เราเชื่อมั่นในหลักการบริหารการลงทุนด้วยการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุน เราบริหารการลงทุนด้วยรูปแบบของ Fund of Fund Platform ด้วยการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมของ TMBAM Eastspring ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 10 ล้านบาท

ประเภทของพอร์ตการลงทุน

1. การปกป้องเงินลงทุน (Conservative)

พอร์ตการลงทุนเน้นรักษามูลค่าของเงินลงทุนเริ่มต้น (Inflation Protection Portfolio) ในรอบระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไปให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

สัดส่วนการลงทุน หุ้น 20% ตราสารหนี้ 70% สินทรัพย์ทางเลือก 10%


2. รายได้ประจำและการเติบโต (Moderate)

พอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไป ในรอบระยะเวลาการลงทุน 3-5 ปีขึ้นไป

  • Balanced Income Portfolio ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างกระแสเงินสด
  • Total Portfolio Return เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนของพอร์ตตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด 

สัดส่วนการลงทุนหุ้น 40% ตราสารหนี้ 20% สินทรัพย์ทางเลือก 15%


3. การเติบโตสูง (Aggressive)

พอร์ตเติบโตแบบกระจายความเสี่ยงเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีขึ้นไป ในรอบระยะเวลาลงทุน 5-7 ปี เน้นความสมดุลของพอร์ต เพื่อเป้าหมายเงินลงทุนในระยะยาว 

สัดส่วนการลงทุนหุ้น 70% ตราสารหนี้ 20% สินทรัพย์ทางเลือก 10%