การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 71 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
21.9971
01 เม.ย. 2563
+ 0.0003 +0.0014% 3,118,955,801.23 21.9972 21.9971
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8363
01 เม.ย. 2563
+ 0.0002 +0.0014% 21,713,247,054.46 13.8364 13.8363
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2458
01 เม.ย. 2563
- 0.0091 -0.0527% 80,691,872.64 17.2459 17.2458
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.0664
01 เม.ย. 2563
- 0.0757 -0.6235% 943,417,511.74 12.1268 12.0664
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
11.7606
01 เม.ย. 2563
- 0.1171 -0.9859% 676,459,058.21 11.8195 11.7606
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
11.2990
01 เม.ย. 2563
- 0.1922 -1.6726% 1,565,692,294.90 11.3556 11.2990
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1216
01 เม.ย. 2563
- 0.0024 -0.0237% 204,209,793.85 10.1723 10.1216
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
72.6109
01 เม.ย. 2563
- 1.5896 -2.1423% 11,051,324,076.57 72.6836 72.5383
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
6.1058
01 เม.ย. 2563
- 0.1338 -2.1444% 1,618,568,085.50 6.1120 6.0997
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
30.3312
01 เม.ย. 2563
- 0.6218 -2.0089% 5,542,084,908.22 30.3616 30.3009
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
7.4827
01 เม.ย. 2563
- 0.1276 -1.6767% 164,321,820.06 7.5576 7.4827
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
6.4141
01 เม.ย. 2563
- 0.1111 -1.7026% 835,117,429.17 6.4783 6.4141
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1038
31 มี.ค. 2563
- 0.0281 -0.2140% 1,653,259,217.67 13.2349 13.1038
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8127
31 มี.ค. 2563
- 0.0194 -0.1973% 82,055,931.33 9.9109 9.8029
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.1757
31 มี.ค. 2563
+ 0.0869 +0.9561% 1,279,327,984.84 9.3134 9.1757
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.5396
31 มี.ค. 2563
+ 0.0623 +0.5946% 17,910,175,472.37 10.6451 10.5396
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.8788
31 มี.ค. 2563
+ 0.0866 +0.9850% 245,769,013.65 8.9677 8.8788
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.9714
31 มี.ค. 2563
+ 0.2679 +3.0781% 5,916,319,171.17 9.0612 8.9714
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2411
31 มี.ค. 2563
+ 0.0315 +0.3085% 54,729,382.41 10.3436 10.2411
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.2688
31 มี.ค. 2563
+ 0.0848 +1.0362% 88,018,050.99 8.3516 8.2688
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.6704
31 มี.ค. 2563
+ 0.0325 +0.3762% 1,495,277,382.98 8.7572 8.6704
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.6568
31 มี.ค. 2563
+ 0.1710 +1.3696% 598,949,232.62 12.6696 12.6441
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1337
31 มี.ค. 2563
- 0.1525 -1.1478% 9,484,745,605.42 13.3308 13.1337
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.7407
31 มี.ค. 2563
- 0.2728 -1.5144% 1,499,613,335.99 17.9182 17.7230
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.7220
30 มี.ค. 2563
+ 0.2080 +2.7682% 18,159,771.40 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.4764
31 มี.ค. 2563
+ 0.2458 +1.7273% 226,155,690.87 14.6936 14.4764
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3678
31 มี.ค. 2563
+ 0.2399 +2.3687% 195,130,840.03 10.5234 10.3678
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8516
31 มี.ค. 2563
+ 0.1081 +1.1095% 313,459,498.95 9.9502 9.8516
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.4312
31 มี.ค. 2563
+ 0.1004 +1.2052% 381,375,214.67 8.4397 8.4228
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.8560
31 มี.ค. 2563
+ 0.0704 +1.0375% 4,510,228,853.21 6.9589 6.8560
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0135
31 มี.ค. 2563
- 0.0183 -0.1824% 3,032,015,291.90 10.1638 10.0135
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1522
01 เม.ย. 2563
- 0.5004 -4.6974% 612,574,420.03 10.2538 10.1522
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.1707
31 มี.ค. 2563
- 0.2408 -2.5586% 602,173,938.82 9.3084 9.1707
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.6615
01 เม.ย. 2563
+ 0.0239 +0.4239% 1,382,181,087.72 5.6673 5.6558
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.3336
31 มี.ค. 2563
+ 0.0976 +0.5352% 3,805,682,910.88 18.6087 18.3336
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.5662
31 มี.ค. 2563
+ 0.1819 +2.8492% 418,125,669.76 6.6648 6.5662
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.0481
31 มี.ค. 2563
+ 0.1055 +1.3283% 403,404,383.50 8.1689 8.0481
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
20.5707
31 มี.ค. 2563
- 0.5542 -2.6234% 794,895,814.51 20.5914 20.5501
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.6907
01 เม.ย. 2563
- 0.0747 -0.6939% 1,312,863,920.75 10.6908 10.6907
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
2.1889
31 มี.ค. 2563
- 0.0022 -0.1004% 389,644,189.42 2.1912 2.1867
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.6735
29 ก.พ. 2563
+ 0.0063 +0.0540% 2,293,855,815.59 N/A N/A
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.6269
01 เม.ย. 2563
- 0.2242 -2.2759% 27,268,826,344.10 9.7233 9.6173
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.6165
31 มี.ค. 2563
+ 0.0264 +0.3478% 410,799,558.39 7.6928 7.6165
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.2116
01 เม.ย. 2563
- 0.0922 -1.2624% 3,283,497,902.71 7.2838 7.2116
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.8097
31 มี.ค. 2563
- 0.0363 -0.3347% 319,267,833.03 10.9719 10.8097
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
4.4494
01 เม.ย. 2563
- 0.0462 -1.0277% 62,292,753.06 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
16.9668
01 เม.ย. 2563
- 0.3495 -2.0183% 6,499,910,744.10 16.9839 16.9498
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
15.3489
01 เม.ย. 2563
- 0.2299 -1.4757% 3,550,314,995.71 15.3643 15.3336
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
7.5112
01 เม.ย. 2563
- 0.1281 -1.6769% 172,518,800.36 7.5188 7.5037
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0457
01 เม.ย. 2563
+ 0.0001 +0.0008% 3,870,230,706.06 13.0458 13.0457
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.6659
01 เม.ย. 2563
- 0.0125 -0.0986% 1,776,703,628.94 12.6660 12.6659
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6348
01 เม.ย. 2563
- 0.0113 -0.1061% 270,357,812.91 10.6349 10.6348
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
30.6469
01 เม.ย. 2563
- 0.6708 -2.1419% 2,798,539,828.58 30.6776 30.6163
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
27.3246
01 เม.ย. 2563
- 0.5615 -2.0135% 2,632,348,123.62 27.3520 27.2973
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
7.5097
01 เม.ย. 2563
- 0.1266 -1.6579% 52,421,813.98 7.5173 7.5022
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.6021
31 มี.ค. 2563
- 0.0233 -0.2004% 153,511,988.85 11.6138 11.5905
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3089
31 มี.ค. 2563
+ 0.0619 +0.6041% 458,471,592.08 10.3193 10.2986
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.2770
31 มี.ค. 2563
- 0.1406 -1.1323% 1,118,082,163.68 12.2894 12.2647
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.7901
31 มี.ค. 2563
- 0.2604 -1.5272% 422,295,174.82 16.8070 16.7733
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.9527
31 มี.ค. 2563
+ 0.2239 +2.3014% 47,616,738.92 9.9628 9.9427
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.0572
31 มี.ค. 2563
+ 0.0593 +0.9887% 24,168,135.74 6.0634 6.0511
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2611
31 มี.ค. 2563
- 0.0158 -0.1703% 140,828,105.97 9.2705 9.2518
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.8511
01 เม.ย. 2563
- 0.4402 -4.7378% 35,490,721.25 8.8601 8.8422
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.6447
31 มี.ค. 2563
+ 0.0937 +0.5661% 982,684,594.00 16.6614 16.6281
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.6148
01 เม.ย. 2563
- 0.0714 -0.6682% 403,406,771.80 10.6255 10.6042
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
13.0484
01 เม.ย. 2563
- 0.2863 -2.1470% 989,059,356.86 13.0615 13.0354
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.9338
31 มี.ค. 2563
+ 0.0260 +0.3288% 17,104,635.79 7.9418 7.9259
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0591
01 เม.ย. 2563
+ 0.0001 +0.0010% 696,112,190.08 10.0592 10.0591
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7150
01 เม.ย. 2563
+ 0.0002 +0.0021% 4,226,788,774.60 9.7151 9.7150
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.7777
01 เม.ย. 2563
- 0.0016 -0.0164% 2,344,261,403.63 9.7778 9.7777
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.0456
01 เม.ย. 2563
- 0.0125 -0.1243% 6,937,786,394.81 10.0457 10.0456
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนบดี 0.21% 0.21% 0.48% 1.16% 1.02% 1.07% 1.57% 3.50%
15 พ.ค. 2540
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.45% 0.45% 0.89% 1.36% 1.07% 1.02% 1.22% 1.69% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.37% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.16% 0.16% 0.14% 0.11% 0.07% 0.06% 0.06% 0.10% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนรัฐ 0.22% 0.22% 0.50% 1.21% 1.07% 1.11% 1.62% 1.82%
29 มี.ค. 2545
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.36% 0.36% 0.71% 1.06% 0.83% 0.79% 0.91% 1.08% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.16% 0.16% 0.13% 0.09% 0.06% 0.05% 0.05% 0.06% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 0.13% 0.13% 0.47% 1.37% 1.15% 1.23% 1.79% 2.69%
15 ก.ย. 2542
01 เม.ย. 2563
TBMA Corporate BBB up Net Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 0.35% 0.35% 1.39% 4.61% 3.59% 3.48% 3.88% 3.12% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.57% 0.57% 0.43% 0.35% 0.30% 0.24% 0.24% 0.98% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.60% 2.60% 1.90% 1.45% 0.92% 0.92% 0.94% 0.66% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) -6.73% -6.73% -6.91% -4.03% 0.68% 1.28% N/A 2.38%
10 เม.ย. 2555
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) -4.13% -4.13% -3.85% -2.21% 1.06% 1.78% N/A 3.07% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.28% 9.28% 6.81% 5.08% 3.31% 3.09% N/A 3.02% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.64% 6.64% 4.91% 3.64% 2.43% 2.29% N/A 2.36% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) -12.02% -12.02% -12.58% -9.85% -0.85% 0.32% N/A 2.05%
10 เม.ย. 2555
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) -9.09% -9.09% -9.24% -7.27% -0.25% 1.18% N/A 3.22% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
17.46% 17.46% 12.81% 9.49% 6.19% 5.76% N/A 5.68% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
13.30% 13.30% 9.81% 7.29% 4.86% 4.57% N/A 4.70% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) -21.32% -21.32% -22.45% -20.16% -3.53% -1.56% N/A 1.54%
10 เม.ย. 2555
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) -15.13% -15.13% -15.78% -14.43% -2.51% -0.04% N/A 3.02% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.97% 32.97% 24.21% 17.93% 11.78% 10.92% N/A 10.83% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
22.47% 22.47% 16.56% 12.28% 8.16% 7.63% N/A 7.80% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส -5.85% -5.85% -4.92% -3.13% -0.23% N/A N/A 0.32%
11 ก.ค. 2559
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 0.07% 0.07% -1.18% 3.83% 3.37% N/A N/A 2.66% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.25% 4.25% 3.18% 2.78% 1.97% N/A N/A 1.87% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.43% 6.43% 4.96% 4.15% 3.05% N/A N/A 2.95% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 -29.70% -29.70% -30.25% -29.97% -6.74% -3.25% 5.95% 10.98%
29 มี.ค. 2544
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) -30.01% -30.01% -30.45% -30.22% -6.57% -3.02% 6.21% N/A 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
50.20% 50.20% 36.97% 27.40% 18.19% 17.23% 18.24% 22.33% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
51.09% 51.09% 37.61% 27.85% 18.46% 17.42% 18.42% N/A 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล -29.67% -29.67% -30.23% -29.95% -6.70% -3.13% 6.05% 7.01%
24 มิ.ย. 2547
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) -30.01% -30.01% -30.45% -30.22% -6.57% -3.02% 6.21% 7.30% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
50.12% 50.12% 36.91% 27.36% 18.16% 17.17% 18.18% 21.65% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
51.09% 51.09% 37.61% 27.85% 18.46% 17.42% 18.42% 21.84% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 -28.51% -28.51% -29.64% -30.93% -6.50% -2.53% 5.86% 7.37%
09 ก.ย. 2547
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) -30.01% -30.01% -30.45% -30.22% -6.57% -3.02% 6.21% 7.22% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
49.54% 49.54% 36.53% 27.13% 18.14% 17.34% 18.45% 22.17% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
51.09% 51.09% 37.61% 27.85% 18.46% 17.42% 18.42% 21.89% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance -28.88% -28.88% -29.91% -29.84% -10.47% N/A N/A -7.88%
26 ก.ย. 2559
01 เม.ย. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) -33.37% -33.37% -33.91% -34.01% -11.34% N/A N/A -8.00% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
39.57% 39.57% 29.52% 21.76% 13.78% N/A N/A 13.24% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
48.32% 48.32% 35.82% 26.67% 17.69% N/A N/A 17.06% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย -26.36% -26.36% -28.82% -30.67% N/A N/A N/A -16.15%
25 ก.ย. 2560
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) -29.25% -29.25% -30.85% -30.44% N/A N/A N/A -12.49% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.77% 38.77% 28.80% 21.91% N/A N/A N/A 16.36% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
45.39% 45.39% 33.44% 24.78% N/A N/A N/A 17.76% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund -0.58% -0.58% -0.98% 2.74% 2.09% 0.40% N/A 2.82%
14 ก.ค. 2553
31 มี.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 10.95% 10.95% 8.37% 10.13% 3.03% 4.37% N/A 3.07% 31 มี.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 1.42% 1.42% 0.95% 6.54% 4.64% 4.19% N/A 2.90% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.77% 7.77% 5.82% 4.55% 2.94% 5.51% N/A 5.76% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.30% 8.30% 6.62% 6.09% 5.04% 5.86% N/A 6.26% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
5.63% 5.63% 4.42% 3.69% 2.62% 3.98% N/A 4.76% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล -0.55% -0.55% -1.00% 2.65% 2.07% 0.33% N/A 2.06%
08 ส.ค. 2554
31 มี.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 10.95% 10.95% 8.37% 10.13% 3.03% 4.37% N/A 3.02% 31 มี.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 1.42% 1.42% 0.95% 6.54% 4.64% 4.19% N/A 1.88% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.74% 7.74% 5.80% 4.53% 2.92% 5.46% N/A 5.80% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.30% 8.30% 6.62% 6.09% 5.04% 5.86% N/A 6.09% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
5.63% 5.63% 4.42% 3.69% 2.62% 3.98% N/A 4.47% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -8.25%
05 มี.ค. 2563
31 มี.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -8.87% 31 มี.ค. 2563
MSCI China A Onshore Net Return Index (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -12.48% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.40% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (THB)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.65% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (USD)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36.08% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income -8.59% -8.59% -6.96% -5.36% -0.37% N/A N/A 1.37%
19 พ.ค. 2559
31 มี.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 12.75% 12.75% 10.93% 12.53% 3.20% N/A N/A 1.59% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 3.06% 3.06% 3.33% 8.86% 4.82% N/A N/A 3.78% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.76% 12.76% 9.21% 6.68% 4.09% N/A N/A 3.71% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.49% 10.49% 8.26% 7.28% 5.75% N/A N/A 5.64% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
8.17% 8.17% 6.30% 5.07% 3.66% N/A N/A 3.59% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond -15.87% -15.87% -14.86% -11.95% N/A N/A N/A -4.10%
29 พ.ค. 2560
31 มี.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) -5.83% -5.83% -6.56% -6.33% N/A N/A N/A -4.28% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) -13.91% -13.91% -12.97% -9.39% N/A N/A N/A -3.03% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.70% 21.70% 15.72% 11.58% N/A N/A N/A 7.52% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
20.40% 20.40% 14.73% 11.10% N/A N/A N/A 7.50% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
21.85% 21.85% 15.82% 11.62% N/A N/A N/A 7.51% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -10.28%
23 ม.ค. 2563
31 มี.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (THB) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.92% 31 มี.ค. 2563
Bloomberg Barclays US Agg Total Return Value Unhedged USD (USD) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.09% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.79% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.62% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.57% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond -6.04% -6.04% -5.52% -2.62% -0.03% N/A N/A 0.72%
28 พ.ย. 2559
31 มี.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 5.53% 5.53% 4.68% 5.77% 1.59% N/A N/A 1.17% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) -3.53% -3.53% -2.49% 2.32% 3.18% N/A N/A 3.62% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.62% 12.62% 9.08% 6.64% 4.30% N/A N/A 4.16% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.83% 7.83% 5.94% 5.18% 4.43% N/A N/A 4.30% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.61% 7.61% 5.58% 4.23% 2.81% N/A N/A 2.79% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น -14.15% -14.15% -10.24% -10.96% -3.79% -2.31% N/A -2.03%
17 พ.ย. 2557
31 มี.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.84% 21.84% 16.01% 11.95% 7.88% 7.42% N/A 7.31% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation -16.46% -16.46% -13.27% N/A N/A N/A N/A -13.30%
13 ก.ย. 2562
31 มี.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลยูโร -16.23% -16.23% -13.27% N/A N/A N/A N/A -13.28% 31 มี.ค. 2563
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund Euro Class CI สกุลเงินบาท -10.15% -10.15% -6.49% N/A N/A N/A N/A -7.36% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
21.52% 21.52% 15.89% N/A N/A N/A N/A 15.26% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
21.05% 21.05% 15.60% N/A N/A N/A N/A 14.98% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
20.80% 20.80% 15.50% N/A N/A N/A N/A 14.89% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index -11.86% -11.86% -7.10% -6.58% -0.26% 2.56% 5.63% 1.91%
09 ส.ค. 2550
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) -19.21% -19.21% -14.85% -8.23% 1.05% 2.80% 7.75% 4.04% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) -13.34% -13.34% -8.19% -7.25% 0.37% 3.46% 5.74% 1.90% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
40.13% 40.13% 29.64% 22.69% 16.90% 17.16% 16.84% 19.43% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
47.50% 47.50% 34.55% 25.87% 17.67% 17.10% 15.16% 17.70% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
46.02% 46.02% 33.49% 25.19% 17.47% 16.69% 15.91% 18.71% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth -17.00% -17.00% -11.23% -7.64% 5.16% 6.06% N/A 5.57%
23 มี.ค. 2558
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) -13.84% -13.84% -8.03% -8.17% -0.07% 3.03% N/A 2.64% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) -21.24% -21.24% -14.33% -11.17% 1.50% 2.85% N/A 2.46% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
48.98% 48.98% 35.51% 26.67% 18.42% 16.38% N/A 16.37% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
42.99% 42.99% 31.24% 23.47% 15.82% 14.54% N/A 14.52% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
44.78% 44.78% 32.59% 24.36% 16.46% 15.07% N/A 15.05% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index -19.73% -19.73% -13.58% -9.61% 1.69% 4.22% N/A 8.33%
06 ก.พ. 2556
31 มี.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) -11.78% -11.78% -5.86% -3.78% 3.48% 6.90% N/A 11.55% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) -19.36% -19.36% -12.31% -6.92% 5.10% 6.72% N/A 10.03% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
57.87% 57.87% 41.72% 31.01% 20.93% 18.35% N/A 16.61% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
54.99% 54.99% 39.71% 29.73% 20.37% 18.12% N/A 16.65% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
56.53% 56.53% 40.89% 30.51% 20.85% 18.35% N/A 16.64% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ -26.89% -26.89% -23.49% -21.65% -3.00% -1.51% N/A -2.72%
01 มิ.ย. 2554
30 มี.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (THB) -17.56% -17.56% -13.64% -12.72% -3.61% 2.06% N/A 7.27% 30 มี.ค. 2563
MSCI USA Value Net Total Return Index (USD) -24.22% -24.22% -19.11% -15.12% -1.87% 2.00% N/A 6.35% 30 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
63.20% 63.20% 45.55% 33.86% 22.37% 19.98% N/A 18.81% 30 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
56.03% 56.03% 40.26% 29.90% 19.87% 17.98% N/A 17.28% 30 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
59.54% 59.54% 42.80% 31.67% 20.80% 18.48% N/A 17.40% 30 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity -13.15% -13.15% -6.04% -5.25% 8.24% N/A N/A 9.61%
21 มี.ค. 2559
31 มี.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) -11.78% -11.78% -5.86% -3.78% 3.48% N/A N/A 6.43% 31 มี.ค. 2563
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) -19.36% -19.36% -12.31% -6.92% 5.10% N/A N/A 8.06% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.56% 37.56% 28.03% 22.46% 18.20% N/A N/A 16.49% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
54.99% 54.99% 39.71% 29.73% 20.37% N/A N/A 18.35% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
56.53% 56.53% 40.89% 30.51% 20.85% N/A N/A 18.70% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท -20.05% -20.05% -14.75% -9.16% -1.51% -0.31% N/A 0.63%
21 พ.ค. 2557
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -22.64% -22.64% -18.17% -13.43% -3.17% -1.66% N/A 1.45% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -17.02% -17.02% -11.77% -12.50% -3.83% -1.02% N/A -2.13% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
39.01% 39.01% 28.99% 22.34% 15.85% 16.16% N/A 15.73% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
42.48% 42.48% 31.51% 23.87% 16.61% 17.87% N/A 17.42% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.36% 41.36% 30.75% 23.42% 17.02% 18.20% N/A 17.80% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity -24.51% -24.51% -19.37% -13.65% -6.78% N/A N/A -0.33%
24 ส.ค. 2558
31 มี.ค. 2563
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) -25.01% -25.01% -20.05% -13.69% -6.89% N/A N/A 0.64% 31 มี.ค. 2563
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) -19.56% -19.56% -13.80% -12.76% -7.53% N/A N/A -1.96% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
44.97% 44.97% 33.29% 25.72% 18.59% N/A N/A 18.81% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
46.22% 46.22% 34.26% 26.51% 19.23% N/A N/A 19.80% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
45.40% 45.40% 33.71% 26.22% 20.70% N/A N/A 20.94% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index -16.54% -16.54% -9.03% -16.24% -5.18% -2.13% -1.18% -1.33%
09 ส.ค. 2550
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -23.85% -23.85% -14.55% -17.56% -1.62% -0.37% 0.68% 0.46% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -16.70% -16.70% -8.27% -14.77% -3.14% -0.19% 0.84% 0.19% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
52.21% 52.21% 38.08% 29.22% 21.65% 20.98% 21.69% 31.18% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
36.52% 36.52% 27.48% 21.53% 16.66% 16.70% 16.65% 21.12% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.93% 33.93% 25.61% 20.27% 15.51% 15.47% 15.31% 19.98% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity -30.94% -30.94% -23.84% -25.72% -11.21% N/A N/A -11.81%
30 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -23.85% -23.85% -14.55% -17.56% -1.62% N/A N/A -1.99% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) -16.70% -16.70% -8.27% -14.77% -3.14% N/A N/A -3.55% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
47.62% 47.62% 35.08% 26.69% 18.66% N/A N/A 18.68% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
36.21% 36.21% 27.32% 21.43% 16.62% N/A N/A 16.62% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.45% 33.45% 25.33% 20.10% 15.44% N/A N/A 15.44% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity -20.45% -20.45% -13.36% -17.55% -5.78% -1.73% N/A 0.03%
30 ต.ค. 2557
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท -10.75% -10.75% -1.43% -9.85% -0.29% 1.64% N/A 2.24% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -18.42% -18.42% -8.18% -12.79% 1.28% 1.47% N/A 2.09% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท -11.05% -11.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -18.69% -18.69% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.00% 37.00% 27.68% 21.87% 17.84% 17.17% N/A 16.74% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.38% 31.38% 24.29% 19.64% 15.56% 15.24% N/A 14.90% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
34.39% 34.39% 26.32% 20.93% 16.62% 16.34% N/A 15.96% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
30.84% 30.84% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
33.81% 33.81% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity -22.95% -22.95% -17.01% -14.94% -0.66% -0.28% N/A 0.30%
23 ก.พ. 2558
01 เม.ย. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) -23.63% -23.63% -17.45% -15.97% -1.51% -1.04% N/A -0.43% 01 เม.ย. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) -14.64% -14.64% -10.35% -9.58% -1.56% 1.46% N/A 1.85% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.35% 37.35% 28.10% 21.77% 17.64% 19.98% N/A 19.85% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
36.30% 36.30% 27.45% 21.51% 18.30% 20.72% N/A 20.59% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.20% 33.20% 24.80% 19.37% 16.01% 16.85% N/A 16.80% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -24.04% -24.04% -14.72% -16.92% -4.81% N/A N/A -2.10%
29 ก.พ. 2559
31 มี.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) -17.45% -17.45% -10.37% -9.43% -0.14% N/A N/A 4.38% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) -9.14% -9.14% -4.30% -4.46% -0.71% N/A N/A 3.28% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.00% 37.00% 28.01% 22.24% 17.23% N/A N/A 17.29% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
30.86% 30.86% 23.15% 18.80% 16.40% N/A N/A 17.39% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
27.32% 27.32% 20.30% 16.57% 14.33% N/A N/A 14.34% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index -5.07% -5.07% -0.26% -5.48% 4.84% 0.92% 0.60% -4.44%
28 ก.ย. 2550
01 เม.ย. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) -14.00% -14.00% -8.30% -9.30% 8.13% 0.28% 1.94% -2.84% 01 เม.ย. 2563
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) -4.93% -4.93% -0.13% -4.32% 6.73% 0.59% 2.17% -3.11% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
29.75% 29.75% 23.61% 21.82% 21.76% 26.23% 25.44% 31.38% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
28.32% 28.32% 22.20% 21.04% 20.68% 24.39% 23.71% 27.92% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
27.13% 27.13% 21.41% 20.53% 20.21% 24.12% 23.33% 27.64% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity -6.28% -6.28% 5.89% 5.14% 13.52% 11.32% N/A 11.72%
13 ต.ค. 2557
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) -3.28% -3.28% 8.48% -4.28% 4.87% 3.44% N/A 5.98% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) -11.58% -11.58% 1.05% -7.40% 6.51% 3.26% N/A 5.75% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
25.80% 25.80% 20.14% 18.74% 18.68% 19.30% N/A 18.79% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
28.74% 28.74% 23.18% 20.28% 18.97% 20.10% N/A 19.92% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.32% 31.32% 24.85% 21.24% 19.84% 20.92% N/A 20.65% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity -30.67% -30.67% -27.73% -30.95% N/A N/A N/A -20.78%
11 มิ.ย. 2561
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -25.89% -25.89% -22.92% -30.14% N/A N/A N/A -17.65% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) -32.26% -32.26% -28.20% -32.42% N/A N/A N/A -18.74% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
48.54% 48.54% 35.35% 28.07% N/A N/A N/A 23.32% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
46.98% 46.98% 34.49% 28.04% N/A N/A N/A 23.54% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
49.32% 49.32% 36.27% 29.23% N/A N/A N/A 24.50% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity -22.96% -22.96% -17.73% N/A N/A N/A N/A -19.53%
23 ก.ค. 2562
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินบาท -15.13% -15.13% -7.59% N/A N/A N/A N/A -11.46% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Net Total Return USD Index สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ -20.87% -20.87% -14.30% N/A N/A N/A N/A -15.10% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.97% 37.97% 28.15% N/A N/A N/A N/A 24.97% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
46.42% 46.42% 33.75% N/A N/A N/A N/A 29.56% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
47.15% 47.15% 34.23% N/A N/A N/A N/A 29.86% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 13.32% 13.32% 13.84% 23.75% 4.76% 4.38% 2.15% 5.12%
02 ธ.ค. 2548
31 มี.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 6.22% 6.22% 8.32% 23.99% 8.92% 6.26% 3.73% 8.46% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 16.20% 16.20% 16.29% 28.17% 7.24% 6.45% 3.89% 6.75% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.16% 26.16% 19.69% 17.07% 12.56% 13.38% 15.71% 18.65% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
24.26% 24.26% 18.77% 46.57% 27.98% 23.76% 21.12% 22.03% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
25.00% 25.00% 19.21% 16.33% 11.82% 13.22% 15.32% 18.36% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 4.66% 4.66% 7.41% 19.64% 5.43% 3.76% N/A 0.75%
07 ก.พ. 2554
01 เม.ย. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 14.52% 14.52% 15.19% 26.91% 6.71% 5.97% N/A 2.55% 01 เม.ย. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 4.08% 4.08% 7.00% 21.82% 8.18% 5.66% N/A 1.73% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
23.85% 23.85% 18.85% 17.38% 12.94% 13.20% N/A 16.18% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
24.81% 24.81% 19.21% 16.58% 11.93% 13.28% N/A 15.35% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
24.07% 24.07% 18.76% 16.57% 12.32% 13.63% N/A 16.05% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ -37.46% -37.46% -29.44% -39.00% -13.26% -15.17% N/A -14.22%
13 พ.ค. 2553
31 มี.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -37.52% -37.52% -29.31% -39.28% -12.58% -14.21% N/A -12.88% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) -42.89% -42.89% -34.15% -41.26% -11.21% -14.36% N/A -13.01% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
51.89% 51.89% 40.74% 36.79% 29.23% 31.75% N/A 28.72% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
53.13% 53.13% 42.22% 38.82% 31.24% 33.92% N/A 30.18% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
53.69% 53.69% 42.76% 39.23% 31.39% 34.07% N/A 30.30% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
31 มี.ค. 2561
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 พ.ค. 2561
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส -22.88% -22.88% -24.48% -14.65% 2.73% 4.44% N/A 5.17%
30 มิ.ย. 2557
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 -22.79% -22.79% -25.35% -16.15% 2.87% 5.37% N/A 5.05% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
34.59% 34.59% 25.55% 18.96% 11.62% 10.22% N/A 9.65% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
34.31% 34.31% 25.49% 19.08% 11.74% 10.14% N/A 9.56% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property -27.95% -27.95% -27.74% -26.18% N/A N/A N/A -10.91%
22 พ.ย. 2560
31 มี.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) -21.39% -21.39% -21.93% -21.23% N/A N/A N/A -7.27% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) -28.14% -28.14% -27.28% -23.80% N/A N/A N/A -7.40% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
49.48% 49.48% 35.75% 26.26% N/A N/A N/A 18.74% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
49.17% 49.17% 35.48% 26.33% N/A N/A N/A 18.93% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
51.13% 51.13% 36.97% 27.18% N/A N/A N/A 19.33% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible -29.36% -29.36% -26.28% -28.41% N/A N/A N/A -21.25%
31 ม.ค. 2562
01 เม.ย. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -19.68% -19.68% -16.87% -23.48% N/A N/A N/A -14.60% 01 เม.ย. 2563
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Real Estate Net Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible) -27.00% -27.00% -22.78% -26.56% N/A N/A N/A -18.60% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
39.19% 39.19% 28.98% 21.31% N/A N/A N/A 19.96% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
37.11% 37.11% 27.43% 21.08% N/A N/A N/A 20.02% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
39.14% 39.14% 28.94% 22.16% N/A N/A N/A 20.94% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity -18.33% -18.33% -16.09% -10.36% -1.26% N/A N/A 2.18%
22 ส.ค. 2559
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) -8.62% -8.62% -8.03% -5.23% 2.30% N/A N/A 3.41% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) -16.47% -16.47% -14.33% -8.32% 3.91% N/A N/A 4.98% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
45.83% 45.83% 33.58% 24.88% 16.59% N/A N/A 15.59% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
47.37% 47.37% 34.06% 24.99% 16.07% N/A N/A 15.15% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
48.74% 48.74% 35.05% 25.58% 16.15% N/A N/A 15.20% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF -29.81% -29.81% -29.27% -27.74% -2.67% 0.97% 2.57% 3.66%
01 ส.ค. 2551
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index -30.85% -30.85% -30.63% -28.89% -2.69% 1.24% 3.34% 4.48% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
58.86% 58.86% 43.30% 32.33% 22.60% 21.97% 21.70% 25.35% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
61.38% 61.38% 45.04% 33.52% 23.24% 22.36% 21.97% 25.52% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว -28.58% -28.58% -29.80% -31.26% -6.96% -3.00% 5.33% 7.02%
11 พ.ย. 2547
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) -30.01% -30.01% -30.45% -30.22% -6.57% -3.02% 6.21% 7.36% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
49.73% 49.73% 36.67% 27.22% 18.19% 17.38% 18.49% 22.19% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
51.09% 51.09% 37.61% 27.85% 18.46% 17.42% 18.42% 21.86% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว -22.32% -22.32% -23.29% -24.44% -5.18% -1.98% 4.18% 5.72%
11 พ.ย. 2547
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) -21.48% -21.48% -21.75% -21.41% -4.04% -1.54% 5.03% 6.06% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
37.03% 37.03% 27.32% 20.32% 13.60% 12.85% 13.30% 15.73% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
35.76% 35.76% 26.33% 19.51% 12.93% 12.20% 12.90% 15.31% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว -28.72% -28.72% -29.81% -28.68% -10.07% N/A N/A -8.15%
21 พ.ย. 2559
01 เม.ย. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) -33.37% -33.37% -33.91% -34.01% -11.34% N/A N/A -8.91% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
39.49% 39.49% 29.45% 21.76% 13.77% N/A N/A 13.16% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
48.32% 48.32% 35.82% 26.67% 17.69% N/A N/A 16.93% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.15% 0.15% 0.37% 0.93% 0.79% 0.77% 1.28% 1.64%
14 พ.ย. 2546
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.45% 0.45% 0.89% 1.36% 1.07% 1.02% 1.22% 1.42% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.07% 0.10% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.16% 0.16% 0.28% 0.20% 0.12% 0.10% 0.08% 0.09% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.25% -0.25% 0.52% 3.14% 2.22% 2.06% N/A 2.51%
22 ก.ย. 2553
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.60% 0.60% 1.31% 3.03% 2.41% 2.36% N/A 2.90% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.63% 1.63% 1.20% 1.04% 0.78% 0.64% N/A 0.50% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.10% 1.10% 0.81% 0.65% 0.43% 0.40% N/A 0.51% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.00% 0.00% 0.65% 2.47% 1.93% N/A N/A 1.85%
21 พ.ย. 2559
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.61% 0.61% 1.33% 3.08% 2.46% N/A N/A 2.47% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.22% 1.22% 0.90% 0.74% 0.55% N/A N/A 0.53% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.10% 1.10% 0.81% 0.65% 0.43% N/A N/A 0.42% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ -29.84% -29.84% -30.54% -30.53% -7.50% -3.94% 5.23% 7.09%
14 พ.ย. 2546
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -30.01% -30.01% -30.45% -30.22% -6.57% -3.02% 6.21% 7.77% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
50.27% 50.27% 37.02% 27.43% 18.21% 17.22% 18.23% 22.04% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
51.09% 51.09% 37.61% 27.85% 18.46% 17.42% 18.42% 22.21% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ -28.52% -28.52% -29.75% -31.22% -6.95% -3.00% 5.33% 6.77%
02 ธ.ค. 2547
01 เม.ย. 2563
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -30.01% -30.01% -30.45% -30.22% -6.57% -3.02% 6.21% 6.98% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
49.63% 49.63% 36.59% 27.17% 18.16% 17.35% 18.45% 22.14% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
51.09% 51.09% 37.61% 27.85% 18.46% 17.42% 18.42% 21.88% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ -28.61% -28.61% -29.73% -28.66% -10.08% N/A N/A -8.16%
21 พ.ย. 2559
01 เม.ย. 2563
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) -33.37% -33.37% -33.91% -34.01% -11.34% N/A N/A -8.91% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
39.39% 39.39% 29.38% 21.71% 13.75% N/A N/A 13.13% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
48.32% 48.32% 35.82% 26.67% 17.69% N/A N/A 16.93% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ -0.62% -0.62% -1.20% 2.05% 1.43% -0.14% N/A 1.64%
07 ก.พ. 2554
31 มี.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 10.95% 10.95% 8.37% 10.13% 3.03% 4.37% N/A 3.44% 31 มี.ค. 2563
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.42% 1.42% 0.95% 6.54% 4.64% 4.19% N/A 2.68% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
7.91% 7.91% 5.91% 4.61% 2.97% 5.47% N/A 5.76% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.30% 8.30% 29.25% 21.16% 12.73% 10.79% N/A 9.07% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
5.63% 5.63% 18.57% 13.34% 7.84% 6.97% N/A 6.22% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ -8.71% -8.71% -7.10% -5.57% -0.46% N/A N/A 0.84%
08 ส.ค. 2559
31 มี.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 12.75% 12.75% 10.93% 12.53% 3.20% N/A N/A 1.63% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 3.06% 3.06% 3.33% 8.86% 4.82% N/A N/A 3.41% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.85% 12.85% 9.28% 6.72% 4.11% N/A N/A 3.78% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.49% 10.49% 8.24% 7.28% 5.75% N/A N/A 5.63% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
8.17% 8.17% 6.27% 5.07% 3.65% N/A N/A 3.61% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ -16.80% -16.80% -11.00% -7.48% 5.30% N/A N/A 4.52%
10 ส.ค. 2558
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) -13.84% -13.84% -8.03% -8.17% -0.07% N/A N/A 1.31% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) -21.24% -21.24% -14.33% -11.17% 1.50% N/A N/A 2.81% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
48.54% 48.54% 35.19% 26.44% 18.25% N/A N/A 16.53% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
42.99% 42.99% 31.17% 23.39% 15.77% N/A N/A 14.78% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
44.78% 44.78% 32.50% 24.30% 16.43% N/A N/A 15.35% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ -19.91% -19.91% -13.83% -10.15% 1.00% 3.46% N/A 7.50%
06 ก.พ. 2556
31 มี.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -11.78% -11.78% -5.86% -3.78% 3.48% 6.90% N/A 11.55% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) -19.36% -19.36% -12.31% -6.92% 5.10% 6.72% N/A 10.03% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
57.81% 57.81% 41.68% 30.98% 20.92% 18.33% N/A 16.54% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
54.99% 54.99% 39.71% 29.73% 20.37% 18.12% N/A 16.65% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
56.53% 56.53% 40.89% 30.51% 20.85% 18.35% N/A 16.64% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ -20.60% -20.60% -15.34% -9.73% -2.08% -0.87% N/A -0.07%
21 พ.ค. 2557
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) -22.64% -22.64% -18.17% -13.43% -3.17% -1.66% N/A 1.45% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) -17.02% -17.02% -11.77% -12.50% -3.83% -1.02% N/A -2.13% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.71% 38.71% 28.84% 22.23% 15.80% 16.04% N/A 15.59% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
42.48% 42.48% 31.51% 23.87% 16.61% 17.87% N/A 17.42% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
41.36% 41.36% 30.75% 23.42% 17.02% 18.20% N/A 17.80% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -30.64% -30.64% -23.75% -25.61% N/A N/A N/A -20.78%
05 ก.พ. 2561
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -23.85% -23.85% -14.55% -17.56% N/A N/A N/A -13.06% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) -16.70% -16.70% -8.27% -14.77% N/A N/A N/A -11.44% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
46.46% 46.46% 34.24% 26.06% N/A N/A N/A 20.43% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
36.21% 36.21% 27.32% 21.34% N/A N/A N/A 18.40% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.45% 33.45% 25.33% 19.98% N/A N/A N/A 17.04% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -20.49% -20.49% -13.44% -17.60% -5.73% N/A N/A -1.63%
10 ส.ค. 2558
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินบาท -10.75% -10.75% -1.43% -9.85% -0.29% N/A N/A 1.64% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -18.42% -18.42% -8.18% -12.79% 1.28% N/A N/A 3.14% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินบาท -11.05% -11.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI All Country Asia Ex Japan NR Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ -18.69% -18.69% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
36.94% 36.94% 27.63% 21.82% 17.69% N/A N/A 16.86% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.90% 31.90% 24.56% 19.71% 15.58% N/A N/A 15.28% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
34.73% 34.73% 26.49% 20.98% 16.63% N/A N/A 16.44% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
31.40% 31.40% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
34.17% 34.17% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ -23.35% -23.35% -17.51% -15.46% -0.93% N/A N/A -2.59%
10 ส.ค. 2558
01 เม.ย. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) -23.63% -23.63% -17.45% -15.97% -1.51% N/A N/A -3.00% 01 เม.ย. 2563
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) -14.64% -14.64% -10.35% -9.58% -1.56% N/A N/A -1.21% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
38.08% 38.08% 28.61% 22.04% 17.79% N/A N/A 19.98% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
37.22% 37.22% 28.12% 21.96% 18.40% N/A N/A 21.11% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
33.68% 33.68% 25.15% 19.60% 16.03% N/A N/A 17.11% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ -6.49% -6.49% 5.63% 4.97% 13.20% N/A N/A 11.61%
10 ส.ค. 2558
31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) -3.28% -3.28% 8.48% -4.28% 4.87% N/A N/A 3.05% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) -11.58% -11.58% 1.05% -7.40% 6.51% N/A N/A 4.57% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
26.11% 26.11% 20.35% 18.85% 18.64% N/A N/A 17.85% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
29.22% 29.22% 23.46% 20.36% 18.99% N/A N/A 19.15% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
31.63% 31.63% 25.02% 21.30% 19.86% N/A N/A 20.06% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.89% 4.89% 7.72% 20.03% 5.51% 3.82% N/A 0.68%
07 ก.พ. 2554
01 เม.ย. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 14.52% 14.52% 15.19% 26.91% 6.71% 5.97% N/A 2.55% 01 เม.ย. 2563
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 4.08% 4.08% 7.00% 21.82% 8.18% 5.66% N/A 1.73% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
24.14% 24.14% 19.03% 17.47% 12.96% 13.18% N/A 15.97% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
24.81% 24.81% 19.21% 16.58% 11.93% 13.28% N/A 15.35% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
24.07% 24.07% 18.76% 16.57% 12.32% 13.63% N/A 16.05% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ -21.43% -21.43% -22.85% -13.86% 2.68% 4.12% N/A 4.75%
07 ก.ค. 2557
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... -22.79% -22.79% -25.35% -16.15% 2.87% 5.37% N/A 4.97% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
32.01% 32.01% 23.69% 17.56% 10.88% 9.70% N/A 9.19% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
34.31% 34.31% 25.49% 19.09% 11.75% 10.14% N/A 9.57% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ -27.89% -27.89% -27.79% -26.11% N/A N/A N/A -10.19%
05 ก.พ. 2561
31 มี.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) -21.39% -21.39% -21.93% -21.23% N/A N/A N/A -4.74% 31 มี.ค. 2563
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) -28.14% -28.14% -27.28% -23.80% N/A N/A N/A -6.49% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
49.71% 49.71% 35.91% 26.36% N/A N/A N/A 19.32% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
49.17% 49.17% 35.51% 26.34% N/A N/A N/A 19.52% 31 มี.ค. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
51.13% 51.13% 36.99% 27.19% N/A N/A N/A 19.94% 31 มี.ค. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.20% 0.20% 0.45% N/A N/A N/A N/A 0.59%
16 ส.ค. 2562
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 0.45% 0.45% 0.94% N/A N/A N/A N/A 1.19% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.04% N/A N/A N/A N/A 0.04% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.16% 0.16% 0.14% N/A N/A N/A N/A 0.13% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.21% 0.21% 0.48% N/A N/A N/A N/A -2.85%
16 ส.ค. 2562
01 เม.ย. 2563
เกณฑ์มาตรฐาน (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 0.36% 0.36% 0.75% N/A N/A N/A N/A 0.96% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.03% 0.03% 0.04% N/A N/A N/A N/A 4.40% 01 เม.ย. 2563
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.16% 0.16% 0.13% N/A N/A N/A N/A 0.12% 01 เม.ย. 2563
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.23% 0.23% 0.62% N/A N/A N/A N/A -2.22%
15 ส.ค. 2562