ข่าวและความเคลื่อนไหว

ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

11 มี.ค. 2562

เรียน       ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง        ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส

                                               

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส สำหรับงวดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น เห็นสมควรให้วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.15 บาท ต่อหน่วยลงทุน

               

               หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ บลจ. ทหารไทย ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด