การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

บลจ. ทหารไทยยึดมั่นที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจัดการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม และมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความเสียหายต่อบริษัทจัดการ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บลจ. ทหารไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกบริษัทจัดการ โดยมีการ กำหนดนโยบายรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) การป้องกันปราบปราม การทุจริต การห้ามให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือทางธุรกิจ เป็นต้น

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจัดการได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทจัดการในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามที่กล่าว ข้างต้น


นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

นโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกฝ่าย ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ

นโยบายฯ ฉบับนี้กำหนดขึ้น โดยครอบคลุมถึงกรรมการและพนักงานของบริษัทในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะไม่ยอมให้มีการให้ หรือรับสินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทน ทั้งกรรมการและพนักงาน จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้พนักงานยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน (Code of Conduct) ของบริษัท รวมถึง มีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้


1. วัตถุประสงค์
 1. 1.1เพื่อให้บริษัทมีนโยบายหลักที่ชัดเจนในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และป้องกันมิให้มีการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
 2. 1.2เพื่อให้กรรมการ พนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมิให้เกิดขึ้นภายในบริษัท
 3. 1.3เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบและเหมาะสม
 4. 1.4เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 5. 1.5เพื่อให้บริษัท มีแนวนโยบายปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต


2. ขอบเขตของนโยบาย
 1. 2.1ครอบคลุมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)ในฐานะ บริษัทแม่ ตามมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 2. 2.2เป็นแนวทางปฏิบัติให้ กรรมการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. 2.3สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกหน่วยงานภายในบริษัท


3. คำจำกัดความ
 1. 3.1บริษัท หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMB Asset Management Company Limited)
 2. 3.2กรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
 3. 3.3พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับที่บริษัทได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงาน และได้รับเงินเดือนตอบแทนจากบริษัท รวมถึงพนักงานทดลองงาน
 4. 3.4คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้ เช่น การให้คำมั่นสัญญา การกระทำ (รวมถึงการคาดหวัง) ที่จะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (เงินสด ของขวัญของกำนัล สินเชื่อ ของรางวัล ค่าตอบแทนการเลี้ยงรับรอง หรือการปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์) จากการให้สินบน และอามิสสินจ้าง หรือการรับ เช่น การรับสินบน การรับอามิสสินจ้าง การร้องขอ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการให้หรือรับดังกล่าว โดยบริษัท กรรมการ หรือพนักงานของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนั้น ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่สอดคล้องหรือละเมิด กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัท หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย


4. แนวทางปฏิบัติ
 1. 4.1ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ กระทำการคอร์รัปชั่น รวมถึงการให้ หรือรับสินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทนในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ส่วนตนพวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลภายนอก
 2. 4.2กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ละเลย ละเว้น หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำภายในบริษัทที่บ่งบอกหรือเข้าข่ายว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
 3. 4.3บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับบริษัทต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงการให้ข้อมูลการคอร์รัปชั่นโดยการแจ้งเบาะแส (Whistleblower) แม้ว่าการกระทำเหล่านั้นจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่มีการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน
 4. 4.4กรณีกรรมการกระทำการอันเป็นความผิดหรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ให้คณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
 5. 4.5กรณีผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทโดยกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อวินัยตามระเบียบข้อบังคับของพนักงาน จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และหากเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายจะต้องถูกพิจารณาและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
 6. 4.6บริษัทให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับพนักงาน บุคคลภายนอก และสาธารณชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะต้องติดต่อหรือใช้บริการกับบริษัท
 7. 4.7บริษัทจะไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธุรกิจที่เข้าข่ายสงสัยว่าจะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น
 8. 4.8บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้พนักงานตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในองค์กรไม่ว่าจะเกิดจากการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือภายในบริษัท
 9. 4.9การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะดำเนินการควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของบริษัท
 10. 4.10บริษัทจัดให้มี ระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และ ระบบการรับแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งมีขั้นตอนการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทางบัญชี และการสอบสวนการทุจริตต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
 11. 4.11บริษัทมีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ส่วนกำกับและควบคุมภายในเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น


5. การดำเนินการตามนโยบาย
 1. 5.1การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายฉบับนี้ เป็นแนวทางเดียวกับที่กำหนดในจรรยาบรรณ นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบาย หรือระเบียบใด ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงระเบียบ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
 2. 5.2บริษัทจัดให้มีขั้นตอน และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้แก่ การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะงานที่ต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การให้ความเป็นธรรม และกระบวนการลงโทษพนักงาน
 3. 5.3บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นในภาพรวมประจำทุกปี รวมทั้งพิจารณากำหนด หรือปรับปรุงมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับทุกหน่วยงาน และรวมถึงหน่วยงาน หรือการทำธุรกรรมที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดการคอร์รัปชั่น
 4. 5.4เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การให้และรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน หรือเงินบริจาคแก่พรรคการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมือง และการจัดหา กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน การดำเนินงาน กระบวนการ การสอบทาน การควบคุม และการรายงานที่ระบุในนโยบายนี้ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย หรือกฏเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. 5.5บริษัทจะจัดให้มีการอบรมและชี้แจงในเรื่องของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการและพนักงานใหม่ โดยจะต้องชี้แจงในรายละเอียดเพื่อให้สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีการสื่อสาร และชี้แจงบทลงโทษของบริษัทหากไม่ปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด
 6. 5.6บริษัทจะมีการจัดทำแผน และมีการฝึกอบรมให้กับกรรมการและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในอันที่จะรับผิดชอบต่อนโยบายฉบับนี้ และเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชั่น
 7. 5.7ในกรณีที่พบประเด็นสำคัญ หรือเร่งด่วนที่อาจบ่งชี้ถึงการคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารระดับสูงต้นสังกัดหรือส่วนกำกับและควบคุมภายในหรือกรรมการผู้จัดการ
 8. 5.8มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในและแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะมีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบตามหลักการควบคุมภายในของบริษัทและได้จัดทำเป็นเอกสาร และมีการประกาศให้พนักงานในบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยสม่ำเสมอ
 9. 5.9นโยบายฉบับนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทที่สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่
 10. 5.10ทุกหน่วยงานของบริษัทจะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้