การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 83 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus)
Risk : 4 กองทุนรวมตราสารหนี้
9.9966
21 ต.ค. 2564
+ 0.0002 +0.0020% 2,744,508,520.14 9.9967 9.9966
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8926
20 ต.ค. 2564
+ 0.0037 +0.0374% 342,506,105.81 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8917
20 ต.ค. 2564
+ 0.0039 +0.0394% 616,623,783.87 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6040
20 ต.ค. 2564
- 0.0694 -0.6502% 381,620,477.47 10.7101 10.6040
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2217
20 ต.ค. 2564
+ 0.0372 +0.4050% 781,434,040.30 9.3140 9.2217
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3500
20 ต.ค. 2564
- 0.0558 -0.4892% 77,793,585.28 11.3615 11.3386
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.2121
20 ต.ค. 2564
+ 0.0550 +0.5415% 639,280,564.35 10.3143 10.2121
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.4736
20 ต.ค. 2564
- 0.0715 -0.8367% 323,856,006.43 8.5584 8.4736
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.4638
20 ต.ค. 2564
+ 0.0611 +0.5873% 405,648,929.60 10.5685 10.4638
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0399
20 ต.ค. 2564
+ 0.0005 +0.0050% 387,651,031.79 10.1404 10.0399
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
12.1523
20 ต.ค. 2564
- 0.0605 -0.4954% 8,884,500,126.79 12.3347 12.1523
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5920
20 ต.ค. 2564
+ 0.0032 +0.0254% 1,291,677,171.10 12.7810 12.5920
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
22.0545
21 ต.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0005% 4,161,538,115.98 22.0546 22.0545
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.8815
21 ต.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0007% 15,767,686,215.69 13.8816 13.8815
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.3015
21 ต.ค. 2564
+ 0.0023 +0.0133% 112,273,691.76 17.3016 17.3015
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.8425
21 ต.ค. 2564
+ 0.0084 +0.0655% 498,182,684.64 12.9068 12.8425
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.0419
21 ต.ค. 2564
+ 0.0138 +0.1059% 350,005,391.70 13.1072 13.0419
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.3920
21 ต.ค. 2564
+ 0.0239 +0.1788% 832,459,263.02 13.4591 13.3920
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1666
21 ต.ค. 2564
+ 0.0009 +0.0089% 104,475,268.94 10.2175 10.1666
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
98.4103
21 ต.ค. 2564
+ 0.2891 +0.2946% 13,645,984,207.40 98.5088 98.3119
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
8.1789
21 ต.ค. 2564
+ 0.0240 +0.2943% 1,859,260,870.60 8.1872 8.1707
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
39.7919
21 ต.ค. 2564
+ 0.1340 +0.3379% 4,218,434,787.74 39.8318 39.7521
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
11.3506
21 ต.ค. 2564
+ 0.0307 +0.2712% 43,489,753.99 11.4642 11.3506
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
8.9969
21 ต.ค. 2564
+ 0.0424 +0.4735% 720,368,633.61 9.0870 8.9969
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.6637
20 ต.ค. 2564
+ 0.0015 +0.0110% 2,240,256,660.40 13.8004 13.6637
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.0517
20 ต.ค. 2564
+ 0.0026 +0.0259% 82,817,967.52 10.1523 10.0416
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4086
20 ต.ค. 2564
+ 0.0466 +0.4101% 7,711,379,258.39 11.5798 11.4086
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.3733
20 ต.ค. 2564
+ 0.0113 +0.0914% 18,928,348,169.04 12.4971 12.3733
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.6766
20 ต.ค. 2564
- 0.0108 -0.1011% 58,422,287.24 10.7835 10.6766
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.3168
20 ต.ค. 2564
+ 0.0037 +0.0359% 3,658,327,560.31 10.4201 10.3168
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.8175
20 ต.ค. 2564
+ 0.0097 +0.0897% 24,980,728.75 10.9258 10.8175
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.3416
20 ต.ค. 2564
+ 0.0200 +0.2146% 51,931,346.70 9.4351 9.3416
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.0792
20 ต.ค. 2564
+ 0.0039 +0.0352% 452,404,019.42 11.1901 11.0792
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.4064
20 ต.ค. 2564
+ 0.0822 +0.3855% 974,289,844.19 21.4279 21.3850
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
21.5359
20 ต.ค. 2564
+ 0.0354 +0.1646% 27,599,745,194.56 21.8590 21.5359
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
31.1100
20 ต.ค. 2564
+ 0.1353 +0.4368% 1,686,988,499.61 31.4212 31.0789
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.7424
19 ต.ค. 2564
+ 0.0879 +0.6946% 26,830,499.24 N/A N/A
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
25.9598
20 ต.ค. 2564
+ 0.1068 +0.4131% 986,818,230.68 26.3493 25.9598
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.8576
20 ต.ค. 2564
+ 0.0495 +0.3131% 493,130,392.12 16.0956 15.8576
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.2217
20 ต.ค. 2564
+ 0.0136 +0.0894% 237,679,637.45 15.3740 15.2217
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1019
20 ต.ค. 2564
+ 0.0595 +0.4562% 483,303,303.20 13.1151 13.0888
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.6554
20 ต.ค. 2564
+ 0.0963 +1.0074% 3,394,072,266.26 9.8003 9.6554
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.8170
20 ต.ค. 2564
+ 0.1144 +0.6849% 6,120,852,632.51 17.0694 16.8170
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.7095
21 ต.ค. 2564
- 0.2885 -1.8034% 445,955,285.79 15.8667 15.7095
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.0412
20 ต.ค. 2564
- 0.0446 -0.3408% 529,512,035.52 13.2369 13.0412
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.1263
21 ต.ค. 2564
+ 0.0709 +0.8802% 2,206,397,458.79 8.1345 8.1182
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.9151
20 ต.ค. 2564
+ 0.3093 +1.5776% 6,571,799,021.16 20.2139 19.9151
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.7615
20 ต.ค. 2564
- 0.1293 -0.8683% 399,818,879.84 14.9830 14.7615
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.8813
20 ต.ค. 2564
+ 0.0072 +0.0519% 1,298,792,318.17 14.0896 13.8813
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
23.1896
20 ต.ค. 2564
+ 0.3029 +1.3235% 697,758,299.24 23.2129 23.1664
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.6562
21 ต.ค. 2564
+ 0.0436 +0.3755% 1,137,536,991.95 11.6563 11.6562
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
5.3689
20 ต.ค. 2564
+ 0.0843 +1.5952% 477,218,784.44 5.3744 5.3635
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.1768
31 ต.ค. 2563
- 0.0090 -0.0980% 1,803,259,838.25 N/A N/A
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.9492
21 ต.ค. 2564
+ 0.0118 +0.1079% 21,758,982,117.66 11.0588 10.9383
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.1105
20 ต.ค. 2564
+ 0.0984 +0.8936% 360,676,677.18 11.2217 11.1105
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
8.9448
21 ต.ค. 2564
+ 0.0933 +1.0541% 2,497,987,221.31 9.0343 8.9448
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
13.4463
20 ต.ค. 2564
+ 0.1511 +1.1365% 427,019,402.64 13.6481 13.4463
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
6.2687
21 ต.ค. 2564
+ 0.0396 +0.6357% 81,493,416.57 6.2687 6.2687
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
21.1832
21 ต.ค. 2564
+ 0.0711 +0.3368% 7,701,797,124.74 21.2045 21.1620
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
17.9440
21 ต.ค. 2564
+ 0.0425 +0.2374% 3,875,540,722.82 17.9620 17.9261
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
11.3008
21 ต.ค. 2564
+ 0.0306 +0.2715% 278,354,844.79 11.3122 11.2895
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.0551
21 ต.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0008% 4,012,222,907.48 13.0552 13.0551
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.8405
21 ต.ค. 2564
+ 0.0006 +0.0047% 1,835,592,275.06 12.8406 12.8405
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.8028
21 ต.ค. 2564
+ 0.0015 +0.0139% 340,634,907.50 10.8029 10.8028
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
41.0689
21 ต.ค. 2564
+ 0.1200 +0.2930% 3,602,555,078.19 41.1101 41.0278
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
35.5242
21 ต.ค. 2564
+ 0.1191 +0.3364% 3,277,009,953.78 35.5598 35.4887
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
11.2903
21 ต.ค. 2564
+ 0.0306 +0.2718% 84,995,188.91 11.3017 11.2790
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.0192
20 ต.ค. 2564
+ 0.0009 +0.0075% 171,604,452.87 12.0313 12.0072
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.1178
20 ต.ค. 2564
+ 0.0109 +0.0900% 725,004,040.51 12.1300 12.1057
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.1126
20 ต.ค. 2564
+ 0.0328 +0.1633% 3,711,765,850.28 20.1328 20.0925
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
29.2297
20 ต.ค. 2564
+ 0.1287 +0.4423% 1,043,666,978.29 29.2590 29.2005
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.0638
20 ต.ค. 2564
+ 0.0465 +0.3096% 163,573,707.56 15.0790 15.0487
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.5209
20 ต.ค. 2564
+ 0.0829 +0.9825% 52,401,653.32 8.5295 8.5124
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.5071
20 ต.ค. 2564
+ 0.1072 +0.6961% 683,985,749.31 15.5227 15.4916
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.6799
21 ต.ค. 2564
- 0.2444 -1.7552% 79,776,368.12 13.6937 13.6662
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
18.0377
20 ต.ค. 2564
+ 0.2844 +1.6020% 3,193,907,419.57 18.0558 18.0197
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.6063
21 ต.ค. 2564
+ 0.0437 +0.3779% 442,636,028.95 11.6180 11.5947
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
15.5576
21 ต.ค. 2564
+ 0.0087 +0.0560% 1,190,013,859.44 15.5733 15.5420
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.6238
20 ต.ค. 2564
+ 0.1031 +0.8949% 63,822,152.39 11.6355 11.6122
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
10.0753
21 ต.ค. 2564
0.0000 0.0000% 785,257,634.77 10.0754 10.0753
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
9.7382
21 ต.ค. 2564
+ 0.0001 +0.0010% 4,684,462,728.42 9.7383 9.7382
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.8632
21 ต.ค. 2564
+ 0.0005 +0.0051% 2,988,587,915.02 9.8633 9.8632
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.2265
21 ต.ค. 2564
+ 0.0025 +0.0245% 8,153,320,532.43 10.2266 10.2265
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ชื่อกองทุน 2559 2560 2561 2562 2563