เรามอบโอกาสในการเข้าถึงรูปแบบการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ อย่างเช่น พันธบัตร หุ้นกู้ เงินฝาก และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นต้น ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 100 ล้านบาท