บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัทฯ) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่บริษัทฯได้รับและเก็บรวบรวมมา โดยบริษัทฯ จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยสมัครใจ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อทางธุรกิจกับท่านเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมดังต่อไปนี้ – การดำเนินการเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารของกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาข้อมูลการลงทุน การแนะนำติชม การร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ การแจ้งเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยเพื่อวัตถุประสงค์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอข้อมูล และ/หรือบริการต่อท่าน หรือเพื่อส่งเสริมการขาย รวมถึงกิจกรรมทางตลาดต่างๆ ของบริษัทฯ โปรดศึกษารายละเอียดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯที่ด้านล่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บ การดำเนินการหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้


การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ รวมทั้ง การที่ท่านลงทะเบียนและ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อการให้บริการทางธุรกิจกับท่านเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในการบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทางธุรกิจกับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย และ/หรือ ถูกนำไปให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นและต่างประเทศ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก หรือ บุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูล พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านได้ให้รายละเอียดไว้แก่บริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐฯ ทนายความ ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะได้รับการจัดเก็บตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นยังคงดำเนินต่อไป จากนั้นข้อมูลจะถูกทำลาย เว้นแต่จะมีข้อกำหนดทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐฯ หรือข้อกำหนดทางบัญชี หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้จัดเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อน 


ในบางกรณี บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและติดต่อเราผ่านทางอีเมล โดยเทคโนโลยีจะนำข้อมูลบางอย่างไปจัดเก็บแบบอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลวันเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) หรือ ข้อมูล "คุกกี้ (Cookies)" บันทึกการใช้งานของท่าน การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราสามารถเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และวัดความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานทางการตลาดของเราได้

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) คือชุดตัวเลขที่กำหนดให้แก่คอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งชุดตัวเลขนี้ใช้เป็นตัวแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รู้จักกันและสื่อสารต่อกันและกันได้ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจถูกบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความปลอดภัยและควบคุมการทำงานของระบบให้ราบรื่น และข้อมูลดังกล่าวอาจนำไปใช้ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพเว็บไซต์อีกด้วย

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นข้อความสั้นๆ รูปแบบหนึ่งที่อยู่ตามแต่ละเว็บไซต์ โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่เรียกว่าไฟล์คุกกี้ เพื่อรวบรวมลักษณะการใช้งานของท่านและบันทึกลงบนเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นและได้อนุญาตให้เว็บไซต์นั้น คุกกี้ไม่ได้ทำหน้าที่อื่น เช่น รันโปรแกรมหรือทำให้เครื่องท่านติดไวรัส คุกกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลอีเมลของท่านหรือระบุความเป็นตัวตนของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ TMBAM Eastspring บริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและแนวโน้มของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ


ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้รับคุกกี้ หรือเพื่อปฏิเสธคุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประสบการณ์การใช้งานต่างๆของเว็บไซต์ของเราได้อย่างครบถ้วน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้น การเปิดเผยดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ

การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล


บริษัทฯ ได้นำนโยบายและขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยตามสมควรมาใช้งาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พ้นจากการสูญเสีย การใช้ในทางมิชอบ การดัดแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามจนถึงที่สุดแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยต่อการคุกคามได้ทั้งหมด เราก็ยังคงทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะนำนโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขมาประกาศให้ทราบในเว็บไซต์นี้ นโยบายฉบับนี้ไม่มีความมุ่งหมายในการก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายอื่นใด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ทั้งที่เกิดจากบุคคลอื่น หรือในนามของบุคคลอื่น

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้และการบังคับใช้

บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการคุ้มครองสิทธิ์ส่วนบุคคลทางออนไลน์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งอีเมลมาที่ marketing@tmbameastspring.com