ช่องทางบริการ

การเปิดบัญชีกองทุน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทยสามารถทำการเปิดบัญชีใหม่ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่บลจ.ทหารไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนดังกล่าวทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียดโดยสามารถติดต่อขอรับได้จาก บลจ.ทหารไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนดังกล่าวทุกแห่งแบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีกองทุนใหม่

 1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
  • กรณีเปิดบัญชีใหม่ที่บลจ.ทหารไทย
  • กรณีเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารทหารไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่น
 2. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทุนดังนี้ TMB, TBANK, KBANK , LHBANK (ทุกสาขาทั่วประเทศ), KTB, SCB, BAY, UOB, BBL (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ผู้ลงทุนสามารถกำหนดบัญชีเงินฝากที่ต้องการได้มากกว่า 1 บัญชี โดยกรอกหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 1 ใบต่อ 1 บัญชี ทั้งนี้บลจ.ทหารไทยจะดำเนินการขออนุญาตจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อบลจ.ทหารไทยได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป
 3. คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงตรวจสอบมูลค่าเงินลงทุนล่าสุดของทุกกองทุน (portfolio) และรายงานการทำธุรกรรมย้อนหลัง และทำธุรกรรมอื่นๆ ได้อีกมากมาย ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้เมื่อทำการยื่นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารและได้รับอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น


เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี


ผู้ลงทุนต้องยื่น เอกสารประกอบ ตามที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่าง และ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ประสงค์จะใช้คู่กับบัญชีกองทุนใหม่

ประเภทผู้ลงทุน
เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน
ชาวต่างชาติทั่วไป สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย
 • หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา-ข้าราชการทหาร
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่น
 • หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
 • หนังสือสุทธิรุ่นใหม่ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ หรือ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่นนั้น
ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของผู้พิการ และพยานของผู้พิการ (เฉพาะผู้ที่พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้าง ต้องมีเอกสารแสดงตนของพยานด้วย)
คณะบุคคล
 • เอกสารเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • สำเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล
ร้านค้าทั่วไป (จดทะเบียนโดยบุคคลธรรมดา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของร้านค้า (กรณีชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / กิจการร่วมค้า
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย, ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ,ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 • หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
บริษัทจำกัด
 • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ บลจ. พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย หรือ หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม
  • ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ
  • ผู้บริหารสูงสุด (CEO / MD)
  • ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) (ในกรณีที่มี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
สมาคม
 • ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
 • หนังสือข้อบังคับของสมาคม
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)- รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
มูลนิธิ
 • ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
 • ข้อบังคับมูลนิธิ
 • รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
วัด
 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ สามเณร
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • หนังสือแสดงความประสงค์ของเปิดบัญชี
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • รายละเอียดคณะกรรมการวัด
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/เอกชน ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
 • รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามโรงเรียน ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
สถานทูต
 • จดหมายขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ)
 • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
 • หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ
หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐบาล,รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด
 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
 • คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์คริสต์ / มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง / สภากาชาด / องค์กร สาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษี / นิติบุคคลอื่น
 • ใบอนุญาตจัดตั้ง
 • หนังสือข้อบังคับ
 • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
Collective Investment Scheme (กองทุนจากต่างประเทศ)
 • หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง CIS
 • หนังสือจดทะเบียน CIS
 • เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย รวมอยู่ด้วย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)


หมายเหตุ :


 1. เอกสารประกอบการสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลจะต้องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันรับรองถึงวันที่ ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
 3. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้นับระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันบัตรหมดอายุ
 4. เอกสารที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นเอกสารขั้นต่ำสำหรับประกอบการสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งนี้ หากวิธีปฏิบัติของหน่วยงานหรือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีเอกสารมากกว่า/เข้มกว่าที่ระบุข้างต้น ก็ให้ยึดถือที่เข้มกว่า


เอกสารที่ได้รับหลังจากเปิดบัญชี


สำเนาคำขอเปิดบัญชี และสำเนาคำขอใช้บริการต่างๆ


คำแนะนำจาก บลจ.ทหารไทย


 1. ชื่อบัญชีที่เปิดควรเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิเสธการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชี
 2. ผู้ลงทุนสามารถผูกบัญชีกองทุนกับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยเพื่อให้มีความสะดวกในการซื้อด้วยบริการหักบัญชี และรับค่าขายคืนด้วยบริการโอนเงินอัตโนมัติ
 3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนพำนักอยู่ในต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ผู้ลงทุนควรเลือกบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ไฟล์แนบ

แบบทบทวนข้อมูล KYC (สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา) [416.49 kb.]
แบบทบทวนข้อมูล KYC (สำหรับบัญชีร่วม) [522.51 kb.]
แบบทบทวนข้อมูล KYC (สำหรับบัญชีนิติบุคคล) [171.30 kb.]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (บัญชีเดี่ยว) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [227.43 kb.]
แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ [105.83 kb.]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (นิติบุคคล) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [279.78 kb.]
คำขอใช้บริการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน [295.16 kb.]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับบุคคลธรรมดา) [324.15 kb.]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับนิติบุคคล) [412.87 kb.]
W-8BEN-E Form [13,488.68 kb.]
หนังสือแสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [180.17 kb.]
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [113.75 kb.]
แบบฟอร์มการแสดงตนของนิติบุคคล (กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคล) [111.38 kb.]
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก [668.70 kb.]
คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต [508.15 kb.]
หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF จากบัตรเครดิต [158.06 kb.]
ใบคำสั่งซื้อ [963.03 kb.]
หนังสือยืนยันในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ บลจ. ทหารไทย [73.44 kb.]
ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ [1,203.76 kb.]