ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
วันที่จะได้รับเงินคืน
ประเภทกองทุนชื่อกองทุนธ.ทหารไทยธนชาต (หลังเวลา 10.00น.)

ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. กรุงเทพ ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย ธ. ยูโอบี ธ. กรุงศรีอยุธยา
ธ. ธนชาต และ

ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF 1

T+1 วันทำการT+1 วันทำการ หลัง 12.00 น.
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF 1

ธนไพบูลย์ RMF1

T+2 วันทำการT+2 วันทำการ หลัง 12.00 น.
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T+2 วันทำการT+2 วันทำการ หลัง 12.00 น.
กองทุนรวมผสม

อินคัมพลัส

T+3 วันทำการT+3 วันทำการ หลัง 12.00 น.
กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF1

T+4 วันทำการT+4 วันทำการ หลัง 12.00 น.
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

SET50 RMF1

JUMBO 25 RMF1

JUMBO PLUS ปันผล LTF2

JUMBO 25 ปันผล LTF2

T+2 วันทำการT+2 วันทำการ หลัง 12.00 น.
ตราสารทุน (หุ้น)

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF1

T+4 วันทำการT+4 วันทำการ หลัง 12.00 น.
ทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF1

T+5 วันทำการT+5 วันทำการ หลัง 12.00 น.
กองทุนรวม FIFChina Equity Index

ภายใน 5 วันทำการ1 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ในภาวะปกติ T*+2 วันทำการซื้อขาย)

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หลัง 12.00 น.
(ในภาวะปกติ T*+2 วันทำการซื้อขายหลัง 12.00 น.)

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

German Equity

US500 Equity Index

Dynamic Leisure and Entertainment

โกลด์ สิงคโปร์

โกลด์ ฟันด์

ออยล์ฟันด์

US500 RMF1

Global Bond Fund RMF1

Global Income RMF1

โกลด์ สิงคโปร์ RMF1

ภายใน 5 วันทำการ1 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ในภาวะปกติ T*+3 วันทำการซื้อขาย)

 

ภายใน 5 วันทำการ1 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หลัง 12.00 น.
(ในภาวะปกติ T*+3 วันทำการซื้อขายหลัง 12.00 น.)

Asian Bond

Emerging Bond

Global Smart Bond

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Income Allocation

US Blue Chip Equity

ยูโรเปี้ยน โกรท

Emerging Active Equity

Asia Active Equity  

China Opportunity

China A Active

India Active Equity

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Japan Equity

Japan Active Equity

Global Quality Growth

Global Capital Growth

Global Core Equity

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF1

Asia Active Equity  RMF 1

China Opportunity RMF1

Japan Equity RMF1

Global Quality Growth RMF1

Emerging Active Equity RMF1

ภายใน 5 วันทำการ1 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ในภาวะปกติ T*+4 วันทำการซื้อขาย)
ภายใน 5 วันทำการ1 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลัง 12.00 น.
(ในภาวะปกติ T*+4 วันทำการซื้อขายหลัง 12.00 น.)
 

Asia Pacific Property Flexible

Global Property

Global Infrastructure Equity

Global Property RMF1

ภายใน 5 วันทำการ1 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย) 
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลัง 12.00 น.
(ในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขายหลัง 12.00 น.) 
 

Autonomous Technology

and Robotics

Fintech Innovation

Genomic Revolution

Next Generation Internet

Star50 Chinese Technology

Star50 Chinese Technology RMF1

ภายใน 5 วันทำการ1

ถัดจากวันคำนวณ NAV

ในภาวะปกติ T*+4 วันทำการซื้อขาย)

 

ภายใน 5 วันทำการ1

ถัดจากวันคำนวณ NAV

หลัง 12.00 น.
   (ในภาวะปกติ T*+4

วันทำการซื้อขาย หลัง 12.00 น.)  

 

Global Innovation

Global Innovation RMF 1

 

ภายใน 5 วันทำการ1

ถัดจากวันคำนวณ NAV

(ในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย) 

 

ภายใน 5 วันทำการ1

ถัดจากวันคำนวณ NAV

หลัง 12.00 น.
(ในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย หลัง 12.00 น.) 

 Vietnam Active Equity  

ภายใน 5 วันทำการ1

ถัดจากวันคำนวณ NAV

(ในภาวะปกติ T*+6

วันทำการซื้อขาย)

 

ภายใน 5 วันทำการ1

ถัดจากวันคำนวณ NAV

หลัง 12.00 น.
(ในภาวะปกติ T*+6

วันทำการซื้อขาย หลัง 12.00 น.)

 

T = วันทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนด)
T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด)
หมายเหตุ

  1. มิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
  2. การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
  3. การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถขายได้ และทำรายการขายได้ ที่ บลจ.ทหารไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง
  4. การนำเงินเข้า
  • ถ้าเป็นบัญชี ธ. ทหารไทยธนชาต จะนำเงินเข้าภายในเวลา 10.00น.
  • ถ้าเป็นบัญชี ธ. ไทยพาณิชย์, ธ. กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ธ. ยูโอบี, ธ. กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทยธนชาต และ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จะได้รับเงินหลัง 12.00 น. วันนั้น และ
  • กรณีที่เป็นธนาคารอื่นๆ ทาง บลจ. จะนำเช็คเข้าให้ ภายในสิ้นวันนั้น