เชื่อมั่นในการลงทุนหุ้นระดับโลกด้วยระบบการจัดการที่ล้ำสมัยกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity มอบโอกาสของการสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดจากการประยุกต์ใช้ big data ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกระบวนการวิเคราะห์ และคัดเลือกหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ


มองหาหุ้นระดับโลกกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity

ทำไมต้องหุ้นทั่วโลก

แม้สภาพการณ์ทั่วไปในตลาดเงินตลาดทุนจะยังมีความผันผวนสูง แต่เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังอยู่ในช่วงของการเติบโตโดยที่ความผันผวนของตลาดที่พัฒนาแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าและแข็งแกร่งกว่าประเทศในตลาดเกิดใหม่

ปลดล็อคการลงทุนกับ Big data

จุดเด่นกองทุนหลัก

กองทุนนี้เหมาะกับการเป็น core พอร์ตโฟลิโอเนื่องจากมีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นทั่วโลกที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว โดยนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เพื่อให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพ และมีการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยได้นำ Big Data มาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์ คือการนำข้อมูลมหาศาลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภาพถ่ายจากจานดาวเทียม และข้อมูลในการใช้บริการเครดิต มาวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ และยังให้ Machine Learning เข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคาดการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น

การนำ BIG DATA & Machine Learning เข้ามาใช้การคัดเลือกหุ้น

สามารถใช้เป็นกองทุนหลักในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Core Portfolio)

ลงทุนใน Quantitative และ Research อย่างต่อเนื่อง

ผลตอบแทนย้อนหลังดี ได้รางวัล Best Equity Fund House & Best Global Equity Fund by Morningstar Singapore 2018*

*ที่มา Goldman Sachs ณ 30 เมษายน 2019

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการวิจัยการลงทุน

ข้อมูลกองทุน

นโยบายทั่วไป ลงทุนในกองทุน Goldman Sachs Global CORE ® Equity Portfolio หน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) (กองทุนหลัก) อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนทั่วโลก
ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ
ผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุน ระดับสูง (6/8)
ความเสี่ยงผู้ลงทุน ระดับ 4 ขึ้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน 1.50% (1.00% เฉพาะช่วง IPO วันที่ 11 - 19 ก.ค. 2019)
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน 1.2091% สูงสุดไม่เกิน 2.5145%
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายปันผล
รับเงินค่าขายคืน 4 วันทำการหลังจากทำรายการ
หรือเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน

เกี่ยวกับทีมงาน

คุณ Jessica Jones

Head of Retail Client Business, Asia Ex-Japan

คุณ Jessica Jones รับผิดชอบด้านการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม รวมทั้ง บริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบันอื่นๆ (sub-advisory) อาทิ ธนาคาร บริษัทประกัน และบริษัทผู้ให้คำแนะนำทางด้านการเงินทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าร่วมทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs Asset Management) ตั้งแต่ปี 2004

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาดูแลภูมิภาคเอเชีย คุณ Jessica ยังร่วมทำงานอยู่ในทีมสนับสนุนการขายในภูมิภาคยุโรป (European Third Party Distribution) เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ลงทุนประเภทต่างๆ ในประเทศต่างๆมากมาย

คุณ Jessica จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh)

คุณ Osman Ali

Senior Portfolio Manager

คุณ Osman Ali ดำรงตำแหน่ง Portfolio Manager ในกลุ่มกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment Strategies (QIS)) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์  (Goldman Sachs Asset Management) โดยยังนำทีม Portfolio Manager และ Strategist สำหรับกลยุทธ์การบริหารตราสารทุนแบบ active คุณ Osman เข้าร่วมงานเมื่อปี 2003 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ และรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปี 2011

ก่อนหน้านี้ คุณ Osman ได้นำทีม Portfolio Manager สำหรับพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนสหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมในทีมวิจัยโมเดลการลงทุนในตราสารทุน

คุณ Osman สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cornell University) และปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) นอกจากนี้ คุณ Osman ยังได้รับใบอนุญาต CFA อีกด้วย

คุณ Len Ioffe

Senior Portfolio Manager

คุณ Len Ioffe ดำรงตำแหน่ง Senior Portfolio Manager ในกลุ่มกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment Strategies (QIS)) เข้าร่วมทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์  (Goldman Sachs Asset Management) ตั้งแต่ปี 1994 โดยรับผิดชอบพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่และตลาดที่พัฒนาแล้ว

ก่อนหน้านี้ คุณ Len ทำหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอตราสารทุนเชิงปริมาณทั้งในและต่างประเทศจนถึงปี 2000

คุณ Len สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคปีเตอร์สบิร์ก (St. Petersburg Polytechnic University) ประเทศรัสเซีย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยธุรกิจสเติร์น มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (Stern School of Business, New York University)

คุณ Takashi Suwabe

Senior Portfolio Manager

คุณ Takashi Suwabe นำทีม Portfolio Manager ในด้านงานวิจัยตราสารทุนแบบ active ในกลุ่มกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment Strategies (QIS)) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์  (Goldman Sachs Asset Management) โดยเข้าร่วมงานเมื่อปี 2004

คุณ Takashi ยังดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ นิตยสาร Gendai Finance

คุณ Takashi สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาขั้นสูง (The Graduate University for Advanced Studies) ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2011

คุณ James Park

Senior Portfolio Manager

คุณ James Park ทำหน้าที่เป็นนักวิจัยและ Portfolio Manager ในกลุ่มกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment Strategies (QIS)) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์  (Goldman Sachs Asset Management) รับผิดชอบงานในส่วนงานวิจัยด้านสัญญาณซื้อขายทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์

คุณ James เข้าทำงานในปี 2004 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คุณ James สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และสถิติ พร้อมรางวัล Phi Beta Kappa จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2002 และปริญญาโทสาขาการเงิน จากวิทยาลัยธุรกิจสเติร์น มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (Stern School of Business, New York University) ในปี 2004

คุณ Alison Lau

Client Portfolio Manager

คุณ Alison นำทีมกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment Strategies (QIS)) ในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น โดยรับผิดชอบด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านลงทุนทั่วโลกและในประเทศจีน สำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน ลูกค้าส่วนบุคคล และกลุ่มอื่นๆในภูมิภาค

คุณ Alison เข้าทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์  (Goldman Sachs Asset Management) ในปี 2002 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปี 2011

คุณ Alison สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการวิจัยดำเนินงานและวิศวกรรมอุตสาหการ และปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงิน จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cornell University) ในปี 2001 และ 2002 นอกจากนี้ คุณ Alison ยังได้รับใบอนุญาต CFA อีกด้วย

คุณ Sadhvi Gupta 

Client Portfolio Manager

คุณ Sadhvi Gupta  ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และเป็นหนึ่งในทีมกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Investment Strategies (QIS)) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลด์แมน แซคส์  (Goldman Sachs Asset Management)  โดยเข้าร่วมงานเมื่อปี 2013

คุณ Sadhvi ทำหน้าที่นำกลยุทธ์ต่างๆในด้านการลงทุนในตราสารทุนมาปรับใช้กับกลุ่มลูกค้าสถาบัน ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้าอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย

คุณ Sadhvi สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกวิชาโททางด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา (University of British Columbia) นอกจากนี้ คุณ Sadhvi ยังได้รับใบอนุญาต CFA อีกด้วย