เมื่อตัดสินใจ “ลงทุนในกองทุนรวม” คำถามที่มักตามมาก็คือ... จะเลือกกองทุนรวมแบบไหน? เพื่อให้เข้ากับสไตล์การลงทุนของตัวเองมากที่สุด?

“กองทุนรวมเชิงรุก (Active Fund)”

เป้าหมายการลงทุน: ต้องการเอาชนะตลาดหรือดัชนีชี้วัด (Benchmark) ด้วยการหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด หรือมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ำกว่าตลาด

ข้อดี: เป็นกองทุนรวมที่มีการคัดเลือกหุ้นในการลงทุน ด้วยโมเดลเฉพาะตัวของแต่ละกองทุน เป็นไปได้หลายแบบ อาทิ High Conviction ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ดีที่สุดไม่กี่ตัว เพื่อหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้ชนะตลาด

ข้อด้อย: ความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง เพราะต้องใช้ความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้น เพื่อทำผลตอบแทนให้ได้ชนะตลาด โดย Thomson Reuters Lipper บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งอยู่ในกล่มธุรกิจของ Thomson Reuters ได้ชี้ว่า Active Fund มีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยประมาณ 1.4% สูงกว่า Passive Fund ที่ 0.6% ถึงกว่า 1 เท่าตัว

เหมาะกับใคร: เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง รับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอาจทำผลตอบแทนได้ดีหรือแย่กว่าตลาดมาก ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของทีมผู้จัดการกองทุน

“กองทุนรวมเชิงรับ (Passive Fund)”

เป้าหมายการลงทุน: จากแนวคิดที่ว่าเมื่อตลาดหุ้นมีพัฒนาการด้านข้อมูลข่าวสารขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนจึงมีโอกาสเอาชนะตลาดได้ยากมากขึ้น เป้าหมายการลงทุนใน Passive Fund จึงเป็นการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) เช่น ดัชนี SET50 เน้นกลยุทธ์การซื้อหุ้นตามดัชนี SET50 ซึ่งกลุ่มกองทุนรวมประเภทนี้มักถูกเรียกว่า กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)

ข้อดี: ต้นทุนการลงทุน (ค่าธรรมเนียม) ที่ต่ำคือหัวใจสำคัญของ Passive Fund อีกทั้งยังมีความชัดเจนในการลงทุนและง่ายต่อความเข้าใจและการติดตาม เนื่องจากนักลงทุนสามารถติดตามได้จากตัวดัชนี และทราบว่าผู้จัดการกองทุนลงทุนในหุ้นอะไร

ข้อด้อย: มีข้อจำกัดในการลงทุน เนื่องจากนโยบายการลงทุนตีกรอบให้ลงทุนล้อไปกับดัชนีชี้วัดเท่านั้น จึงปราศจากการลงทุนหุ้นที่อยู่นอกเหนือกลุ่มดังกล่าว

เหมาะกับใคร: เหมาะกับเป็นกองทุนหลักเพื่อการลงทุน (Core Investment) เนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี และยังเหมาะกับการลงทุนแบบอัตโนมัติเท่าๆกันทุกเดือน หรือ DCA เพราะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ รวมทั้งมีความชัดเจนในการลงทุนที่ล้อไปกับดัชนี

รู้หรือไม่: สามารถตั้งระบบลงทุนอัตโนมัติแบบ DCA ที่ตั้งต้นใช้เงินไม่เยอะ เริ่มต้นเพียงพันบาท ได้ที่ TMBAM Eastspring www.tmbameastspring.com ผ่าน TMBAM Eastspring FundLink Online หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • Thomson Reuters Lipper fund data สิงหาคม 2559

คำเตือน:

  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ