NAV

เมื่อลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนจะมีความคาดหวังสูงว่า กองทุนรวมนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และเมื่อขายก็จะได้ “กำไร” ซึ่งการที่ผู้ลงทุนจะรู้ว่ากองทุนรวมที่จะเลือกลงทุน มีผลการดำเนินงานดีหรือเปล่า น่าลงทุนขนาดไหน ก็ดูได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า NAV (Net Asset Value) นั่นเอง

ทำความรู้จัก NAV

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) คือ ราคาต่อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นๆ โดยทั่วไปคิดจากมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน หักออกด้วยค่าใช้จ่าย และหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามราคาตลาดของแต่ละหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในแต่ละวัน (Mark to Market) เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

บลจ. มีหน้าที่คำนวณราคา NAV และจะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะคำนวณ NAV ทุกสิ้นวันทำการ หากต้องการจะซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ทราบราคา NAV ของกองทุนทันทีในแบบ real time NAV ที่บลจ.ประกาศจะเป็นมูลค่าของวันทำการก่อนหน้า ทั้งนี้ NAV ของกองทุนต่างประเทศอาจใช้ระยะเวลามากกว่ากองทุนอื่นในการอัพเดทและประกาศราคา NAV ล่าสุด

กำไร/ขาดทุน ดูอย่างไร

การดูว่ากองทุนรวมดีหรือไม่ ก็ให้ดูว่า NAV ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากอดีตหรือไม่ โดยปกติกองทุนรวมจะเริ่มต้น NAV ที่ราคา 10 บาทต่อหน่วย ถ้า NAV เพิ่มขึ้นจาก 10 บาทอย่างต่อเนื่องจะสะท้อนผลการดำเนินงานและความสามารถในการบริหารกองทุนรวมของผู้จัดการกองทุนที่ผ่านมาในอดีตว่าเก่งหรือมีความสามารถสูงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเข้าใจผิดสำหรับหลายๆคนที่กลัวในการซื้อกองทุนที่มี NAV ราคาสูงหลายสิบบาท ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้หมายถึงผู้ลงทุนซื้อของราคาแพงเสมอไป เพราะกำไรหรือขาดทุนเกิดจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์บัญญัติไตรยางค์ปกติเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

ซื้อกองทุนที่ IPO 10 บาท กองทุนเติบโตเป็น 12 บาท อัตราผลตอบแทนจะเท่ากับ (12-10)/10 *100 หรือเท่ากับ 20% นั่นเอง

ซื้อกองทุนที่ IPO 100 บาท กองทุนเติบโตเป็น 120 บาท อัตราผลตอบแทนจะเท่ากับ (120-100)/10 *100 หรือเท่ากับ 20% เท่ากันนั่นเอง

ดังนั้นการซื้อกองทุนที่ NAV มีราคาสูงจึงไม่ได้น่ากลัวเสมอไป

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองทุนรวม สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ TMBAM Eastspring โทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ มีนาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1494841412092.pdf
  • https://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp

คำเตือน:

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ