Additional 2

ทำอย่างไร มนุษย์เงินเดือนแบบเราจะมีเงินออมก้อนโต?

หนึ่งในเคล็ดลับที่จะทำให้มีเงินออมก้อนโตคือต้องรู้จัก “ออม” ก่อน “ใช้” และรู้จักนำเงินไปลงทุนให้งอกเงย ซึ่งวิธีที่หลายคนเลือกใช้คือ การทำ DCA (Dollar-Cost Averaging) ด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน เพื่อนำไปลงทุนหลากหลายรูปแบบ เช่น ซื้อหุ้น กองทุนรวม กองทุน LTF หรือกองทุน RMF ซึ่งแต่ละแบบก็มีเงื่อนไขแตกต่างกัน

สำหรับบางคนจะโชคดีมีแต้มต่อกว่าคนอื่นในเรื่องการออมเพราะบริษัทที่ทำงานมี “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (PVD) ให้ โดย PVD นี้ถือว่าเป็นการออมรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจร่วมกันระหว่างบริษัทและพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานไว้ใช้ยามเกษียณอายุ เปลี่ยนงาน ทุพพลภาพ รวมถึงเป็นหลักประกันให้ครอบครัวกรณีพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะนำเงินเดือนพนักงานเข้าลงทุนในกองทุนโดยอัตโนมัติทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการนำเงินไปออมก่อนนำไปใช้คล้ายกับการลงทุนในรูปแบบ DCA นั่นเอง

ที่สำคัญคือ การออมด้วย PVD มีประโยชน์หลายต่อ ซึ่งพนักงานจะได้รับไปเต็มๆ

ต่อแรก คือ “จำนวนเงิน” ที่ส่งเข้ากองทุนในแต่ละเดือนที่นอกจาก “เงินสะสม” ของพนักงาน ซึ่งสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือน ก็ยังมี “เงินสมทบ” จากบริษัทอีกด้วย

ต่อที่สอง คือ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” เนื่องจากกองทุนไม่ได้นำเงินไปเก็บไว้เฉยๆ หรือรอกินดอกเบี้ยออมทรัพย์ แต่มอบหมายให้มืออาชีพอย่าง TMBAM Eastspring นำเงินไปลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกลงทุนในกองทุนคุณภาพครอบคลุม 6 ประเภทสินทรัพย์ตามความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแผนการลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อที่สาม คือ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี” ซึ่งพนักงานสามารถนำเงินสะสมมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่เสียภาษี

ประโยชน์หลายต่อแบบนี้ หลายคนคงเริ่มสนใจ PVD บ้างแล้ว ถ้าบริษัทของเรามีสวัสดิการในเรื่องนี้ มนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากการออมเงินแบบนี้ให้เต็มที่ รับรองว่า “มีโอกาสเป็นเจ้าของเงินเก็บก้อนโต” แน่ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ มีนาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิงจาก

คำเตือน:

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ