ข่าวและความเคลื่อนไหว

แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด ทหารไทย โกลบอลเรียล รีเทิร์น

11 ก.พ. 2562

เรียน       ผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง       แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด ทหารไทย โกลบอลเรียล รีเทิร์น


             ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน เรื่องแจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติให้จ่ายปันผลในงวดบัญชีดังกล่าวในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วยลงทุน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ บลจ. ทหารไทย ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

                                                                                                          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด