สถานการณ์ตลาดโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ มากมาย การลงทุนในกองทุนรวมผสมที่มีการจัดทัพลงทุน (Asset Allocation) อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสของผลตอบแทนที่สม่ำเสมอขึ้นได้ รวมทั้งคุณภาพของทีมผู้จัดการกองทุนระดับสากล ซึ่งจะช่วยปรับพอร์ตลงทุน ตอบโจทย์ภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆในตลาดโลกให้กับคุณ เพื่อให้พอร์ตลงทุนเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพกับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation

ทำไมต้องกองทุนรวมผสม

ในช่วงเวลาปัจจุบันที่ระดับของผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ โดยเฉลี่ยมีระดับลดลงกว่าในอดีต กองทุนรวมผสม (Multi Asset) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั้งตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก ภายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ จะช่วยเปิดโอกาสให้กับความท้าทาย ให้การยกระดับผลตอบแทนของคุณ พร้อมช่วยกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินทรัพย์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของพอร์ตลงทุน

สร้างสรรค์สูตรสำเร็จ TMB Eastspring Income Allocation Fund

จุดเด่นกองทุนหลัก

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้ตามสถานการณ์ของตลาด โดยเน้นลงทุนในชนิดของสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้กลับสู่กองทุนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีปันผล หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างระยะการถือครอง (Coupon) ด้วยโครงสร้างกองทุนลักษณะดังกล่าว จึงทำให้สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนในลักษณะการเป็น single solution ด้านการลงทุนในต่างประเทศ และยังเหมาะกับการเป็น core portfolio อีกด้วย

สัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน

ประเภทสินทรัพย์ การกระจายการลงทุน (น้ำหนัก, %)
หุ้น 47%
หุ้นกู้ 4%
พันธบัตรรัฐบาลประเทศพัฒนาแล้ว 28%
พันธบัตรรัฐบาลประเทศตลาดเกิดใหม่ 16%
เงินสด 5%
รวม 100%

ที่มา: M&G Investments ณ 30 มิถุนายน 2019

ผลการดำเนินงาน

กองทุนหลักสร้างผลการดำเนินงาน*โดดเด่นเติบโตต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดมาตรฐาน

1 เดือน
%
3 เดือน
%
1 ปี
%
3 ปี
%
5 ปี
%
ตั้งแต่จัดตั้ง
%
M&G (Lux) Income Allocation Fund 3.15 2.78 2.49 6.54 4.92 5.72
Morningstar EUR Moderate Allocation - Global sector** 2.64 1.69 1.50 3.17 2.54 3.14

จัดตั้งเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2013

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: Morningstar, Inc., Pan European database, 30 มิถุนายน 2019
* เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2018 กองทุนหลัก M&G Income Allocation (UK authorized UCITS) ถูกควบรวมเข้ากับกองทุนนี้ โดยผลการดำเนินงานในอดีตในช่วงก่อนการจัดตั้งกองทุนนี้ในวันที่ 16 มกราคม 2018 มาจากกองทุนหลัก M&G Income Allocation ซึ่งอาจแตกต่างจากกองทุนนี้ และได้คำนวณรวมภาษีของประเทศสหราชอาณาจักร ผลการดำเนินงานในช่วงก่อนหน้านี้จะไม่ได้คำนวณค่าธรรมเนียมในการเข้าและออก
** เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยใช้ผลการดำเนินงานของกลุ่มกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายการลงทุนเป็นแบบ Moderate Allocation ซึ่งถูกจัดประเภทโดย Morningstar

ข้อมูลกองทุน

นโยบายทั่วไป ลงทุนในกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนต่างๆ ทั่วโลก
ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุน ระดับเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5/8)
ความเสี่ยงผู้ลงทุน ระดับ 3 ขึ้นไป (3/5)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน 1.00% (0.5% เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป เฉพาะช่วง IPO วันที่ 2 – 11 ก.ย. 2019)
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน 1.2091% สูงสุดไม่เกิน 2.5145%
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่ายปันผล
รับเงินค่าขายคืน 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการ หรือเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน

เกี่ยวกับทีมงาน

คุณ Michael Dyer

Investment Director

คุณ Michael ทำงานในทีมกลยุทธ์กองทุนผสม ประจำอยู่ที่ฮ่องกง และดูแลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีส่วนร่วมในด้านปรัชญากระบวนการลงทุน ร่วมสร้างผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์กองทุนผสมของ M&G รวมทั้งให้ข้อมูลด้านมุมมองตลาดการเงิน เทรนด์การลงทุน ภาพรวมเศรษฐกิจแก่ลูกค้ารายย่อย และทีมขายและจัดจำหน่าย

คุณ Michael เข้าร่วมงานกับ M&G ในปี 2019 โดยมีประสบการณ์ทำงาน 18 ปี ในอุตสาหกรรมด้านการบริหารจัดการลงทุน รวมทั้งได้รับใบอนุญาต CFA และ CAIA อีกด้วย

คุณ Steven Andrew

Fund Manager

คุณ Steven เข้าร่วมงานกับ M&G ในทีมกลยุทธ์พอร์ตการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ก่อนเข้าร่วมทำงานกับทีมบริหารสินทรัพย์แบบผสม (multi-asset) ซึ่งคุณ Steven รับหน้าที่วางกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ (asset allocation) สำหรับกลุ่มกองทุนรวมแบบผสม โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน บริหารกองทุน M&G (Lux) Income Allocation ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน

ก่อนเข้าร่วมงานกับ M&G คุณ Steven ได้ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) ในปี 1987

คุณ Steven สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐกิจการเงิน จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London)

คุณ Maria Municchi

Deputy Manager

คุณ Maria ร่วมบริหารกองทุน M&G (Lux) Income Allocation และ M&G Episode Income

ก่อนเข้าร่วมงานกับ M&G ในปี 2009 คุณ Maria มีประสบการณ์ทำงานในธนาคารแบริ่งส์ (Barings) และบริษัทจัดการลงทุนชื่อดังระดับโลกอย่าง UBS

คุณ Maria สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการระหว่างประเทศและการเงิน นอกจากนี้ ยังได้รับใบอนุญาต CFA อีกด้วย