0095 +0.0873% 23,635,847,339.06 10.9960 10.8761
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.2660
12 เม.ย. 2564
- 0.0031 -0.0302% 415,711,301.45 10.3688 10.2660
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.3779
16 เม.ย. 2564
+ 0.1284 +1.3882% 2,818,123,430.32 9.4718 9.3779
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.5244
12 เม.ย. 2564
- 0.0026 -0.0208% 304,530,903.49 12.7124 12.5244
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
5.8656
16 เม.ย. 2564
+ 0.0695 +1.1991% 76,253,332.96 5.8656 5.8656
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
21.2861
16 เม.ย. 2564
+ 0.0858 +0.4047% 7,869,452,856.80 21.3075 21.2648
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
18.0137
16 เม.ย. 2564
+ 0.0515 +0.2867% 3,959,587,868.47 18.0318 17.9957
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.5822
16 เม.ย. 2564
- 0.0207 -0.1952% 244,058,206.59 10.5929 10.5716
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0503
16 เม.ย. 2564
+ 0.0001 +0.0008% 3,965,872,152.14 13.0504 13.0503
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.7791
16 เม.ย. 2564
+ 0.0027 +0.0211% 1,711,934,508.82 12.7792 12.7791
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.7586
16 เม.ย. 2564
+ 0.0015 +0.0139% 317,566,426.65 10.7587 10.7586
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
38.9291
16 เม.ย. 2564
+ 0.2144 +0.5538% 3,488,673,058.65 38.9681 38.8902
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
35.1339
16 เม.ย. 2564
+ 0.1417 +0.4049% 3,315,471,104.22 35.1691 35.0988
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.5593
16 เม.ย. 2564
- 0.0205 -0.1938% 75,607,223.00 10.5700 10.5487
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0701
12 เม.ย. 2564
- 0.0039 -0.0323% 181,911,806.37 12.0823 12.0580
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.8590
12 เม.ย. 2564
+ 0.0011 +0.0093% 654,853,997.13 11.8710 11.8471
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.5566
12 เม.ย. 2564
- 0.0238 -0.1281% 2,933,823,831.45 18.5753 18.5380
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
26.5007
12 เม.ย. 2564
+ 0.0167 +0.0631% 837,552,684.28 26.5273 26.4742
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.7247
12 เม.ย. 2564
- 0.0659 -0.4779% 84,071,358.37 13.7385 13.7110
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.6017
12 เม.ย. 2564
- 0.0926 -1.0651% 46,209,924.22 8.6104 8.5931
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.5739
12 เม.ย. 2564
- 0.2547 -1.6091% 652,542,598.61 15.5896 15.5583
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.1473
16 เม.ย. 2564
+ 0.0620 +0.4402% 61,488,699.79 14.1615 14.1332
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.6576
12 เม.ย. 2564
- 0.0793 -0.3648% 3,438,104,042.38 21.6794 21.6359
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.5483
16 เม.ย. 2564
+ 0.1834 +1.6137% 455,756,508.29 11.5599 11.5368
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
15.1448
16 เม.ย. 2564
+ 0.0174 +0.1150% 1,165,191,764.33 15.1600 15.1297
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.7422
12 เม.ย. 2564
- 0.0033 -0.0307% 36,487,618.92 10.7530 10.7315
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0739
16 เม.ย. 2564
- 0.0001 -0.0010% 769,985,317.92 10.0740 10.0739
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7324
16 เม.ย. 2564
0.0000 0.0000% 4,580,809,528.61 9.7325 9.7324
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8510
16 เม.ย. 2564
0.0000 0.0000% 2,918,930,121.77 9.8511 9.8510
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.1877
16 เม.ย. 2564
+ 0.0021 +0.0206% 7,743,913,747.78 10.1878 10.1877
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ชื่อกองทุน 2559 2560 2561 2562 2563