ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
ราคาในการ
สับ- เปลี่ยนออก1
ณ วัน
ราคาในการ
สับ- เปลี่ยนเข้า2
ณ วัน
กองทุนต้นทาง
กองทุนปลายทาง

ประเภทกองทุน

กองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุน

ตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส 1

(หมายเหตุ1 : ไม่สามารถสับเปลี่ยนไปกองปลายทางประเภท LTF)

ทุกประเภททุกกอง ยกเว้น กองทุนรวม FIFTT
กองทุนรวม FIF

Asian Bond

Emerging Bond

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income

Global Smart Bond

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

US Blue Chip Equity

ยูโรเปี้ยน โกรท

German Equity

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Income Allocation

Global Quality Growth

Global Capital Growth

Global Innovation

Dynamic Leisure and Entertainment

Global Core Equity

Emerging Active Equity

Asia Active Equity

China Equity Index

China Opportunity

China A Active

Vietnam Active Equity

Star50 Chinese Technology

India Active Equity

Japan Equity

Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible
Global Property

Global Infrastructure Equity

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ ฟันด์

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Global Innovation RMF

Emerging Active Equity RMF

Asia Active Equity RMF

China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
ตราสารหนี้ธนวัฒน์ตราสารตลาดเงิน /
สารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

TT
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

 

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF

TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

ยูโรเปี้ยน โกรท

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

Asia Active Equity

China Equity Index

China Opportunity

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ ฟันด์

Global Bond Fund RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

ัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

 

T

T+1

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T

T

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index

China Equity Index
โกลด์ ฟันด์
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ ฟันด์
Global Bond Fund RMF
US500 RMF
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*
กองทุนรวมผสมอินคัมพลัส

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

TT+2
    
กองทุนรวมผสมThai Mid Small Minimum Variance

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

TT+3
    
ตราสารทุน (หุ้น)SET50
SET50 ปันผล
JUMBO 25
ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

TT+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล

Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index

Global Quality Growth

Emerging Active Equity

China Equity Index

China Opportunity

Japan Active Equity

Asia Pacific Property Flexible

โกลด์ ฟันด์

โกลด์ สิงคโปร์

ออยล์ฟันด์
Global Bond Fund RMF
US500 RMF
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*
ตราสารทุน (หุ้น)กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

TT+1
    
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

TT+4
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

TT+3
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
SET50 ปันผล

JUMBO 25

TT+3
กองทุนรวม FIF

Global Income

Global Quality Growth

Emerging Active Equity

China Opportunity

Japan Active Equity

TT*+2*
กองทุนรวม FIF

โกลบอล เรียล รีเทิร์น

ยูโรเปี้ยน โกรท

Asia Active Equity

ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+3
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

T*T*+2
Global Incomeตราสารตลาดเงิน / ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+2
    
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น

จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO25

T*T*+1
กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล T*T*+1

Global Bond Fund

โกลบอล บอนด์ ปันผล

World Equity Index

Emerging Markets Equity Index

US500 Equity Index

โกลด์ ฟันด์
ออยล์ ฟันด์

ตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

T*T*+2
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*T*+1
China Equity Indexตราสารตลาดเงิน /
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

T*T*+1
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T*T*
กองทุนรวมผสมจัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว
T*T*
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*T*
China Opportunityตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+3
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

T*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*T*+2

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล T*T*+1

Dynamic Leisure and Entertainment

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้

ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+2

Autonomous Technology and Robotics

Fintech Innovation

Genomic Revolution

Next Generation Internet

Star50 Chinese Technology  

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้

ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+3
 

ตราสารตลาดเงิน/

ตราสารหนี้

ระยะสั้น

    
 

Global Infrastructure Equity

Global Innovation

Global Property

 

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

 T*T*+4
Asia Pacific Property Flexibleตราสารตลาดเงิน/ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี 

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+4
    
ตราสารทุน(หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*T*+3

Asian Bond

Emerging Bond

Global Smart Bond

Income Allocation

Global Capital Growth

Global Core Equity

US Blue Chip Equity

China A Active

India Active Equity

Japan Equity

 

ตราสารตลาดเงิน /

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+3
 

 

 

 

 

ตราสารตลาดเงิน/ ตราสารหนี้ระยะสั้น

    
Vietnam Active Equity T*T*+5

Global Quality Growth

Emerging Active Equity

Japan Active Equity

ตราสารตลาดเงิน
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+3
    
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*T*+2
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

T*T*+1

German Equity

ตราสารตลาดเงิน /

ตราสารหนี้สั้น

ธนรัฐ

ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*T*+2
    
 โกลด์ สิงคโปร์ ตราสารตลาดเงิน
ตราสารหนี้ระยะสั้น
 

ธนรัฐ
ธนบดี

ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

 T* T*+2
ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุนระยะสั้น
จัดทัพลงทุนระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุนระยะยาว

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*T*+1
    

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Global Innovation RMF  

Emerging Active Equity RMF

Asia Active Equity RMF

China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF 

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Global Innovation RMF  

Emerging Active Equity RMF

Asia Active Equity RMF

China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF 

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT+2
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF TT+1
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF 

Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*+1*

Global Property RMF

Global Innovation RMF  

TT*
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+1
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

JUMBO 25 RMF

SET50 RMF

TT
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF TT
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Global Innovation RMF  

Emerging Active Equity RMF

Asia Active Equity RMF

China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF 

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

Global Property RMF

TT*
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMFตราสารตลาดเงินธนบดี RMFTT+4
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

TT+3
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

TT+2
กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Global Quality Growth RMF

Emerging Active Equity RMF

Asia Active Equity RMF

China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF 

Japan Equity RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

TT*+2*

Global Innovation RMF

Global Property RMF

TT*+1*
กองทุนรวม (FIF)

Global Quality Growth RMF

ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

Asia Active Equity RMF

China Opportunity RMF

Star50 Chinese Technology RMF 

Japan Equity RMF

Emerging Active Equity RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+3
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+2
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

T*T*+2
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMFT*T*+1
กองทุนรวม (FIF)

Global Bond Fund RMF

Global Income RMF

US500 RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

T*T*+1
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMFT*T*+1
กองทุนรวม (FIF)โกลด์ สิงคโปร์ RMFตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+2
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+1
กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*T*+1
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO25 RMF

T*T*+1
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMFT*T*
กองทุนรวม (FIF)

Global Innovation RMF

Global Property RMF

ตราสารตลาดเงินธนบดี RMFT*T*+4
ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

ธนไพบูลย์ RMF

T*T*+3
กองทุนรวมผสมไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMFT*T*+3
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

T*T*+3
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMFT*T*+2
ตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)
JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF
ตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF 
JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF
TT
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTFตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF

TT+2

ตราสารทุน (หุ้น)

(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)3

JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF
กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

TT
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
JUMBO 25

TT
กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

TT

ตราสารทุน (หุ้น)

(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)4

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF
กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

TT+2
ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
JUMBO 25

TT+2
กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

TT+2

 

1 ใช้ราคารับซื้อคืน (Bid Price) ตามวันที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

2 ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

3,4การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ท่านถือครองครบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ไปยังหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ LTF ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามประมวลรัษฎากรและได้ถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (5 ปี หรือ 7 ปี แล้วแต่กรณี) แล้ว ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เข้ากองทุนรวมอื่น (ที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)ได้ โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี

T = วันทำรายการ (ภายในเวลาที่กำหนด)T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด)T*+1* = วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+1 = วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+1 = วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายT*+2* = สองวันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+2 = สองวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+2 = สองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+3 = สามวันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+3 = สามวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
T+4 = สี่วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการT*+4 = สี่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
 T*+5 = ห้าวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
 T*+6 = หกวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย 

วันทำการซื้อขาย* หมายถึง  วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก  หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ. ทหารไทย (ต้นทาง) ไปกองทุนรวมอื่นของ บลจ. ทหารไทย (ปลายทาง) เพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ