กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.33% สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมากถึง 8.10%

“เงินเฟ้อ” คืออะไร เกี่ยวอะไรกับเรา?

หากวันนี้เราสามารถซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งได้ที่ราคา 100 บาท แต่ถ้าเงินเฟ้อ 1.33% ต่อปี อีก 10 ปีข้างหน้า ราคาสินค้าชิ้นนั้นจะกลายเป็น 114.22 บาท (เพิ่มขึ้น 14.22%)

หรือหากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมากถึง 8.10% ต่อปี จากราคา 100 บาทที่เราใช้กันทุกวันนี้ อีก 10 ปีข้างก็จะต้องจ่ายถึง 224.18 บาท เพื่อให้ได้ปริมาณเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นเกินกว่าเท่าตัว

ถ้าเราไม่สามารถหาเงินให้ทันกับเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ก็อาจทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีเช่นเดิม คล้ายกับหลายๆประเทศในละตินอเมริกา ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกๆสำหรับการออมหรือลงทุนก็คือ “ลงทุนแล้วต้องเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้”

ลงทุนในอะไร...ที่ชนะเงินเฟ้อ?

เนื่องจากทรัพย์สินประเภทอสังหาฯ ได้แก่ ตึกออฟฟิศ คอนโด เป็นต้น มีรายได้หลักมาจาก ค่าเช่าที่ โดยทั่วไปมักไม่ค่อยแปรผันอย่างรุนแรงตามความผันผวนของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และตลาดหุ้น หากแบ่งเงินมาลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงของรายรับ และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จากส่วนต่างของราคาที่เข้าลงทุน อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดจากการลงทุนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ที่อาจมาในรูปของ “ค่าเช่า” ในกรณีลงทุนในอสังหาฯ ด้วยตัวเอง หรือคาดหวังถึง “เงินปันผล” ในกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาฯ

งบน้อย ทำอย่างไร?

ทางออกของคนที่มีงบประมาณไม่มากพอที่จะลงทุนในอสังหาฯ ด้วยตัวเอง ก็คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายไปลงทุนในอสังหาฯ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนหรือรายได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น ลงทุนในกองทุนอสังหาฯ หรือ REITs ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) มีนโยบายลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึงไทย เป็นต้น มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้งและมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนนี้เราจะมอบหมายให้อีสท์สปริง สิงคโปร์ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และ TMBAM Eastspring จะดูแลในด้านโครงสร้างการลงทุนของกองทุนและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุน เพื่อ “เอาชนะเงินเฟ้อ” และ “สร้างโอกาสของกระแสเงินสด” กับ TMB-ES-APPF สามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิงจาก

ข้อมูลกองทุนจาก www.tmbameastspring.com/asiapacific-property-fund/

ข้อมูลเงินเฟ้อจาก www.matichon.co.th/news-monitor/news_1156092 ณ 24 ตค 61

คำเตือน:

  • กองทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก
  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนมีความเสี่ยงสูงระดับ 7 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 จาก 5 โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีหุ้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิก
  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ