การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 71 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0092
22 พ.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0005% 3,567,057,106.24 22.0093 22.0092
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8465
22 พ.ค. 2563
+ 0.0002 +0.0014% 20,019,320,505.84 13.8466 13.8465
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2697
22 พ.ค. 2563
+ 0.0049 +0.0284% 92,605,377.84 17.2698 17.2697
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.4815
22 พ.ค. 2563
- 0.0368 -0.2940% 879,379,910.98 12.4816 12.4815
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.5402
22 พ.ค. 2563
- 0.0674 -0.5346% 684,724,979.18 12.5403 12.5402
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.6938
22 พ.ค. 2563
- 0.1367 -1.0654% 1,602,797,767.63 12.6939 12.6938
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1141
22 พ.ค. 2563
- 0.0023 -0.0227% 202,547,003.43 10.1142 10.1141
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
85.4194
22 พ.ค. 2563
- 1.3897 -1.6009% 12,735,187,852.00 85.5049 85.3340
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
7.1842
22 พ.ค. 2563
- 0.1162 -1.5917% 1,899,860,980.69 7.1915 7.1770
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
35.0295
22 พ.ค. 2563
- 0.7047 -1.9721% 6,430,671,921.52 35.0646 34.9945
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
9.1032
22 พ.ค. 2563
- 0.0534 -0.5832% 196,404,343.02 9.1033 9.1032
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
7.3068
22 พ.ค. 2563
- 0.0916 -1.2381% 899,541,665.64 7.3069 7.3068
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.4127
21 พ.ค. 2563
+ 0.0212 +0.1583% 1,667,528,718.14 13.4128 13.4127
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0382
21 พ.ค. 2563
+ 0.0165 +0.1646% 67,533,070.09 10.0383 10.0282
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9744
21 พ.ค. 2563
- 0.0009 -0.0090% 1,580,114,135.40 9.9745 9.9744
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.9774
21 พ.ค. 2563
+ 0.0289 +0.2640% 17,932,896,360.60 10.9775 10.9774
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.5409
21 พ.ค. 2563
- 0.0009 -0.0094% 253,951,492.30 9.5410 9.5409
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.3538
21 พ.ค. 2563
- 0.0232 -0.2474% 5,949,770,225.95 9.3539 9.3538
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6170
21 พ.ค. 2563
- 0.0023 -0.0217% 39,987,720.72 10.6171 10.6170
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.7171
21 พ.ค. 2563
+ 0.0214 +0.2461% 82,920,311.25 8.7172 8.7171
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.8760
21 พ.ค. 2563
+ 0.0017 +0.0192% 1,474,908,031.75 8.8761 8.8760
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.5229
21 พ.ค. 2563
- 0.0826 -0.6071% 643,831,547.17 13.5365 13.5094
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.0905
21 พ.ค. 2563
- 0.1150 -0.7563% 11,165,226,372.76 15.0906 15.0905
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.2233
21 พ.ค. 2563
- 0.1449 -0.7114% 1,736,911,136.57 20.2234 20.2031
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.3467
20 พ.ค. 2563
+ 0.1261 +1.5340% 19,702,213.90 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.3912
21 พ.ค. 2563
- 0.0017 -0.0098% 291,577,294.65 17.3913 17.3912
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3619
21 พ.ค. 2563
- 0.0814 -0.7113% 206,381,281.45 11.3620 11.3619
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.9111
21 พ.ค. 2563
- 0.1644 -1.4844% 351,520,547.92 10.9112 10.9111
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.8912
21 พ.ค. 2563
- 0.1010 -1.1232% 384,610,172.57 8.9002 8.8823
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.2555
21 พ.ค. 2563
- 0.0298 -0.4090% 4,476,646,913.81 7.2556 7.2555
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2333
21 พ.ค. 2563
- 0.0975 -0.8605% 3,287,443,640.63 11.2334 11.2333
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4020
22 พ.ค. 2563
- 0.0948 -0.8246% 645,548,349.60 11.4021 11.4020
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9281
21 พ.ค. 2563
- 0.0289 -0.2902% 621,938,478.08 9.9282 9.9281
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.6178
22 พ.ค. 2563
- 0.1565 -2.7103% 1,335,150,144.22 5.6235 5.6122
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.9439
21 พ.ค. 2563
- 0.0020 -0.0100% 4,557,882,925.90 19.9440 19.9439
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.0345
21 พ.ค. 2563
- 0.0006 -0.0085% 439,628,940.85 7.0346 7.0345
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2433
21 พ.ค. 2563
- 0.0012 -0.0130% 460,734,318.28 9.2434 9.2433
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
21.8101
21 พ.ค. 2563
- 0.3029 -1.3698% 802,970,169.39 21.8320 21.7883
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.5966
22 พ.ค. 2563
- 0.0022 -0.0190% 1,192,477,668.36 11.5967 11.5966
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
2.2083
21 พ.ค. 2563
+ 0.0199 +0.9093% 352,942,556.47 2.2106 2.2061
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.5444
31 มี.ค. 2563
- 0.1291 -1.1059% 2,268,483,556.04 N/A N/A
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.8286
22 พ.ค. 2563
- 0.1118 -1.0219% 30,603,796,299.81 10.8287 10.8178
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.7652
21 พ.ค. 2563
- 0.0256 -0.3286% 420,010,050.32 7.7653 7.7652
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.3987
22 พ.ค. 2563
- 0.3007 -3.9055% 3,261,797,032.06 7.3988 7.3987
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.3699
21 พ.ค. 2563
- 0.0624 -0.5458% 336,507,699.02 11.3700 11.3699
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
5.3565
22 พ.ค. 2563
- 0.0916 -1.6813% 74,992,180.14 5.3565 5.3565
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
19.5899
22 พ.ค. 2563
- 0.3948 -1.9755% 7,478,224,872.68 19.6096 19.5703
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
17.0536
22 พ.ค. 2563
- 0.2483 -1.4351% 3,926,518,252.93 17.0708 17.0365
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
9.1345
22 พ.ค. 2563
- 0.0539 -0.5866% 206,170,908.65 9.1437 9.1254
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0509
22 พ.ค. 2563
0.0000 0.0000% 3,982,934,796.37 13.0510 13.0509
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.6348
22 พ.ค. 2563
+ 0.0034 +0.0269% 1,689,307,979.09 12.6349 12.6348
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6087
22 พ.ค. 2563
- 0.0004 -0.0038% 274,768,171.14 10.6088 10.6087
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
36.0223
22 พ.ค. 2563
- 0.5868 -1.6029% 3,303,644,252.16 36.0584 35.9863
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
31.5408
22 พ.ค. 2563
- 0.6350 -1.9735% 3,032,398,798.68 31.5724 31.5093
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
9.1239
22 พ.ค. 2563
- 0.0535 -0.5830% 65,319,260.83 9.1331 9.1148
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.8667
21 พ.ค. 2563
+ 0.0197 +0.1663% 159,466,373.48 11.8787 11.8548
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.7274
21 พ.ค. 2563
+ 0.0281 +0.2626% 483,661,313.77 10.7382 10.7167
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.0852
21 พ.ค. 2563
- 0.1076 -0.7581% 1,329,518,723.63 14.0994 14.0711
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.1675
21 พ.ค. 2563
- 0.1413 -0.7318% 486,891,345.94 19.1868 19.1483
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8801
21 พ.ค. 2563
- 0.0782 -0.7136% 53,071,148.93 10.8911 10.8692
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.3985
21 พ.ค. 2563
- 0.0250 -0.3892% 25,560,562.03 6.4050 6.3921
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3923
21 พ.ค. 2563
- 0.0898 -0.8567% 161,252,257.28 10.4028 10.3819
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9402
22 พ.ค. 2563
- 0.0794 -0.7924% 40,077,022.85 9.9502 9.9303
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.1002
21 พ.ค. 2563
- 0.0013 -0.0072% 1,156,227,292.12 18.1184 18.0821
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.5030
22 พ.ค. 2563
- 0.0005 -0.0043% 422,254,120.23 11.5146 11.4915
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.5005
22 พ.ค. 2563
- 0.1472 -1.0049% 1,116,919,162.63 14.5151 14.4860
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.1055
21 พ.ค. 2563
- 0.0260 -0.3197% 17,784,682.04 8.1137 8.0974
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0656
22 พ.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0010% 714,551,695.60 10.0657 10.0656
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7215
22 พ.ค. 2563
+ 0.0001 +0.0010% 4,432,929,933.80 9.7216 9.7215
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.7741
22 พ.ค. 2563
+ 0.0009 +0.0092% 2,350,149,124.16 9.7742 9.7741
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.0115
22 พ.ค. 2563
+ 0.0047 +0.0470% 6,952,927,034.86 10.0116 10.0115
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนบดี 0.27% 0.14% 0.37% 1.04% 0.99% 1.04% 1.56% 3.48%
15 พ.ค. 2540
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.63% 0.36% 0.86% 1.40% 1.09% 1.03% 1.22% 1.69% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.14% 0.15% 0.14% 0.11% 0.07% 0.06% 0.06% 0.10% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.30% 0.17% 0.41% 1.09% 1.04% 1.08% 1.61% 1.81%
29 มี.ค. 2545
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.51% 0.30% 0.67% 1.11% 0.85% 0.80% 0.92% 1.08% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.13% 0.16% 0.12% 0.10% 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 0.26% -0.08% 0.47% 1.30% 1.13% 1.19% 1.79% 2.67%
15 ก.ย. 2542
22 พ.ค. 2563
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 0.32% -1.28% 1.05% 4.09% 3.42% 3.34% 3.86% 3.10% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.54% 0.65% 0.49% 0.38% 0.31% 0.25% 0.25% 0.98% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.34% 2.77% 2.11% 1.57% 0.98% 0.94% 0.96% 0.67% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) -3.52% -3.37% -3.49% -1.19% 1.81% 1.88% N/A 2.77%
10 เม.ย. 2555
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) -1.16% -1.06% -0.97% 0.57% 1.98% 2.26% N/A 3.40% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.35% 10.38% 7.52% 5.47% 3.52% 3.20% N/A 3.09% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.08% 7.51% 5.48% 3.99% 2.61% 2.39% N/A 2.41% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) -6.18% -4.99% -6.35% -4.20% 1.32% 1.53% N/A 2.83%
10 เม.ย. 2555
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) -3.17% -2.14% -3.09% -1.47% 1.78% 2.34% N/A 3.97% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.70% 19.49% 14.13% 10.25% 6.59% 5.98% N/A 5.80% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
12.13% 15.00% 10.93% 7.95% 5.20% 4.77% N/A 4.80% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) -11.61% -8.51% -12.23% -10.61% 0.37% 0.66% N/A 2.98%
10 เม.ย. 2555
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) -6.27% -4.11% -6.46% -5.63% 0.71% 1.84% N/A 4.24% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.68% 36.80% 26.72% 19.40% 12.54% 11.37% N/A 11.07% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
20.40% 25.22% 18.38% 13.36% 8.72% 7.95% N/A 7.97% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส -5.92% -6.71% -5.52% -3.37% -0.06% N/A N/A 0.29%
11 ก.ค. 2559
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 2.58% -1.72% 2.58% 4.88% 3.94% N/A N/A 3.22% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.52% 4.20% 3.20% 2.74% 1.91% N/A N/A 1.83% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.76% 6.78% 5.35% 4.31% 3.14% N/A N/A 3.00% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 -17.30% -12.12% -17.95% -17.55% -1.63% -0.16% 8.13% 11.84%
29 มี.ค. 2544
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) -15.75% -10.56% -16.28% -15.87% -0.72% 0.51% 8.64% N/A 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
45.34% 56.07% 40.85% 29.74% 19.41% 17.91% 18.25% 22.42% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.30% 57.30% 41.71% 30.33% 19.75% 18.16% 18.44% N/A 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล -17.25% -12.08% -17.92% -17.52% -1.59% -0.04% 8.23% 8.05%
24 มิ.ย. 2547
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) -15.75% -10.56% -16.28% -15.87% -0.72% 0.51% 8.64% 8.49% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
45.29% 56.02% 40.81% 29.71% 19.39% 17.86% 18.19% 21.76% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.30% 57.30% 41.71% 30.33% 19.75% 18.16% 18.44% 21.96% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 -17.44% -12.99% -18.19% -20.45% -2.28% -0.17% 7.85% 8.29%
09 ก.ย. 2547
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) -15.75% -10.56% -16.28% -15.87% -0.72% 0.51% 8.64% 8.43% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
44.71% 55.22% 40.32% 29.44% 19.33% 18.00% 18.41% 22.27% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.30% 57.30% 41.71% 30.33% 19.75% 18.16% 18.44% 22.02% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance -13.48% -9.81% -11.80% -13.97% -4.32% N/A N/A -2.50%
26 ก.ย. 2559
22 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) -15.54% -10.74% -15.19% -14.85% -3.72% N/A N/A -1.52% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.63% 43.97% 32.25% 23.43% 14.68% N/A N/A 13.82% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
43.61% 53.70% 39.35% 28.70% 18.75% N/A N/A 17.73% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย -16.11% -11.68% -16.68% -20.43% N/A N/A N/A -11.12%
25 ก.ย. 2560
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) -14.46% -9.86% -15.20% -15.79% N/A N/A N/A -5.35% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.82% 42.83% 31.43% 23.48% N/A N/A N/A 16.86% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
41.12% 50.79% 37.04% 26.91% N/A N/A N/A 18.56% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 1.77% -0.41% 1.92% 4.72% 2.64% 0.40% N/A 3.03%
14 ก.ค. 2553
21 พ.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 9.26% 1.52% 8.60% 7.52% 2.13% 3.65% N/A 2.86% 21 พ.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 3.01% 0.73% 3.01% 7.76% 4.84% 4.67% N/A 3.02% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.50% 8.08% 5.91% 4.60% 2.97% 5.45% N/A 5.73% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
7.49% 8.14% 6.94% 6.11% 5.08% 5.80% N/A 6.25% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
4.75% 5.76% 4.38% 3.70% 2.63% 3.86% N/A 4.74% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 1.73% -0.44% 1.88% 4.64% 2.61% 0.32% N/A 2.29%
08 ส.ค. 2554
21 พ.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 9.26% 1.52% 8.60% 7.52% 2.13% 3.65% N/A 2.80% 21 พ.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 3.01% 0.73% 3.01% 7.76% 4.84% 4.67% N/A 2.03% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.48% 8.05% 5.89% 4.58% 2.95% 5.40% N/A 5.77% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
7.49% 8.14% 6.94% 6.11% 5.08% 5.80% N/A 6.08% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
4.75% 5.76% 4.38% 3.70% 2.63% 3.86% N/A 4.45% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.26%
05 มี.ค. 2563
21 พ.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7.12% 21 พ.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7.99% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.43% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.35% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.06% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income -4.80% -5.88% -3.60% -2.31% 0.62% N/A N/A 2.36%
19 พ.ค. 2559
21 พ.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 11.41% 3.41% 10.95% 10.26% 2.34% N/A N/A 1.24% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 5.04% 2.60% 5.23% 10.51% 5.05% N/A N/A 4.14% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.58% 14.62% 10.34% 7.33% 4.45% N/A N/A 3.96% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
9.23% 10.58% 8.53% 7.30% 5.78% N/A N/A 5.63% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.89% 8.48% 6.33% 5.12% 3.67% N/A N/A 3.58% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond -9.59% -12.27% -7.47% -5.40% N/A N/A N/A -1.57%
29 พ.ค. 2560
21 พ.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) -1.88% -8.92% -0.45% -2.93% N/A N/A N/A -2.75% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) -7.48% -9.64% -5.58% -2.72% N/A N/A N/A -0.51% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.28% 25.52% 18.12% 13.02% N/A N/A N/A 8.14% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.79% 21.92% 15.92% 11.67% N/A N/A N/A 7.70% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
19.07% 24.05% 17.07% 12.27% N/A N/A N/A 7.72% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond N/A -7.63% N/A N/A N/A N/A N/A -6.46%
23 ม.ค. 2563
21 พ.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB) N/A 2.61% N/A N/A N/A N/A N/A 8.62% 21 พ.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD) N/A 2.23% N/A N/A N/A N/A N/A 4.05% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 17.19% N/A N/A N/A N/A N/A 14.99% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 10.53% N/A N/A N/A N/A N/A 10.43% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 8.51% N/A N/A N/A N/A N/A 7.62% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond -2.59% -4.79% -2.32% 0.68% 0.89% N/A N/A 1.74%
28 พ.ย. 2559
21 พ.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 5.73% -1.87% 5.44% 4.82% 1.33% N/A N/A 1.17% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) -0.31% -2.65% 0.01% 5.05% 4.01% N/A N/A 4.45% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.55% 14.50% 10.31% 7.35% 4.69% N/A N/A 4.45% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.05% 7.65% 6.41% 5.25% 4.50% N/A N/A 4.34% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.51% 8.11% 5.83% 4.36% 2.87% N/A N/A 2.81% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น -9.50% -8.17% -6.92% -5.01% -2.51% -1.90% N/A -1.04%
17 พ.ย. 2557
21 พ.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.15% 26.37% 18.96% 13.74% 8.82% 8.01% N/A 7.83% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation -14.48% -16.15% -13.29% N/A N/A N/A N/A -11.25%
13 ก.ย. 2562
21 พ.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร -14.09% -15.65% -12.98% N/A N/A N/A N/A -11.07% 21 พ.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลเงินบาท -10.96% -13.97% -9.45% N/A N/A N/A N/A -8.20% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
20.93% 26.05% 18.77% N/A N/A N/A N/A 16.16% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
20.36% 25.31% 18.28% N/A N/A N/A N/A 15.76% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
20.50% 25.41% 18.47% N/A N/A N/A N/A 16.00% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index -5.83% -12.31% -3.23% -1.29% 1.26% 2.47% 7.40% 2.42%
09 ส.ค. 2550
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) -8.70% -13.54% -6.32% 2.26% 5.93% 5.16% 9.06% 5.00% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) -5.37% -11.81% -2.52% 0.10% 2.55% 3.73% 7.72% 2.59% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.04% 47.42% 34.19% 25.42% 18.22% 17.84% 16.86% 19.63% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
42.31% 52.88% 37.94% 27.67% 18.66% 17.59% 15.42% 17.86% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.19% 51.43% 36.96% 27.09% 18.47% 17.23% 15.98% 18.87% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth -4.64% -8.35% -0.64% 4.86% 8.79% 7.56% N/A 8.29%
23 มี.ค. 2558
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) -5.75% -11.88% -2.36% -0.25% 1.98% 3.39% N/A 4.36% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) -11.14% -12.57% -7.39% -0.04% 4.69% 4.40% N/A 4.82% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
43.55% 54.50% 38.93% 28.49% 19.38% 17.04% N/A 16.88% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
39.07% 48.96% 34.98% 25.56% 16.95% 15.28% N/A 15.13% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
40.87% 51.27% 36.58% 26.62% 17.67% 15.86% N/A 15.70% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index -8.49% -11.91% -5.28% 1.86% 5.85% 6.12% N/A 10.13%
06 ก.พ. 2556
21 พ.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) -1.37% -9.79% 1.96% 5.59% 6.95% 8.02% N/A 13.03% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) -7.01% -10.50% -3.29% 5.82% 9.78% 9.08% N/A 12.00% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
51.57% 64.79% 46.02% 33.37% 22.20% 19.24% N/A 17.18% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
49.04% 61.48% 43.83% 31.97% 21.58% 18.94% N/A 17.17% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
50.54% 63.47% 45.17% 32.87% 22.11% 19.22% N/A 17.20% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ -20.97% -23.87% -19.08% -15.35% 0.12% -0.58% N/A -1.83%
01 มิ.ย. 2554
20 พ.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (THB) -14.69% -19.22% -12.40% -10.11% -2.13% 1.68% N/A 7.56% 20 พ.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (USD) -19.72% -20.62% -17.09% -10.56% 0.40% 2.73% N/A 6.94% 20 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
56.31% 70.26% 50.03% 36.42% 23.81% 20.96% N/A 19.29% 20 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
50.41% 62.91% 44.77% 32.52% 21.31% 18.94% N/A 17.76% 20 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
53.30% 65.46% 47.34% 34.29% 22.26% 19.48% N/A 17.90% 20 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 4.34% -3.10% 8.00% 12.41% 13.46% N/A N/A 14.19%
21 มี.ค. 2559
21 พ.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) -1.37% -9.79% 1.96% 5.59% 6.95% N/A N/A 9.09% 21 พ.ค. 2563
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) -7.01% -10.50% -3.29% 5.82% 9.78% N/A N/A 11.52% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.19% 45.99% 33.37% 25.61% 19.61% N/A N/A 17.47% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
49.04% 61.48% 43.83% 31.97% 21.58% N/A N/A 19.12% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
50.54% 63.47% 45.17% 32.87% 22.11% N/A N/A 19.50% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท -12.38% -15.95% -9.57% -2.92% -0.24% 0.25% N/A 2.16%
21 พ.ค. 2557
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -17.15% -19.31% -14.32% -8.58% -2.06% -1.02% N/A 2.58% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -14.13% -17.71% -10.85% -10.51% -5.19% -2.36% N/A -1.52% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.02% 46.07% 33.33% 24.84% 17.13% 16.78% N/A 16.29% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
39.26% 48.85% 35.35% 26.12% 17.77% 18.39% N/A 17.86% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
38.51% 47.95% 34.73% 25.81% 18.09% 18.76% N/A 18.24% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity -16.39% -18.36% -15.63% -8.87% -4.34% N/A N/A 1.85%
24 ส.ค. 2558
21 พ.ค. 2563
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) -15.29% -17.35% -14.57% -7.55% -3.87% N/A N/A 3.24% 21 พ.ค. 2563
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) -12.20% -15.70% -11.10% -9.51% -6.94% N/A N/A -0.08% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
43.27% 53.64% 38.77% 28.89% 20.15% N/A N/A 19.68% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
44.99% 55.79% 40.31% 30.02% 20.97% N/A N/A 20.74% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
44.55% 55.37% 39.98% 29.91% 21.31% N/A N/A 21.84% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index -11.98% -13.42% -7.18% -7.23% -4.79% -2.73% 0.33% -0.90%
09 ส.ค. 2550
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -16.22% -13.65% -10.05% -4.27% 0.20% 0.33% 2.66% 1.21% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -11.14% -12.97% -5.16% -4.48% -2.39% -0.64% 2.47% 0.70% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
46.32% 56.78% 41.62% 30.69% 22.48% 21.48% 21.65% 31.19% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
33.27% 40.58% 30.29% 22.86% 17.30% 17.06% 16.62% 21.16% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
30.63% 37.41% 27.94% 21.34% 16.05% 15.77% 15.26% 20.01% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity -26.91% -22.80% -22.55% -19.12% -10.12% N/A N/A -9.70%
30 มี.ค. 2560
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -16.22% -13.65% -10.05% -4.27% 0.20% N/A N/A 1.12% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -11.14% -12.97% -5.16% -4.48% -2.39% N/A N/A -1.39% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
42.93% 53.05% 38.59% 28.43% 19.53% N/A N/A 19.38% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
33.27% 40.58% 30.29% 22.86% 17.30% N/A N/A 17.10% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
30.63% 37.41% 27.94% 21.34% 16.05% N/A N/A 15.89% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity -10.76% -10.58% -5.83% -0.82% -3.57% -1.16% N/A 2.11%
30 ต.ค. 2557
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท -5.07% -8.01% 1.43% 1.35% 0.11% 1.24% N/A 3.32% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -10.50% -8.73% -3.79% 1.57% 2.77% 2.23% N/A 3.75% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.14% 42.48% 31.69% 24.01% 18.85% 17.76% N/A 17.21% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
28.59% 34.26% 26.38% 20.62% 16.11% 15.53% N/A 15.11% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.42% 37.62% 28.84% 22.14% 17.24% 16.66% N/A 16.20% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity -13.47% -12.52% -11.48% -3.64% 1.85% 0.78% N/A 2.53%
23 ก.พ. 2558
22 พ.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) -13.12% -12.12% -11.08% -3.43% 1.46% 0.28% N/A 2.06% 22 พ.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) -6.65% -8.19% -5.51% -1.44% 0.02% 1.63% N/A 3.55% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.92% 42.60% 31.62% 23.84% 18.46% 20.39% N/A 20.13% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
35.16% 42.57% 31.87% 24.17% 19.33% 21.24% N/A 20.97% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.73% 38.85% 28.69% 21.58% 17.01% 17.36% N/A 17.20% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -17.77% -13.71% -15.29% -6.42% -3.69% N/A N/A -0.17%
29 ก.พ. 2559
21 พ.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) -12.06% -9.58% -10.25% -1.02% 0.95% N/A N/A 5.80% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) -5.39% -5.42% -4.61% 1.02% -0.60% N/A N/A 4.16% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.39% 45.04% 32.78% 24.96% 18.45% N/A N/A 18.09% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
29.60% 36.01% 26.69% 20.74% 17.14% N/A N/A 17.77% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
26.03% 31.94% 23.43% 18.12% 15.05% N/A N/A 14.71% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index -5.80% -6.39% -1.44% 0.31% 4.18% -2.79% 2.28% -4.45%
28 ก.ย. 2550
22 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) -8.13% -4.78% -3.40% 3.99% 9.62% -1.42% 4.72% -2.30% 22 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) -2.09% -3.55% 2.81% 4.92% 6.99% -2.35% 4.61% -2.85% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.51% 27.53% 24.73% 20.71% 22.01% 25.35% 25.33% 31.27% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
24.30% 23.42% 22.55% 19.11% 20.75% 23.77% 23.48% 27.81% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
23.01% 20.85% 21.48% 18.45% 20.23% 23.49% 23.11% 27.52% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 1.96% -0.42% 7.70% 19.99% 14.39% 9.06% N/A 13.10%
13 ต.ค. 2557
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 1.93% -2.82% 10.56% 9.47% 4.48% 1.48% N/A 6.82% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) -3.89% -3.58% 4.86% 9.71% 7.25% 2.47% N/A 7.19% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.08% 26.45% 21.13% 18.15% 18.82% 18.93% N/A 18.74% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
26.18% 29.84% 24.56% 20.51% 19.28% 19.87% N/A 19.93% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
28.56% 32.75% 26.61% 21.65% 20.21% 20.70% N/A 20.68% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity -25.72% -29.07% -23.47% -23.82% N/A N/A N/A -16.54%
11 มิ.ย. 2561
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -22.61% -27.18% -20.69% -26.04% N/A N/A N/A -14.61% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -27.04% -27.75% -24.78% -25.88% N/A N/A N/A -14.31% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
46.25% 57.59% 41.33% 31.20% N/A N/A N/A 24.92% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
44.45% 54.93% 39.88% 30.56% N/A N/A N/A 24.86% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
46.75% 57.99% 41.91% 32.04% N/A N/A N/A 25.88% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity -11.52% -14.22% -8.92% N/A N/A N/A N/A -7.58%
23 ก.ค. 2562
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท -7.15% -10.67% -3.25% N/A N/A N/A N/A -3.15% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ -10.42% -12.42% -7.03% N/A N/A N/A N/A -3.88% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.82% 47.10% 33.86% N/A N/A N/A N/A 27.26% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
42.51% 53.31% 38.06% N/A N/A N/A N/A 30.28% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
42.90% 53.91% 38.37% N/A N/A N/A N/A 30.39% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 20.14% 5.67% 23.21% 32.71% 6.62% 4.72% 2.04% 5.50%
02 ธ.ค. 2548
21 พ.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 15.42% 6.39% 19.17% 37.42% 11.74% 7.72% 3.87% 8.99% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 22.42% 7.23% 25.64% 37.12% 8.85% 6.67% 3.68% 7.07% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.46% 28.30% 21.16% 17.83% 12.87% 13.44% 15.70% 18.64% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
22.70% 27.64% 20.56% 46.81% 28.11% 23.87% 21.16% 22.01% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
23.06% 27.41% 20.89% 17.39% 12.20% 13.40% 15.38% 18.36% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 13.53% 5.48% 16.60% 31.79% 8.08% 4.94% N/A 1.63%
07 ก.พ. 2554
22 พ.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 20.78% 5.80% 24.18% 34.79% 8.23% 6.45% N/A 3.10% 22 พ.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 13.87% 4.97% 17.78% 35.30% 11.06% 7.44% N/A 2.69% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.97% 26.24% 20.50% 18.23% 13.30% 13.38% N/A 16.21% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
23.08% 27.35% 21.02% 17.69% 12.34% 13.47% N/A 15.41% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
22.71% 27.56% 20.69% 17.77% 12.75% 13.86% N/A 16.12% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ -36.91% -29.25% -33.58% -40.91% -12.68% -17.14% -13.36% -13.96%
13 พ.ค. 2553
21 พ.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -37.94% -30.71% -35.15% -42.15% -12.53% -16.57% -12.05% -12.77% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -41.49% -31.26% -38.49% -42.02% -10.20% -15.75% -11.89% -12.63% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
57.14% 70.33% 51.80% 43.30% 31.93% 33.17% 29.50% 29.51% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
58.36% 71.70% 53.25% 45.34% 33.85% 35.18% 30.93% 30.95% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
59.00% 72.52% 53.81% 45.76% 34.02% 35.36% 31.05% 31.07% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
31 ธ.ค. 2561
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 พ.ย. 2560
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส -13.26% -16.37% -13.13% -5.51% 6.33% 6.47% N/A 7.16%
30 มิ.ย. 2557
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 -12.00% -15.06% -11.90% -5.23% 6.99% 7.36% N/A 7.28% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.07% 40.03% 28.99% 20.99% 12.76% 11.00% N/A 10.28% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
31.80% 39.72% 28.87% 21.05% 12.84% 10.89% N/A 10.18% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property -26.54% -28.57% -26.01% -24.57% N/A N/A N/A -9.64%
22 พ.ย. 2560
21 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) -21.62% -28.67% -21.18% -21.95% N/A N/A N/A -6.99% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) -26.10% -29.23% -25.24% -21.78% N/A N/A N/A -5.95% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
47.10% 59.27% 42.13% 30.10% N/A N/A N/A 20.65% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
47.91% 60.04% 42.85% 30.71% N/A N/A N/A 21.20% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
49.70% 62.54% 44.44% 31.73% N/A N/A N/A 21.67% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible -27.53% -26.46% -25.01% -23.88% N/A N/A N/A -17.61%
31 ม.ค. 2562
22 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -17.14% -19.31% -14.48% -17.44% N/A N/A N/A -11.05% 22 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -21.88% -19.95% -18.89% -17.13% N/A N/A N/A -12.36% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.17% 46.15% 33.48% 24.21% N/A N/A N/A 21.55% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
34.24% 42.54% 30.82% 22.99% N/A N/A N/A 20.93% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
36.38% 45.30% 32.73% 24.35% N/A N/A N/A 22.00% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity -14.10% -18.85% -11.80% -7.37% -1.24% N/A N/A 3.49%
22 ส.ค. 2559
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) -5.30% -15.90% -2.93% -3.83% 2.45% N/A N/A 4.27% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) -10.72% -16.56% -7.93% -3.62% 5.17% N/A N/A 6.67% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
40.01% 49.94% 35.99% 26.32% 17.27% N/A N/A 16.03% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
42.22% 52.97% 37.77% 27.06% 17.22% N/A N/A 15.94% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
43.57% 54.89% 38.94% 27.82% 17.40% N/A N/A 16.06% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF -13.07% -10.79% -12.89% -8.91% 4.42% 4.41% 5.30% 5.51%
01 ส.ค. 2551
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index -11.61% -9.12% -11.87% -7.37% 5.46% 5.31% 6.40% 6.62% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
53.12% 66.00% 47.85% 35.03% 23.94% 22.54% 21.85% 25.54% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
55.40% 68.87% 49.88% 36.36% 24.66% 22.99% 22.15% 25.74% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว -17.54% -13.01% -18.33% -20.80% -2.75% -0.65% 7.31% 7.95%
11 พ.ย. 2547
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) -15.75% -10.56% -16.28% -15.87% -0.72% 0.51% 8.64% 8.58% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
44.87% 55.42% 40.46% 29.54% 19.38% 18.05% 18.45% 22.29% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.30% 57.30% 41.71% 30.33% 19.75% 18.16% 18.44% 21.99% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว -13.69% -10.19% -14.30% -16.18% -2.06% -0.25% 5.60% 6.39%
11 พ.ย. 2547
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) -10.45% -6.69% -10.81% -10.31% 0.17% 0.98% 6.71% 6.91% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
33.27% 41.07% 30.01% 21.95% 14.44% 13.32% 13.27% 15.81% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
32.41% 40.11% 29.20% 21.24% 13.83% 12.72% 12.91% 15.40% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว -13.32% -9.87% -11.65% -12.62% -3.92% N/A N/A -2.54%
21 พ.ย. 2559
22 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) -15.54% -10.74% -15.19% -14.85% -3.72% N/A N/A -2.17% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.58% 43.89% 32.20% 23.43% 14.67% N/A N/A 13.77% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
43.61% 53.70% 39.35% 28.70% 18.75% N/A N/A 17.65% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.19% 0.10% 0.28% 0.82% 0.77% 0.75% 1.27% 1.62%
14 พ.ย. 2546
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.63% 0.36% 0.94% 1.40% 1.09% 1.03% 1.22% 1.42% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.07% 0.10% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.14% 0.15% 0.28% 0.20% 0.12% 0.10% 0.08% 0.09% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.50% -1.55% 0.03% 2.56% 2.05% 1.93% N/A 2.45%
22 ก.ย. 2553
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.09% 0.56% 1.49% 3.31% 2.45% 2.34% N/A 2.91% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.45% 1.69% 1.31% 1.10% 0.81% 0.66% N/A 0.51% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.96% 1.12% 0.87% 0.68% 0.45% 0.41% N/A 0.51% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.24% -1.15% 0.18% 1.93% 1.76% N/A N/A 1.70%
21 พ.ย. 2559
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.11% 0.58% 1.52% 3.37% 2.50% N/A N/A 2.52% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.11% 1.30% 1.01% 0.81% 0.58% N/A N/A 0.55% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.96% 1.12% 0.87% 0.68% 0.45% N/A N/A 0.43% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ -17.53% -12.28% -18.26% -18.19% -2.43% -0.87% 7.38% 8.08%
14 พ.ย. 2546
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -15.75% -10.56% -16.28% -15.87% -0.72% 0.51% 8.64% 8.92% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
45.40% 56.16% 40.91% 29.77% 19.42% 17.91% 18.23% 22.15% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.30% 57.30% 41.71% 30.33% 19.75% 18.16% 18.44% 22.32% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ -17.50% -12.99% -18.29% -20.78% -2.74% -0.65% 7.30% 7.70%
02 ธ.ค. 2547
22 พ.ค. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -15.75% -10.56% -16.28% -15.87% -0.72% 0.51% 8.64% 8.20% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
44.78% 55.31% 40.38% 29.48% 19.35% 18.01% 18.40% 22.25% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
46.30% 57.30% 41.71% 30.33% 19.75% 18.16% 18.44% 22.01% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ -13.26% -9.79% -11.61% -12.69% -3.94% N/A N/A -2.57%
21 พ.ย. 2559
22 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -15.54% -10.74% -15.19% -14.85% -3.72% N/A N/A -2.17% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.47% 43.74% 32.10% 23.37% 14.64% N/A N/A 13.74% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
43.61% 53.70% 39.35% 28.70% 18.75% N/A N/A 17.65% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.64% -0.56% 1.71% 4.12% 1.99% -0.15% N/A 1.87%
07 ก.พ. 2554
21 พ.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 9.26% 1.52% 8.60% 7.52% 2.13% 3.65% N/A 3.21% 21 พ.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 3.01% 0.73% 3.01% 7.76% 4.84% 4.67% N/A 2.81% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.62% 8.23% 6.02% 4.66% 3.00% 5.41% N/A 5.73% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
7.49% 8.14% 29.67% 21.09% 12.73% 10.75% N/A 9.02% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
4.75% 5.76% 18.78% 13.29% 7.83% 6.90% N/A 6.18% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ -5.00% -6.04% -3.81% -2.58% 0.48% N/A N/A 1.87%
08 ส.ค. 2559
21 พ.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 11.41% 3.41% 10.95% 10.26% 2.34% N/A N/A 1.25% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 5.04% 2.60% 5.23% 10.51% 5.05% N/A N/A 3.80% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.62% 14.67% 10.38% 7.36% 4.46% N/A N/A 4.04% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
9.23% 10.58% 8.51% 7.29% 5.78% N/A N/A 5.62% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
6.89% 8.48% 6.31% 5.12% 3.67% N/A N/A 3.60% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ -4.54% -8.22% -0.51% 4.91% 8.87% N/A N/A 7.43%
10 ส.ค. 2558
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) -5.75% -11.88% -2.36% -0.25% 1.98% N/A N/A 3.19% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) -11.14% -12.57% -7.39% -0.04% 4.69% N/A N/A 5.36% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
43.16% 54.01% 38.58% 28.25% 19.21% N/A N/A 17.05% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
39.07% 48.96% 34.91% 25.49% 16.91% N/A N/A 15.42% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
40.87% 51.27% 36.50% 26.57% 17.64% N/A N/A 16.02% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ -8.57% -11.86% -5.38% 1.44% 5.22% 5.40% N/A 9.32%
06 ก.พ. 2556
21 พ.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -1.37% -9.79% 1.96% 5.59% 6.95% 8.02% N/A 13.03% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -7.01% -10.50% -3.29% 5.82% 9.78% 9.08% N/A 12.00% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
51.68% 64.92% 46.12% 33.43% 22.24% 19.24% N/A 17.14% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
50.54% 63.47% 45.17% 32.87% 22.11% 19.22% N/A 17.20% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
49.04% 61.48% 43.83% 31.97% 21.58% 18.94% N/A 17.17% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ -13.20% -16.74% -10.39% -3.84% -0.85% -0.32% N/A 1.42%
21 พ.ค. 2557
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) -17.15% -19.31% -14.32% -8.58% -2.06% -1.02% N/A 2.58% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) -14.13% -17.71% -10.85% -10.51% -5.19% -2.36% N/A -1.52% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.57% 45.45% 32.95% 24.58% 17.03% 16.64% N/A 16.12% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
39.26% 48.85% 35.35% 26.12% 17.77% 18.39% N/A 17.86% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
38.51% 47.95% 34.73% 25.81% 18.09% 18.76% N/A 18.24% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -26.74% -22.68% -22.46% -19.14% N/A N/A N/A -17.70%
05 ก.พ. 2561
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -16.22% -13.65% -10.05% -4.27% N/A N/A N/A -8.58% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -11.14% -12.97% -5.16% -4.48% N/A N/A N/A -8.23% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
41.80% 51.63% 37.58% 27.70% N/A N/A N/A 21.12% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
33.27% 40.58% 30.29% 22.78% N/A N/A N/A 18.91% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
30.63% 37.41% 27.94% 21.22% N/A N/A N/A 17.51% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -10.77% -10.56% -5.84% -0.84% -3.51% N/A N/A 0.82%
10 ส.ค. 2558
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท -5.07% -8.01% 1.43% 1.35% 0.11% N/A N/A 2.91% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -10.50% -8.73% -3.79% 1.57% 2.77% N/A N/A 5.07% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.13% 42.49% 31.68% 23.98% 18.72% N/A N/A 17.40% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
28.59% 34.26% 26.35% 20.51% 16.06% N/A N/A 15.46% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.42% 37.62% 28.82% 22.08% 17.22% N/A N/A 16.67% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -13.92% -13.05% -11.89% -4.31% 1.64% N/A N/A -0.12%
10 ส.ค. 2558
22 พ.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) -13.12% -12.12% -11.08% -3.43% 1.46% N/A N/A -0.26% 22 พ.ค. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) -6.65% -8.19% -5.51% -1.44% 0.02% N/A N/A 0.69% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
35.44% 43.24% 32.07% 24.08% 18.62% N/A N/A 20.28% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
35.16% 42.57% 31.84% 24.15% 19.24% N/A N/A 21.41% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.73% 38.85% 28.68% 21.57% 16.93% N/A N/A 17.48% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.68% -0.56% 7.36% 19.77% 14.06% N/A N/A 13.22%
10 ส.ค. 2558
21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 1.93% -2.82% 10.56% 9.47% 4.48% N/A N/A 4.09% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) -3.89% -3.58% 4.86% 9.71% 7.25% N/A N/A 6.27% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.28% 26.62% 21.31% 18.25% 18.78% N/A N/A 17.82% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
26.18% 29.84% 24.56% 20.43% 19.25% N/A N/A 19.16% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
28.56% 32.75% 26.61% 21.60% 20.20% N/A N/A 20.09% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 13.67% 5.48% 16.83% 32.07% 8.14% 4.98% N/A 1.54%
07 ก.พ. 2554
22 พ.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 20.78% 5.80% 24.18% 34.79% 8.23% 6.45% N/A 3.10% 22 พ.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 13.87% 4.97% 17.78% 35.30% 11.06% 7.44% N/A 2.69% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
22.20% 26.47% 20.69% 18.32% 13.33% 13.37% N/A 16.01% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
23.08% 27.35% 21.02% 17.69% 12.34% 13.47% N/A 15.41% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
22.71% 27.56% 20.69% 17.77% 12.75% 13.86% N/A 16.12% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ -12.68% -15.19% -12.50% -5.58% 5.86% 5.88% N/A 6.53%
07 ก.ค. 2557
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... -12.00% -15.06% -11.90% -5.23% 6.99% 7.36% N/A 7.20% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
30.10% 37.60% 27.22% 19.70% 12.06% 10.50% N/A 9.84% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
31.80% 39.72% 28.87% 21.05% 12.84% 10.89% N/A 10.20% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ -26.33% -28.40% -25.83% -24.36% N/A N/A N/A -8.75%
05 ก.พ. 2561
21 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) -21.62% -28.67% -21.18% -21.95% N/A N/A N/A -4.58% 21 พ.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) -26.10% -29.23% -25.24% -21.78% N/A N/A N/A -4.94% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
46.78% 58.86% 41.84% 29.89% N/A N/A N/A 21.12% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
47.91% 60.04% 42.88% 30.72% N/A N/A N/A 21.88% 21 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
49.70% 62.54% 44.45% 31.73% N/A N/A N/A 22.37% 21 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.27% 0.14% 0.37% N/A N/A N/A N/A 0.65%
16 ส.ค. 2562
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 0.63% 0.36% 0.86% N/A N/A N/A N/A 1.37% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.03% N/A N/A N/A N/A 0.04% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.14% 0.15% 0.14% N/A N/A N/A N/A 0.12% 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.28% 0.15% 0.39% N/A N/A N/A N/A -2.79%
16 ส.ค. 2562
22 พ.ค. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.04% N/A N/A N/A N/A 4.00% 22 พ.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 พ.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.19% -0.08% 0.37% N/A N/A N/A N/A -2.26%
15 ส.ค. 2562
22 พ.ค. 2563