ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศ

เลือกประเภทข่าว
11 ก.พ. 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด ทหารไทย โกลบอลเรียล รีเทิร์น
07 ก.พ. 2562
ประกาศ การปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
06 ก.พ. 2562
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
06 ก.พ. 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนหลักของกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
06 ก.พ. 2562
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนเปิดทหารไทย Global Income
25 ม.ค. 2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) ของกองทุนรวมจำนวน 21 กองทุน
25 ม.ค. 2562
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
24 ม.ค. 2562
ประกาศ การปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 26 มกราคม 2562
18 ม.ค. 2562
การปรับลดมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย
17 ม.ค. 2562
การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
หน้าที่ 1 จาก 54 [533 รายการ]