คำเตือน

คำเตือน

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ท่านลงทุนเริ่มแรกก็ได้ หรืออาจไม่ได้รับชำระเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด

 

2. ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนและเอกสาร ต่างๆ ของกองทุนรวมอย่างถี่ถ้วนให้เข้าใจ โดยเฉพาะความเสี่ยงต่างๆ และนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน และเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ท่านยอมรับความเสี่ยงและเหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของท่าน และควร เก็บหนังสือชี้ชวนและเอกสารต่างๆ (เช่น คู่มือภาษี) ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

 

3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จัดการทุกแห่ง

 

4. ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือในกรณีที่กองทุนรวมเปิดไม่สามารถดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

 

5. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

6. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่าง เคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการได้จัดให้) มิฉะนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ลงทุนอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงิน เพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ลงทุนจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุน รวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษี ของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคตอนึ่ง ผู้ลงทุนอาจขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

 

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

 

8. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

 

9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

 

10. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

11. การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนบนเวบไซด์นี้ บริษัท จัดการได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน แม้บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายาม โดยสุจริตเพื่อให้ข้อมูลและผลการคำนวณต่างๆ ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่นำ เสนอได้ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาใช้เองหรืออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นโดยมิได้เจตนา บริษัทจัดการจึงมิได้รับรองถึงความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่บริษัทจัดการขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้พบความผิดพลาดเพื่อจักได้นำไปปรับปรุง ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง

 

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเวบไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 

13. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ MSCI ในการอนุญาตให้บริษัทจัดการเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขดัชนีที่จัดทำโดย MSCI เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบการวัดผลการดำเนินการของกองทุนรวม ผู้ลงทุนต้องยอมรับในข้อจำกัดการใช้ข้อมูล (Restrictions) คำเตือน (Disclaimers) และข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Limition of Liability) ของ MSCI

 

14. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ