ข่าวและความเคลื่อนไหว

ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

10 เม.ย. 2562

เรียน      ผู้ถือหน่วยลงทุน
เรื่อง      ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 นั้น เห็นสมควรให้วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นวันจ่ายปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหน่วย

 

              หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725

                                                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด