กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาพรวมกองทุน

บลจ. ทหารไทย มิติใหม่ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเลือกลงทุนในแบบของคุณเพราะเราทุกคนแตกต่างกัน มีวิถีชีวิตต่างกัน แม้จะมีจุดมุ่งหมายที่ความมั่นคงของชีวิตในบั้นปลายเหมือนกัน แต่ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางที่วาดฝันไว้ แต่ละคนย่อมมีวิธีก้าวไปคนละแบบ มีเส้นทางคนละเส้นทาง บลจ. ทหารไทย เข้าใจถึงความ “แตกต่าง” นี้ เราจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกคนมีสิทธิ “เลือก” ที่จะลงทุน และบริหารเงินในแบบที่ “เหมาะ” กับคุณ โดยมีผู้วางแผนการลงทุนของเราคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ดุจเพื่อนร่วมทาง ที่พร้อมจะพาคุณเดินสู่จุดหมายที่คุณต้องการ


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร และสำคัญอย่างไร ?กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเป็นเงินก้อนสำคัญช่วยให้ลูกจ้างและครอบครัวมีความสุขสบายที่มั่นคงในอนาคตเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาจากไหน ?เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ
1) เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า “เงินสะสม”
2) เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า “เงินสมทบ”
3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินสะสมไปลงทุน เรียกว่า “ผลประโยชน์ของเงินสะสม”
4) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินสมทบไปลงทุน เรียกว่า “ผลประโยชน์ของเงินสมทบ”

ทั้งนี้ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราฝ่ายละ 2-15% ของค่าจ้าง