แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ [ 105.83 kb. ]
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile) [ 321.57 kb. ]
คำขอใช้/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการทางอินเตอร์เน็ตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(สำหรับคณะกรรมการกองทุน) [ 276.10 kb. ]
คำขอปลดล็อค/ขอรหัสผ่านใหม่สำหรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(สำหรับสมาชิกกองทุน) [ 232.47 kb. ]
หนังสือแสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [ 180.17 kb. ]
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [ 113.75 kb. ]
กองทุนรวม
แบบทบทวนข้อมูล KYC (สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา) [ 416.49 kb. ]
แบบทบทวนข้อมูล KYC (สำหรับบัญชีร่วม) [ 522.51 kb. ]
แบบทบทวนข้อมูล KYC (สำหรับบัญชีนิติบุคคล) [ 171.30 kb. ]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (บัญชีเดี่ยว) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [ 227.43 kb. ]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (นิติบุคคล) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [ 279.78 kb. ]
คำขอใช้บริการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน [ 295.16 kb. ]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับบุคคลธรรมดา) [ 324.15 kb. ]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับนิติบุคคล) [ 412.87 kb. ]
W-8BEN-E Form [ 13,488.68 kb. ]
แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุน - ประเภทนิติบุคคล [ 599.75 kb. ]
แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุน - ประเภทบุคคลธรรมดา [ 607.60 kb. ]
หนังสือมอบอำนาจ/ยินยอมเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต [ 66.60 kb. ]
แบบฟอร์มการแสดงตนของนิติบุคคล (กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคล) [ 111.38 kb. ]
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล [ 680.42 kb. ]
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก [ 668.70 kb. ]
คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต [ 508.15 kb. ]
ใบคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ AIP [ 995.76 kb. ]
ใบคำสั่งโอน RMF ไปยัง บลจ. อื่น [ 450.90 kb. ]
ใบคำสั่งรับโอน RMF จาก บลจ. อื่น [ 150.05 kb. ]
ใบคำสั่งรับโอน RMF จาก PVD [ 135.94 kb. ]
ใบคำสั่งโอน LTF ไปยัง บลจ. อื่น [ 416.85 kb. ]
ใบคำสั่งรับโอน LTF จาก บลจ. อื่น [ 286.94 kb. ]
แบบคำขอหนังสือรับรองหน่วยลงทุน [ 1,287.67 kb. ]
หนังสือเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ [ 82.75 kb. ]
หนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์ [ 83.71 kb. ]
หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF จากบัตรเครดิต [ 158.06 kb. ]
ใบคำสั่งซื้อ [ 963.03 kb. ]
ใบคำสั่งขาย [ 969.29 kb. ]
ใบคำสั่งสับเปลี่ยน [ 1,480.74 kb. ]
คำขอโอนหน่วยลงทุน [ 410.81 kb. ]
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน [ 362.17 kb. ]
แบบคำขอออกใบหน่วยลงทุนแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน [ 353.63 kb. ]
หนังสือยืนยันในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ บลจ. ทหารไทย [ 73.44 kb. ]
ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ [ 1,203.76 kb. ]