ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
ราคาในการ
สับ- เปลี่ยนออก1
ณ วัน
ราคาในการ
สับ- เปลี่ยนเข้า2
ณ วัน
กองทุนต้นทาง
กองทุนปลายทาง

ประเภทกองทุน

กองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุน

ตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ทุกประเภททุกกอง ยกเว้น กองทุนรวม FIFTT
กองทุนรวม FIF

Asian Bond

Emerging Bond

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income

Global Smart Bond

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

US Blue Chip Equity

ยูโรเปี้ยน โกรท

German Equity

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Income Allocation

Global Quality Growth

Global Core Equity

Emerging Active Equity

Asian Growth Leaders

China Equity Index

China Opportunity

India Active Equity

Japan Equity

Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible
Global Property

Global Infrastructure Equity

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ ฟันด์

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
ตราสารหนี้ระยะสั้นธนเพิ่มพูนตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนบดี RMF

TT
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

อินคัมพลัส

Thai Mid Small Minimum Variance

จัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMF

TT
กองทุนรวม FIF

Asian Bond

Emerging Bond

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income

Global Smart Bond

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

US Blue Chip Equity

ยูโรเปี้ยน โกรท

German Equity

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Income Allocation

Global Quality Growth

Global Core Equity

Emerging Active Equity

Asian Growth Leaders

China Equity Index

China Opportunity

India Active Equity

Japan Equity

Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible
Global Property

Global Infrastructure Equity

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ ฟันด์

TT*
ตราสารหนี้ธนวัฒน์ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

ธนไพศาล RMF

TT
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMF

TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

ยูโรเปี้ยน โกรท

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Asian Growth Leaders

China Equity Index

China Opportunity

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ ฟันด์

Global Bond Fund RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพบูลย์

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

อินคัมพลัส

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

Thai Mid Small Minimum Variance

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET 50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMF

TT
กองทุนรวม FIF

Asian Bond

Emerging Bond

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income

Global Smart Bond

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

US Blue Chip Equity

ยูโรเปี้ยน โกรท

German Equity

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Income Allocation

Global Quality Growth

Global Core Equity

Emerging Active Equity

Asian Growth Leaders

China Equity Index

China Opportunity

India Active Equity

Japan Equity

Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible
Global Property

Global Infrastructure Equity

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ฟันด์

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
ตราสารหนี้ธนไพบูลย์ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

อินคัมพลัส

Thai Mid Small Minimum Variance

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMF

TT
กองทุนรวม FIF

Asian Bond

Emerging Bond

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
Global Income
Global Smart Bond
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index
US Blue Chip Equity
ยูโรเปี้ยน โกรท
German Equity
โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Income Allocation
Global Quality Growth

Global Core Equity
Emerging Active Equity
Asian Growth Leaders
China Equity Index
China Opportunity

India Active Equity
Japan Equity
Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible
Global Property
Global Infrastructure Equity
โกลด์ ฟันด์                           
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ฟันด์

TT*
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุนระยะยาว

ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน
ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล

ธนไพบูลย์
ธนไพศาล RMF

TT
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index

China Equity Index
โกลด์ ฟันด์
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ ฟันด์
Global Bond Fund RMF
US500 RMF
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*
T
กองทุนรวมผสมอินคัมพลัส

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

TT
กองทุนรวมผสมThai Mid Small Minimum Variance

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

TT+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)SET50
SET50 ปันผล
JUMBO 25
ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน
ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล

ธนไพบูลย์
ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index

Global Quality Growth

Emerging Active Equity

China Equity Index

China Opportunity

Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ฟันด์
Global Bond Fund RMF
US500 RMF
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*
ตราสารทุน (หุ้น)กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

TT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร๊อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

TT+4
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

TT+3
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
SET50 ปันผล

JUMBO 25

TT+3
กองทุนรวม FIF

Global Income

Global Quality Growth

Emerging Active Equity

China Opportunity

Japan Active Equity

TT*+2*
กองทุนรวม FIF

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

ยูโรเปี้ยน โกรท

Asian Growth Leaders

ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+3
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+2
Global Incomeตราสารตลาดเงิน / ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+1
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO25

T*T*+1
กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัสT*T*+1

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

โกลด์ ฟันด์
ออยล์ ฟันด์

ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ธนพลัส
ธนเพิ่มพูน
ธนบดี RMF

T*T*+2
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล
ธนไพบูลย์
ธนไพศาล RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*T*+1
China Equity Indexตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน
ธนบดี RMF

T*T*+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล

ธนไพบูลย์
ธนไพศาล RMF

T*T*
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
T*T*
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*T*
China Opportunityตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+3
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*T*+2

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัสT*T*+1

Global Infrastructure Equity

Global Property

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+4
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+3
Asia Pacific Property Flexibleตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี                                        

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+4
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+3
ตราสารทุน(หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*T*+3

Asian Bond

Emerging Bond

Global Smart Bond

Income Allocation

Global Core Equity

US Blue Chip Equity

India Active Equity

Japan Equity

 

ตราสารตลาดเงิน /

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+2

Global Quality Growth

Emerging Active Equity

Japan Active Equity

ตราสารตลาดเงิน
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*T*+2
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

T*T*+1

German Equity

ตราสารตลาดเงิน /

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน

T*T*+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล

ธนไพบูลย์

T*T*+1
โกลด์ สิงคโปร์ตราสารตลาดเงิน
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ธนพลัส

ธนเพิ่มพูน
ธนบดี RMF

T*T*+2
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล

ธนไพบูลย์
ธนไพศาล RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*T*+1

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFTT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFTT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT+2
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFTT+1
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF
Asian Growth Leaders RMF
China Opportunity RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*+1*
Global Property RMFTT*
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

JUMBO 25 RMF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFTT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+4
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT+3
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT+2
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*+2*
Global Property RMFTT*+1*
กองทุนรวม (FIF)

Global Quality Growth RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Asian Growth Leaders RMF

China Opportunity RMF

Japan Equity RMF

Emerging Active Equity RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+2
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

T*T*+2
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFT*T*+1
กองทุนรวม (FIF)

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

T*T*+1
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFT*T*+1
กองทุนรวม (FIF)โกลด์ สิงคโปร์ RMFตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

T*T*+1
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFT*T*
กองทุนรวม (FIF)Global Property RMFตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+4
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+3
กองทุนรวมผสมไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMFT*T*+3
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

T*T*+3
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร๊อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส RMFT*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)
JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF
ตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF 
JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF
TT
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTFตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF

TT+2

ตราสารทุน (หุ้น)

(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)3

JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF
ตราสารหนี้ระยะสั้นธนพลัส
ธนเพิ่มพูน
TT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล
ธนไพบูลย์

TT
กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
JUMBO 25

TT
กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

TT

ตราสารทุน (หุ้น)

(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)4

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTFตราสารหนี้ระยะสั้นธนพลัส
ธนเพิ่มพูน
TT+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล
ธนไพบูลย์

TT+2
กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
JUMBO 25

TT+2
กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

TT+2

1 ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

2 ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

3,4การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ท่านถือครองครบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ไปยังหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ LTF ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามประมวลรัษฎากรและได้ถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (5 ปี หรือ 7 ปี แล้วแต่กรณี) แล้ว ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เข้ากองทุนรวมอื่น (ที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)ได้ โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี

T = วันทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนด)T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด)T*+1* = วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+1 = วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+1 = วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายT*+2* = สองวันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+2 = สองวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+2 = สองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+3 = สามวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+3 = สามวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+4 = สี่วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+4 = สี่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

วันทำการซื้อขาย* หมายถึง  วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก  หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ. ทหารไทย (ต้นทาง) ไปกองทุนรวมอื่นของ บลจ. ทหารไทย (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ