กองทุน LTF ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนลงทุน “ระยะยาว” โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้และต้องเสียภาษีประจำปี เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข นั่นคือซื้อและถือครองไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เพื่อสร้างอุปนิสัยในการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ มีความมั่งคั่ง โดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจ

คำถาม...ก่อนลงทุน

ก่อนลงทุนในกองทุน LTF ต้องมีการวางแผนและตอบตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูงแค่ไหน เนื่องจาก LTF จะนำเงินไปลงทุนในหุ้น (ไม่น้อยกว่า 65%) และต้องเป็นเงินก้อนที่พร้อมจะลงทุนในระยะยาวไม่ต่ำกว่า 7 ปีปฏิทิน

สำหรับช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มักตัดสินใจซื้อกองทุน LTF ก็คือช่วงปลายปีเพราะโบนัสออก อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้ว กองทุน LTF สามารถทยอยซื้อได้ทุกช่วงของปี เพราะถ้าเราไม่ซื้อ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐให้มาจะสูญเปล่า และวิธีที่น่าจะดีสำหรับคนที่ใช้เงินเก่งก็คือ การทยอยซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุน หรือ DCA (Dollar Cost Averaging) เป็นการทยอยซื้อทุกๆ เดือน โดยไม่สนใจว่าช่วงนั้นตลาดหุ้นจะปรับขึ้นหรือปรับลดลง ซึ่งหลักการดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนในการซื้อน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งปี

JUMBO25 LTF

ความโดดเด่นของกองทุน JUMBO25 ปันผลระยะยาว (JUMBO25 LTF) ก็คือการคัดสรรหุ้นให้กับผู้ลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้น 25 บริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้น พิจารณาถึงมาร์เก็ตแคป ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่อง และการควบคุมการกระจุกตัวของหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อลดความผันผวนของกองทุน อีกทั้งกองทุนยังมีการจ่ายเงินปันผล ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนระหว่างปีที่ลงทุนอีกด้วย

โดยกองทุนดังกล่าว เหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้นในระหว่างทาง และพร้อมลงทุนในระยะยาว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้ได้ที่ Jumbo25 LTF

ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการประหยัดภาษี สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ นั่นคือ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับที่จะต้องเสียภาษีในปีนั้น และต้องไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือครองการลงทุนไว้ 7 ปีปฏิทินโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร หากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร จะต้องจ่ายคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นโดยมีสัดส่วนตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

คำเตือน:

  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
  • กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 จาก 5 โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีหุ้นไทย
  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ