เพราะทุกคนมีความต้องการที่ต่างกัน ในเรื่องของความต้องการด้านการลงทุนก็เช่นกัน การได้มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดพอร์ตลงทุนให้โดยเฉพาะ จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่การลงทุนนั้นจะสามารถตอบโจทย์ของผู้ลงทุนทั้งในด้านเป้าหมาย วัตถุประสงค์การลงทุน ความท้าทายต่างๆภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนให้มีโอกาสประสบความสำเร็จตามความต้องการและได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามที่คาดหวังไว้

PrivateFundStructureChart_03