ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนนำ
ของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทาง
การทำงานที่สร้างสรรค์ มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดำเนินงาน และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ทหารไทย จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น
"บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด"