ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562
11.5321
มูลค่าหน่วยลงทุน
11.5321
ราคาซื้อคืน
11.7052
ราคาขาย
248,985,603.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
1.ความเสี่ยงอันสืนเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund
2.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) (เฉพาะในส่วนที่ไม่มีการป้องกัน ความเสี่ยงของเงินลงทุน)
3.ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
4.ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
5.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
6.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
7.ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ได้อีกต่อไป

 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมใน หนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิด ทหายไทย ยูโรเปี้ยน โกรท"


ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : เนื่องจากกองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้

นโยบาย

1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท ในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลยูโร ดังนั้น กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ

3.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
-กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่ม มูลค่าเงินลงทุนด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จด ทะเบียน และ/หรือ ตราสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์ แปลงสภาพ) ของบริษัทที่มีธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป

-กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และผล ตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้กองทุนมีความยืดหยุ่นและ สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) ที่อาจมิได้กล่าวถึงไว้ในเบื้องต้น

 

 

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 21 ส.ค. 2562
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ป 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 12.87% -1.58% 4.02% -2.44% 5.68% 3.77% N/A 2.76% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 12.84% -2.08% 2.03% -0.14% 5.87% 4.80% N/A 4.39% 21 ส.ค. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 3.30% -5.76% -1.21% -9.63% 1.10% 0.33% N/A -0.74% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.31% 13.17% 12.23% 13.00% 11.03% 14.08% N/A 13.92% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.95% 12.79% 11.59% 12.83% 11.24% 15.77% N/A 15.56% 21 ส.ค. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.80% 12.99% 12.49% 13.61% 12.39% 16.41% N/A 16.17% 21 ส.ค. 2562
แสดงเพิ่ม...
ชื่อกองทุน 2557 2558 2559 2560 2561
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท -7.17% 7.32% 0.18% 17.43% -12.82%
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -0.12% 7.27% 2.02% 10.24% -10.94%
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -10.14% 5.49% -2.32% 14.06% -14.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.08% 16.26% 17.80% 8.57% 12.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
14.34% 20.31% 20.00% 8.57% 13.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.16% 20.25% 20.86% 14.75% 14.28%
แสดงเพิ่ม...

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 21 พ.ค. 2557
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 11.5321
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 248,985,603.80
ประเภทของสินทรัพย์ หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยน คลิก
ตารางขายคืนหน่วยลงทุน คลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.20
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT) ไม่เกินร้อยละ 1.60

ติดต่อสอบถาม

headphone

ติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1725 ในวันและเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-697-3800
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

19  อาคาร 3  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 2,  20-21  ถนนรัชดาภิเษก  แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

02-949-1000
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนน ราษฏร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

02-470-3685
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด มหาชน

132 อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้น3 อาคารสินธรทาวเวอร์3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-880-6000
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10110

02-638-5000, 02-081-2000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ20  ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15  ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

02-635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์   ชั้น 9, 14 และ15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

540 ชั้น 7ม 14ม 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม

02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์  ชั้น 18 และ39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02- 648-1111
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21-27 ถ.สาทรใต้ แขวงยสนนาวา เขตสาทร กทม. 10120

02-352-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02-658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส  ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02-687-7274
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

98 ถ.สาทรเหนือ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8,10 ถ.สีลม แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-088-9999
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-3439500
ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-299-8012
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-685-3828
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-056-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน กทม. 10600

02-861-4820
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

175 ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-680-1234
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 21 โซน A-C  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

02-026-5100
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  ชั้น 8 และ11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330

02-658-5000
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

02-648-3600, 02-648-3333
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-274-9400, 02-276-1025
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 27, 28, 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-632-6222
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320

02-305-9000
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-633-6000
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น M ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-359-0000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

942/81 ชั้น 2 อาคารอิสระทาวเวอร์ 1 ถนน พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-117-7878
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด

942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-266-6697
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  ชั้น 10, 12, 19, 23  และ 29 - 32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

0-2618-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้น 2,3  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02-659-8222
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราช แขวง/เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

02-223-2288
บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 15,17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02 659 3456
บริษัทหลักทรัพย์จัดการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ จำกัด

อาคาร 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-107-1860
บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ซอยถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-783-4818
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด

306 ชั้น2 อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 

02-103-8813
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี, ชั้น 2 โซนบี(ชั้น ลอย), ชั้น 5 โซนบี 2,  ชั้น6,  ชั้น 9 โซนเอ 2, ชั้น14, ชั้น 17 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

02-305-7000
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-246-9687
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-111-1111